April 2020

Avregistrera            Webbversion

Förbundsdirektören har ordet

Samverkan bygger tillit – en ovärderlig tillgång i kristider

För ett par timmar sedan avslutades vårt förbundsstyrelsemöte. Det var – som alla möten just nu – riggat utifrån de anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger. Tillräckligt många på plats för att styrelsen skulle vara beslutsmässig och en sittning som gav rätt avstånd för att minska risken för smittspridning. Övriga deltagare satt utspridda i GR-husets konferenslokaler och tillsammans med tjänstepersoner och politiker på distans klarade vi av att genomföra upprop, muntliga dragningar, gruppmöten och angeläget beslutsfattande. Som vanligt men ändå annorlunda. Uppgiften genomfördes. 

På dagordningen fanns punkten ”Godkännande av Årsredovisning 2019”. När jag förberedde presentationen blev det uppenbart att den behövde knyta an till situationen vi befinner oss i nu. Jag tog oss tillbaka till migrationsvågen 2015.

Läs hela krönikan

Covid-19

GR stöttar medlemskommunerna i att möta utmaningarna som covid-19 för med sig. Här kan du läsa om några av de initiativ vi har tagit. De är tydliga exempel på att 13 kommuner tillsammans gör skillnad. Fler exempel hittar du på goteborgsregionen.se/covid-19

Distanspedagogik.se - en ny resurs för distansundervisning

Nu lanserar vi distanspedagogik.se - en ny webbplats som ska stötta skolor i omställningen till fjärr- och distansundervisning. Sajten innehåller allt från kvalitetssäkrade tips och råd till konkreta och praktiknära lektionsupplägg. 

Innehållet uppdateras kontinuerligt för att möta de behov som finns ute i skolorna. Som ett led i arbetet kommer även en omfattande kartläggning att genomföras i 20 kommuner runtom i Västra Götaland.  Allt för att bidra till att distansundervisningen blir så bra som möjligt för regionens elever. Distanspedagogik.se utvecklas av Göteborgsregionen på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Webbaserad introduktion inom vård och omsorg

I förra veckan lanserade GR en plattform för webbaserad introduktion av nyanställd baspersonal inom vård och omsorg.

Det är socialcheferna i Göteborgsregionen som har gett GR i uppdrag att ta fram plattformen.

Syftet är att verksamheterna, i de speciella tider som nu råder med risk för stora sjukskrivningstal, enkelt ska ges tillgång till samlad baskunskap som ger en grundläggande introduktion/utbildning till nyanställd, outbildad eller oerfaren personal.

Läs mer här

"Kompetensråden fokuserar nu på omställning"

Tre frågor till Johanna Redelius, enhetschef för Skola och arbetsliv på GR, om hur kompetensrådens arbete anpassas till situationen med covid-19.

Vad gör Göteborgsregionens kompetensråd kopplat till covid-19? 

- Vi fokuserar nu på att arbeta med krishantering kopplat till omställning, kompetensväxling samt utveckling av permitterad personal. Tack vare att kompetensråden sedan tidigare har upplagda strukturer har vi tillsammans kunnat skapa en bild av nuläget. Utifrån det har vi identifierat behov och kommit fram till vad vi kan göra, på både kort och lång sikt.

Läs mer här

Övriga nyheter

Eventuellt samarbete kring köpt vård och boenden

Skulle det vara bra om kommunerna slöt gemensamma ramavtal kring köpt vård och boende inom IFO och Funktionshinderområdet? Det kan exempelvis handla om hem för vård och boende (HVB), korttidsboende och bostad med särskild service. Kan det finnas samordningsvinster när det gäller uppföljning, kvalitet och pris? Skulle det vara bra för socialsekreterarna att veta vilka tillgängliga platser som finns utan att behöva ringa runt?

Läs mer här

 

Konferens om Lokal utveckling av ungdomspolitiken

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bjuder tillsammans med Göteborgsregionen, FoU i Väst, in till en konferens om lokal utveckling av ungdomspolitiken. Konferensen äger rum den 13–14 oktober och riktar sig till de kommuner som gör någon form av statistisk uppföljning av unga. Det kan vara Lupp-enkäten, Liv & hälsa ung-enkäten eller någon annan lokal enkät. Konferensen innehåller både gemensamma föreläsningar och valbara seminarier om särskilda ämnen, bland annat analys av enkätdata, inflytandeformer för unga samt vilka bidrag som går att söka för projekt som rör unga.

Läs mer här

Yrkesresan – nu även för arbetsledare och chefer 

Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal inom den sociala barnavården. I dagsläget samverkar 39 kommuner i Yrkesresan i Göteborgsregionen, Boråsregionen, Skaraborg och delar av Halland. Nu har vi öppnat upp så att arbetsledare och chefer får enkel tillgång till material anpassat för just dem.

Läs mer här

Seniorbostäder bidrar till hälsa och välbefinnande

Seniorbostäder bidrar till god hälsa, välbefinnande, trygghet och gör det möjligt för hyresgäster att vara aktiva och självständiga i bostaden. Det är en av slutsatserna i slutrapporten från projekt DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer). I projektet har man bland annat följt fyra exempel på nybyggnation av seniorboenden i Göteborgsregionen. DIABAHS är ett samarbete mellan Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och FoU i Väst på Göteborgsregionen.

Läs mer här

Marina friluftslivet i kustzonen kartlagt

Under hösten 2019 genomfördes en kartläggning av marint friluftsliv i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Drygt 800 respondenter från föreningar och allmänheten i området delade med sig av mer än 3000 platser för olika friluftslivsaktiviteter.

Resultatet från kartläggningen finns nu tillgängligt både i form av interaktiva kartor (så kallade StoryMap) och i en längre rapport. Kartläggningen blir en inspiration för kommunerna för hur de kan arbeta för att skapa bättre kunskap kring det faktiska friluftslivet i sina områden.

Läs mer här

Elevrådet minskar matsvinnet på Brattebergsskolan

Inom projektet Vi Räknar till 10 ska elevråd i hela Göteborgsregionen arbeta med att minska på skolans avfall och lära sig mer om hållbar konsumtion. På Brattebergsskolan på Öckerö har elevrådet tagit tag i matsvinnet i bamba och har lärt sig nya saker om klimatfrågor på vägen.

Offentlig verksamhet står för stora mängder avfall och matsvinn är en av de största miljöbovarna. Ett av FN:s globala miljö-och-hållbarhetsmål är att matsvinnet ska halveras till 2030. Brattebergsskolans elevråd ska därför bita tag i utmaningen tillsammans.

Läs mer här

Förskolans verksamheter får fortsatt högt betyg

Varje år får vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg besvara Göteborgsregionens enkät gällande deras syn på hur verksamheten följer förskolans läroplan. Undersökningen genomförs i Göteborgsregionens samtliga 13 medlemskommuner och årets resultat finns nu tillgängligt. I år har 23 850 vårdnadshavare gett sin bild och resultatet av enkäten visar att 93 procent av barnen trivs och att 92 procent känner sig trygga på förskolan. Enkäten ger även underlag till medlemskommunernas fortsatta systematiska kvalitetsarbete.

Läs mer här

Vinnaren av Utmärkelsen för 2019

Varje år delas Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv, Utmärkelsen, ut till skolor, yrkeslärare och företag i Göteborgsregionen för att uppmärksamma och lyfta deras arbete. Carolina Alexandersson tilldelades Utmärkelsen 2019 i kategorin årets yrkeslärare.

Läs mer om vinnaren och arbetet som lett fram till priset:
Carolina Alexandersson, årets yrkeslärare

Utmärkelsen

2019 års gymnasiala utbud i Göteborgsregionen

Det samlade utbudet av gymnasieskolans program och vuxenutbildningens yrkesutbildningar i regionen finns nu sammanställt i en ny årsrapport. Rapporten har som syfte att sprida kunskap om gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom Göteborgsregionen. Den fungerar även som ett diskussionsunderlag i samband med det regionala samrådet inför kommande utbud för att lättare kunna matcha kompetensbehoven på arbetsmarknaden.

Läs mer här
Direkt till rapporten

Fler unga får möjlighet till yrkesutbildning

För att fler ungdomar som i dagsläget saknar behörighet till gymnasiet antingen ska ha möjlighet att komma in på ett nationellt program eller bli anställningsbara har Kungsbacka kommun testat ett koncept som gör det möjligt. Konceptet är en del av projektet YrkIn och går ut på att elever som läser upp sina grundskolebetyg får möjlighet att parallellt påbörja yrkeskurser som tillhör ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan. Det är andra året som upplägget prövas och sedan i höstas erbjuds utbildningen permanent i kommunen.

Läs mer här
Läs mer om YrkIn här

Ta del av senaste nyckeltalen om personalhälsa

I rapporten Nyckeltal Personalhälsa sammanställer vi nyckeltal som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa (både i en enskild kommun och kommungemensamt). Den senaste kortrapporten visar bland annat att sjukfrånvaron fortsatte att sjunka 2019. Lerum är en av kommunerna som minskade sjukfrånvaron särskilt tydligt. Kortrapporten avser helåret 2019. Den kompletta årsrapporten kommer i slutet av april.

Läs mer här

 

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion