Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 3/2019

 

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBRs syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.

Bli medlem i SBR 

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

  

Vi arrangerar symposium som vänder sig till dig som är Kontrollansvarig enligt PBL. I anslutning till symposierna kan ni även skriva uppdateringstentamen. Nedan finner du datum till höstens symposium. För mer information samt anmälan klicka på datumet:
16-17 september, Stockholm

6-7 november, Malmö

 


SBR arrangerar Konsultdagarna den 14-16 maj 2020. Detta event kommer erbjuda dig kunskap, affärsnytta, nätverk och trivsel. 

Mer information och anmälan kommer i höst!


Nyheter

Ändring i Jordabalken 12 kap. 52 §4

Bifalls hyresvärdens talan om att hyresavtalet ska upphöra att gälla, får hyresgästen i beslutet medges skäligt uppskov med avflyttningen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. När hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att upphöra i förtid, får uppskov på begäran av hyresgästen endast medges om hyresvärden samtycker till det. Om förlängningstvisten avgörs efter hyrestidens utgång eller om uppskov med avflyttningen medges, gäller 51 § första stycket i fråga om hyresvillkoren för den tid som hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten efter det att avtalet upphört.

Läs mer här


Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utfärdad den 18 april 2019

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338) dels att rubriken närmast före 2 kap. 6 § ska utgå, dels att 10 kap. 29 och 30 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 5 a och 5 b §§, och närmast före 2 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Berör följande kapitel:

2 kap. Planhandlingar och 10 kap.

Läs mer här


Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS, som börjar gälla den 1 juli 2019

De ändrade reglerna, BFS 2019:1 (EKS 11), är ett led i Boverkets kontinuerliga arbete med att se över reglerna för att ta hänsyn till ändringar i eurokoderna och förenkla och förbättra tillämpningen. Ändringarna syftar också till att minska den ökade byggkostnad som införande av eurokoderna medförde. Huvudsakligen omfattar ändringarna följande:

 • Ändrade regler om kontroller
 • Ändrade regler om lastkombinationer
 • Ny modell för last från fordon i byggnader och på gårdsbjälklag
 • Ändrade regler för indelning i brandsäkerhetsklasser
 • Nya regler om brandskydd för Br0-byggnader
 • Ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg
 • Ändrade regler om brandpåverkan för utomhuskonstruktioner
 • Ändrade regler om snölast
 • Ändrade regler om vindlast
 • Nya och ändrade regler om olyckslast
 • Ny regel för utförande av stålkonstruktioner
 • Ändrade regler om cisterner

Läs mer här


Lag om ändring i miljöbalken, SFS 2019:496

26 kap. Kvarhållande och omhändertagande av avfall

Läs mer här


Lag om ändring i miljöbalken, SFS 2019:494

Kap 1, kap 5 och

10 kap. Allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Läs mer här.


Boverket föreslår att regler för vedspisar tas bort

Boverket beslutade år 2017 att införa ett nytt krav för byggnader med vedspisar främst avsedda för matlagning (köksspisar). Nu föreslår Boverket att reglerna för köksspisar tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.

Läs mer här


Boverket och Energimyndigheten föreslår krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

I ett gemensamt regeringsuppdrag har Boverket och Energimyndigheten utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska regler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

Läs mer här


Större frihet att bygga altaner

Ändringar: Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) Beslutsunderlag: Prop. 2018/19:112 Större frihet att bygga altaner  SFS: 2019:412 och 2019:413 Ikraftträdande: 1 juli 2019 

Ändringarna innebär att det varken krävs bygglov eller anmälan för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En sådan altan får strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. 

Även en lägre altan som inte omfattas av krav på bygglov får byggas i strid med den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området och behöver inte anmälas, om altanen uppförs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus. Ändringarna omfattar inte byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från till exempel historisk synpunkt.

Läs mer här


Från Boverkets hemsida: ”Har reglerna för Attefallshus ändrats så byggytan ökats till 30 kvadratmeter?

Nej, det är fortfarande högst 25,0 kvadratmeter som gäller. Men Boverket har på regeringens uppdrag analyserat de undantag från krav på bygglov som infördes genom prop. 2013/14:127, de så kallade attefallsundantagen. I samma uppdrag skulle Boverket även utreda förutsättningarna för en utökning av attefallshusets högsta byggnadsarea från 25,0 till 30,0 kvadratmeter. Boverket bedömde i rapport 2018:17 att det finns rättsliga brister i regleringen av undantagen och att det under förutsättning att dessa brister åtgärdas finns förutsättningar för en sådan utökning.

Eftersom ytbegränsningen 25,0 kvadratmeter finns i plan- och bygglagen krävs lagändring för att ändra denna. Lagändringsarbete omgärdas av en hel del formalia och ändringar av lagar beslutas slutligen av riksdagen. I frågan om attefallshusets storlek känner Boverket enbart till att regeringen påbörjat en beredning genom ett remittera rapporten 2018:17 till kommuner och andra parter.

Boverket har ingen ytterligare information om regeringens tidsplan för detta arbete.”

Läs mer här (Observera den minskade möjligheten för tillbyggnad som konsekvens att större Attefallshus. Se sidan 53 i länken. Ovanstående länk till ändringen redovisar alla nyare lagändringar. )


Boverket släpper remiss på ändringar i energihushållningsreglerna

Efter politisk samsyn om byggnaders energiprestanda nåtts släpper Boverket en remiss om uppdaterade energihushållningsregler. Förslaget innebär att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid framräkning av en byggnads energiprestanda. Detta för att energireglerna tydligare ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem. Byggnadens klimatskärm säkerställs genom krav på en god värmeisolering. Förslaget innebär även att kravnivåerna för en byggnads energiprestanda samt kravet på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient justeras.

Läs remissen här

Observera övergångsreglerna i slutet av författningsförslaget: 

 Denna författning träder i kraft den 1 juli 2020.

 • Såvitt avser avsnitt 9 får äldre bestämmelser tillämpas på arbeten som
 • a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 juli 2021,
 • b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 juli 2021,
 • c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 juli 2021

 


Rättsfall

Parkering på privat mark med kommunens tillstånd

Sedan lång tid har motortrafik och parkering i mycket stor omfattning skett sommartid på en privatägd sandstrand. Kommunen har underhållit nedfarter till stranden samt skyltat till parkeringen och informerat om den på sin hemsida. Mark- och miljödomstolen har med stöd av tillsynsbestämmelserna i miljöbalken förbjudit kommunen att fortsätta med underhåll, skyltning och information mm. MÖD fann att det är fråga om miljöfarlig verksamheten och att kommunen är att anse som verksamhetsutövare eftersom den genom sina åtgärder bidragit till verksamheten. Förbudet kan inte anses hindra kommunen från åtgärder som kan behövas med anledning av skyldigheter den kan ha såsom att bereda räddningstjänsten framkomst.

Läs mer här


Muntligt slutbesked gällande?

Även om allmänna lämplighetsskäl starkt talar för att slutbesked enligt PBL ska vara skriftliga (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr P 7235-13 angående startbesked) har även ett muntligt slutbesked rättsverkningar. Mark- och miljööverdomstolen har därför funnit att byggsanktionsavgift inte ska tas ut när en byggnad har tagits i anspråk efter det att ett muntligt slutbesked har lämnats.

Del av domskäl:

” De fick ett muntligt besked, men det registrerades inte av handläggaren. Handläggaren har betett sig bedrägligt i flera ärenden och han har inte antecknat något i deras ärende i kommunens verksamhetssystem om att han gett dem muntligt slutbesked när allt han efterfrågat kom in och att han skulle skicka ett skriftligt interimistiskt beslut”

Läs mer här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.