Oktober 2020

Avregistrera            Webbversion

Förbundsdirektören har ordet

Dags för återhämtning och nya satsningar

Hösten är etablerad. Vi har gått in i oktober månad och budgetpropositionen är lagd. Kommuner, regioner och privata aktörer är i olika läge av budgetarbete inför 2021 och de kommande åren.

Med oss in i budgetarbetet har vi nya erfarenheter från ett halvår som ingen av oss upplevt tidigare. Helt nya förutsättningar att utgå ifrån samt en upplevd oförutsägbarhet och stor osäkerhet inför framtiden. Inte minst kopplat till de effekter som Coronapandemin haft, och fortfarande har, på näringslivet och de konsekvenser detta får på arbetsmarknaden.

Positivt är att Business Region Göteborgs konjunkturrapport för kvartal 3 pekar på att Göteborgsregionens näringsliv upplever en kraftig förbättring i förhållande till kvartal 2, men läget är fortsatt lågkonjunktur. Göteborgsregionens näringsliv har en svår tid framför sig för återhämtning.

Vi konstaterar att den ökade arbetslösheten, inte minst ungdomsarbetslösheten, är ett stort problem som måste mötas på olika sätt.

Läs hela krönikan

Helena Söderbäck

Gör ett onlinebesök på Gymnasiedagarna och Future Skills

I år arrangerar vi vår mötesplats inför gymnasievalet som en digital mässa. Självklart är du som är intresserad av utbudsplanering eller kompetensförsörjning inbjuden att besöka vårt virtuella mässgolv online!

Här kan du ta del av regionens gymnasiala programutbud, chatta med elever och personal från gymnasieskolor och representanter från arbetslivet, ta del av intressanta seminarier och mycket mer.

Mässan är öppen 6–7 oktober och besöket är kostnadsfritt.

Läs mer på gymnasiedagarna.se

Ungdomars åsikter under Lupp!

Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp 2020 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i nio av Göteborgsregionens kommuner. Frågorna i enkäten avser att skapa en helhetsbild av ungas situation. Det handlar om allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. Utgångspunkten är att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och ungas egna erfarenheter. Lupp 2020 genomförs i kommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn under oktober och november.

Läs mer här

Mycket på gång i projektet Vårdens medarbetare

Sedan i våras driver GR projektet Vårdens medarbetare, som ska lyfta kommunernas perspektiv i omställningen till nära vård. Se filmen för att få reda på mer om projektet. I höst anordnar vi workshoppar för kommunerna där vi tillsammans diskuterar vad nära vård kan innebära, och det blir även en serie seminarier på temat nära vård. Dessutom finns nu rapporten från förstudien: Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv. 

Läs mer här

Förskolorna minskar avfallet

Under 2019 och 2020 har 43 kommunala förskolor i Göteborg fått coaching i att förebygga avfall. Målet var minst tio procents minskning av det totala avfallet. Totalt genomförde förskolorna 721 åtgärder och minskade sitt avfall med upp till 36 procent. Det ger en minskning på i snitt 1,1 ton rest- och matavfall per förskola och år. Göteborgsregionen (GR) tar nu vidare metoderna och planerar att sprida det regionalt.

Läs mer här

Hållbar modekonsumtion

Nu ska minst 60 privatpersoner delta i en stor modeutmaning med endast cirkulär konsumtion. Under de kommande nio månaderna ska projektet F/ACT Movement tillsammans med kommuner och företag stötta de så kallade f/activisterna till att uppdatera sina garderober på mer hållbara sätt. Projektet drivs av Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås.

Läs mer här

Inbjudan till digitalt frukostmöte: Kommunen som attraktiv praktikplats

Jobbar du i en kommun som vill ta emot elever på praktik, men tycker att det är svårt att veta hur ni ska göra? Välkommen till ett digitalt frukostmöte som handlar om att inspirera kommunala verksamheter till att bli en attraktiv praktikplats.

När: 22 oktober klockan 8.00-10.00

Målgrupp: Du som arbetar med HR, som chef eller med kompetensförsörjningsfrågor i kommunen

Var: Via Teamslänk som meddelas efter anmälan

Anmälan

Läs mer här

Konferensen Sex, unga och skolans roll sker digitalt 28 oktober

Välkommen till en kostnadsfri heldagskonferens på temat Att se och tala med unga om sexuell riskutsatthet. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med unga inom skola och hälso- och sjukvård. Genom webbsända föreläsningar och valbara seminarier har du chansen att lära dig mer om sexuell riskutsatthet. På programmet står bland annat föreläsningar med polisen, Skolverket, och Charlotta von Mentzer som forskar om hur möten med riskutsatta ungdomar påverkar oss.

Anmäl dig här 

Ta del av programmet här

Sex, unga och skolans roll arrangeras för trettonde året i rad av Göteborgsregionen och Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Kartläggningsrapport: Covid-19 pandemins effekter på skolor i Västra Götaland

Våren 2020 har varit en av de mest intensiva och föränderliga tider som det svenska utbildningslandskapet någonsin har fått uppleva. När regeringen i mars beslutade att stänga ner gymnasieskolorna fick elever, skolpersonal och andra berörda snabbt ställa om till något de aldrig tidigare upplevt.

