November 2020

Avregistrera            Webbversion

Förbundsdirektören har ordet

Mod, handlingskraft och tillsammans

Förra veckan genomförde vi för tredje året i rad Näringslivsdagen i Göteborgsregionen, i samverkan mellan GR och Business Region Göteborg (BRG). Den här gången hade vi med oss erfarenheter som ingen av oss hade för ett år sedan. Dessa erfarenheter präglade givetvis dagen och de kommer att prägla vårt gemensamma arbete under lång tid framöver.

Näringslivet i Göteborgsregionen är hårt drabbat av Coronapandemin. Konjunkturindikatorerna visar på återhämtning under senaste kvartalet, men vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur. Arbetslösheten har ökat och nu är 13 000 fler arbetslösa än i mars. Arbetslöshetssiffran ligger på 8,3 procent, men med stora variationer mellan olika grupper. Ungdomsarbetslösheten ökar mest. Det är mycket allvarligt och inramningen av Näringslivsdagen var också allvarlig.

Med detta sagt var det viktigt att under dagen se framåt och diskutera vad som konkret kommer att ge återhämtning i näringslivet. Hur stöttar kommunerna näringslivet på bästa sätt?

Läs hela krönikan

Helena Söderbäck
Medverkade från GR:s lokaler gjorde bland andra Patrik Andersson, VD, BRG, Anna-Lena Johansson, moderator, BRG, Axel Josefson (M), ordförande GR:s förbundsstyrelse, Helena Söderbäck, förbundsdirektör GR, och Anders Sundberg (M), ordförande BRG:s styrelse.

Digital näringslivsdag för Göteborgsregionen med fokus på återhämtning och framtidstro

Hur stärker vi samverkan för att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035? Det var den centrala frågan på Göteborgsregionens tredje näringslivsdag med digitalt deltagande. Omkring 90 politiker och ledande tjänstemän från kommunerna deltog den 23 oktober för att få omvärldskunskap och inspiration samt möjlighet att utbyta erfarenheter kommunerna emellan bland annat kring destinationsutveckling, kompetensomställning och företagsklimat. Fokus låg även på hur kommunerna kan stötta näringslivet i att återhämta sig och få ny framtidstro efter coronapandemin. Näringslivsdagen för Göteborgsregionen äger rum årligen som en del i samverkansavtalet mellan GR och och Business Region Göteborg (BRG).

- Samverkan är a och o för att vi ska lyckas skapa nya jobb och nå det ambitiösa målet med att ha ett företagsklimat i världsklass. Trots den pandemi vi befinner oss i anser jag att vi har en bra grund att bygga vidare på för att lyckas med detta, säger Axel Josefson (M) ordförande i GR:s förbundsstyrelse.

Se presentationen från dagen

Se mentimeterresultaten från dialogen

Mer kunskap behövs om nära vård i kommunerna

Det behövs mer kunskap om hur omställningen till nära vård påverkar kommunerna, bland annat behöver det tas fram fler jämförbara data. Det konstateras i förstudien ”Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv”. Förstudien har resulterat i en rapport som kan fungera som kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet mot en mer nära vård.

Läs mer här

Välkommen till digitala seminarier om nära vård

Inom ramen för projektet Vårdens medarbetare bjuder vi in dig som arbetar inom kommunens hälso- och sjukvård eller vård och omsorg till en seminarieserie om nära vård ur olika perspektiv. Efter varje seminarium ges möjlighet att ställa frågor och ha en dialog. Seminarierna är kostnadsfria och hålls digitalt. Förutom seminarierna arrangerar vi workshoppar i kommunerna för att fånga in och lyfta fram kommunernas perspektiv och kompetens när det gäller nära vård.

Följ Vårdens medarbetare på vår projektsida 

Nu har Göteborgsregionen en cykelplan

För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi i Västra Götaland år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler resor till cykel är en viktig del i den omställningen. Nu är Göteborgsregionens cykelplan antagen i förbundsstyrelsen, vilket bland annat innebär målet om ett fullt utbyggt regionalt cykelvägnät 2030.

Cykelstråken ska vara av hög och jämn standard samt möjliggöra bekväma och säkra cykelresor mellan och genom tätorter. I dagsläget skiftar cykelstråken i standard och håller på vissa platser inte ihop.

Läs mer här

Webbinarium: att utmana den urbana normen

Hur kan vi få till stånd en hållbar mobilitet i glesare och ojämna geografier? Detta är en central fråga när nätverket för Socialt hållbar transportplanering bjuder in till webbinarium den 18 november med Skaraborgs kommunalförbund som värd.

Webbinariet fokuserar på att medvetandegöra de urbana normer som finns i dagens transportplanering samt öka handlingsutrymmet när det gäller att tänka och göra annorlunda.

Läs mer här

Nu byggs Testbädden AllAgeHub

Hos AllAgeHub är nu arbetet i full gång med utvecklingen av en användardriven testbädd. Fokus i Testbädden AllAgeHub är test av välfärdsteknik som väljs ut utifrån reella behov som upplevs och formuleras av användare. I varje GR-kommun kommer det att finnas minst en testmiljö, men där kan även finnas flera och de behöver inte vara knutna till en kommunal verksamhet. De flesta kommunerna har nu utsett testledare.

Läs mer här

Trots pandemin: Tre stora nationella konferenser

Pandemin har gjort att vi har ställt om och erbjuder en rad utbildningar och evenemang digitalt. De senaste veckorna har GR bland annat varit med och arrangerat tre stora nationella konferenser: Socialchefsdagarna, som är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens, den nationella FoU-konferensen, som riktar sig till landets alla kommunala forsknings- och utvecklingsenheter, och en nationell konferens på temat Lokal utveckling av ungdomspolitiken som vi arrangerade tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Vill du veta mer om våra konferenser? Kontakta Nicholas Singleton

Save the date: slutkonferens för SMART-MR

Efter fem år avslutas EU-projektet SMART-MR där Göteborgsregionen (GR) är en av sju storstadsregioner som deltar. Regionerna delar samma utmaningar: när befolkningen växer blir det trängsel på vägarna, vilket leder till ökade koldioxidutsläpp.
Nu sammanfattas projektets resultat under en tvådagars slutkonferens. Projektets guide visar hur storstadsregioner behöver förvandlas för att genom smartare mobilitet skapa en bättre livskvalitet. Konferensen äger rum 26-27 november. 

Läs mer: Arrangörens hemsida

Kontakt: Per Kristersson

Med Hållbarhetsverktyget planerar vi klimatsmart

Vid planering av nya bostäder och verksamheter behöver planerare ta hänsyn till konsekvenserna av de nya resor som området kommer att generera. Hur stor klimatpåverkan kommer resor till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter att innebära? Göteborgsregionens hållbarhetsverktyg ska göra det enklare att planera klimatsmart.

GR har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett digitalt kartverktyg som kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter. 

Läs mer här

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion