Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

April 2016

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Framtidens kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden – det hänger på oss!

Inför krönikan i detta nyhetsbrev kom ett pressmeddelande från regeringskansliet att särskilt fånga min uppmärksamhet.

Av pressmeddelandet framgår att analysgruppen för Arbetet i framtiden den 11 april har överlämnat sin slutrapport till framtidsminister Kristina Persson på en slutkonferens i Rosenbad.

Analysgruppen är en av tre oberoende analysgrupper som tillsattes av Kristina Persson för ett år sedan. Gruppen har arbetat självständigt, och slutsatser och förslag representerar inte nödvändigvis regeringens syn eller inställning.

Ett antal långsiktiga trender har av analysgruppen bedömts vara av särskild betydelse för framtidens arbete på 10-15 års sikt: globalisering, digitalisering och robotisering samt den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och omfattande migration. Med utgångspunkt från dessa trender har analysgruppens arbete främst fokuserat på frågor som rör arbetskraften och arbetet som sådant.

Läs hela krönikan

Helena Söderbäck, förbundsdirektör

Dags för den årliga Läromedelsmässan 19-20 april i Göteborg

För åttonde året i rad håller GRs läromedelsmässa till i Eriksbergshallen på Älvstranden i Göteborg.

Denna gång har mässan en tydlig satsning på att synliggöra utbudet av läromedel för nyanlända/ensamkommande barn. Mässan vänder sig till alla inom förskola, grundskola och särskola. På plats finns ett stort antal av Sveriges ledande läromedelsproducenter som presentarer aktuella läromedel. Dessutom äger kostnadsfria miniseminarier rum, däribland om projektet GAMES och Leva likabehandlingsplanen.

Läs mer

Kontakt: Marie Ekdahl


GR-kommuner deltar i att starta nytt Mistra Urban Futures-projekt kring FNs hållbarhetsmål

Ett nytt projekt kring hållbar stadsutveckling kopplat till FNs nya hållbarhetsmål kan nu bli verklighet inom Mistra Urban Futures.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ansöker tillsammans med Chalmers, Göteborgs Stad, Ale, Borås och ett par andra kommuner om medel till projektet.

Läs mer

Kontakt: Lisa Ström


Dags att boka monterplats på Gymnasiedagarna

Den 4-6 oktober är det dags igen. Gymnasiedagarna slår upp portarna på Svenska Mässan och det är nu hög tid att boka monterplats.

Förutom de flesta utbildningsanordnarna i regionen finns här även representanter för skolor med riksintag, oberoende studie- och yrkesvägledare samt företrädare för arbetslivet, allt för att hjälpa ungdomarna att göra välgrundade studieval.

Regeringen har utropat 2016 till Yrkesutbildningens år. Detta kommer bland annat att märkas i arbetslivets yta Anställningsbaren, där besökarna har möjlighet att möta branscher och företag som söker kompetens.

Veckan efter den ordinarie mässan arrangeras även Gymnasiedagarna 4:e dagen för att möta ett efterfrågat behov av en mässa i ett mindre format för de elever som ska söka till gymnasiesärskolan. Allt för att göra valet till gymnasiet så bra som möjligt för alla elever.

Liksom förra året kommer även scenen Speakers’ corner och SYV-chatten Gymnasiedagarna Online att finnas med på mässan.

Boka monterplats här

Kontakt: Wictoria Kovats


Lerum och Nödinge blir hållbara stationssamhällen med invånarnas hjälp

Projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen är nu igång. Genom nya lösningar och att föra en dialog med invånarna ska projektet utveckla och demonstrera tjänster som gör det lättare att resa på ett hållbart sätt.

I en nyss avslutad enkät har invånare i de två orterna fått möjlighet att beskriva hur de reser idag och hur de vill resa i framtiden. Eftersom det är invånarna som ska resa mer hållbart är deras åsikter om hur de vill göra det av stor betydelse för projektet. Det är anledningen till enkäten och till de workshops som kommer att anordnas och som även de har invånarna som målgrupp.

De som är intresserade kan även följa utvecklingen av projektet på dess Facebooksida.

Hållbara och attraktiva stationssamhällen koordineras av GR och är ett samarbete mellan högskolor, privata aktörer och den offentliga sektorn. Projektet genomförs med stöd av Vinnova.

Läs mer på projektets Facebooksida

Läs mer om Det Urbana Stationssamhället

Kontakt: Amie Ramstedt


Presentation av propositionen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

En särskild utredare har på regeringens uppdrag gjort en översyn av betalningsansvarslagen.

Syftet är att åstadkomma en god vård där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilda boenden optimeras. Dessutom ska onödig vistelse på sjukhus för utskrivningsklara patienter så långt som möjligt undvikas. Under våren kommer regeringen att lägga fram en proposition, och med anledning av detta bjuder GR in till en presentation den 2 juni. Greger Bengtsson och Maj Rom, SKL, medverkar.

Läs mer här

Kontakt: Linda Macke och Karin Westberg


Aktuellt inom GR VO-College

De lokala collegen inom GR VO-College prövar nu nya grepp för att attrahera ungdomar att välja vård och omsorg.

Under februari och mars har två aktiviteter genomförts med målgruppen elever. Kungsbackas lokala college arrangerade en rekryteringsträff på Aranäsgymnasiets vård- och omsorgsprogram. Målet var att arrangera en mötesplats för framtiden, där arbetsgivare kunde presentera sig och komma i kontakt med elever som strax tar studenten. Träffen gav också möjlighet för arbetsgivarna att rekrytera inför sommaren.

Läs mer

Kontakt: Margaretha Allen


Mellanrum om flyktingar och stadsutveckling

Hur påverkas Göteborg av de senaste årens stora flyktingströmmar? Det kommer GR att vara med och diskutera på Göteborgs stadsmuseum den 27 april, i nästa del av samtalsserien Mellanrum.

Den 27 april berättar Lisa Ström från GR Planering om pilotprojektet Regionalt Snabbspår för VA-ingenjörer. Dessutom kommer besökarna att få höra en flyktings berättelse om färden från Syrien till Göteborg och få veta mer om Integrationscentrums verksamhet.

Mellanrum är en återkommande samtalsserie om arkitektur, stadsutveckling och hållbar utveckling i Göteborg. GR är med och arrangerar, tillsammans med Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs universitet och Mistra Urban Futures. Platsen är Göteborgs Stadsmuseum, och det är gratis inträde.

Innan sommaruppehållet blir det ett Mellanrum till, med rubriken Kameler i Angered och fiskar i Slakthuset. Programmet för höstens Mellanrum kommer i juni.

Du kan läsa mer om Mellanrum här

Kontakt: Lisa Ström


Kompetensutveckling inom missbruksområdet

Med anledning av de reviderade nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende arrangeras länskonferenser i Göteborg den 11 oktober och i Skövde den 12 oktober.

Konferenserna kommer bland annat att ta upp vad som är nytt i riktlinjerna jämfört med tidigare. Mer information kommer inom kort. Redan den 28 april äger en konferens rum med fokus på äldre och missbruk/psykisk ohälsa och vikten av att uppmärksamma dessa frågor. Samma dag arrangeras även en konferens om barn med medfödda skador av alkohol som vänder sig till socialtjänst, skola, hälsa och habilitering. Till konferensen om barn med medfödda skador av alkohol är det fortfarande möjligt att anmäla sig.

Läs mer här

Kontakt: Yvonne Witzöe och Karin Westberg


Yrkesutbildningar för vuxna med start i augusti 2016

12 april avslöjade GRvux vilka regionalt sökbara yrkesutbildningar för vuxna som erbjuds med start i augusti.

Det blir ett av de större utbuden det här året med drygt fyrtio utbildningar, varav ett tiotal är yrkesutbildningar med språkstöd. Antalet språkstödsutbildningar i utbudet ökar kontinuerligt, i linje med fokuseringen på att erbjuda effektiva studievägar som leder till jobb och möta behoven i regionen. Utbildningarna är ansökningsbara via www.GRvux.se mellan 12 april och 2 maj.

Ansökningsperioden sammanfaller med en marknadsföringskampanj som syftar till att locka besökare till hemsidan och i förlängningen sökande till utbildningarna. Den här gången tar vi ett särskilt grepp för att nå ut i digitala kanaler i förhoppning om att nå ut bredare i målgruppen. Regionmedborgarna kan stöta på annonsering i flera kanaler, så som bloggar, webb-TV, mobila nyhetssajter, gratistidningar i regionen, sociala medier, radio samt i lokaltrafiken.

GRvux erbjuder yrkesutbildningar för vuxna som leder till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Utbildningarna är olika långa och arrangeras på flera orter. Alla utbildningar är avgiftsfria och studiemedelsberättigande. På hemsidan finns det även information om lärlingsutbildning för vuxna, som arrangeras i medlemskommunernas egen regi. 

Gå gärna in och gilla GRvux på facebook för att löpande ta del av de senaste nyheterna kring verksamheten.

Kontakt: Fredric Alvstrand   Josefin Grahn


Foto: Karin Meyer

Hur ska de gröna kilarna bevaras?

Den 9 juni anordnar GR ett seminarium på Botaniska institutionen i Göteborg om hur regionens gröna kilar – de stora grönområden som sträcker sig in i regionens tätorter – ska bevaras och göras tillgängliga för fler invånare.

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och hur man bygger en ekodukt är några av de ämnen som kommer tas upp.

Seminariet baserar sig på två olika projekt, ett i Delsjön-Härskogenkilen och ett i Slottsskogen-Sandsjöbackakilen. Bägge projekten har fått bidrag från Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdssatsningen (LONA).

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig kommunala och regionala politiker och tjänstemän samt myndigheter och ideella organisationer. Mer information och program kommer senare i april.

Läs inbjudan här

Läs mer om GRs LONA-projekt här

Kontakt: Karin Meyer  Christine Flood


Utvärdering av intraprenader som driftsform

På uppdrag av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad bedrivs försöksverksamhet med intraprenadform på tre boenden i SDF Askim-Frölunda-Högsbo.

Syftet är att uppmuntra till utveckling av idéer i verksamheten för att uppnå bättre kvalitet, ge möjlighet till ökat engagemang, delaktighet och inflytande för brukare och personal, stödja ett långsiktigt ekonomiskt tänkande samt dra lärdomar som kan överföras till flera verksamheter.

FoU i Väst har fått i uppdrag av stadsledningskontoret att utvärdera intraprenadformen utifrån äldreboendet Gärdas Gård och gruppboendet Kvartetten. Några av frågeställningarna är: Vilka förutsättningar krävs för att intraprenader ska utvecklas? Vad upplevs bidra till ökad handlingsfrihet? Vilka lärdomar kan dras och överföras till annan kommunal verksamhet? Vilka konsekvenser kan intraprenadverksamhet få för stadsdelen och kommunen på längre sikt?

Kontakt: Lisbeth Lindahl


College Väst – nytt EU-projekt i Göteborgsregionen och Halland

GR får 6,7 miljoner kr från Europeiska socialfonden (ESF) för att under 2016-2018 driva projektet College Väst, med syfte att förstärka strukturer och öka samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

College är en samverkansform för kvalitetssäkrad och bättre matchning mellan utbildning och arbetsliv. 1 april startade EU-projektet College Väst, som syftar till att stärka och utveckla befintliga college, Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege, i Göteborgsregionen. 

Läs mer

Kontakt: Johanna Redelius


Räkna till 10 fortsätter under 2016

Räkna till 10 är GR-kampanjen som ska göra det lättare att köpa mindre och slänga mindre.

Flera medlemskommuner kommer tillsammans att ha en bytardag den 4 juni. Några har dessutom anordnat aktiviteter redan nu i april. Först ut i år var Öckerö, som anordnade en klädbytardag den 2 april tillsammans med en lokal förening. Den 16 april hjälpte Kungälv och Stenungsund Naturskyddsföreningen att anordna klädbytardagar i deras kommuner. Till sin hjälp har de haft material som GR tagit fram, bland annat snygga, återvinningsbara galgar i grön kartong.

