Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 8 oktober 2018

Personskadeförbundet RTPs kongress 2018

Den 10-11 november 2018 samlas Personskadeförbundet RTP till kongress på Quality Hotel Friends i Solna. Personskadeförbundet RTP håller kongress vart tredje år. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ då de ombud, som utsetts vid lokalföreningarnas årsmöten, tar beslut om förslag till verksamhetsinriktning samt vilka frågor vi ska fokusera på under det kommande tre åren 2019–2021. Vid kongressen väljs också förbundsstyrelse för kommande mandatperiod.


Det går fortfarande att anmäla sig till
konferensen Hjärna idag!

Arvsfondsprojekten Hjärna Tillsammans och Modellprojektet som Personskadeförbundet RTP ingår i bjuder in till en nationell konferens i Stockholm den 20 november.

Konferensen Hjärna idag - modeller för nya möjligheter vänder sig till personer med egen erfarenhet av hjärnskada, närstående, politiker, profession, beslutsfattare, samt andra intresserade av området när det gäller barn, ungdomar och vuxna.

Syftet med konferensen är att belysa det aktuella kunskapsläget och behovet av verksamhets- och kunskapsutveckling, presentera resultat, uppmuntra interprofessionella nätverk och inspirera till vägar framåt. Under dagen får du bland annat ta del av två Arvsfondsprojekt, som genom samverkan bidragit till att öka förutsättningarna för hållbara lösningar kring komplexa behov.

Anmäl dig senast den 10 november!  Program samt anmälan hittar du här:

 ___________________________________________________

Videoföreläsningar från Svenskt Smärtforum

Den 18-19 oktober hölls 2018 års Smärtforum i Umeå. Årets Smärtforum arrangerades av Smärtrehab, Neuro-huvud-hals centrum, Norrlands universitetssjukhus i samarbete med Klinisk oral fysiologi Norrlands universitetssjukhus.

Dagarna bjöd på en rad intressanta föreläsningar om smärta som till exempel, neuroplasticitet/ hjärnavbildning och smärta, psykologiska faktorer vid smärta samt fysisk aktivitet och smärta.

Nu finns det möjlighet att se alla föreläsningar i efterhand via nedanstående länk:

https://vimeo.com/channels/smartforum2018

_______________________________________________________________

Svenska ridsportförbundet inför nya
riktlinjer för hjärnskakningar

Ridsporten är hårt drabbad av hjärnskakningar och nu agerar Svenska ridsportförbundet på flera plan. En hjärntrappa för ryttare har tagits fram och efter årsskiftet införs nya tävlingsregler.

Förbundet vill höja kunskapen om hjärnskakningar både bland ryttare och tävlingspersonal. Det handlar också om att förändra gamla kulturer och förhållningssätt. Förbundets åtgärder görs mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser som hjärnskakningar kan ge.

– Får man upprepade hjärnskakningar har man sett, framför allt inom amerikansk fotboll i USA, men också hockey och fotboll i Sverige, att man får kvarstående men. Man kan få huvudvärk, sömnstörningar, depressioner – det är inget att leka med, säger Margareta Rödén som är läkare och sitter i Svenska ridsportförbundets säkerhetsutskott.

Läs artikel eller se inslag från SVT Nyheter:

_________________________________________________

20 000 förväntas få postpolio i Norden

Tack vare vaccinationsprogrammet som infördes i Sverige på 60-talet har akut polio inte förekommit i landet sedan flera årtionden. Men det är vanligt att personer som tidigare haft polio plötsligen mår sämre igen, efter många år med stabil hälsa. Det kallas för postpoliosyndrom eller enbart postpolio.

Många som blev sjuka i Sverige under de stora epidemierna på 50-talet lever nu med symtom på postpolio, exempelvis muskelsvaghet. Personskadeförbundet RTP vill därför lyfta att det fortfarande behövs en aktiv kunskapsspridning och forskning om polio och postpolio.

- Vi ser en risk att kunskapen om polio och postpolio kommer att bli ännu sämre eftersom många läkare med utbildning och erfarenhet från 50-, 60- och 70-talen går i pension, säger Marina Carlsson, förbundsordförande för Personskadeförbundet RTP.

I samband med den internationella poliodagen den 24 oktober gick Personskadeförbundet RTP ut med följande pressmeddelande:

__________________________________________________

Inslag om försäkringar efter trafikskador i Plånboken P1

Den 19 oktober tog radioprogrammet Plånboken i P1 upp ämnet försäkringar efter trafikskador. Då togs bland annat frågeställningen ”varför är det så svårt att få rätt mot försäkringsbolagen när man skadat nacken i en trafikolycka?, upp.

Det går bra att lyssna på inslaget i efterhand här:

___________________________________________________

Böteslapp direkt för mobilsyndare i trafiken

Från och med den 1 oktober får polisen bötfälla personer på plats, som bryter mot den nya förordningen om mobilanvändning i trafiken. Boten landar på 1 500 kronor.

Bötesbeloppet bygger på ett tiotal domar från tingsrätter runt om i landet. Fler än 800 personer har åtalats eller fått strafföreläggande sedan förbudet mot handhållen mobil vid bilkörning infördes den 1 februari i år, räknat till och med den sista augusti. Det är en drastisk ökning jämfört med när den tidigare skrivningen av lagen gällde, som krävde att mobilanvändandet inverkade "menligt på framförandet av fordonet" för att det skulle räknas som ett brott.

____________________________________________________

Inspektionen för socialförsäkringen kritiserar styrning av Försäkringskassan

Rätten till sjukförsäkring ska styras av lagstiftningen och inte av snabba besparingskrav som går ut på att minska antalet sjukskrivningar. Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, kritiserar den politiska styrningen av Försäkringskassan i en ny rapport. ISF skriver vidare att förtroendet för rättssäkerhet kan äventyras om fokus i styrningen av Försäkringskassan byts alltför ofta. Läs mer här.

________________________________________________________________

Hjälp oss att bidra till en bättre tandhälsa

En jämlik och god vård för alla medborgare oavsett var någon bor i landet innebär också att ha tillgång till tandvården. Det är framför allt äldre, personer med funktionsnedsättningar, ekonomiskt utsatta personer och glesbygdsbefolkningen som har en sämre tandhälsa, jämfört med befolkningen i övrigt. Personskadeförbundet RTP har i samband med pågående tandvårdsutredning möjlighet att bidra med synpunkter om hur personer med funktionsnedsättningar upplever tandvårdens tillgänglighet. Du som är medlem och vill berätta om hur tandvården fungerar för dig får gärna höra av dig till petra.larsson@rtp.se. TACK!

________________________________________________________________

Nya regler för cyklister och gångtrafikanter

Regeringen har beslutat om fem regeländringar knutna till den nationella cykelstrategin. Besluten innebär att:

- En vägmarkering för så kallad cykelbox införs.

- Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.

- En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.

- Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.

- Det förtydligas att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

De nya reglerna träder i kraft den 15 oktober 2018.Från och med nu ska alltså gångtrafikanter hålla till vänster. De nya reglerna gäller för personer som går på kombinerade gång- och cykelbanor. De nya reglerna är tänkta att förbättra trafiksäkerheten och förhoppningsvis minska irritationen mellan gående och cyklister.

__________________________________________________

Debatt: Fullständigt haveri i LSS-utredningen

Förslag från den pågående LSS-utredningen har slagit ned som en bomb i funktionshinderrörelsen. Om förslagen blir verklighet innebär det slutet för personlig assistans. Den 11 oktober skrev Personskadeförbundet RTP tillsammans med 17 andra funktionsrättsorganisationer en debattartikel som publicerades i SvD.

Läs debattartikeln här:

Läs även debattartikel av Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande från Altinget här: 

________________________________________________________________

Nya föreskrifter för bostadsanpassningsbidrag

Hjälpmedelcenter Sverige, HMC, har i sommar lämnat remissvar till Boverkets förslag på föreskrifter för bostadsanpassningsbidrag. Bakgrunden är den nyligen uppdaterade lagen om bidrag för bostadsanpassning.

HMC Sverige arrangerar våren 2019 en kurs om den nya lagen och allt du behöver veta kring handläggning och intygsskrivning i samband med bostadsanpassningsbidrag. Kursen äger rum den den 5 till 6 mars 2019 i Linköping.

_______________________________________________________________

Var med och påverka forskning om kvinnors förlossningsskador

Enligt en undersökning som Funktionsrätt Sverige gjorde 2016 om förlossningsskador framkom att många kvinnor med funktionsnedsättning stöter på hinder och problem i samband med mödravård och förlossning som vården inte riktigt kan hantera. Statistik och uppföljning på dessa problem saknas också ofta.

SBU som fått i uppdrag av regeringen att ta reda på vilka forskningsfrågor som är viktigast att besvara inom området förlossningsskador går nu ut med en enkät.

Så är du kvinna och har en funktionsnedsättning, lämna gärna dina synpunkter i SBU:s enkät innan mitten av oktober. De vill bland annat veta inom vilka områden man anser att det behövs mer forskning. Nedan finns en länk till enkäten och ytterligare information: www.sbu.se/forlossningsskador.

SBU söker även deltagare som vill vara med och prioritera de förslag på forskningsfrågor som kommer in genom att delta i en workshop. Arbetsgrupperna kommer att bestå av kvinnor som drabbats av förlossningsskador eller deras anhöriga och personer som arbetar inom området. Mötena är planerade att äga rum i Stockholm dec 2018 och mars 2019. Arvode utgår, och SBU ersätter resekostnader samt bjuder på lunch under dagen. Anmälan finns på samma sida som enkäten.

Har ni frågor kan ni vända er till Karin.Rydin@sbu.se

___________________________________________________

4, 8 miljoner för att studera biomarkörer för traumatisk hjärnskada

Traumatisk hjärnskada är en av de vanligaste orsakerna till dödlighet och funktionsnedsättning hos personer under 40 år. Örebroforskaren Matej Oresic har fått 4,8 miljoner av Vetenskapsrådet för att studera biomarkörer som ska bidra till bättre diagnos och säkrare prognos av dessa skador.

Traumatisk hjärnskada, TBI, orsakas oftast av fall- och trafikolyckor samt misshandel. Man räknar med att det i dag finns 140 miljoner människor i världen som lever med symptom efter en traumatisk hjärnskada, varav majoriteten är barn och unga vuxna.

– Tyvärr finns det fortfarande stora brister i diagnostik, prognos och behandlingsutveckling när det gäller TBI. Vi kommer att studera biomarkörer i blodet för både diagnos av skadornas svårighetsgrad och prognos, säger Matej Oresic, forskare i medicin vid Örebro universitet.

Läs pressmeddelande från Örebro Universitet här:

__________________________________________________

FORTE utlyser 50 miljoner för forskning om funktionsnedsättning

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE, utlyser 50 miljoner kronor för forskning om funktionsnedsättning. Ansökningstiden öppnades den 26 september och avslutas den 15 november 2018, kl. 14.00.

Utlysningen är tänkt att främja forskning om exempelvis inkludering, aktivt medborgarskap och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Forskning om innovativ teknik samt om hinder och möjligheter i förhållande till digitalisering är andra områden som utlysningen vill uppmuntra till. Forskningen kan också ge fördjupad kunskap för att genomföra och följa upp FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projekt som söker medel ska helst ha samverkan med relevanta målgrupper, exempelvis berörda professioner och brukarorganisationer.

Projektmedel ges till tre olika bidragsformer: projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag. Läs mer på FORTE:s webbplats.

__________________________________________________

Nya informationsblad om de olika
skadegrupperna klara

Nu har vi glädjen att kunna presentera den sista delen av det informationsmaterial som förbundet planerat att ta fram. Det är sex olika skadeblad som kort beskriver de olika skador som förbundet arbetar med, samt en beskrivning av Personskadeförbundet RTP och vad vi erbjuder. Skadebladen är utformade i A5-format med text på båda sidor.
- Du som har en nackskada
- Du som har blivit amputerad
- Du som har en hjärnskada
- Du som har en polioskada
- Du som har en ryggmärgsskada
- Du som har en trafik-, olycksfalls-eller polioskada

På kongressen 2015 togs beslut om att ta fram nytt informationsmaterial för Personskadeförbundet RTP. Efter kongressen bildades därför en arbetsgrupp som genom dialog med lokalföreningarna kom fram till vilken typ av informationsmaterial som skulle tas fram. Under 2017 lanserades en stor del av det nya informationsmaterialet. Allmän informationsbroschyr, liten vikbar folder, vykort – tre olika varianter samt Tips och råd för dig som har en nackskada efter whiplashrelaterat våld.

