Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Cancerregistrering i nationell samverkan

Cancerregistret är ett hälsodataregister på Socialstyrelsen med syfte att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändringar över tid. På RCC Syd arbetar sju registeradministratörer dagligen med cancerregistrering och de har delat ansvar för de olika cancerdiagnoserna. Arbetet är mycket specialiserat med lång upplärningstid och kräver stor noggrannhet. Två av dem är Christina Nilsson och Ann-Katrin Andersson, som dessutom ingår i RCCs nationella stödteam för cancerregistrering. 

Läs mer här

Flera kvalitetsförbättringar inom diagnosen sarkom

Sedan våren 2017 finns det ett standardiserat vårdförlopp för Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg och ett nationellt vårdprogram går ut på remissrunda två i september i år. Emelie Styring, med dr i ortopedi, ordförande i vårdprogramsgruppen för Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt i kvalitetsregistergruppen berättar mer.

Läs hela artikeln


Patienter nöjda med standardiserade vårdförlopp

Den 7 september publicerades resultaten från patientenkäter som skickats ut till deltagare i 26 av de standardiserade vårdförloppen. Vad gäller helhetsintrycket har 87 procent gett ett positivt svar och i frågor om respekt och bemötande är 94 procent av samtliga svarande positiva.

Läs mer här


Regionalt kvalitetsregister för cancerläkemedel

Idag godkänns många nya cancerläkemedel för användande vid olika cancerdiagnoser. För att de nya läkemedlens plats i terapin ska kunna utvärderas krävs bra uppföljning av deras användning och av hur det går för patienterna. Under hösten kommer därför ett nytt nationellt kvalitetsregister för detta ändamål. Pilot för registret sker vid länssjukhuset i Jönköping och vid Norrlands universitetssjukhus under september. Därefter får hela södra sjukvårdsregionen tillgång till registret och kan påbörja inregistrering. Mer information om projektet i kommande nyhetsbrev.

RCC-modellen ett föredöme

Cancerstrategin och RCC lyftes fram som ett föredöme under Cancerdagen i Almedalen. En så gott som fullsatt aula fick höra positiva politiker och andra paneldeltagare lovorda RCCs arbete. Nivåstrukturering, nationella kunskapsstöd och standardiserade vårdförlopp nämndes som goda exempel.

Läs mer


Ny medarbetare på RCC Syd: Magdalena Andersson

Från och med 1 september arbetar Magdalena Andersson som verksamhetsutvecklare med ansvar för samordning av standardiserade vårdförlopp (SVF). Magdalena har lång erfarenhet av forskning och verksamhetsutveckling inom vården.

Läs om hur hon ser på sitt uppdrag på RCC Syd här


Rekordhögt deltagande inom gynekologisk cellprovskontroll

Deltagande i cellprovtagning i Sverige är högre än någonsin, trots det sker en regional ökning av livmoderhalscancer. Det visar den nationella årsrapporten om cellprovtagning i Sverige under 2016 som publicerats av Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention.

Läs mer

GEP-NET får eget kvalitetsregister

- Det här registret behövs om vi ska ha en möjlighet att förstå hur vanligt GEP-NET är, hur diagnostiken fungerar, hur olika behandlingar fungerar och mycket annat som vi samlar in data om, säger Eva Tiensuu Janson, professor i medicin, medlem i vårdprogramgruppen för GEP-NET och ordförande i kvalitetsregistergruppen.

Läs mer här


Väntetiderna har kortats men är fortfarande olika i landet

I en nationell rapport för ALL, KLL, Livmoderhalscancer, Livmoderkroppscancer, Njurcancer, Peniscancer, Testiscancer, Sarkom och Sköldkörtelcancer konstaterar Regionala cancercentrum att arbetet med standardiserade vårdförlopp ger resultat i form av kortade väntetider, men även att fortsatt arbete behövs för att uppfylla målen. Därutöver ser man fortfarande geografiska skillnader i väntetid.

Rapporten omfattar data från 1 januari 2015 till 31 december 2016 och nås här.

Nivåstrukturerad kirurgi vid peniscancer visar positiv utveckling

Koncentration av botande kirurgi vid peniscancer har slagit väl ut. Det visar RCC i samverkans utvärdering av de två första nationellt nivåstrukturerade åren.

Läs mer här 


Beatrice Melin ny ordförande för RCC i samverkan

Beatrice Melin har i veckan utsetts till ny cancersamordnare vid SKL samt ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan. Hon tillträder tjänsten den 1 oktober 2017, då hon avgår som verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum norr.

Läs mer här


Årsrapport från Cystektomiregistret

Årsrapport för 2016 visar på förbättrad följsamhet till nationella riktlinjer för urinblåse- och urinvägscancer.

Läs mer här

Klicka för att se filmen

Film om vikten av att informera patienter

RCC Syd har tagit fram en liten film om hur viktigt det är att patienter som skickas för utredning får rätt information från början. Läkaren Anders Lundqvist, Näsby vårdcentral, berättar i filmen om hur han ser på tydlighet och att bemöta oro.

På gång

Kontaktsjuksköterskeutbildning 7.5 hp start hösten 2017

Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar till höstens kontaktsjuksköterskeutbildning. Kursen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.

Läs mer

En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet den 15 november, Lund

Efterfrågan att få ta del av forskning om kontaktsjuksköterskans roll och funktion är stor. Dagen bjuder bland annat på omvärldsspaning, forskningsläget och kontaktsjuksköterskors egna erfarenheter. 

Läs mer och anmäl dig här

Temadag cancerrehabilitering inom primärvården den 29 november, Malmö

Dagen riktar sig till alla yrkesgrupper inom primärvården som möter patienter med cancerdiagnos eller patienter som tidigare genomgått cancerbehandling.

Läs mer

Informations- och erfarenhetsutbyte för patientföreningar, patienter och närstående

Välkommen till ett dialogmöte med fokus på cancerrehabilitering och prevention den 30 november, Lund.

Läs mer och anmäl dig här

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.