Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 6 augusti 2018

Riktlinjer för rehabilitering efter
hjärnskada saknas

Hjärnskakning är en vanlig orsak till att barn och unga behöver akutvård och kan vid upprepade tillfällen eller svåra trauman leda till långvariga besvär. Trots att möjligheten till läkning är störst de första åren efter skadan finns det inga nationella riktlinjer för vilka barn som vården bör remittera till rehabiliteringen. Det skriver Personskadeförbundet RTPs ordförande Marina Carlsson i Dagens Medicin tillsammans med representanter för funktionshinderrörelsen och rehabiliteringen inom hälso- och sjukvård.

Läs debattartikeln från Dagens Medicin:


Inkludera funktionshindersaspekten i
alla politiska frågor

Under Almedalsveckan den 5 juli blev Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Socialdemokraterna utfrågad av den samlade funktionshinderrörelsen i Almedalen.

I samband med utfrågningen deltog en panel bestående av representanter från olika organisationer. Personskadeförbundet RTPs ordförande Marina Carlsson var en av paneldeltagarna.

-Eftersom funktionshinderspolitiken är bred och spänner över alla områden är jag nyfiken på om Socialdemokraterna kommer att inkludera funktionshindersaspekten i alla politiska frågor, säger Marina Carlsson.

Hon lyfte också vikten av att funktionshinderorganisationer får möjlighet att delta med synpunkter i det uppdrag som Försäkringskassan och Trafikverket har fått att utreda bilstödet. Marina ställde också frågan om bilar som införskaffats med bilstöd före den 1 juli i år undantas av Bonus-Malus systemet. Med hänsyn till att man idag hänvisas till att skaffa stora bilar.
Utfrågningarna som livesändes går att se i efterhand på:

Länk till webbsändning

_____________________________________________________

Webbinarium:
Bot eller bättring – ryggmärgsskador 2018

På världsdagen för ryggmärgsskada, World SCI Day, den 5 september sänder Ryggmärgsskadecentrum Göteborg det första webbinariet i en serie.

Richard Levi och Gunilla Åhrén kommer att samtala om bot, behandling och rehabilitering. Är de motsatser eller kompletterar de varandra? Richard är neurolog och professor i rehabiliteringsmedicin på Linköpings universitet och Gunilla är projektledare på Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Webbinariet direktsänds på Ryggmärgsskadecentrum Göteborgs webbplats onsdagen den 5 september klockan 19.00­–20.30. För att delta öppnar du bara länken  www.ryggmargsskadecentrum.se/webbinarium-bot-eller-battring-ryggmargsskador-2018/ i din webbläsare. Du behöver inte anmäla dig, logga in någonstans eller ladda hem något program.

Är det något särskilt du vill veta?

Skicka gärna in frågor i förhand eller under tiden webbinariet sänds! Du kan skicka dem till: hej@ryggmargsskadecentrum.se eller till Ryggmärgsskadecentrum Göteborgs Facebooksida.

____________________________________________________________

Svara på DHRs enkät och bidra till en bättre arbetsmarknad

DHR har tagit fram en enkät riktad till personer med funktionsnedsättning som handlar om arbetsmarknad och försörjning och i ett längre steg om jämlik och jämställd hälsa.

Genom enkäten vill DHR stärka sitt rättighetspolitiska arbete kring frågor som rör arbetsmarknaden. Enkäten riktar sig i första hand till personer i åldern 20-65 år och som har en egen funktionsnedsättning. Men även personer som är yngre än 20 år eller äldre än 65 år är välkomna att bidra med idéer i enkäten om hur arbetsmarknaden kan förbättras. Enkäten med namnet ”Framåt på arbetsmarknaden” är anonym och tar ungefär tio minuter att besvara.

Syftet med enkäten ”Framåt på arbetsmarknaden” är att identifiera vilka områden och frågor som bör prioriteras när det gäller arbetsmarknad.

Sista dagen att svara på enkäten är den 15 september.

Länk till enkäten

 _____________________________________________________

Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Det är också en av de olyckstyper som ökar snabbast. Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka vården. Drygt 1000 personer av dessa dör. De allra flesta som faller är 60 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla.

