Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av covid-19-pandemin gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Läs mer


Region Dalarna inför screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Region Dalarna är först av fem regioner som börjar införa allmän screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm i år. Dalarna startar i mars, Skåne i maj, Örebro i augusti och regionerna i Östergötland och Norrbotten under hösten och vintern 2021. Övriga regioner kommer successivt införa screening med start 2022.

Läs mer

Nationell cancerpreventionsplan ska stärka arbetet kring levnadsvanor

I regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet inom cancerområdet beskrivs att det behövs ett ökat fokus på cancerprevention i Sverige. Nu publiceras en nationell cancerpreventionsplan, framtagen av den nationella arbetsgruppen för cancerprevention inom RCC, som förtydligar RCCs mål och ambitioner gällande det preventiva arbetet de kommande åren. Vikten av samverkan och på att stärka arbetet kring levnadsvanor inom hälso- och sjukvården står i fokus.

Läs mer


Charlotte Castor leder patientprocessen för palliativ vård av barn

Regionalt cancercentrum syd välkomnar landets första regionala patientprocessledare för barn i palliativ vård!

Läs mer


Uppdaterat vårdprogram – cancerrehabiliteringen måste bli mer jämlik

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har nu uppdaterats. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av cancerform. Rekommendationerna till regioner, sjukhus och verksamheter har förtydligats.

Läs mer

Först ut med att införa en nationell Min vårdplan bröstcancer

Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå och vid Skellefteå lasarett, är en av de första enheterna i landet som nu har infört en nationell Min vårdplan för patienter med bröstcancer.

Läs mer


Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård

Teledermatoskopi införs på bred front i stora delar av landet och som stöd till införandet har Regionala cancercentrum i samverkan tagit fram en webbaserad utbildning, som vänder sig till alla berörda inom primärvården.

Läs mer

Cancerpatienter får snabbt vård trots pandemin

I medierna har det förekommit uppgifter om att cancervården har flyttats fram och operationer skjuts upp. Vetenskapsradion Hälsa har intervjuat bland annat RCC Mellansveriges verksamhetschef Johan Ahlgren för att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig.

Lyssna på avsnittet på SR


Nu lanseras Min vårdplan peniscancer

Nu lanserar RCC Min vårdplan peniscancer, den andra diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras på cancercentrum.se för verksamheter som vill erbjuda patienterna MVP peniscancer på papper. Även den digitala versionen är nu lanserad på 1177 Vårdguiden.

Läs mer

Förstärkt satsning på jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 fortsätta och förstärka arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Förutsatt att riksdagen ställer medel till förfogande avser regeringen att avsätta 600 miljoner kronor per år 2021 – 2023 till satsningen på cancervården.

Läs mer


Nytt vårdprogram för Myeloproliferativ neoplasi

Ett nytt nationellt vårdprogram för myeloproliferativ neoplasi (MPN) har fastställts och publicerats i Kunskapsbanken på cancercentrum.se. Tidigare har nordiska riktlinjer förelegat, och detta är det första nationella vårdprogram för MPN som skrivits i RCCs regim.

Läs mer

På gång 

Genomgång av patientöversikt prostatacancer

  • 18 februari kl 15-00-16.00

Läs mer och anmäl dig

Genomgång av patientöversikt njurcancer

  • 19 februari samt 18 mars kl. 15.00-16.00

Läs mer och anmäl dig

Genomgång av patientöversikt lungcancer

  • 22 februari (fler datum följer), kl. 15.00-16.00

Läs mer och anmäl dig

Webbinarium: Att lindra smärta

  • 3 mars samt 11 mars kl. 15.00-16.00

Läs mer och anmäl dig

Chefskurs: Regelverk, forskningsetik och GCP

  • Utbildning om klinisk forskning för chefer, flera datum

Läs mer och anmäl dig

Utbildning i Good Clinical Practice (GCP)

  • Grundkurs 9 mars

Läs mer och anmäl dig


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.