Förbundet har också tillsammans med juridisk expertis tagit fram ett material om vad som gäller vid olika typer av personskador. Materialet är utformat i fem delar:
- Att anlita ombud – några saker att tänka på
- Vårdskada – patientförsäkring
- Information vid arbetsskada
- Information vid trafikskada
- Information vid olycksfallsskada


I våras blev också förbundets nya poliomaterial klart. Det består av fem olika broschyrer:
- Polio – värt att veta
- Polio och motion
- Polio – smärtstillande medicin
- Polio och medicin
- Polio - goda råd om urinering

Materialet är kostnadsfritt för medlemmar och lokalföreningar och går att beställa från förbundskansliet på e-post: info@rtp.se eller på telefon 08- 629 27 80. Materialet går också att läsa eller ladda ned från vår hemsida under fliken Lokalföreningar/Informationsmaterial.

 __________________________________________________

Missa inte fototävlingen!

Är du kreativ och gillar att fotografera? Då ska du vara med på Personskadeförbundet RTPs fototävling! Vi vill gärna ha din bild som symboliserar eller beskriver några av de kärnvärden som förbundet arbetar efter.

Våra kärnvärden är: Alla människors lika värde, Tillgänglighet, Delaktighet och Demokrati.

Skriv också en kort motivering till varför du tycker att bilden symboliserar just det ord du valt. Beskriv gärna vad till exempel tillgänglighet eller delaktighet betyder just för dig. Så ta med mobilen eller kameran och visa med en bild vilka värderingar vårt gemensamma arbete vilar på! Ditt engagemang bidrar till att vi alla kan göra ett ännu bättre påverkansarbete!

Fototävlingen startar nu och pågår fram till den 15 november 2018. De tre bästa bilderna kommer att belönas med en värdecheck från Scandic som bjuder två personer på en övernattning på valfritt Scandic hotell. Bilderna kommer också att presenteras i kommande nummer av tidskriften Liv.

Mejla din bild som jpg-fil med motivering senast den 15 november 2018 till liv@rtp.se. Juryn som utser de tre vinnarna är tidskriften Livs redaktionsråd. För att delta i tävlingen måste du vara medlem i Personskadeförbundet RTP. Hör gärna av dig till astrid.kallstrom@rtp.se om du har frågor eller behöver mer information.

Fototävlingens priser är sponsrade av Scandic.

_______________________________________________________________

Vi söker deltagare till Coachprojektet

Coachprojektet söker dig som lever med en amputation och vill delta i projektet. Du har hittat dina vägar tillbaka till ett aktivt liv och vill inspirera andra att komma fram till sina egna lösningar. Som förebild är du trovärdig. Som coach ser du möjligheter. Denna kombination är unik.

Intresserad? Kontakta: coaching@rtp.se eller 08-629 27 85. Här kan du hitta mer om coachprojektet: https://rtp.se/coachprojektet/metod/

 

 

I det här numret.

Personskadeförbundet RTPs kongress 2018

Det går fortfarande att anmäla sig till Hjärna idag!

Videoföreläsningar från Svenskt Smärtforum 2018 i Umeå

Svenska ridsportförbundet inför nya
riktlinjer för hjärnskakningar

20 000 förväntas få postpolio i Norden

Inslag om försäkringar efter trafikskador i Plånboken P1

Böteslapp direkt för mobilsyndare i trafiken

Inspektionen för socialförsäkringen kritiserar styrning av Försäkringskassan

Hjälp oss att bidra till en bättre tandhälsa

Nya regler för cyklister och gångtrafikanter

Debatt: Fullständigt haveri i LSS-utredningen

Nya föreskrifter för bostadsanpassningsbidrag

Var med och påverka forskning om kvinnors förlossningsskador

4, 8 miljoner för att studera biomarkörer för traumatisk hjärnskada

FORTE utlyser 50 miljoner för forskning om funktionsnedsättning

Nya informationsblad om de olika skadegrupperna klara

Missa inte fototävlingen!

Vi söker deltagare till Coachprojektet

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...