Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Juni 2016

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Mycket har gjorts - mycket är kvar att göra

I GR har vi ett fullmäktigesammanträde årligen. I försommarmånaden juni. Personligen upplever jag att mötet är högtidligt.

Besluten som tas på mötet påverkar det dagliga arbetet i kommunalförbundet i allra högsta grad eftersom det anger både inriktningar och ram för arbetet under det kommande året.

Dessutom ges tillfälle att berätta om några av de fina arbetsinsatser som genomförts för att skapa mervärde för medlemskommunerna. I år handlade den berättelsen om mottagandet av asylsökande och nyanlända och arbetet med att gå ”från nuläge till nyläge”. Mycket har gjorts – mycket är kvar att göra. Det är alltid svårt att göra urvalet av vad som ska berättas i förhållande till allt som borde berättas.

Att vara prenumerant på vårt nyhetsbrev ger er som är intresserade en möjlighet att följa med i arbetet – även om nyhetsbreven också utgör ett urval av allt som pågår. Sprid gärna vårt nyhetsbrev till dem ni tycker borde vara intresserade!

Läs hela krönikan

Helena Söderbäck

Dubbelt upp och all time high för GRvux.se  

Över tid kan man se att trafiken till GRvux.se i huvudsak är koncentrerad till ansökningsperioderna, som vi aktivt marknadsför för att nå ut till presumtiva sökande.

Under den senaste ansökningsperioden slog vi rekord i antal besök på hemsidan och mer än fördubblade resultatet från motsvarande kampanjperiod under föregående år. Blickar vi ytterligare ett år tillbaka har vi nära på tredubblat antalet besök jämfört med motsvarande ansökningsperiod 2014. Att under tre veckors ansökningsperiod locka till 26 752 besök på sidan, som informerar om de regionalt sökbara yrkesutbildningarna för vuxna i Göteborgsregionen, kan inte ses som något annat än en succé.  Vad är det då som ligger bakom förändringen?

Läs mer här

Kontakt: Josefin Grahn


GR-kommuner vill bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub

11 GR-kommuner satsar sammanlagt 8,9 miljoner kronor på att medfinansiera projektansökningar som syftar till att bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub.

Verksamheten ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster som underlättar för personer oavsett ålder och funktionsvariation att leva självständiga och trygga liv. GR har sedan maj 2015 ansvarat för en förstudie som undersökt förutsättningarna för att etablera ett sådant center. I förstudien har 23 parter från såväl offentlig sektor som akademi, näringsliv och civilsamhälle deltagit.

Förstudien visar nu att samtliga parter vill ta samarbetet ett steg vidare. AllAgeHub är tänkt att bli en kompetensresurs och samverkans-arena som stöttar såväl kommuner som företag och andra aktörer i utvecklingen och implementeringen av nya välfärdsteknik-lösningar och byggnation av tillgängliga bostäder.

Läs mer här 

Kontakt: Theresa Larsen


Kick-off för Yrkesutbildningens år

Nu lanseras nya Gymnasiedagarna.se

7 juni arrangerade GR Utbildning i samarbete med Västra Götalands-regionen, Göteborg & Co och Arbets-förmedlingen en regional kick-off för det arbetet med Yrkesutbildningens år i väst.

370 yrkesverksamma personer inom skola och näringsliv fick träffa Sveriges yrkeslandslag, lyssna till framtidsprognoser på arbets-marknaden och höra representanter från näringslivet.

Inledningstalare var Johan Trouvé, VD vid Västsvenska handelskammaren som pratade om utmaningar idag och i framtiden. Därtill berättade Sofia Larsson från GR om den lärarhandledning som tagits fram inför besöket på EuroSkills samt vad GR Utbildning gör inom ramen för Yrkesutbildningens år. Amelie von Zweigbergk från Teknikföretagen visade på hur EuroSkills kan lyfta yrkesutbildningarna.

Målet med kick-offen var att dels starta igång arbetet med Yrkesutbildningens år i Väst, men även att visa på de aktiviteter och evenemang som erbjuds i regionen under året.

Kontakt: Johanna Redelius

Arbetet med Gymnasiedagarna 2016 är i full gång.

Snart är varenda kvadratmeter i hallen på Svenska Mässan uppbokad av skolor och arbetsgivare som vill träffa blivande gymnasieelever för att prata om framtid och studier.

Som en del i årets arbete lanseras nu nya gymnasiedagarna.se, en helt ny webbplats där stort fokus ligger på gymnasieskolans program. Här hittas bland annat information om de olika programmen, om skolorna som erbjuder dessa och när de olika utbildningsanordnarna har öppet hus. Webbplatsen har dessutom både snyggare utseende och smartare funktioner, bland annat får nu samtliga utställare på mässan ett eget konto där de själva har möjlighet att presentera sin verksamhet.

Besök webbplatsen här

Kontakt: Wictoria Kovats


Höstens kursutbud från Pedagogiskt centrum klart

Nu är hela höstens kursutbud på Pedagogiskt Centrum klart, liksom programmet för Inspirationsdagar vecka 44.

Välkommen med din anmälan här.

Obs! Sista anmälningsdag till kurserna vecka 33 är fredagen den 19 juni.

Kontakt: Lislott Lundahl


Gängforskare från hela världen möts i Göteborg

20–22 juni träffas ett 40-tal gängforskare från olika länder i Göteborg för en tre dagar lång workshop om gängkriminalitet.

Forskarna ingår i det internationella gängforskningsnätverket Eurogang. Även nyckelpersoner från polisen och Göteborgs Stad deltar.

– Det här blir ett unikt tillfälle där teori och praktik möts, säger docent Torbjörn Forkby som är en av forskarna i nätverket och ansvarig för workshopen. Som många andra städer i världen idag utmanas Göteborg av kriminella gäng och dess konsekvenser. Nu får de som jobbar med frågorna i Göteborg utbyta erfarenheter med internationellt erkända forskare på området.

Under workshopen kommer man bland annat att diskutera förebyggande arbete kring nyrekrytering, arbete vid akuta gängkonflikter och hur man kan underlätta avhopp från gäng. 

Kontakt: Björn Wallermark


Foto: Karin Meyer

Ta del av resultaten från två projekt om regionens gröna kilar

Hur kan värdena i de stora grönområdena bevaras och utvecklas i takt med att regionen växer?

Det är temat för två pilotprojekt som GR drivit och som presenterades på ett seminarium 9 juni. Slutrapport och annat material finns nu tillgängligt på webben.

Projektet för Delsjön-Härskogenkilen har fokuserat på samverkan över kommungränserna. Med ökad dialog och kunskap kan bebyggelse- och trafikplanering bättre integreras med arbetet när det gäller att värna och utveckla den gröna kilens värden.

I Slottsskogen-Sandsjöbackakilen har projektet handlat om att öka tillgängligheten och få fler invånare intresserade av att besöka kilen. Bland annat har området fått ett nytt namn, Tremilaparken, som har en egen hemsida med tips och information

Material hittar du här:

Dokumentation från slutseminariet 9 juni

Slottsskogen-Sandsjöbackakilen

Delsjön-Härskogenkilen

Kontakt: Karin Meyer


Inspiratören Jim Thuresson till årets Förskolekväll

Den tidigare förbundskaptenen i basket gjorde succé när han häromåret besökte Teachers’ Night. Nu kommer han till årets uppiffade Förskolekväll -  20 september kl. 17.30-20.30 på Universeum.

Kom och låt dig inspireras och få värdefulla tips till verksamheten då GR Utbildning, Universeum och UR för fjärde året i rad bjuder på en stimulerande kväll för alla som arbetar i förskolan. Jim Thuresson föreläser bl.a. om attityder och inställningar, mentala bilder, goda vanor och om att bygga självförtroende. Med erfarenhet som förbundskapten i basketboll under 25 år vill Jim införa ett humant ledarskap.

- Det handlar om att ge beröm, ge positiva signaler och att bry sig om. Då skapar vi vinnande lag, säger Jim. 

Det fullständiga programmet är fortsatt under arbete, men jämfört med tidigare år utlovas ett större urval av seminarier och workshops att välja mellan.

När: Tisdagen den 20 september kl. 17.30-20.30
Var: Universeum i Göteborg

Arrangemanget är kostnadsfritt. Observera att det redan rönt stort intresse och att platserna är begränsade.

Varmt välkommen med dina kollegor!

Håll utkik efter seminarieprogrammet!

Kontakt: Anders Hemborg


Hälso- och sjukvård på delregional nivå

Toleransprojektet-Kungälvsmodellen

GRs förbundsfullmäktige fattade 14 juni beslut om ett tillägg i förbundsordningen som innebär att GRs uppdrag inom det sociala området inkluderar hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

Uppdraget innebär att GR kan påverka och bemyndiga Västkom att representera medlemskommunerna i partsfrågor som gäller hälso- och sjukvårdsfrågor i förhållande till Västra Götalandsregionen. Sådana frågor rör ofta avtal och överenskommelser. Ett aktuellt exempel är förslaget till hälso- och sjukvårdsavtal som just nu finns ute för synpunkter i kommunerna. Genom beslutet får GR samma ställning som övriga kommunalförbund i Västra Götaland vilket underlättar samspelet inom länet.

De mer konkreta arbetssätten kommer att utformas tillsammans med sociala styrgruppen för den politiska nivån, och socialchefsnätverket på tjänstemannanivå.

Kontakt: Cecilia Bokenstrand

FoU i Väst/GR följer införandet av en pilot i Göteborgs Stad av Toleransprojektet-Kungälvsmodellen. Tanken är att ungdomar ska inse värdet av att delta i den demokratiska gemenskapen och att stärka motståndet mot destruktiva beteendemönster. I följeforskningsuppdraget ligger att tydliggöra vilka idéer projektet bygger på och hur det kommer till uttryck i projektet samt hur projektet implementeras i en ny kontext och uppfattas av projektets deltagare.

Kontakt: Lisbeth Lindahl och Anna Melke


Hur kan vi tillsammans bygga rättvisa städer?

19-20 september arrangerar Mistra Urban Futures den internationella konferensen - Realising just cities – Co-production in Action i Göteborg.

Konferensen samlar politiker, tjänstemän, forskare och andra från hela världen för att diskutera hur vi bygger ett hållbart samhälle. 

Den snabbt växande inflyttningen till världens städer är en global utmaning utan motstycke i historien. Det är nödvändigt att hitta vägar så att urbaniseringen blir en källa till välfärd, hälsa och arbete, som kan delas av alla. Jämlikhet och rättvisa har kommit att bli allt mer tydliga och betydelsefulla inslag i hållbar stadsutveckling.

Läs mer här

Kontakt: Lisa Ström


Foto: Erik Amkoff/UR

Karin Nygårds till Teachers’ Night i September

Läraren, inspiratören, författaren, programmeringspionjären och, snart, programledaren Karin Nygårds är huvudtalare när Teachers’ Night återkommer till Universeum i höst.

Välkommen måndagen den 19 september! GR Utbildning Läromedel, Universeum och UR bjuder för femte året i rad på en inspirerande kväll för alla som arbetar i grundskolan. Nytt för i år är att det vid sidan av flera NO-seminarier kommer att läggas ett stort fokus på programmering – ett perspektiv som årets huvudtalare kanske förkroppsligar mer än någon annan.

Karin Nygårds är bland mycket annat författare till Koden till digital kompetens och Så funkar internet. Hon debuterar även i höst som programledare för URs nya programserie Programmera mera för år 2-4, och beskrivs som pionjären som redan 2011 gjorde de första smygande försöken till programmering med sina elever. Nu är hon en av Sveriges främsta förespråkare för att programmering ska läras ut i skolan.

När: Måndagen den 19 september kl. 17-20.30
Var: Universeum i Göteborg

Arrangemanget är kostnadsfritt

Kontakt: Anders Hemborg


Träffpunkter med stor betydelse för äldres upplevda hälsa

FoU i Väst/GR har utvärderat den förebyggande verksamheten på tre olika träffpunkter för äldre i stadsdelarna Västra Göteborg, Centrum och Örgryte-Härlanda.

Som svar på frågan vilken betydelse träffpunkterna har för deltagarnas hälsa svarade 96 procent att de mådde bättre sen de började gå till en träffpunkt.

Utvärderingen visar att träffpunkterna upplevs som ett positivt socialt sammanhang som skapar möjligheter till aktivitet, stimulans och sociala relationer. En stor majoritet av besökarna är kvinnor medan män och utlandsfödda är underrepresenterade. Utvärderaren rekommenderar att man undersöker möjligheten att locka fler män och fler utlandsfödda till träffpunkterna, som ett led i att minska social isolering och annan psykisk ohälsa. Rapporten innehåller också andra rekommendationer om hur träffpunkterna skulle kunna utvecklas ytterligare.

Läs mer här

Kontakt: Lisbeth Lindahl


Rapporten från vårens Demokratitorg är klar

På uppdrag av Västra Götalandsregionen arrangerar Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, kontinuerligt Demokratitorg, en arena för gymnasieungdomar och regionpolitiker att mötas och diskutera de ungas syn på samhället och regionens verksamheter.

I en nyskriven rapport får vi ta del av ungas tankar, förslag och åsikter.

Under vårterminen 2016 har tio demokratitorg genomförts på gymnasieskolor runtom i Västra Götaland. Alingsås, Dals Ed, Göteborg, Mellerud, Stenungsund, Tanum, Vårgårda och Åmål var de kommuner som besöktes. Samtalen rörde områden så som vård och hälsa, kollektivtrafik och infrastruktur och framtid, jobb och utbildning, jämställdhet och integration.  

Läs mer här

Kontakt: Sofia Reimer