Fredag 8 mars 2019

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoVälkommen till årsmöte onsdag 3 april

Välkommen till årsmötet, som är väl förberett och inte bör ta mycket mer än en halvtimme. Direkt därefter ger vi plats åt vad som på längre sikt ska hända med Örestrand och Margreteberg. Avsikten är att båda anläggningarna under de närmaste 2-3 åren ska användas som boende för nyanlända. Därefter är avsikten att anläggningarna ska vara viktiga delar i kommunens utveckling av upplevelse- och besöksnäringen. Det vill vi veta mer om! Det vill vi påverka!

Kommunalrådet Peter Schölander (bilden) inleder med att berätta om kommunens planer och hur beslutsprocessen ska gå till. Sedan ges utrymme för alla medlemmar att tycka till. Det är viktigt att detta görs nu. Det är bättre att förekomma än att förekommas.

En möjlighet är att Örestrand och Margreteberg återgår till den verksamhet som tidigare bedrivits i de lokaler som finns (bild 1, 2), men det är inte särskilt troligt med tanke på att båda anläggningarna är i dåligt skick. En annan möjlighet är att de nuvarande anläggningarna rivs och ger plats år någon typ av modernare hotell-, konferens- och restaurangverksamhet (bild 3). Ett tredje alternativ är att de nuvarande anläggningarna rivs för att ge plats åt bostäder, vilket förutsätter ändrad detaljplan. Det skulle kunna utformas som ett villa- eller radhusområde (bild 4) eller i form av etagelägenheter med havsutsikt (bild 5). Det finns säkert fler alternativ. Ju fler åsikter och synpunkter som kommer fram desto bättre underlag får byaföreningens styrelse att arbeta med och agera utifrån!

Peter Schölander. Foto: Höganäs kommun.
Bild 1. Örestrand.
Bild 2. Margreteberg.
Bild 3. Hotellanläggning.
Bild 4. Villa- eller radhusområde.
Bild 5. Etagelägenheter.

Lördagen den 6 april är det strandstädning. Var med du också! Midsommarafton blir det sedvanligt firande på Lärkan. Lördagen den 10 augusti blir det 2xSM – StrandbadenMästerskap/SommarMöte och byfest. Boka in dagarna nu!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande, Strandbadens Byaförening


Glasmästar'n i Höganäs

Dagordning vid årsmötet 3 april

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år
– sekreterare på två år
– en till tre ledamöter på ett år

Udda år väljs:
– ordförande på ett år
– vice ordförande på två år
– kassör på två år
– en till tre ledamöter på ett år

11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2020. Medlemsavgift för innevarande år (2019) är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas

Välkomna onsdag 3 april kl 19 till kapellet på Örestrand.


IBC Elinstallation

Kommunen köper mer i Strandbaden

Helsingborgs Dagblad 28 februari 2019.
Det är delar av den obebyggda marken där Svenska Smergelskiffabriken låg fram till slutet av 1990-tlet som kommunen nu köper.

För någon vecka sedan offentliggjordes ytterligare ett s k strategiskt köp av Höganäs kommun i Strandbaden. Nedan följer beskrivningen som var underlag för beslut i Kommunstyrelsens planutskott 26 februari 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kaptenens trädgård är en grön Lunga vid gruvtorget i Höganäs. Intill denna lunga ligger Lindengruppens huvudkontor. Lindengruppen har i olika former varit en viktig del i Höganäs stads utveckling genom tiden. Efter en tids dialog med Lindengruppen angående fastigheten Nordenfeldt 1 som idag är en parkering vid entrén till kaptenens trädgård har ett förslag på köpeavtal tagits fram. Syftet med Lindengruppens förvärv är att ersätta parkeringen med en park som ska införlivas i Kaptenens trädgård. Köpesummans är satt till 1,2 miljoner kronor.

