Lördag 16 juni 2018

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoDina personuppgifter hos Strandbadens Byaförening

Strandbadens Byaförening har två separata register med personuppgifter
- ett medlemsregister och ett register för föreningens nyhetsbrev.

Medlemsregister
I medlemsregistret finns alla betalande medlemmar och tidigare medlemmar i Strandbadens Byaförening. Registret innehåller namn, adress- och kontaktuppgifter, medlemsinbetalningar samt uppgift om medlemmen markerat önskemål att delta i föreningens arbete.

Register för nyhetsbrevet
Strand-Bulletinen

Registret innehåller e-postadresser - och i vissa fall namn - till de personer som mottar eller har mottagit nyhetsbrevet via e-post. Registret är indelat i grupperna Strandbadenbor, Media, Kommun m fl, Annonsörer samt Strandbadens Skördefest och Strandbadens Julmarknad.

Inga registeruppgifter lämnas ut till tredje part. Skicka ett mejl till info@strandbaden.info om du vill ta del av dina registrerade uppgifter. Avanmälan från nyhetsbrevet görs med länken längst ner på sidan.


Ännu inget badvatten
Uppdatering 2018-06-15 kl 09.00
Provsvaren på badvattnet visar fortsatt höga halter bakterier i Strandbaden och där gäller fortsatt avrådan från bad. Igår (fredag 15 juni) togs nya prover och svaren kommer i nästa vecka.
Mer info på kommunens hemsida >>


Glasmästar'n i Höganäs

Örestrand blir bricka i turistspelet

Som framgått av artiklar i Helsingborgs Dagblad (28 maj) och Lokaltidningen (29 maj) kommer Höganäs kommun att köpa Hotell Strandbaden/ Örestrand (det formella beslutet togs i kommunfullmäktige i torsdags, 14 juni, se dagens HD).

Höganäs kommun övertar hela anläggningen Örestrand av Derbo Förvaltning AB för 21,5 miljoner kronor och överlåtelsen sker den 3 september i år. Företaget Fimi AB, som drivit HVB-hem, har ett hyresavtal som löper ut den sista augusti. Enligt uppgifter i media ska anläggningen de närmaste två till tre åren användas för att lösa boendesituationen för flyktingar som anvisas till Höganäs, men avsikten på lång sikt är att använda marken på annat sätt.

Calle Hellberg, ordförande i Strandbadens Byaförening, med Peter Schölander, kommun­styrelsens ordförande samt Herman Crespin, kommunchef, Höganäs kommun på kommunhusets takterrass efter mötet om Örestrand.

Styrelsen i Strandbadens Byaförening begärde omgående ett möte med kommunledningen för att få ett förtydligande angående anläggningens framtid och ett sådant möte skedde tisdag 5 juni i kommunhuset med kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M) och kommunchefen Herman Crespin.

Stark oro för framtiden
Byaföreningens ordförande Calle Hellberg framförde föreningens synpunkter och förklarade att det finns en stark oro hos strandbadenborna om vad som ska hända med anläggningen framöver och att man uttrycker stor besvikelse över att ytterligare en turistanläggning i Strandbaden läggs ner. Många ser hellre att det byggs bostäder på området än att byggnaderna får stå och förfalla utan fortlöpande underhåll. Bäst, tycker många, vore en fortsatt hotell och restaurangverksamhet. Styrelsen framförde även vikten av att övriga delar av anläggningen får möjlighet att leva vidare, dvs restaurangen med tillhörande skolmåltidsverksamhet samt samlingssalarna.

Peter Schölander förklarade att annexet och hotellet först ska anpassas till den nya verksamheten för cirka en miljon kronor och därefter hyras ut till nyanlända som får ett hyreskontrakt utan besittningsskydd på två år. Den tidigare kyrkan samt restaurangdelen kan komma att arrenderas ut till en entreprenör som önskar driva verksamhet under något år.

Skriande behov av hotell
Efter två, tre – kanske upp till fem år beroende på flyktingsituationen – måste bostadsbehovet för nyanlända lösas på

annat sätt. Kommunens ambition är då att kunna använda både Örestrand och Margreteberg (som kommunen köpte 2017) för att utveckla upplevelsenäringen i kommunen.
– Vi har ett stort behov av en hotellanläggning, betonar Herman Crespin och Peter Schölander fyller på med att det saknas turistboende i alla former, från b&b och vandrarhem till enklare hotellrum och konferenshotell.

Örestrand och Margreteberg, som båda utgör mycket attraktiva områden för bebyggelse, skulle tillsammans med området i hamnen kunna användas för att utveckla hela kustområdet som upplevelse- och besöksdestination. Både Peter Schölander och Herman Crespin poängterar dock att den pågående medborgardialogen om hamnområdet får utvisa om ett hotellprojekt i hamnen över huvud taget blir aktuellt.

Eftersom Örestrand varit till försäljning en längre tid har flera aktörer redan hört av sig till kommunen med önskemål om att få bygga bostäder – vilket kräver en ny detaljplan – men kommunen har alltså valt att själv förfoga över området tills vidare.

Efter nästan 110 år upphör alltså hotellverksamheten i Strandbaden och ett nytt kapitel får skrivas i Strandbadens historia.

Från Strandbadens Byaförening deltog, förutom Calle Hellberg, vice ordförande Jan Jurkiewicz, ledamöterna Bengt Arvidsson, Thomas Hillméus och Elisabeth Rosenqvist samt Ragnar Falck, redaktör för Strand-Bulletinen.

Strand-Bulletinen kommer att bevaka utvecklingen av Margreteberg och Örestrand. I e-postversionen av Strand-Bulletinen finns alltid de senaste nyheterna.

Kuststräckan från Örestrand (1), Margreteberg (2) till Höganäs hamn (3). Bild från Google Maps.


I år behöver vi nya krafter som hjälper till med blomster till midsommarstången och att klä och resa stången. Vi samlas midsommarafton kl 10 på Lärkan. Ta gärna med blommor och grönt!

Midsommarfirande på Lärkan

På Midsommarafton blir det traditions­enligt midsommarfirande på Lärkängen i Dannevangsområdet.

Kl 10 samlas vi för att gemensamt klä och resa stången. Det är viktigt att många hjälps åt med detta. Ta med blommor och grönt!

Tidigare år har barnen hämtat blomster med ”blomstervagnen” men i år har vi dessvärre ingen vagn.

Kl 14 blir det dans och lekar. Eva Almér svarar som vanligt för sången. Glöm inte att ta med picknick-korgen!

Dagen avslutas med brännbollscup på fotbollsplanen omkring kl 16 under ledning av Stina Blad. Stina har varit engagerad i midsommarfirandet i 32 år och detta kommer att uppmärksammas i kommande utgåva av Strand-Bulletinen.

Info: Elisabeth Rosenqvist,
073-908 41 08.Sommarträff med politikerna

Varje parti som idag finns representerat i kommunfullmäktige i Höganäs disponerar vardera 10 minuter för att berätta om hur man ser på det som händer och som man vill ska hända i Strandbaden samt sådant som man uppfattar som viktigt för de boende i Strandbaden. Samtliga åtta partier som bjudits in har meddelat att de kommer att medverka.

Efter partiernas 10-minutersinlägg blir det mingel med lite att äta och dricka.

Vi som bor i Strandbaden tycker mycket om vår by. Men det finns en del som kan bli bättre. Nu vill vi veta hur politikerna ser på Strandbaden och vad de vill göra för de boende. Det är val i början av september!

Årets tema på Strandbadens Sommarträff är därför ”Partierna om Strandbaden”.

Här blir det tillfälle för politikerna att prata och dis­kutera med väljarna.

Strandbadens Sommarträff hålls onsdagen den 11 juli kl 17-19 i kyrkan, Hotell Strandbaden/Örestrand.

Sommarträffen är ett årligt arrangemang som genomförs av Strandbadens Bya­förening.


IBC Elinstallation

Sommar!

Några reflektioner från Calle Hellberg, ordförande i Strandbadens Byaförening.

Även "svårplockat" skräp plockades upp på städdagen...
... och en båt, drivved och en massa "vanligt" skräp.
"Strandbaden St. Skärsvägen" ska det stå!

Tack till alla i styrelsen för året som gått och för att ni vid årsmötet 4 april lät er omväljas för nya goda insatser.

Direkt efter själva årsmötet blev det i ord och bild ”Historier och händelser i Strandbaden” med Torbjörn Gerward. Vi, ett hundratal strandbadenbor, som lyssnade och tittade riktar ett stort tack till Torbjörn.

Tack till alla som den 7 april hjälpte till med strandstädningen. Många förenade nytta med nöje och hade ett par trevliga förmiddagstimmar med avslutande korvgrillning.

Det finns fem busshållplatser i Strandbaden, men det är bara tre som benämns riktigt. I busstidtabeller och på busskuren vid Margreteberg anges ”Höganäs – Margreteberg” och vid den i höjd med Stora Skärsvägen anges ”Nyhamnsläge – St. Skärsvägen”.

Byaföreningen har till Höganäs kommun påtalat dessa fel och krävt rättning. ”Någon” inom Höganäs kommun har godkänt namnsättningen. Kommunen har lämnat våra synpunkter vidare till Skånetrafiken och gett oss följande svar:
– I samband med att Skånetrafiken samråder med oss kring namnsättningen kommer vi (=kommunen) föreslå att hållplatsnamnen ändras, men återigen, frågan om när detta kan vara aktuellt är helt och hållet Skåne­trafikens.

Min kommentar:
– ”Någon” inom kommunen har godkänt en felaktig namnsättning och bör nu ta sitt ansvar och se till att rättning sker omgående.

I avvaktan på en ny väg 111 har byaföreningen framfört många synpunkter och förslag till Trafikverket. Vi har svårt att få till en bra dialog, men en del har efterhand blivit bättre. 

Nu har vi lyft fram två angelägna och inte så kostsamma förslag. 

Det första gäller busshållplatsen Höganäs – Margreteberg norrgående, dvs på vägens östra sida. Den är i bedrövligt skick. Det är inte rimligt att man ska behöva gå av och på i en vattensamling eller en grop. Busshållplatsen bör omgående rustas upp till en anständig nivå. Det svar vi fått från Trafik­verket är att man ”skickat synpunkten vidare till Skånetrafiken med hänvisning till om det finns en bättre lämpad placering.”

Min kommentar:
– Hur svårt kan det vara att fylla igen en grop?

Det andra gäller avsaknaden av en trafikdelarskylt (påbjuden körbana) mellan Särö­gatan och Marstrandsgatan. Den skylten har saknats i några år. Nu utgör raksträckan en möjlig men farlig omkörningssträcka. Här sker dagligen och ofta farliga omkörningar i hög fart. Med hög fart menas då att man ligger klart över gällande hastighetsregler. Trafikdelarmärket bör omgående återställas samt att vägen förses med en gångpassage med refuger. Det svar vi fått från Trafikverket är att skylten togs ned ”… efter att den hade blivit påkörd ett stort antal gånger under kort tid. Skyltens placering är inte tänkt att hindra fordon från omkörning och ansågs bidra till sämre trafikmiljö.”

Min kommentar:
– Hur tänker man på Trafikverket???

Onsdagen den 11 juli kl 17-19 är det sommarträff. Årets träff har rubriken ”Partierna om Strandbaden”. Det är val i början av september! De åtta partier som idag är representerade i kommunfullmäktige får vardera 10 minuter på sig att berätta om hur man ser på det som händer och som 

 

man vill ska hända i Strandbaden samt sådant man uppfattar som viktigt för de boende i byn. 

Efter partiernas 10-minutersinlägg blir det mingel med lite att äta och dricka.

Jag ser gärna att politikerna är tydliga med:

En ny väg 111 öster om Strandbaden och Nyhamnsläge behövs nu. Satsningar på alltfler turister och ökat boende gör att det inte går att vänta.

– I avvaktan på att den nya vägen blir klar måste underhåll och trafiksäkerhet förbättras på nuvarande väg 111.

– I avvaktan på att en ny väg blir klar behövs omgående en cykelväg från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge utan att passera nuvarande väg 111.

Regler och skyltning utmed Kullaleden måste omgående göras enhetlig och bli tydligare med förbud mot cykling (dock tillåtet på Böljegatan) och med förbud mot lösa hundar.

Nej till ny industriell verksamhet som försämrar för de boende, typ en gigantisk tomatodling öster om Dannevangsområdet.

Margreteberg och Örestrand ska utformas så att det gagnar de boende i Strandbaden. Anläggningarnas stora potential ska tas tillvara. Det är inte rimligt att dessa anläggningar i ett antal år används för kommunens kortsiktiga behov och till stor del inte utnyttjas alls.

– Det är viktigt att förbindelserna till och från Höganäs, Helsingborg och Ängelholm är goda.

Midsommarafton blir det sedvanligt firande på Lärkan.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Här sätter man ner skorna när man stiger av bussen.
Trafikverket: "Skylten är inte tänkt att hindra omkörning, och bidrar till sämre trafikmiljö".
Här passerar barnen på väg till och från skolan i Nyhamnsläge.

Örestrand

Trio Hoganas unika nummer bestod av att två av dem stod på ställningar medan de i tandbett höll en lina mellan sig, den tredje balanserande på linan.
Strandbadenborna Egon och Bende Larsson samt Gert Karlsson vid invigningen av minnesmärket över Trio Hoganas 26 maj.

Strandbadenbor uppmärksammas
med minnesmärke och dokumentär

Strandbadenborna Bende och Egon Larsson samt Gert Karlsson från Skäret var alla med i akrobatgruppen Trio Hoganas åren 1955 till 1975 (gruppen bildades redan 1951 men med andra medlemmar). Nu blir de hedrade med ett minnesmärke som invigdes 26 maj vid gymnastik- och racket­hallen i Höganäs.

Samtidigt premiärvisades en dokumentärfilm om gruppen av Torbjörn Dencker.

Strandbladet nr 1/2012 finns en intervju med Bende och Egon. Vi saxar följande:

Ett av Sveriges internationellt mest uppmärksammade varieténummer genom tiderna utfördes av ”Trio Hoganas”.

Åren 1948-49 reste gruppen runt i folkparkerna och uppträdde. 1951 rekryterades trion av tränaren Bodo West till Furuviks ungdomscirkus. Till 1952 års turné hade de på Bodo Wests inrådan tränat in det nummer som sedan blev deras specialitet: två av dem stående på ställningar medan de i tandbett höll en lina mellan sig, den tredje balanserande på linan.

Första gången Bodo West förde numret på tal sade Egon:
– Så roligt tycker jag inte det är att vara akrobat så jag riskerar mina tänder.


Löhr Montage AB

Hotell Strandbaden med badhytter. Målning från tidigt 1900-tal. Bild från Doris Bogren.
Strandbadens mycket populära skördefest ställs in i år.

Sista sommaren på Örestrand?

Mycket talar för att denna sommar blir den sista i nuvarande regi. Om restaurang-verksamheten kommer att fortsätta efter augusti är i skrivande stund oklart. I sommar är det kanske sista chansen att uppleva denna unika anläggning som varit i bruk sedan 1909.
– Vi kommer att fortsätta som vanligt ända fram till 31 augusti med ordinarie service och olika arrangemang som AW m m, säger Stene BoldtHotell Strandbaden/Örestrand

Ingen skördefest

Det blir ingen skördefest den 2 september på grund av oklarheter med fortsatt drift av Hotell Strandbaden/Örestrand efter augusti 2018, vilket innebär att vi inte vet om vi framöver kommer att ha tillgång till området. Vi hoppas få återkomma 2019 med ny aktivitet.

Jan Jurkiewicz

janne.jz54@gmail.com

070-554 30 76


Vinterträdgården ingår i Bovierans koncept. Bild: Bovieran AB.
Anyone for tennis? Bild: Tallbackens TK

Nu kommer Bovieran
till Strandbaden

Bostadskonceptet Bovieran planerar en anläggning på den före detta handelsträdgårdens område vid Krapperupsvägen. Konceptet består av ”ett tryggt boende med stort fokus på hjärta och social samvaro. Vi har skapat miljöer, bostäder och gemensamma ytor som låter dig få ut så mycket som möjligt av varje stund.”

Hjärtat är den inglasade vinterträdgården som är en samlingsplats med ett behagligt uteliv större delen av året med franska rivieran som förebild.

Alla Bovierans fastigheter består av tre trevåningshus som ramar in vinterträdgården. Bostäderna på markplan har uteplatser och de på våning 1 och 2 har stora balkonger som vetter mot utsidan av huset.

Läs mer på Bovierans hemsida:
www.bovieran.se

Tallbackens Tennisklubb
i sommar

I Strandbaden finns tre fina grusbanor. Tennistider bokas via www.matchi.se.

Tennisskola erbjuds veckorna 26-29 under ledning av Ludwig Axelsson och Leon Grundström. Tennisskolan är öppen för alla från fem år och uppåt. Tennisskolan är mycket uppskattad. Den vill ge alla såväl nybörjare som erfarna spelare en möjlighet till förkovran och glädje. Det går bra att anmäla sig till en eller flera veckor. Anmälningslistor finns på anslagstavlan vid klubbstugan och på klubbens hemsida:
www.tallbackentk.se

Tallbacken Open genomförs vecka 30 i form av poolspel vilket innebär att alla får spela många matcher. Alla kan vara med. Anmälan via hemsidan eller vid anslagstavlan.

Under sommaren är klubbstugan bemannad under förmiddagarna och där fås mer information.

Välkommen till Tallbackens Tennisklubb!


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.