Gott nytt år med mycket gott och blandat i vårt kursutbud!

Välkommen till ett nytt år med GR Kompetens- och verksamhetsutveckling. I årets första nyhetsbrev kan du ta del av vårens utbildningsaktiviteter, som kommer att ske dels digitalt, men också, vad vi hoppas, fysiskt senare i vår. Utbudet visar verkligen på bredden i vårt uppdrag att erbjuda er medlemskommuner stöd i er kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling.

Hittar du inte det du söker? Eller har du frågor om uppdragsutbildning? Kontakta mig gärna.

Nicholas Singleton

Enhetschef, Kompetens- och verksamhetsutveckling

Utvecklande ledarskap (UL)

Start 2 juni:Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell som sedan många år även tillämpas inom statliga och kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet. Utbildningen består av fyra dagar.

Läs mer

Utveckling Grupp Ledarskap (UGL)

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som har använts i  Sverige i drygt 30 år. Pedagogiken bygger på uppgifter, samtal och teorier. Vi erbjuder fem omgångar under våren 2021: Vecka 10, 16, 18, 21 eller 24.

Läs mer

Kvalificerad processledarutbildning – Fortsättningskurs 

GR har vid åtta tillfällen tillsammans med KTH genomfört en tre veckor lång utbildning för samhällsplanerare och liknande. Under våren 2021 kommer en fortsättning för de som har deltagit tidigare. Utbildningen blir digital och genomförs 20–21 samt 27 april. För mer information: Kontakta staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se

Verktyg och metoder för mötes- och processledare

16-17 mars: Digital utbildning med syftet att ge deltagarna verktyg, metoder och praktisk träning i att planera, genomföra och följa upp möten som involverar och engagerar deltagarna, möjliggör medskapande och är effektiva. Mer information om utbildningen kommer inom kort. Håll utkik på vår webbsida!

Om Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

I april arrangerar vi två utbildningar som ger ökad kunskap om olika kognitiva sjukdomar och hur de påverkar den enskilde.

12 april: Ökad kunskap om Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

En dag om olika symptom, hjärnskador, beteendeförändringar, behandlingsmetoder och om var forskningen står idag. Utbildningen riktar sig till enhetschefer, biståndshandläggare och baspersonal som möter personer med Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt hos äldre.

Läs mer

13 april: Diagnos och behandling
– för läkare och sjuksköterskor

En utbildning på avancerad nivå om diagnos och behandling av Alzheimer. Den vänder sig till läkare, sjuksköterskor, demenssjuksköterskor och äldresjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård och primärvård.

Läs mer

LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall

23 mars:Utbildningsdagen utgår i huvudsak från socialnämndens ansvar enligt socialtjänstlagen för personer med missbruks- och beroendeproblematik, LVM-lagstiftningen och SOSFS 2014:5. Utbildningen riktar sig till enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

Läs mer

Socialrätt för socialsekreterare utan socionomexamen

Start 17 mars: Tre dagars grundläggande introduktion till socialrätt, med fokus på tillämpning och användbarhet i praktiken. Riktar sig till personer som arbetar som socialsekreterare men inte har socionomexamen.

Läs mer

Utbildning i dokumentation för utförare

9 februari: Utbildningen riktar sig till utförare, till exempel inom omsorg och socialpsykiatri, och annan baspersonal. Innehållet under halvdagen omfattar grunderna i utförarnas dokumentationsansvar. Utbildningen inleds med en kort genomgång av det arbete som görs av biståndsbedömarna.

Läs mer

Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

15 april: Syftet med denna halvdag är att utifrån en grundläggande genomgång av regelverket ge vägledning för arbetet i praktiken, främst med fokus på utredning och åtgärder.

Innehållet baseras på tillämplig lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och Socialstyrelsens handbok om Lex Sarah samt iakttagelser från IVO:s tillsyn. Som stöd för det praktiska arbetet med att utreda missförhållanden ges en kort genomgång av SKR:s modell för händelseanalys.

Läs mer

Vill du utveckla din interkulturella kompetens?

Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare.

6 april: GR erbjuder utbildningen Interkulturell kompetens. Kursdagen bygger på modellen ”Sex steg för interkulturell kompetens”. Metoden är interaktiv och kortare föreläsningar varvas med övningar, gruppdiskussioner och filmklipp. Titta gärna på filmen för att få en inblick i utbildningen.

Utbildningen kan även köpas som uppdragsutbildning.

Läs mer

Individual Placement and Support (IPS)

IPS är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa. Utbildningen består av fyra dagar och innehåller teori, metodik och verktyg samt ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och  praktikernivå. Grundläggande för kursdagarna är principerna i IPS och hur man lägger upp sitt metodarbete utifrån dessa och Programtrohetsskalan.

13–14 april och 27–28 april

Supported Employment – grund och fördjupning

GR erbjuder både grundkurser (fyra dagar) och fördjupningskurser (två dagar) i Supported employment, riktat till handläggare och stödpersoner inom arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten. I grundkursen går vi igenom de fem grunderna i metoden. Efter avslutad grundutbildning får du personligt implementeringsstöd vid två tillfällen.

Grund: 8–9 mars och 22–23 mars

Grund: 27–28 april och 10–11 maj

Fördjupning: 3–4 februari

Det finns platser kvar på utvecklingsprogrammet för MAS, MAR och verksamhetschefer!

Start 3 februari: GR erbjuder tillsammans med 2learn och UtvecklingsAkademin ett åtta dagars utvecklingsprogram i fyra delar med start onsdag 3 februari. Du kan välja att gå hela programmet eller delar av det. Programmet vänder sig till medicinskt ansvarig för sjukvård och rehabilitering samt verksamhetschefer i privat och kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

homepagefacebooklinkedin

Våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy

AvregistreraWebbversion