Norr om Höganäs bolaget ligger Margretebergs badplats. Fortsätter vi lite norrut till så kommer du till tomterna för den gamla smärgelduksfabriken i Strandbaden. Fabriken är riven sen många år och idag är det en stor ängsyta.

 

Marken är planlagd som industri men bör inte nyttjas för detta ändamål. Ytan ägas av Lindengruppen och kommunen har under en tid fört en dialog med dem om att förvärva marken.

Marken har från kommunens perspektiv ett värde då den kan nyttjas för att utveckla besöksnäringen, uppställningsplatser för båtar, camping och friluftsliv [redaktionens markering med fetstil]. Priset är satt till 2,4 miljoner kronor.

Marköverlåtelserna mellan kommunen och Lindengruppen har förhandlats som ett paket i gott samförstånd med målet att tillsammans kunna utveckla Höganäs stad och kommun. Med hänvisning till ovanstående förslår kommunledningskontoret att följande avtalsförslag godkänns.

Den mark det handlar om finns väl beskriven i ”Naturvårdsplan för Höganäs kommun 2017 – 2026” specifikt för det obebyggda området vid Margreteberg (område 032 Margreteberg, naturmark norr om badplatsen).

En slutsats som anges i naturvårdsplanen är:
”Behovet av rekreationsmark är stort i området då större delen av kustzonen är bebyggd. För att säkra tillgången till kustnära naturmark för det rörliga friluftslivet, naturvärdena och framtida reträttväg för strandvegetation bör även planlagd del ingå i naturområdet.”

OBS att det handlar om samma markområde som Kommunstyrelsens planutskott nu kan tänka sig att utnyttja som uppställningsplats för båtar och camping.

Svenska Smergelskiffabriken grundades 1908 av Janne Rydström för tillverkning av slipskivor. 1979 blev bolaget ett helägt dotterbolag till AB Slipmateriel-Naxos, som i sin tur ägdes helt av Höganäs AB. Driften lades ner 1981 och fabriksbyggnaderna revs i slutet av 1990-talet.

Ännu ett år fyllt av evenemang

Solen strålade över Lärkängen på midsommarafton.
Kommersen är i full gång på årets mycket välbesökta julmarknad.
Ulf Molin (C), Peter Schölander (M), Kjell Dahlin (SD), Johan Ingvarson (MP), Lennart Nilsson (S), Fredrik Johannesson (KD) och Ros-Mari Paulsson (L) förklarade på sommarmötet vad de vill göra för Strandbaden.

Byaföreningens verksamhetsberättelse 2018

År 2018 hade Strandbadens Byaförening 294 betalande medlemmar. Därtill kommer tre hedersmedlemmar. 2017 var antalet medlemmar 337, vilket är det högsta i föreningens historia. En anledning till nedgången 2018 är att föreningen valde att inte göra uppsökande medlemsvärvning med hembesök under sommaren.

Det är inte av ekonomiska skäl som det är angeläget med många medlemmar. Det viktigaste skälet är att ju fler medlemmar desto starkare är byaföreningens röst i kontakter och dialog med Höganäs kommun, myndigheter och organisationer.

Från kommunen erhåller byaföreningen två gånger om året en förteckning över alla ny­­inflyttade. Detta ger möjlighet att hälsa nyinflyttade välkomna och underlättar medlemsvärvningen.

Vid sommarträffen 11 juli utsågs Ragnar Falck till föreningens tredje hedersmedlem. Ragnar har under lång tid på ett fantastiskt sätt arbetat med Strand-Bulletinen, hemsidan, m m och fortsätter att göra detta.

 

Välbesökt årsmöte

Årsmöte hölls den 4 april på Örestrand för verksamhetsåret 2017. Mötet var välbesökt och 58 av föreningens medlemshushåll var representerade genom en eller ett par personer. Karl-Axel Barkentin var mötesordförande. Samtliga i styrelsen, revisorerna och valberedningen omvaldes. Bokslutet fastställdes och styrelsen gavs ansvarsfrihet.