I den här rapporten synliggörs Västra Götalands kommuners utmaningar och behov i förhållande till distansundervisning i spåren av covid-19. I rapporten lyfts både grund- och gymnasieskolans nuläge, utmaningar och behov.

Läs mer här

Rekordmånga påbörjar yrkesutbildning för vuxna i Göteborgsregionen

Göteborgsregionens samverkande kommuner rekordsatsade till augustistarten när det gäller yrkesutbildningar för vuxna. Behovet av utbildning är stort, inte minst till följd av rådande pandemi och läget på arbetsmarknaden. Söktrycket har därför varit enormt, med över fem sökande per plats.

Av 6400 inkomna ansökningar har 1224 elever antagits till en utbildning och påbörjat sina studier. Till de utbildningar med högst söktryck hör yrkesutbildningar med språkstöd. Andra populära utbildningar är barnskötare, byggnadsträarbetare, fastighetsskötare, lagerarbetare, målare och undersköterska. Flera av dessa utbildningar har fler än tio sökande per plats.

Läs mer här

Nu startar utbildningarna i Äldreomsorgslyftet

Samordningen av Äldreomsorgslyftet har bidragit till att cirka 300 personer i kommunerna i Göteborgsregionen nu påbörjar sina utbildningar till undersköterskor eller vårdbiträden på betald arbetstid. Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen med samarbetspartier och syftar till att anställda med tidsbegränsade anställningar inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid.

Läs mer här

Kommunerna samarbetar kring jobbspår

Så kallade jobbspår innebär att individer med vissa förutsättningar får utbildning och arbete hos arbetsgivare som har behov av en specifik yrkeskompetens. Kommunerna i Göteborgsregionen vill skapa jobbspår över kommungränserna, och GR utreder nu tillsammans med kommunerna vilka behov och förutsättningar som finns.

Läs mer här

Organisatörer sökes till Sverigekamp i avfallsminimering

Minimeringsmästarna är ett initiativ från Göteborgsregionen (GR) som finansieras av Avfall Sverige. Det är en tävling för hushåll i hela Sverige som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. Under ett års tid inspi­reras deltagare till hur man kan leva mer hållbart och tävlar samtidigt med andra hushåll i den stora Sverigekampen. Hushållens avfallsmängder mäts under tävlingens gång och det hushåll som lyckats minska mest vinner.

Läs mer här

Unik kartläggning av jordbruksmark i Göteborgsregionen

Jordbruksmark är en resurs som på senare år i allt högre grad exploaterats för bostads-, infrastruktur- och verksamhetsändamål. Detta trots att det sedan länge finns en tydlig lagstiftning där brukningsvärd jordbruksmark är ett nationellt intresse där byggnation ska undvikas. I takt med klimatförändringar och rådande pandemi har vikten av att bevara jordbruksmark fått allt större fokus. 

Läs mer här

Inbjudan: Zoomsnack om Hållbarhetsverktyget

Föreningen för samhällsplanering Väst välkomnar till ett nytt Zoomsnack den 26 oktober - ett helt digitalt forum för trygg och säker diskussion. Denna gång ska projektledare Maja Wadstein tillsammans med Tomas Wisell (IVL) prata om ett digitalt verktyg som Göteborgsregionen (GR) utvecklar, för att främja regional planering och en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer här

Sju tips till skolor på aktiviteter att göra för att ersätta prao

För många skolor i Göteborgsregionen och övriga Sverige har covid-19 satt käppar i hjulet för praoverksamheten och många elever kommer inte kunna genomföra sin prao. Den kunskap om arbetslivet som prao bidrar till spelar en viktig roll i att rusta eleverna inför deras kommande studie- och yrkesval. Därför vill vi här ge tips och förslag på vad ni kan göra för att på skolan bidra till elevernas kunskap om arbetslivet.

Läs de sju tipsen här

Årets studie över aktualiseringar fokuserar på Göteborg

FoU i Väst vid Göteborgsregionen har sedan år 2018 följt upp aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och ungdomsvård i kommunerna i Göteborgsregionen. Årets rapport fokuserar på aktualiseringar i Göteborgs tio stadsdelar under år 2019. Det är stor skillnad mellan stadsdelarna. På Västra Hisingen har aktualiseringarna ökat med 24 procent sedan föregående år. Samtidigt har aktualiseringarna i Angered, som ökat kraftigt under föregående år, minskat med 11 procent.

Läs mer här

Framtidens socialtjänst kan bli mer tillgänglig och arbeta mer förebyggande

Den 3 augusti överlämnade den statliga utredningen ”Framtidens socialtjänst” (dir 2017:39) sitt slutbetänkande. Nyligen fick GR:s nätverk en presentation av förslaget till hur socialtjänstlagen och socialtjänsten ska förändras för att anpassas till dagens samhällsutmaningar.

Läs mer här

Vilka insatser finns för personer med samsjuklighet?

FoU i Väst ska tillsammans med andra FoU-miljöer och Västra Götalandsregionen inventera insatser för personer med samsjuklighet. Bakgrunden är att det finns ett behov av att skapa en tydligare bild av vilka insatser denna målgrupp får. Begreppet samsjuklighet används när en person har flera sjukdomar, i det här fallet personer som samtidigt har beroendeproblematik och psykisk ohälsa.

Läs mer här

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion