Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 1 januari 2018

Henrik Schyffert till Hjultorget!

Nu är det knapps fyra månader kvar tills hjälpmedelsmässan Hjultorget 2018 intar Kistamässan den 23-24 maj. Seminarieprogrammet börjar ta form och vi kan redan nu avslöja att Henrik Schyffert kommer att vara en av föreläsarna den 23 maj. Alla föreläsningar på Hjultorget är kostnadsfria.

Stiftelsen Spinalis och Rehab Station Stockholm kommer att hålla sina Inspirationsdagar på Hjultorget. Bland annat kommer Fredrik von Kieseritzky, doktor i organisk kemi och läkemedelskemist och Claes Hultling, läkare och docent samtala om utsikterna att få medicinsk cannabis klassat som läkemedel.

Andra smakprov ur programmet är Alejandro Sinisalo som förra året utsågs till Årets unga förebild av Fryshuset. Två år har gått sedan hans 15-årige lillebror Robin Sinisalo sköts ihjäl utanför sin egen port i Akalla. Sedan dess har Alejandro Sinisalo kämpat mot gatuvåldet. Han har bland annat startat organisationen Fuck våldet.

Annika Taesler ramlade av en häst, bröt nacken och blev nästintill totalförlamad för 14 år sedan. I dag är hon journalist, författare och mamma till en femårig son. Med utgångspunkt i självbiografin Ända in i märgen pratar hon om vad vi menar med identitet, integritet och människovärde – och vad som händer med en människa när allt hon är tas ifrån henne.

Den 23 maj kommer en debatt om försämringar inom bilstödet att hållas. Bakgrunden är att det reformerade bilstödet har gett kännbara konsekvenser för personer med funktionsnedsättning och det är flera olika faktorer som bidragit till detta. En stor del är dock Försäkringskassans tolkning av lagstiftningen. Inbjudna är berörda politiker, representanter från Trafikverket och Försäkringskassan, branschföreträdare samt personer som själva är direkt berörda av bilstödet.

Vi arbetar nu för fullt med att färdigställa en broschyr med information om mässan samt ett preliminärt seminarieprogram.

Alla lokalföreningar kommer att få ett antal exemplar av broschyren i slutet av februari. Sprid gärna dessa!

På www.hjultorget.nu kommer snart också en förteckning över de företag som kommer att finnas på plats att läggas ut.

__________________________________________________

Angående Försäkringskassans
tillämpning av bilstöd

Före årsskiftet skickade Personskadeförbundet RTP en skrivelse till Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér angående Försäkringskassans tillämpning av bilstöd.

Anledningen är att vi ser att det reformerade bilstödet har gett kännbara konsekvenser för personer med funktionsnedsättning på grund av flera olika faktorer. En stor del är Försäkringskassans tolkning av lagstiftningen gällande bilstöd. Det har blivit dyrare för den enskilda individen och handläggningstiden har blivit katastrofalt lång vilket resulterat i att få personer idag beviljas bilstöd. Tidigare år har budgeten för bilstöd tagit slut redan tidigt på hösten men i år finns det pengar kvar på grund av att färre beviljats bilstöd.

Läs mer här:

 


Nya rattsurfförbudet börjar gälla den 1 februari

Äntligen har regeringen fattat beslut i denna fråga som Personskadeförbundet RTP länge arbetet med. Den 1 februari blir det förbjudet att hålla mobilen i handen när du kör.
Så här fungerar det nya rattsurfförbudet:

  • Förbudet som träder i kraft 1 februari 2018 innebär att du inte får använda din mobil eller ”annan kommunikationsutrustning” när du kör om du håller den i handen.
  • Sedan tidigare är det förbjudet att använda till exempel mobiltelefon eller GPS på ett sätt som gör dig ouppmärksam och farlig i trafiken.
  • Förbudet gäller när du kör bil, motorcykel, moped, buss eller lastbil.