Direkt efter årsmötet visade Torbjörn Gerward bilder och höll föredrag om ”historier och händelser i Strandbaden”. En tryckt folder ”Det gamla Strandbaden” framtagen av Ragnar Falck och Berto Lindbom delades ut direkt efter föredraget.

För projektet med att dokumentera och publicera Strandbadens historia har från Stiernstedt Kockenhus Kulturförening erhållits ett stipendium på 20.000 kr.

 

Rena stränder till sommaren

Strandstädning genomfördes den 7 april av ca 25 duktiga strandbadenbor. Efter väl genomförd städning avslutades det hela med en trevlig samvaro vid korvgrillningen.

 

Soligt midsommarfirande

Midsommarfirande skedde traditionsenligt på Lärkängen midsommarafton 22 juni. Svenn Floer och Jerry Melliander ansvarade för blomstervagn och resning av midsommarstången. Eva Almér svarade för sång och musik medan Stina Bladh höll i dans och lekar.

 

Sommarmöte med politikerna

Sommarmöte hölls på Örestrand den 11 juli med ett åttiotal strandbadenbor med en god blandning av fritids- och åretrunt­boende. Temat för träffen var ”Partierna om Strandbaden”. Detta med tanke på att det var val i början av september. Varje parti som är representerat i kommunfullmäktige i Höganäs disponerade vardera 10 minuter för att berätta om hur man ser på det som händer och som man vill ska hända i Strandbaden samt sådant som man uppfattar är viktigt för de boende i Strandbaden. Träffen avslutades med mingel med lite att äta och dricka. Här gavs tillfälle att diskutera och ställa frågor till medverkande politiker.

 

Populär julmarknad

Julmarknaden i kapellet i Örestrand genomfördes söndagen den 25 november med ca 30 utställare, ett lotteri till stöd för Barncancerfonden och en snäll tomte. Eva Almér ökade julstämningen genom julsånger. Marknaden var lyckad och mycket välbesökt. Det kom ca 550 besökare. Såväl utställarna som besökarna var nöjda. Elisabeth Rosenqvist, Monica Berg och Bitt Larsson ansvarade för årets julmarknad.

 

Byaråd med byaföreningarna

Den 12 april hölls byaråd med kommunens byaföreningar samt politiker och tjänstemän från kommunen. Mötet hölls på Örestrand under värdskap av Strandbadens Byaförening. Inför mötet hölls ett förberedande möte med intresserade byaföreningar.
Strandbadens Byaförening representerades av Carl Hellberg, Bitt Larsson och Elisabeth Rosenqvist. Två frågor upptog mest tid på mötet.

 

 

En av dessa handlade om det bristande underhållet av väg 111 och andra vägar som lyder under Trafikverket. Det uppfattas generellt som mycket svårt att komma till tals med ansvariga inom Trafik­verket. 

Kommunen har gjort försök men misslyckats med att ordna ett gemensamt möte med Trafik­verket, kommunen och berörda byaföreningar. Kommunalrådet Peter Schölander åtog sig att göra vad han kan för att hjälpa till samt göra ett nytt försök att få tillstånd ett möte med Trafik­verket.

Den andra frågan handlade om regler och skyltning utmed kuststräckan vad gäller cykling, lösa hundar, m m. Regler och skyltning är olika för kommunens naturvårdsområden jämfört med naturreservat som sorterar under Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Skötselplanerna för naturreservaten är dessutom mycket gamla. Problematiken finns väl beskriven i kommunens nya naturvårdsplan. I den föreslås att regler och skyltning ska göras mer enhetlig. Byaföreningarna upp­manade kommunen till att leva upp till sin egen naturvårdsplan.

