Februari 2020
Avregistrera    Webbversion

Förbundsdirektören har ordet

Strategisk samverkan för en bättre välfärd

Den här tiden på året är årsredovisningarnas tid. Efter valet 2018 utsågs nya ledamöter till förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen, utbildningsgruppen och de tre politiska styrgrupperna. Därmed är 2019 det första hela verksamhetsåret för de förtroendevalda som nu styr och leder kommunalförbundet för de tretton medlemskommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Läs hela krönikan

Hälsogreppet har lyft upp den psykosociala arbetsmiljön på kommunernas agenda

Nu är GR:s ESF-finansierade projekt Hälsogreppet avslutat. Projektet, som har pågått sedan 2017, har fått många positiva effekter, bland annat att den psykosociala arbetsmiljön har satts på agendan och att aktiviteter i projektet har blivit en del av det ordinarie arbetet i kommunerna. 

Det mesta i projektet har skett lokalt i kommunerna, och många insatser har fokuserat på ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa. Fokus har varit på de organisatoriska förutsättningarna för hälsan på arbetsplatserna.

Hälsogreppet har även tagit fram en modell för analys av personalhälsa och en guide till lokal samverkan i rehabiliteringsprocessen.

Läs mer här

Vill du bli chef? Eller är du ny som chef?

Nu startar en ny omgång av utvecklingsprogrammet Jag vill bli chef?! som vänder sig till dig som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som chef och som vill och har potential att utvecklas i din yrkesroll.

Det finns också ett fåtal platser kvar till vårens omgång av Ny som chef – Utvecklande ledarskap – för dig som har en ledarroll, är ny i uppdraget som chef eller har varit chef i upp till tre år.

Läs mer och anmäl dig här:

Jag vill bli chef

Ny som chef

Kompetensomställningen i fordonsindustrin – del två

Nu lanseras del två i den förstudie som handlar om hur fordonsindustrins omfattande kompetensomställningsbehov ska mötas. Företagen uttrycker bland annat starkt önskemål om att enkelt kunna hitta vilka kompetensutvecklingsinsatser som finns att tillgå via en ”marknadsplats” och att insatserna är kvalitetssäkrade. Flera offentliga aktörer i Västsverige jobbar nu vidare med att skapa de insatser och den samverkansplattform som kommer att krävas mellan det offentliga, politiken, näringslivet, arbetsmarknadens parter samt utbildningsaktörer för att bibehålla och stärka fordonsbranschens konkurrenskraft i Sverige.

Läs mer och ladda ner rapporten här 

GR stöttar kommunerna i omställningen till en nära vård

Nära vård innebär att den vård som invånaren behöver ofta ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet. Detta innebär en stor omställning för kommunerna och GR:s roll är att på olika sätt stötta i det här arbetet. Här kan du läsa om en del av de saker som vi har på gång.

Läs mer här 

Ska studera hur välfärdsteknik påverkar medarbetarna

Att införa mer välfärdsteknik inom vård och omsorg är en central fråga för kommunerna. Men hur påverkas personalen av införandet av ny teknik? Och hur påverkar personalens värderingar och förväntningar användningen av tekniken? Det ska FoU i Västs nya forskare Doris Lydahl undersöka.

Läs mer här

Kunskapsseminarium: Att vända målkonflikter till lösningar

Hur går allt ihop? Världen blir allt mer komplex med flera utmaningar som ska hanteras samtidigt, trots att resurserna är knappa. Beslutsfattare ställs inför en rad målkon­flikter, där en lösning för en utmaning kan försvåra för hanteringen av en annan. Inom samhällsbygg­nadsområdet blir detta särskilt markant genom att värden inom markanvändning, transporter, näringslivsutveckling, social hållbarhet och miljö möts och konkurrerar. Att lokalt hantera den glo­bala klimatutmaningen blir ytterligare en fråga där målkonflikter kan uppstå. Göteborgsregionen (GR) bjuder in till ett kunskapsseminarium 19 mars. 

Läs mer här

Hållbarhetsverktyget hjälper kommunerna att planera hållbart

Drömmer du om ett verktyg som hjälper dig och din kommun att göra hållbara val vid exploatering av nya områden för bostäder? Hållbarhetsverktyget kan vara svaret. Göteborgsregionen (GR) utvecklar tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet Hållbarhetsverktyget. En digital plattform där användaren kan beräkna effekterna av framtida planering utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter.

Läs mer här

 

Projektmedel från VGR till regionens kompetensråd

I form av kompetensråd och branschråd driver och samordnar GR en samverkan och dialog mellan regionens branscher, företag och utbildningsanordnare ­ – vilket skapar goda förutsättningar för regionens kompetensförsörjning. Nyligen tilldelades vi projektstöd från Västra Götalandsregionen (VGR), vilket både möjliggör en fortsatt utveckling av råden och är ett kvitto på att den funktion som råden fyller är viktig.

