Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Maj 2015

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Etablering av nyanlända - en angelägenhet för många

Frågor som rör etablering av nyanlända i vårt land står högt upp på den politiska agendan. Det är en komplicerad process som kräver öppenhet och nytänkande hos alla involverade aktörer avseende samarbete och arbetssätt. Helt sannolikt krävs också förändringar i regelverk och ersättningssystem för att höja tempot i de olika processerna.

Länsstyrelserna är regeringens företrädare i länet och arbetar för att i samverkan med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen. Under april månad togs initiativ från Länsstyrelsen för att intensifiera dialogen mellan å ena sidan de statliga myndigheterna Arbetsförmedlingen och Migrationsverket och å andra sidan Västra Götalandsregionen samt de fyra kommunalförbunden. Samtalen fördes inom ramen för en sedan tidigare etablerad samverkansmodell som går under benämningen ” Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län”. Fler aktörer ingår också i samverkansmodellen såsom Försäkringskassan, Skatteverket, den idéburna sektorn, högskolor och universitet.

Det är bra med samverkansmodeller – utmaningen ligger i att fylla modellen med arbete som ger resultat inom varje aktörs ansvarsområde och att undvika dubbelarbete, uppmärksamma och motverka systemfel och att identifiera hinder som ska överbryggas. 

Läs hela krönikan

Helena Söderbäck, förbundsdirektör

Säkrare och lustfyllda resor – nytt digitalt spel

”Vart du reser är inte alltid det viktiga, utan att du reser”.

Att resa öppnar upp för möten med nya människor på nya platser. Att resa innebär också att få möta sig själv och få prova på nya roller. Resor kan innebära roliga äventyr, men även riskfyllda situationer som kan påverka ens hälsa.  

Unga som reser utomlands är en prioriterad grupp för hiv-preventiva insatser,då resande ökar risken för överföring av könssjukdomar, sexuella övergrepp och oönskad graviditet. Under hösten 2015 utvecklar Pedagogiskt Centrum inom GR och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa ett digitalt spel för unga om attityder och normer vid sexuella möten vid resor. Spelet kommer att inkludera ett handledarmaterial med diskussionsunderlag för att kunna användas i skolans sex- och samlevnadsundervisning och i samtal på ungdomsmottagningar. Genom upplevelsebaserat lärande, upplysning och samtal ökar chanserna för lustfyllda och säkrare resor!

Spelet kommer att lanseras under den årliga konferensen Sex, unga och skolans roll den 28 oktober.

Kontakt: Åsa Nilsson


Tysta områden i Göteborgsregionen kartlagda

Foto: Andreas Olvestrand

En omgivning fri från buller behövs för vår återhämtning, och forskning visar tydliga kopplingar mellan stresslindring och vistelse i naturmiljöer.

I Göteborgsregionen finns det flera stora tysta områden. I ett tyst område hörs de naturliga ljuden, såsom prasslande löv och fågelsång. Samtidigt är stora delar av attraktiva friluftsområden påverkade av olika bullerkällor.

En kartläggning av bullerpåverkan i natur och grönområden inom Göteborgsregionens 13 kommuner har genomförts av GR i samverkan med Länsstyrelsen. Kunskapen om var de tysta områdena finns är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen i stort och i det regionala miljömålsarbetet. Tysta områden innebär områden som inte är påverkade av samhällets ljud, istället är det de naturliga ljuden som dominerar.

De bullerkällor som påverkar störst presumtiva tysta arealer i Göteborgsregionen är flyg, väg och järnväg. Industrier och hamnar ligger ofta i närområdet till relativt befolkningstäta områden, vilket innebär att de inte påverkar våra friluftsområden i särskilt stor utsträckning. Vindkraft, bergtäkter, skjutbanor och motorsportbanor är däremot vanligtvis placerade på platser långt från tätorter och stör därför lokalt på de platser där de är etablerade.

Läs mer och ladda ner rapporten här

Kontakt: Karin Meyer


Spridningskonferens för GRINTs kartläggning av sfi

Den femte maj arrangerade projektet GRINT en spridningskonferens där resultatet från den omfattande kartläggningen av svenska för invandrare som genomförts i Göteborgsregionen presenterades.
 
Med fokus på det svenska språket arbetar integrationsprojektet GRINT för att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhället. I den kartläggning som genomförts bland utbildningsanordnare inom sfi i Göteborgsregionen har sfi-elever i samtliga kommuner fått göra sin röst hörd genom enkäter och intervjuer. Därtill har skolledare intervjuats med syftet att hitta lärande exempel.
 
Under konferensen presenterades resultaten från kartläggningen och de faktorer som visat sig framgångsrika för en sfi-undervisning av kvalitet. Deltagarna fick lyssna till autentiska elevcitat som framkommit i fokusgrupperna samt utifrån sina erfarenheter och professioner diskutera frågor kring en framgångsrik sfi-utbildning.
 
Som lärande exempel intervjuades Jussi Koreila, avdelningschef med ansvar för sfi på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm, om hur viktig en god samverkan mellan olika samhällsaktörer är för att underlätta för elever på sfi. Därtill hölls ett panelsamtal kring samverkan med representanter från Arbetsförmedlingen, Enheten för samhällsorientering i Göteborg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildning i Göteborg, Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet samt Integrationsavdelningen i Alingsås.
 
Hela rapporten från kartläggningen finns nu att läsa på GRINTs webbplats.
 
Kontakt: Sofia Reimer 


Socialt ansvarsfull upphandling

GR har beviljats pengar från Västra Götalandsregionen till ett projekt om sociala hänsyn vid upphandling.  

Projektpengarna ska bidra till att regionen uppnår satta mål i tillväxtprogrammet VG2020. Projektet syftar till att öka kunskapen inom GR-kommunerna om sociala hänsyn vid upphandling och idéburet offentligt partnerskap.

I projektet ska kommunerna ges möjlighet till kompetensutveckling inom främst:

Socialt ansvarsfull upphandling - Att i upphandling ställa sociala krav vad gäller sysselsättningsfrämjande aktiviter är en företeelse som är relativt ny i Sverige. Möjligheterna finns reglerande i LOU, Lagen om offentlig upphandling, och ännu tydligare incitament för detta finns i EU-direktiv som ska införlivas i svensk lagstiftning från och med våren 2016.

Idéburet offentligt partnerskap – IOP - IOP är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är en ganska ny modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. Ett IOP-avtal är en samverkansmodell som innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt, till exempel genom att erbjuda arbetsträning och anställningar för personer med funktionsnedsättning.

Syftet är att fler kommuner i regionen ska arbeta med social hänsyn vid upphandling och IOP. Förutom föreläsningar kommer det att erbjudas kommunövergripande workshops och möjlighet till lokalt anpassat stöd.

De GR-kommuner som är intresserade och vill delta kan kontakta Ulrica Furby.


Lisa Sipari

Plug In och PlugInnovation medverkade på Skolriksdagen

PlugInnovation är en del av Plug In, som är Sveriges största projekt för att motverka avbrott i gymnasieskolan.

I projektet deltar fem regioner varav Göteborgsregionen är en. Under Skolriksdagen, som arrangerades av Sveriges kommuner och landsting, samlades politiker, ledande tjänstemän, rektorer och förskolechefer från hela landet under två dagar för att diskutera skolans framtidsfrågor.
 
I seminariet Att motverka ungdomars studieavbrott – exempel på framgångsfaktorer i projektet Plug In berättade representanter från PlugInnovation samt projektledare från några av de lokala projektverkstäder som deltagit i Plug In om hur och varför olika insatser fungerar för att motverka studieavbrott.
 
I Det kommunala aktivitetsansvaret – hur kan kommuner och regioner arbeta för att få tillbaka ungdomar till skolan? gav representanter från Plug In konkreta exempel på hur kommuner kan arbeta med att motverka studieavbrott. Därtill presenterades hur ett digitalt elevuppföljningssystem kan ge ökade möjligheter att sätta in rätt insatser i tid.
 
Läs mer om projektet på PlugInnovations webbplats.

Kontakt: Lisa Sipari

Kontakt: Johan Borven  


Flexibelt digitalt lärande för sfi-studerande på Studium

Studium i Majorna i Göteborg startar under våren en digiflexutbildning som riktar sig till studerande inom sfi-undervisningen.

Digiflex innebär att undervisningen delvis kommer att ske online för att ge de studerande möjligheter att delta och fullfölja sin undervisning under praktiktid eller arbetsperioder. Genom ett flexibelt lärande tas den studerandes intressen och erfarenheter tillvara och individens lärande stimuleras och motiveras. Ett flexibelt lärande kräver nya former för kursplanering, organisation och digital verktygslåda - och därmed skapas nya lärmiljöer för både de studerande och deras lärare.

I samarbete med Pedagogiskt Centrum inom GR genomförs en kompetensutvecklingsinsats för att skapa en digital lärsida för Digiflex SFI. Parallellt genomförs ett antal workshops med fokus på digitala verktyg för att öka lärarnas kunskaper i att arbeta med digitala verktyg för det flexibla lärandet, exempelvis flippat klassrum, samarbeta online och bedömning av arbete med digitala verktyg.

Kontakt: Ingela Lundh 


Barnets rättigheter i vårdnadstvister - slutrapport

Föräldrars konflikter om vårdnad, boende och umgänge leder allt oftare till utredningar inom socialtjänsten, och antalet tvister i domstol har ökat markant.

Samhällets insatser för att hjälpa barn och föräldrar är inte tillräckliga och leder inte alltid till hållbara lösningar med barnets bästa i fokus. Föräldrar och barn har också ofta kontakt med andra enheter inom socialtjänsten samtidigt som den familjerättsliga tvisten pågår med upprepade utredningar som följd. Mot bakgrund av detta startade Stiftelsen Allmänna Barnhuset ett projekt där bland annat ett antal GR-kommuner deltagit. Nu finns en slutrapport som sammanfattar utvecklingsarbetet i sex kommuner, utvärderingsresultat, den kunskapssammanställning som togs fram samt ett urval av lagtext och artiklar i barnkonventionen som reglerar arbetet.

Läs mer

Kontakt: Elisabeth Beijer


Regionens elever trivs i skolan

I årets undersökning har 34 000 elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor gällande bland annat trivsel, lärande och delaktighet.

Med en svarsfrekvens på 79 procent svarar runt 90 procent av eleverna att de trivs bra eller mycket bra i skolan. Just trivsel är också något som samtliga årskullar värderar som en mycket viktig fråga. Skolmiljön är det tydligaste utvecklingsområdet för regionens skolor i de lägre årskurserna, där nöjdheten ligger på runt 70 procent medan det för de två högre årskurserna är delaktighet som är det tydligaste utvecklingsområdet, med en nöjdhet kring 65 procent.

I årskurs 2 är det eleverna från Tjörn som rankar sin skola allra bäst och kommunen utmärker sig i fyra av de fem frågekategorierna, i kategorin skolmiljö är det däremot Lilla Edets åk 2 som är nöjdast. Öckerös elever rankar sina skolor högt när det gäller delaktighet och inflytande, där kommunen utmärker sig i åk 5, åk 8 (tillsammans med Alingsås) samt årskurs 2 på gymnasiet. På gymnasiet trivs eleverna bäst på Burgårdens gymnasiesärskola, Motormännens tekniska gymnasium samt Sigrid Rudebecks gymnasium där 97 procent av de svarande eleverna trivs bra eller mycket bra i skolan.

Läs mer

För mer information: Jenny Sjöstrand 


GR som gott exempel vid nationell hearing om yrkesutbildning

Skolverket arrangerade den 24 april en hearing om svensk yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Syftet med hearingen var att diskutera hur attraktiviteten kan ökas för att fler ska välja en yrkesutbildning samt hur ett brett regionalt utbud kan upprätthållas även under en nedgång i ungdomskullarna. GRs långsiktiga arbete med regional samverkan och regionalt samråd kring gymnasial utbildning lyftes fram som ett gott exempel.

GR beskrev bland annat samverkansavtalet i gymnasieskolan liksom det täta samarbete som har skett med arbetslivet vid framtagningen av det regionala yrkesvux-utbudet. Även de digitala IT-stöden nämndes som framgångsfaktorer.

Under hearingen medverkade även finska utbildningsministeriet, Svenskt näringsliv och LO samt yrkesprogramsutredningen.

Skolverket kommer att använda underlaget inför myndighetens rapport till regeringen i höst gällande svensk yrkesutbildnings utveckling och hur regional samverkan kan bidra.

För mer information: Margaretha Allen


Välbesökt seminarium om trygghetsboende – ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare

Den 7 maj arrangerade FoU i Väst ett välbesökt seminarium om trygghetsbostäder med föredrag från Helsingborg, Alingsås, Lysekil, Göteborg, Chalmers Arkitektur och FoU i Väst

Eftermiddagen bjöd på föredrag om hyresgästers upplevelser av trygghet i boendet, om kommuners strategier och samarbete med fastighetsägare för att skapa trygghetsbostäder. Dessutom gavs exempel på hur trygghetsboenden kan utformas på ett attraktivt och funktionellt vis som även tar hänsyn till behov av vård i hemmet.

Läs mer

Kontakt: Lisbeth Lindahl

 


”Vem är jag utan cannabis?”

Hur väl fungerar öppenvårdsbehandling för personer som använder cannabis?

Hur upplever klienterna behandlingen? Och vilket blir utfallet? Dessa frågor tas upp i denna slutrapport från en treårig studie av den behandling som Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg erbjuder personer som använder cannabis. Studien är ett delprojekt i det nationella projektet Trestad2.

Ta del av rapporten här

Kontakt: Russell Turner