 

Byavandring ger resulat

Den 12 september var det byavandring i Strandbaden. Byaföreningen fick då möjlighet att under två timmar träffa kommunalrådet Ulf Molin och några tjänstemän från kommunen. Det mesta handlade om sådant som vi har haft uppe tidigare och som vi kommer att fortsätta att arbeta med. Vi diskuterade Örestrand och Margreteberg, förslaget till ny översiktsplan ÖP2035, underhåll och trafiksäkerhet på nuvarande väg 111, cykelväg Dannevang-Nyhamnsläge utan att korsa väg 111, regler och skyltning utmed Kullaleden, namn på busshållplatser i Strandbaden, Strandbaden på kommunens kartor och benämning av badplatser samt Stationstorget.

Två saker är särskilt värda att lyfta fram. För det första att Ulf Molin åtog sig att åter ta upp och verka för en cykelväg från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge öster om väg 111 och att denna blir till så fort som möjligt. För det andra att kommunen åtog sig att bjuda in representanter för Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Kullaleden i syfte att uppnå enhetlighet och tydlighet i regler och skyltning utmed kuststräckan i Strandbaden. Cykling är tillåten på Böljegatan. Byaföreningen tryckte på att den i övrigt borde vara förbjuden utmed Kullaledens sträckning. Vidare att förbud mot lösa hundar borde gälla hela kuststräckan. Vi tryckte också på att skyltningen bör vara i symbolform, så att alla lätt kan förstå den.

 

Tomten invigde Stationstorget

Under året har kommunen gjort en upprustning och försköning av Stationstorget med för ändamålet avsatta medel. Från byaföreningen har Jan Jurkiewicz och Ragnar Falck deltagit i planeringsarbetet. I Strand-Bulletinen har vi frågat om dels intresset av att vara med i planeringsarbetet, dels om hur platsen kan se ut och hur den ska användas. Invigning skedde i anslutning till julmarknaden den 25 november.

 

Översiktsplan med frågetecken

Kommunen har tagit fram ett förslag till översiktsplan (ÖP2035) för mark- och vattenanvändning fram mot 2035 med utblick till 2050. Byaföreningen har lämnat synpunkter på detta förslag.

I förslaget finns en ny väg 111 endast vad gäller delen öster om Outletområdet. En fortsättning norrut öster om Strandbaden och Nyhamnsläge kan man tänka sig i ett ännu längre perspektiv, dvs senare än 2035, men för detta anser man att det behövs mer utredning. Vi anser inte att det behövs mer utredning utan föreslår att man snarast bygger en ny väg 111 öster om såväl Outlet­området som Strandbaden och Nyhamnsläge.

I förslaget finns en gång- och cykelväg öster om nuvarande väg 111 från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge. Det förslaget stödjer vi och föreslår att den byggs snarast.

I förslaget anges att det vid Lovisefred finns ett par mindre vindkraftverk och att det området därför är mindre lämpligt för fler vindkraftverk. I verkligheten finns det redan två mindre och två mycket stora vindkraftverk. Vårt förslag är därmed att området ska klassas som olämpligt för ytterligare vindkraftverk.

Ingen tomatodling

I september 2016 kom de första signalerna om en gigantisk tomatodling öster om Dannevangsområdet. Under 2017 fick byaföreningen till stånd ett öppet informationsmöte. Kullatomater AB ansökte om bygglov. 

Byaföreningen yttrade sig över detta och framförde att motståndet från de boende i Dannevangsområdet och Strandbaden i övrigt är kompakt. Yttrandet avslutades med att Kullatomater AB omgående borde uppmanas att söka efter annan placering. Bygglovsansökan skulle ha behandlats i augusti 2017, men sköts upp. Vid årets sommarmöte fick vi av kommunen definitivt besked om att det inte blir någon gigantisk tomatodling i eller i närheten av bostadsområden i Strandbaden.