Läs mer om projektstödet och arbetet i kompetensråden här

Årets mötesplats för pedagoger 28-29 april

Jobbar du i förskola eller skola? Missa inte mötesplatsen i Göteborgsregionen kring resurser för lärande. Årets läromedelsmässa är så mycket mer än bara en mässa. Här kan du delta i workshops med läs- och skrivprojekt och lekfulla lektioner med naturvetenskap. Du kan ta del av konkreta tips kring spel och lärande. Lägg där till massor av inspiration kring framtidens läromedel. Eftersom vi vet att skolpersonal har ont om tid har vi i år även sett till att två av regionens största mötesplatser för lärare äger rum på samma tid och samma plats – Läromedelsmässan och Vetenskapsfestivalens lärarkonferens! Allt är kostnadsfritt, men kräver föranmälan. Läs mer och anmäl dig här:

Inbjudan förskola 

Inbjudan grundskola

Inbjudan särskola

Se filmen om projekt Modig

Du känner kanske till att GR driver ett projekt som vi kallar Modig – Mer omsorg med digital teknik. Modig ska höja den digitala kompetensen hos personal inom äldreomsorg och funktionshinder i sju GR-kommuner. Genom att utbilda digitaliseringsombud som i sin tur utbildar sina kollegor bygger vi en verksamhetsnära struktur för långsiktigt arbetsplatslärande. Se filmen där våra projektledare och representanter från kommunerna berättar om projektet.

Se filmen här

Yrkesresan kan bli nationell

GR:s arbete med Yrkesresan har väckt stort intresse över hela landet. Yrkesresan är ett webbaserat introduktions- och kompetensutvecklingsprogram för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården. GR har medverkat i en förstudie för att se över möjligheten till en nationell tillämpning av Yrkesresan, samt en utveckling mot fler av socialtjänstens områden. Ett erbjudande om fortsatt medverkan i Yrkesresan är utskickat till landets kommuner och beslut väntas fattas i mitten av mars.

Lärare och elever ska kompetensutvecklas i klimatfrågor

Klimatforskningen är tydlig – vi behöver snabbt sänka våra utsläpp av växthusgaser för att motverka klimatförändringarna, vars konsekvenser vi ser redan idag. Under våren 2020 startar Göteborgsregionen (GR) det kostnadsfria programmet Göteborgsregionens klimatlyft. Här erbjuder vi pedagoger och skolledare, som vill börja arbeta med eller utveckla sin undervisning kring de globala målen med fokus på klimatomställningen, stöttning i den pedagogiska planeringen. Programmet består av en uppstartsdag följd av processledning och stöd ute på skolan. Den 12 mars arrangeras även en infoträff om programmets upplägg.

Läs mer här

Samskapande metoder för att bygga hållbara stationssamhällen

Under fem år har kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället arbetat med samskapande metoder och praktiknära forskning. Vid årsskiftet 2019/2020 avslutades projektet och släpper nu slutrapporten för arbetsåren 2017 – 2019. Slutsatserna från projektet är många men en av de viktiga lärdomarna gäller samskapande metoder.

- Jag och Ulf har haft privilegiet att få arbeta med så många kreativa och engagerade personer i kommunerna – det är fantastiskt vilken enorm kunskap som finns, berättar Anna Gustafsson, som tillsammans med professor Ulf Ranhagen har varit projektledare för Det urbana stationssamhället.

Läs mer här

Ny rapport: Att omsätta IBIC från teori till praktik

Att följa standardiserade processteg i socialtjänsten kan bidra till ökad rättssäkerhet och minska risken för överkompenserande insatser. Men samtidigt kan det leda till mer byråkratisering som gör det svårare att möta och tillgodose individers varierande behov. Detta konstateras i en ny rapport från FoU i Väst om hur arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) fungerar i praktiken. Rapporten bygger på en utvärdering i Kungsbacka kommun.

Läs mer här

Mistra Urban Futures blir Urban Futures

Forsknings- och kunskapcentrumet Mistra Urban Futures har under ett decennium arbetat för hållbar stadsutveckling, med bland andra Göteborgsregionen (GR), Chalmers och Göteborgs universitet som partner. Samtliga samarbetspartner fortsätter nu i den nya satsningen Urban Futures, en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

- Vi har stark tillväxt i vår region och med det ett stort behov av att möta de urbana utmaningarna på ett klokt sätt. Partnerna har fantastiska möjligheter att tillsammans skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling, säger Maria Sigroth, avdelningschef miljö och samhällsbyggnad Göteborgsregionen och ny ordförande i Urban Futures styrelse.

Läs mer här

Snart dags för ungdomsundersökningen Lupp

Lupp riktar sig till ungdomar i årskurs 8 och gymnasiets år 2 och ställer frågor om deras vanor, erfarenheter och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, arbete och framtid. Kommunerna i Göteborgsregionen kan genom GR få stöd i att planera, genomföra, analysera och sprida resultat från Lupp. Resultatet från undersökningen kan användas som ett kunskapsunderlag i kommunen i arbetet med ungdomsfrågor.

Läs mer här

Dela med dig av dina erfarenheter på Mötesplats IFO 2020

Mötesplats IFO är till för oss som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionen. Det är också vi som står för innehållet och dagen. Syftet är att lära av varandra, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter och att stärka yrkesrollen. Nu söker vi dig som vill presentera ditt arbete i form av ett seminarium, en workshop eller på något annat sätt.

Läs mer här

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion