Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Februari 2017

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Kan du framtidsspana med oss?

Redan i oktober kom förfrågan från Öckerö kommun: Hej! I januari ska vi i Öckerö kommun ha en uppstart inför budget- och uppdragsarbetet som vi kallar omvärld/invärld.

"Vi presenterar viktiga strategiska frågor och utmaningar för kommunen och har en dialog mellan ledande tjänstemän och kommunstyrelsens politiker. Jag skulle vilja ha en introduktion som hjälper oss att lyfta blicken, få ett framtids- och omvärldsperspektiv. Kan du hjälpa oss med det?"

Jag tackar alltid ja, om det går. Det gör det för det mesta. Att bli inbjuden att delta på olika sätt i medlemskommunernas arbete, och att få framhålla potentialen som finns i samverkan för att lösa många utmaningar, är en av de absolut viktigaste och roligaste uppgifterna som förbundsdirektör i GR. Att få bidra med det regionala perspektivet.

MEN …. nu var det något mer som efterfrågades och det kändes väldigt ansvarsfullt. 

Läs hela krönikan

Helena Söderbäck

25 000 vårdnadshavare i Göteborgsregionen har tyckt till om förskolan

För första gången har kommunerna i Göteborgsregionen genomfört en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem.

Under fem veckor i november-december svarade 25 000 vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem på frågor gällande verksamheten. Syftet med enkäten var att ge ett underlag om hur vårdnadshavarna uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Resultatet kommer att användas i kommunernas systematiska kvalitetsarbete och verksamheterna får rapporter ner på avdelningsnivå, förutsatt att det är sju eller fler svarande.

Läs mer här

Kontakt: Jenny Sjöstrand


Nyhetsbrev för projekt om kustzonsplanering

Hur ska kustzonen både kunna bevaras och utvecklas? Det är frågan för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.

Under februari kommer projektets första nyhetsbrev ut. Missa inte detta! Nyhetsbrevet tar också upp vad som händer inom andra processer som rör havsplanering. Vill du få nyhetsbrevet automatiskt skickat till din mejladress? Anmäl dig då till Susanne Härenstam

I projektet samarbetar åtta kustkommuner för att ta fram gemensamma överenskommelser. De ska fungera som ett verktyg och underlag för kommunernas kommande arbete med översiktlig planering i sina respektive kust- och havsområden.

Projektet pågår under 2016-2019 och drivs av GR som också finansierar projektet tillsammans med Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Business Region Göteborg samt de åtta kustkommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungssund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.

Läs mer här

Kontakt: Susanne Härenstam


Ny ledare för Mistra Urban Futures Göteborgsplattform

Margareta Forsberg

Margareta Forsberg är sedan januari i år ny ledare för Göteborgsplattformen inom Mistra Urban Futures.

Margareta Forsberg kommer främst från arbete som samordningschef för Jämlikt Göteborg och har en doktorsexamen i socialt arbete från Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete. 

- Hållbar utveckling är något som jag alltid varit intresserad av och engagerat mig i. Det är just kombinationen av hållbarhet tillsammans med samarbetet mellan forskning och praktik som lockade mig att söka tjänsten som ledare för Göteborgsplattformen, säger Margareta Forsberg.

Hon hoppas att hon med sina erfarenheter kan bidra att utveckla Göteborgsplattformen med dess fokus att förverkliga rättvisa städer. Göteborgsplattformen erbjuder en arena där lokala parter kan mötas utanför de etablerade strukturerna och ta fram verkningsfull och relevant kunskap i samverkan mellan praktik och akademi.

Mistra Urban Futures är ett kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling  där GR är en av konsortieparterna. Arbetet bygger på fem lokala plattformar, i fem städer i världen: Göteborg, Malmö, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. 

Läs mer här 

Kontakt: Sara-Linnea Östervall


Psykisk ohälsa – ett tvärsektoriellt pilotprojekt

Under flera år har stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg sett tecken på en ökad psykisk ohälsa bland befolkningen.

Stadsdelens befolkning utmärker sig på en rad områden: hög användning av droger, kortare medellivslängd och en utbredd användning av lugnande och antidepressiva medel. Ungefär var femte invånare har nedsatt psykiskt välbefinnande. Stora resurser har satts in, men den psykiska ohälsan tycks bestå.

Läs mer här

Kontakt: Cornelia Björk


Vinnarna i förra omgången av Minimeringsmästarna. Bild: Maria Johannessen

Hushållen har antagit utmaningen: att minimera sitt avfall under ett år

I mars startar Minimeringsmästarna 2017. Det är den andra omgången av projektet där hushåll tävlar i att minimera sitt avfall under ett år. 