 

Kommunen köper Örestrand

Kommunen förvärvade i slutet av våren Örestrand med tillträde i början av september. Avsikten är att anläggningen under de närmaste 2-3 åren ska användas som boende för nyanlända. Därefter är avsikten att Örestrand, liksom Margreteberg, ska vara viktiga delar i kommunens utveckling av upp­levelse- och besöksnäringen. Inför beslutet hade byaföreningen ett möte med kommunledningen där vi framförde att det finns en stark oro hos strandbadenborna om vad som ska hända med anläggningen framöver och att det finns en stor besvikelse över att ytterligare en turistanläggning i Strandbaden läggs ner. I slutet av juni lämnade vi till kommunen en skrivelse om Örestrand och Margreteberg. För de närmaste åren begärde vi dels att boendet för de nyanlända på Örestrand begränsas till annexet, dels att kommunen hittar former så att verksamheten med hotell, konferens, restaurang och camping kan bedrivas vidare utan uppehåll. Vår begäran innefattade också att man tog sig an frågan omgående.

Inget av det vi begärde har skett. Örestrand har under hösten i stort sett helt stått outnyttjad förutom byaföreningens julmarknad. Vad gäller det långsiktiga har byaföreningen begärt att Margreteberg och Örestrand inte utvecklas som en ”restpost” och blir helt beroende av utvecklingen i Höganäs hamn. Margreteberg och Örestrand måste utvecklas på ett sätt som även de boende i Strandbaden tycker är bra. Därför är det viktigt att de boende i byn får komma till tals i denna process. Byaföreningen har förutom denna skrivelse på olika sätt agerat i enlighet med det vi begärt.

 

Byaföreningens arbete

Strand-Bulletinen har i den tryckta versionen kommit ut fyra gånger under året. Den har delats ut till alla ca 500 brevlådor i Strandbaden. Strand-Bulletinen med aktualiteter och påminnelser har därutöver skickats ut ett femtontal gånger i en digital version till nästan 600 adresser till strandbadenbor, politiker, media m fl.

Föreningen har en fungerande hemsidawww.strandbaden.info där Strand-Bulletinen och annan information om aktiviteter och händelser i Strandbaden läggs ut. Även på Facebook finns föreningen närvarande.

Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. Föreningens ekonomi är stabil. Den största kostnadsposten är tryckning av Strand-Bulletinen, som i stort sett täcks av annonsintäkter. Den näst största kostnadsposten avser utgifter i samband med de arrangemang föreningen genomför. Övriga kostnader avser webbhotell, domäner, program, försäkring och andra administrativa kostnader.

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Det fortlöpande arbetet har i styrelsen skett bland annat över e-post. Styrelsen har under 2018 bestått av Carl Hellberg (ordförande), Jan Jurkiewicz, (vice ordförande), Monica Berg (kassör), Bitt Larsson (sekreterare), Elisabeth Rosenqvist (ledamot), Bengt Arvidsson (ledamot), Thomas Hillmeus (ledamot) och Ragnar Falck (adjungerad).

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen och hemsidan), Stina Blad, Eva Almér, Jerry Melliander och Svenn Floer (midsommar­firande), Pernilla Myrefelt (Grannar mot brott) samt Lisbeth Löfgren (teaterombud). Därtill kommer föreningens revisorer Bo Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt valberedningen med Elisabeth Rosenqvist (sammankallande), Tomas André och Eva Almér.

Det nya Stationstorget invigdes i samband med julmarknaden de 25 november.
Deltagarna i byavandringen tog sig försiktigt över 111:an vid Dannevangsvägen.

Löhr Montage AB

2xSM

Lördagen den 10 augusti blir det 2xSM – Strandbaden-
Mästerskap/
SommarMöte och byfest. Boka in den dagen redan nu!

Vi återkommer med program!

Info: Jan Jurkiewicz,
070-554 30 76 
janne.jz54@gmail.com

STRANDSTÄDNING
LÖRDAG 6 APRIL KL 10-12

Samling på Örestrand. Efter städningen grillar vi korv!
Kontakt: Calle Hellberg, 070-654 40 01.

Behöver vi säga mer?

Och det gäller förstås inte bara stranden!

Skärpning!


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.