Läs artikel från Aftonbladet här:

 _____________________________________________________

Ministern lovar krav på kvinnlig krockdocka

Trots att en prototyp för en kvinnlig krockdocka finns framtagen används den inte. Krocktester blir därmed missvisande för hälften av befolkningen.

Nu lovar infrastrukturministern att Sverige ska driva på för internationella krav på fordonstillverkare att använda även kvinnliga dockor.

Personskadeförbundet RTP anser att det är oerhört viktigt med skadeförebyggande arbete och självklart ska både kvinnor och män ha det optimala krockskyddet.

Läs artikel från Allt om bilar här:

 ____________________________________________________________

 

Trots attacker mot vaccinationsteam
– polio snart utrotat

Trots dödliga attacker mot vaccinationsteam har Pakistan gjort stora framsteg i kampen mot polio. Förhoppningen är att sjukdomen snart ska vara ett minne blott i hela världen.

– Vi närmar oss målet, säger Paul Rutter på FN:s barnfond Unicef.

Läs artikel från Dagen Nyheter här:

___________________________________________________________

Skallskada ökar risk för demens ännu efter 30 år

En traumatisk hjärnskada efter till exempel slag mot huvudet ger en förhöjd risk att insjukna i demens så länge som 30 år efter själva skadan. Det visar en ny studie vid Umeå universitet där forskarna har följt sjukdomshistorien för 164 000 personer som fått skallskador.

– Att det finns ett samband mellan skallskador och demens visste vi men att den förhöjda risken finns kvar ännu 30 år efter skadan var överraskande, säger professor Peter Nordström vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Läs pressmeddelande från Umeå Universitet här:

____________________________________________________________

Kalla Faktas enkät om assistansersättningen visar att nio av tio har fått ett sämre liv efter avslag

Nio av tio personer med funktionsnedsättning eller anhöriga säger att deras livssituation försämrats sedan de nekats statlig assistansersättning eller fått minskat antal timmar. Kalla fakta har gjort en enkätundersökning via de fem största organisationerna för personer med funktionsnedsättning och 230 personer har svarat. Personskadeförbundet RTP var en av de organisationer som erbjöds att svara på enkätundersökningen.

Läs artikel från TV4 här:

Se även inslag från Kalla Faktas granskning av assistansen från den 22 januari på TV4 play  Spelet om assistansen

___________________________________________________________

Ny utbildning för dig som har en egen skada, är anhörig och/eller företräder en organisation

Utbildningen syftar till att stärka patienternas ställning i framtidens hälso- och sjukvård under devisen ”Rätt behandling till rätt patient i rätt tid”. Utbildningen syftar samtidigt till att ge patienter kunskap och styrka att få kontroll över sina egna liv samt öka deras förmåga att agera i frågor som de själva anser viktiga, Patient Empowerment.

Kursen är ett samarbete mellan Hälsohögskolan i Jönköping, Care of Conning och LIF - de forskande läkemedelsföretagen, och finansieras med stöd av Vinnova.

Målet är kunnigare patienter som bland annat kan representera patientperspektivet i olika sammanhang såsom inom hälso- och sjukvården, myndigheter, forskningen och den privata sektorn.

Målgruppen för denna utbildningssatsning är enskilda aktiva patienter, anhöriga och medlemmar i patientorganisationer.

Läs mer om kursen och anmälan här >>

__________________________________________________________

Nya regler för klagomålshantering inom vården

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

Klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga ska nu i första hand lämnas till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

Patienter och närstående kan även ta hjälp av Patientnämnden som finns i alla landsting och regioner. Patientnämnderna utreder inte själva klagomål, men kan vara en länk mellan patienten och vården.

En förändring i den nya lagstiftningen är att Inspektionen vår vård och omsorg, IVO, inte längre kommer att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. Patienter och närstående ska alltid först anmäla klagomål och synpunkter till vårdgivaren.

Läs mer om det nya regelverket på Socialstyrelsens webbplats:
www.socialstyrelsen.se/intenojdmedvarden

Information till patienter och närstående finns också på 1177:s webbplats. Här hittar du också kontaktuppgifter till patientnämnden i ditt landsting:

www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-ar-nojd-med-varden/

___________________________________________________________

Nya assistansregler föreslås träda i kraft 1 april

Regeringen tog i början av januari beslut om en lagrådsremiss, Vissa förslag om personlig assistans, med förslag om att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap.

Lagrådsremissen innehåller två av de fyra förslagen i regeringens åtgärdspaket för personlig assistans som presenterades av ansvarig minister Åsa Regnér den 14 november 2017.

Läs pressmeddelande från Socialdepertementet här:

____________________________________________________________

Martin Olauzon ska leda utredning om funktionshinderspolitiken

Den 21 december fattade regeringen beslut om att genom en utredning göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken. Utredare blir Martin Olauzon.

Översynen ska resultera i konkreta förslag till utformning av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem av funktionshinderspolitiken med utgångspunkt i det nya nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken. Det nya nationella målet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Personer med funktionsnedsättningars rättigheter och deltagande i samhället är i slutändan en fråga om mänskliga rättigheter. Alla ska kunna ta del av och påverka samhället och sina egna liv. För att utvecklingen ska gå framåt behöver vi veta vilka åtgärder och vilken sorts styrning som har bäst effekt, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här:

__________________________________________________________

#Metoo-upprop inom funktionsrättsrörelsen

Ett antal kvinnor har skapat en grupp där kvinnor med funktionsnedsättning kan berätta sina historier.

I gruppen ”Slutvillkorat” på Facebook kan kvinnor berätta om sina upplevelser, stora såväl som små. Det är bara att skicka en medlemsförfrågan. Blir det många kan det bli aktuellt att formulera ett upprop.

Du som hellre vill kan maila till slutvillkorat@gmail.com – skriv om du vill vara anonym.

Regler för gruppen:

* Dela ingenting som skrivs i gruppen med personer utanför gruppen utan tillstånd från upphovskvinnan.

* Skriv inte ut namn på personer som inte har gett sitt medgivande därtill, och uppmana inte till sådana avslöjanden.

___________________________________________________________

Nominera personer till förbundsstyrelsen senast den 5 februari

Valberedningen är i full gång med sitt arbete med att samla in nomineringar till kongressen 2018 och de uppmanar nu enskilda medlemmar, lokalföreningar och distrikt att komma med förslag på förbundsstyrelsens ordförande, ledamöter och revisorer för kommande kongressperiod 2019-2021.

Valberedningen vill ha era nomineringar senast den 5 februari 2018.

Kriterier och blanketter för nominering hittar du här:

Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten går det bra att skicka ett brev till förbundskansliet med namn, adress samt motivering till varför du vill nominera personen till förbundsstyrelsen. Märk kuvertet "Valberedning”.

Har ni frågor eller förslag ni vill diskutera med valberedningen? Maila: valberedningen@rtp.se

Vänliga hälsningar
Personskadeförbundet RTPs valberedning

I det här numret.

Henrik Schyffert till Hjultorget!

Angående Försäkringskassans
tillämpning av bilstöd

Nya rattsurfförbudet börjar gälla den 1 februari

Ministern lovar krav på kvinnlig krockdocka

Trots attacker mot vaccinationsteam – polio snart utrotat

Skallskada ökar risk för demens ännu efter 30 år

Kalla Faktas enkät om assistansersättningen visar att nio av tio har fått ett sämre liv efter avslag

Ny utbildning för dig som har en egen skada, är anhörig och/eller företräder en organisation

Nya regler för klagomålshantering inom vården

Nya assistansregler föreslås träda i kraft 1 april

Martin Olauzon ska leda utredning om funktionshinderspolitiken

#Metoo-upprop inom funktionsrättsrörelsen

Nominera personer till förbundsstyrelsen senast den 5 februari

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...