Därför arrangerar Socialstyrelsen för andra året i rad kampanjen ”Balansera mera” som genomförs den 1-7 oktober 2018. Det är en nationell kampanj för att uppmärksamma frågan och öka kunskapen om fallolyckor, bland  annat genom att stödja kommuner, landsting och andra verksamheter som arbetar med fallprevention att genomföra aktiviteter under kampanjveckan. Förhoppningen är att kampanjen ska motivera till att olika aktiviteter arrangeras under veckan.

För Personskadeförbundet RTP lokalföreningar kan detta vara ett bra tillfälle att anordna till exempel en informationskväll för sina medlemmar och andra som kan vara intresserade av ämnet.

Som stöd till det lokala arbetet har Socialstyrelsen tagit fram ett gediget material med fakta och underlag som kan användas vid aktiviteterna.

Det material som togs fram förra året, broschyr, filmer, checklistor, affischer, roll-up med mera utgör basen även i årets kampanj. En del har uppdaterats och utvecklats. Broschyren Balansera mera finns nu även på lättläst svenska och i punktskrift på svenska samt teckentolkad. En del av materialet finns även på flera olika språk, bland annat finska, engelska, spanska och arabiska.

Materialet kan kostnadsfritt beställas från Socialstyrelsen på:  www.socialstyrelsen.se/balanseramera
Här finns också mer information om kampanjen samt tips på olika aktiviteter som kan anordnas.

___________________________________________________________

Projektet Universellt Utformade
Arbetsplatser i Almedalen

Olikheter är en tillgång – inte ett hinder och arbetsplatserna måste spegla det. Det är budskapet från projektet Universellt Utformade Arbetsplatser när de berättade om sitt arbete i Almedalen i veckan. Tillsammans ska Funktionsrätt Sverige, Akademikerförbundet SSR och Vasakronan genom projektet Universellt Utformade Arbetsplatser driva på utvecklingen. Personskadeförbundet RTP är delaktiga i arbetet. Under presentationen av projektet i Almedalsveckan deltog Personskadeförbundet RTPs ordförande Marina Carlsson.

Det som är unikt med projektet är att man inte bara tittar på den fysiska tillgängligheten, utan tar ett helhetsgrepp. Projektet är därför indelat i fyra utvecklingsteam:
- Arbetsplatsens fysiska utformning
- Arbetsplatsens sociala miljö
- Organisation och ledarskap
- Rekrytering och kompetensförsörjning

Personskadeförbundet RTP deltar och är representerade i gruppen som arbetar med Arbetsplatsens fysiska utformning.

Nu finns en folder som beskriver projektet. Ladda ned den nedan eller beställ den från: Dolores Kandelin Mogard, e-post: dolores.kandelin-mogard@akademssr.se

Folder Universella arbetsplatser

____________________________________________________________

Barn som förlorat LSS tvingas flytta till boenden

SVT rapporterade tidigare i veckan om att alltfler barn som blivit av med LSS inte kan bo kvar hemma. Även om nya boenden för vuxna och barn med funktionsnedsättningar byggs har många kommuner svårt att hjälpa alla som förlorat rätten till assistans. Det varierar vad kommunerna kan erbjuda och det innebär ibland bara hemtjänst eller avlösning.

Läs artikel från SVT Nyheter här:

____________________________________________________________

Inspirationsdag - Substansen i livet
den 24 september

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg arrangerar tillsammans med Personskadeförbundet RTP en inspirationsdag för dig som har en ryggmärgsskada, är närstående till någon som har en eller arbetar med ryggmärgsskador. Välkommen till "Substansen i livet" den 24 september i Göteborg!

Det är gratis att komma på inspirationsdagen, och du bjuds på föreläsningar, en teaterföreställning, fika och mingel med mat. Anmäl dig senast den 7 septemberhttp://ryggmargsskadecentrum.se/inspirationsdag-den-24-september/

____________________________________________________________

Socialchefer vill ha digitala tjänster med
bättre tillgänglighet

Vem ser till att digitaliserade tjänster inom vård och omsorg fungerar och är tillgängliga för de som har störst behov? Äldre, svårt sjuka och personer med funktionsnedsättningar behöver ofta själva ordna en fungerande tillgång till digital samhällsservice, oavsett hälsa och funktionsförmåga.

Föreningen Sveriges socialchefer och IT&Telekomföretagen efterlyser i DN-debatt den 7 augusti en tydlig ansvarsfördelning och samordning av de aktörer som är delaktiga i den digitala vård- och omsorgskedjan.

______________________________________________________

Ny utredning om yrket personlig assistent

Regeringen vill se över yrket personlig assistent. Tanken är att belysa arbetsvillkor och behovet av introduktion, information och fortbildning. Kunskapen som tas fram är tänkt att leda till en bättre arbetssituation och kvalité av insatserna. Utredningen omfattar såväl kommunal som privat verksamhet, brukarkooperativ och assistansberättigade som anställer egna assistanter.

Mer om utredningen finns på Socialdepartementets webbplats.

__________________________________________________

Samordning av komplexa vårdbehov ska utredas

Utredningen om god och nära vård ska nu även omfatta patienter med komplexa vårdbehov. Det nya uppdraget innebär bland annat att utreda hur en bättre samordning av vårdinsatser för patientgruppen kan se ut. Utredningen om god och nära vård är en del i regeringens primärvårdsreform. Ansvarig utredare är Anna Nergårdh.

Läs mer på regeringskansliets webbplats.

___________________________________________________________

Patientens roll vid upphandling

Nikola har tillsammans med Personskadeförbundet RTP och flera andra samarbetspartners publicerat en skrivelse kring patientmedverkan i samband med upphandling av hjälpmedel. Bakgrunden är kopplingen till patientlagen där patientens medverkan och rätt till information tydliggörs.

Du hittar skrivelsen här:

__________________________________________________

Ny lag om Bostadsanpassningsbidrag

En ny lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Boverket har därför publicerat en ny version av sin digitala handbok om bostadsanpassningsbidraget som även handlar om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll samt återställningsbidraget. Handbokens innehåll kopplat till tidigare lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag finns i en pdf i den nya versionen. Här är en länk till handboken:

Boverket har sammanfattat nyheterna i lagen. Sammanfattningen hittar du här:

 _____________________________________________________

Vill du påverka ditt och andras vardagsliv?

Bli användarrepresentant inom standardisering! Alla som är medlemmar i en ideell förening eller organisation kan delta i standardiseringsarbete som användarrepresentant. Genom att jobba med standardisering kan du vara med och påverka hur en produkt eller en tjänst utformas.

Idag bedrivs standardiseringsarbete  främst av kommersiella aktörer och myndigheter. För att balansera detta har EU tagit initiativ för att få funktionshinders- och konsumentorganisationer att delta i standardiseringen.

Funktionsrätt Sverige har genom projektet Alla vinner tagit fram en webbutbildning som vänder sig till dig som är intresserad av att delta som användarrepresentant i standardiseringsarbetet,  eller som är ny inom standardisering.

Du hittar utbildningen här:

______________________________________________________________________

Coachprojektet startar med sin första aktivitet

Under hösten arrangerar Coachprojektet ett antal workshopar som informerar om vad coaching är och vad förebildskap står för. Här får deltagarna tillfälle att delge sina erfarenheter och bidra till utformningen av en coach- utbildning. Målgruppen är personer med egen skadeerfarenhet.

Höstens första workshop kommer att äga rum i Malmö den 8 till 9 september 2018 och den andra planeras i Göteborg den 6-7 oktober. Första workshopen är full men det går att anmäla intresse för att vara med i Göteborg.

Kontakta oss på 08-629 27 85 eller coaching@rtp.se.

___________________________________________________________

Vill ni visa vad ni gör i er lokalförening?

Du vet väl att det finns en plats på förbundets hemsida där lokalföreningarna har möjlighet att presentera olika aktiviteter? Fliken "Hänt i lokalföreningarna" är tänkt som en plats där lokalföreningar kan visa upp sin verksamhet samt ge tips, idéer och inspiration till övriga lokalföreningar.