Deltagarna medverkar på fem träffar med temana hållbar konsumtion, matsvinn, kemikalier, textil och kollaborativ konsumtion. På träffarna får deltagarna möta kunniga personer inom området och byta erfarenheter med varandra. De ställs även inför utmaningar som att kemikaliebanta sitt hem och att bjuda på middag som är lagad på rester. Under året bloggar hushållen här och det går även att följa projektet på facebook

Projektets mål är dels att de deltagande hushållen ska minska sina avfallsmängder avsevärt, dels att inspirera andra till att följa deras exempel. Minimeringsmästarna ingår i GRs långsiktiga projekt Räkna till 10 som uppmuntrar till hållbar konsumtion och avfallsminimering. Utgångspunkten för dessa projekt är den regionala avfallsplanen A2020. Minimeringsmästarna drivs av GR med stöd från Västra Götalandsregionen. 

Kontakt: Frida Gustavsson och Hanna Hellström


Frukostmöte: Hur kan vi motverka utanförskap genom samverkan mellan skola och arbetsliv?

Vilka faktorer är framgångsrika i arbetet med att förhindra studieavbrott? Och hur kan skolan samverka med arbetslivet för att få fler ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier?

Den 22 februari arrangeras årets första frukostmöte med GR Skola Arbetsliv. Här berättar Lisa Sipari, projektledare för PlugInnovation – ett nationellt kunskapsgenererande nav för frågan om studieavbrott - om hur bland annat ett holistiskt synsätt, individanpassade och flexibla lösningar samt en god samverkan med arbetsmarknaden och andra nyckelaktörer har visat sig fungera i arbetet med att få elever att stanna kvar i skolan.

Lyssna även till representanter från GR Skola Arbetsliv och projektet Plug In 2.0 som berättar hur vi tillsammans kan arbeta för att motverka utanförskap och rusta våra ungdomar för framtiden. 

Målgruppen är rektorer i gymnasieskolan och vuxenutbildning, skolledare, studie- och yrkesvägledare, personalchefer och arbetslivsrepresentanter.

Läs mer här

Anmälan görs här

Kontakt: Johanna Redelius


Dialogkonferens om hur stadsutveckling kan bidra till samverkan mellan skola och arbetsliv

Befolkningstillväxten i Göteborgsregionen kräver fler bostäder, arbetsplatser, transporter och ökad service. En attraktiv stad attraherar företagsetablering. Detta tillsammans skapar fler arbetstillfällen och ställer höga krav på kompetensförsörjningen i regionen.

Hur kan vi tillsammans samverka för att ge våra ungdomar de bästa chanserna på en arbetsmarknad som efterfrågar kompetens? Vilka arbetsmöjligheter skapar stadsutvecklingen i regionen? Och hur kan skolan bidra till och dra nytta av den stora utvecklingen som sker i samhället idag?

Den 23 mars bjuder GR Skola Arbetsliv och Näringslivsarenan in till dialogkonferens. Inspireras av talare som Johan Trouvé och Charlotta Mellander samt få en inblick i hur skolorna i Varberg har utvecklat sitt arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv genom den stadsutveckling som sker i staden.

Lyssna även till branschens röster om de framtidsjobb som uppstår i och med att staden växer och samtala med annan skolpersonal och med branschen genom Open Space.

Därtill presenteras resultatet av det studiebesöksprojekt som pågått under hösten 2016. Lyssna till elev- och lärarröster och ta del av deras lärdomar från besöken.

Mer information finns här
 
Anmälan görs här
 
Kontakt: Johanna Redelius


FashionTech vill väcka teknikintresset hos unga modeintresserade tjejer

I samarbete med Business Region Göteborg startar GR Utbildning FashionTech, ett samverkansprojekt som avser att väcka teknikintresset hos modeintresserade tjejer i högstadie- och gymnasieåldern.

Målet med projektet är att i augusti 2017 genomföra ett Innovate passion-event för målgruppen, vilket ska mynna ut i tydligt avgränsade förslag till nya teknikområden eller potentiella yrken som baseras på unga kvinnors passion för mode. Eventet ska även bidra till att deltagarna får ett ökat intresse för teknik samt ökad kunskap om vad de inom ramen för sitt modeintresse kan åstadkomma med teknik. 

70 modeintresserade tjejer kommer att få möjlighet att medverka under eventet, och genom spridning är målet att nå långt fler samt att detta leder till liknande arrangemang och aktiviteter i framtiden. På lång sikt är tanken att resultaten även ska kunna vidareutvecklas och kopplas till de regionala utvecklings- och kompetensförsörjningsplattformarna.

Under eventet kommer deltagarna bland annat att få inspiration samt delta i workshops med professionella aktörer inom såväl forskning, utveckling och innovationer som mode, teknik och entreprenörskap.

Projektet finansieras genom medel från Vinnova.

Kontakt: Johanna Redelius


Kartläggning av enhetschefer i Kungsbackas skolor

I samband med en inspektion från Arbetsmiljöverket under mars 2015 fick Kungsbacka kommun kritik gällande rektors arbetsmiljö.

I och med detta beslöt kommunen att utöka sin ledningsorganisation genom att skapa ett antal nya chefstjänster, enhetschefer, som har i uppdrag att avlasta skolledarna med administrativt arbete.

Under ett års tid har kommunen arbetat med enhetschefer, och under slutet av 2016 och början av 2017 genomförde Pedagogiskt Centrum en kartläggning för att undersöka hur denna satsning fallit ut i Kungsbacka. Kartläggningen och rapporten kommer att presenteras för Kungsbacka kommun i slutet av det första kvartalet 2017.
 
Kontakt: Sandra Svensson och Johan Borvén


Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) utvärderas

Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) driver tillsammans sedan 2011 fyra ASIH-team.

Teamen är multiprofessionella och utför avancerad medicinsk vård i hemmet för patienter med en komplicerad sjukdomsbild.

Kommunens ansvar omfattar den hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer. Enheten för ASIH på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för läkarvården. Nu har de båda huvudmännen gett FoU i Väst/GR och Kvalitetsstrategiska avdelningen vid SU (KSA) i uppdrag att utvärdera verksamheten.

Läs mer här 

Kontakt: Sara Nordenhielm


Uppstartskonferens för AllAgeHub

Theresa Larsen

För ett par veckor sedan var det uppstartskonferens för det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub.

Centret ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

Varför behövs AllAgeHub?

- Vi behöver tänka nytt för att kunna möta framtidens vård- och omsorgsbehov hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Produkter och tjänster motsvarar inte alltid användarnas behov och kommunerna behöver stöd i implementeringen av välfärdsteknik. Företag vill också utveckla produkter och tjänster i samarbete med målgruppen, sa Theresa Larsen, verksamhetsledare för AllAgeHub.

Verksamheten finansieras till största delen av Vinnova, Västra Götalandsregionen och tolv GR-kommuner. Hittills har 24 västsvenska aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle gått samman för att gemensamt etablera AllAgeHub, men fler knackar på dörren och målsättningen är att växa.

Läs mer om AllAgeHub på www.grkom.se/allagehub, där en dokumentation från konferensen kommer att publiceras inom kort.

Kontakt: Theresa Larsen


Utvärdering av försöket med intraprenader i Göteborgs Stad

Intraprenad är en driftsform som möjliggör ökade frihetsgrader för verksamheter som har kommunen eller landstinget som huvudman.

I Göteborg genomfördes ett försök med intraprenader under 2014–2016 som FoU i Väst/GR nu har utvärderat. I utvärderingsrapporten beskrivs förutsättningarna för och konsekvenser av intraprenader i kommunens vård- och omsorgssektor.

Läs mer här 

Kontakt: Lisbeth Lindahl


En fjärde omgång av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare

Framtidens Samhällsbyggare är ett 14 månader långt traineeprogram där både privata företag och offentliga organisationer deltar. Nu är det klart att ett fjärde program startar under hösten 2017.

Framtidens Ledare GR driver traineeprogrammet i samarbete med CMB (Centrum för Management i Byggsektorn). Målet är att årligen utbilda nyckelpersoner som kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv genom ett brett nätverk inom hela samhällsbyggnadssektorn. Det första programmet startade 2014 som ett pilotprojekt. Efter ett mycket positivt gensvar har det följts av en andra och en tredje omgång och nu är det bestämt att det också blir ett fjärde program.

Förberedelser och rekrytering av traineer kommer att ske under våren, och traineeprogrammet startar den 1 september 2017.
 
Läs mer om programmet samt vilka organisationer/företag som deltar här
 
Kontakt: Andrea Kihl


KTH och GR erbjuder utbildning för trafik- och samhällsplanerare

För femte gången genomförs nu denna populära processledarutbildning.

Syftet är att deltagarna ska utveckla en djupare förståelse för hur rumsliga struktur- och infrasystem kan samspela för att bidra till hållbara städer och miljöeffektiva transportsystem. Utmaningarna handlar bland annat om att utveckla samspelet mellan bebyggelseutveckling och transportsystem, hantera intressekonflikter, stimulera ömsesidigt lärande och samtidigt förkorta ledtiderna i planeringsprocesserna. Utbildningen startar i mars och omfattar totalt tre veckor med visst arbete mellan kurstillfällena. Den här utbildningsomgången är fulltecknad men en ny omgång startar i mars 2018.

Kontakt: Staffan Nyqvist