Ser du inte nyhetsbrevet? Klicka på denna länk

2021-02-06


Här kommer länk till dagens årsmöte klockan 14:00

Årsmöte 2021 

Anslut till videomötet genom att klicka på den här länken: https://meet.google.com/hfp-faxw-ovj
Du kan även ansluta via telefon genom att ringa +46 8 505 456 06 och ange följande pinkod: 467 506 213#
Visa fler telefonnummer genom att klicka på den här länken: https://tel.meet/hfp-faxw-ovj?hs=5


Dagordning årsmöte NHBF 2021-02-20

Dagordning Nämdö Hembygdsförenings årsmöte 2021-02-20

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3  Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justerare och  tillika rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Mötets behöriga utlysande

8. Verksamhetsberättelse

9. Ekonomisk berättelse

10: Revisorernas berättelse

11. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

14. Fastställande av budget och verksamhetsplan

15. Val av funktionärer:

a) Ordförande kvarstår 1 år

b) Två ledamöter för 2 år, två ledmöter kvarstår 1 år

c) Två revisorer för 1 år

d) En revisors suppleant 1 år

e) Valberedning, tre funktionärer varav en sammankallande

f) Ombud till föreningar som föreningen är medlemmar i

16. Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet

17. Rapporter från arbetsgrupper

 • Sjötrafik/Björkviksbrygga- Nilla
 • Biblioteket/Nilla
 • Bryggor och båtplatser- Stefan
 • Hembygdsgården Lasse
 • Hemsidan- Karin
 • Nämdö Nu - Carina
 • Nämdödagen
 • Pub
 • Stig och kogrindsgruppen- Bibi/Ewa
 • Ungdomsverksamhet
 • Utveckling av skolhuset/Biosfär- Malcolm

18. Övriga frågor

19. Avslutning


Den 20 februari klockan 11:00 kommer länken som du kopplar upp dig emot för att kunna delta på årsmötet som startar klockan 14:00. Länken kommer via ett nyhetsbrev.Medlemsavgiften för 2021

150kr kr/år pg 4958999-7. Kom ihåg att betala innan årsmötet, annars har du ingen rösträtt!

Swishnumret:          123 527 84 29Motioner 

Motioner till årsmötet tas emot senast   2021-02-18, skicka via mail: info@namdohbf.se. Alternativt lämna ett skriftligt förslag i föreningens brevlåda i Sand.


Allt material som du kommmer att behöva inför årsmötet kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida den 14 februari.

facebookhomepage

Du får detta mail, då du är en av medlemmarna i Nämdö Hembygdsförening, om du inte vill ha några fler nyhetsbrev ifrån oss, click here.