Skriv ned några rader om aktiviteten och ta gärna bilder och skicka in till oss, så lägger vi in det på vår hemsida under ”Hänt i lokalföreningarna”.

(Om du skickar med bilder, glöm inte att fråga deltagarna om det är okej att bilderna läggs upp på webben).

Mejla in ert material till: robert.brunkener@rtp.se

______________________________________________________

Materialet till RTP-dagen den 23 september

I år infaller höstdagjämningen söndagen den 23 september, då passar vi traditionsenligt på att arrangera RTP-dagen. Med dagen vill vi uppmärksamma att vi går mot mörkare tider och vikten av att då synas i trafiken eftersom vi inte vill att fler skadar sig i trafiken.

RTP- dagen är ett utmärkt tillfälle för Personskadeförbundet RTPs lokalföreningar att visa upp sin verksamhet och värva nya medlemmar.

Vi har tagit fram nytt materaterial som består av en flyers samt reflexer med vår logga på.

Materialet har i början av denna vecka skickats ut till alla lokalföreningar. De lokalföreningar som redan gjort en beställning får naturligtvis det antal som de beställt. Vill ni ha mer material går det bra att skicka en beställning till: info@rtp.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Robert Brunkener på tel 08-629 27 83.

______________________________________________________

Viktigt att använda rtp-mejlen!

För att utveckla och underlätta kommunikationen inom organisationen och förenkla hanteringen och informationsflödet från förbundskansli till lokalföreningar och distrikt är nu tjänsten Office 365 igång sedan en tid tillbaka. Ur den har de tjänster som organisationen kan ha bäst nytta av valts ut.

Första steget vi genomför är Outlook, som är en lösning för email, kalender och kontakter som levereras som en molntjänst. Fördelarna är många. Flera kan ta del av mejlen. Allt som krävs är att de som ska ha tillgång till tjänsten har de aktuella inloggningsuppgifterna och en uppkoppling mot internet. En RTP-mejladress känns mer pålitlig att öppna och är lättare att komma ihåg. Med e-postkonton som exempelvis ”norrbotten@rtp.se, pitea@rtp.se”, får vi en gemensam avsändare inom hela organisationen och vi behöver inte samla in nya (privata) e-postadresser och administrera e-postlistor efter varje årsmöte där adresserna byts ut.

Så ni som ännu inte aktiverat er rtp-mejladress. Gör det nu så att ni inte missar viktig information! Manualer som beskriver hur man startar upp mailen för första gången och ger den ett nytt lösenord med mera finns på internwebben: www.rtp.se/docs

Vi vill samtidigt passa på att uppmana lokalföreningar och distrikt att regelbundet gå in på internwebben och ta del av viktig information!

 _____________________________________________________

Beställ USB-minnen!

Det finns ett antal USB-minnen med Personskadeförbundet RTPs logga på kvar i förbundskansliets förråd.  USB-minnena är på 1 GB och kan kan beställas för 5 kronor styck plus porto.

Skicka din beställning till: info@rtp.se eller per telefon 08-629 27 80.

 

 

I det här numret.

Riktlinjer för rehabilitering efter hjärnskada saknas

Inkludera funktionshindersaspekten i alla politiska frågor

Webbinarium: Bot eller bättring – ryggmärgsskador 2018

Svara på DHRs enkät och bidra till en bättre arbetsmarknad

Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen

Projektet Universellt Utformade Arbetsplatser i Almedalen

Barn som förlorat LSS tvingas flytta till boenden

Inspirationsdag - Substansen i livet den 24 september

Socialchefer vill ha digitala tjänster med bättre tillgänglighet

Ny utredning om yrket personlig assistent

Samordning av komplexa vårdbehov ska utredas

Patientens roll vid upphandling

Ny lag om Bostadsanpassningsbidrag

Vill du påverka ditt och andras vardagsliv?

Coachprojektet startar med sin första aktivitet

Vill ni visa vad ni gör i er lokalförening?

Materialet till RTP-dagen den 23 september

Viktigt att använda rtp-mejlen!

Beställ USB-minnen!

 

 

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...