Läs mer om kampanjen på Räkna till 10:s hemsida

Kontakt: Hanna Hellström


Ansökan öppen för utvecklingsprogram hos Framtidens Ledare

Framtidens Ledare erbjuder utbildning och utveckling för individer, grupper och hela organisationer.

Nu är ansökan öppen för tre populära utvecklingsprogram som startar under hösten 2016.

 

Jag vill bli skolledare!?

För att möta regionens behov av kompetensförsörjning samt vara ett komplement till kommunernas egen ledarförsörjning är det nu klart att det blir ytterligare en omgång av det populära utvecklingsprogrammet Jag vill bli skolledare!? Utbildningen startar 2 september och genomförs vid sex tillfällen under höstterminen 2016 och vårterminen 2017.  Läs mer och anmäl dig här. 

Kontakt: Sandra Svensson

 

Ny som chef – Utvecklande ledarskap

Ny som chef är programmet för dig som vill utveckla ditt ledarskap. Målet med programmet är att deltagarna ska utveckla sitt personliga ledarskap och därigenom även medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. En viktig del i programmet är att bidra till erfarenhetsutbyte över sektors- och kommungränserna. Utbildningen startar efter sommaren. 
Läs mer och anmäl dig här.

Kontakt: Evalena Johannesson

 

Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare

Framtidens Samhällsbyggare är ett 14 månader långt traineeprogram där både privata företag och offentliga organisationer deltar. Målet är att årligen utbilda nyckelpersoner som bättre kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv genom ett brett nätverk. GR har övergripande ansvar för traineeprogrammet som sker i samarbete med CMB (Centrum för Management i Byggsektorn). Programmet startar 1 september 2016.
Läs mer och anmäl dig här. 

Kontakt: Ann-Katrine Engstrom


Unik lärarhandledning inför besöket på EuroSkills

I december 2016 arrangeras EuroSkills i Göteborg. Förutom tävlingar, där ungdomar från hela Europa tävlar i yrkesskicklighet, är detta ett idealiskt studiebesök för elever som står inför sitt val till gymnasieskolan. Nu lanseras en lärarhandledning med syftet att förbereda eleverna inför besöket.

På EuroSkills finns möjlighet för besökarna att prata med kvalificerade studie- och yrkesvägledare, träffa yrkesverksamma personer och prova på olika yrken. För att eleverna ska vara så förberedda som möjligt inför besöket har GR Skola Arbetsliv på uppdrag av Skolverket tagit fram en lärarhandledning med praktiska övningar.

Handledningen vänder sig främst till lärare som undervisar i årskurs 7-9 och är tänkt att fungera som ett stöd i skolans arbete med studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Övningarna i materialet utgår ifrån fyra undervisningsteman; Mina drömmar & mål, Vad innebär yrket?, Jag & studierna och Jag i arbetslivet. Samtliga bidrar till att utveckla elevernas valkompetens och har tydliga kopplingar till de kurser som läses i årskurs 7-9 när det gäller syfte, förmågor och det centrala innehållet. Allt för att övningarna ska bli en naturlig del av undervisningen.

Därtill innehåller handledningen en del som är speciellt anpassad för nyanlända, liksom en del som rör det kollegiala arbetet. Här finns också nyttiga länktips och tips på digitala verktyg som kan användas i arbetet.

Hämta handledningen här

Kontakt: Emma Theiland-Nilsson


Ferieplatsen.se – ett nytt IT- verktyg för feriepraktik och sommarjobb

I mars lanserades Ferieplatsen.se, ett effektivt samordningsverktyg för all form av sommarpraktik och sommarjobb.

Verktyget, som är en del av GR Skola Arbetsliv och praktikplatsen.se, erbjuder stor flexibilitet för att anpassa ansökningsprocessen och tilldelningen för varje kommuns egna behov.

Via Ferieplatsen.se går det att erbjuda platser både manuellt och genom anpassade lottningsförfaranden. Verksamheter som erbjuder platser kan även sätta upp avgränsningar för att endast personer som är behöriga att söka platsen ska kunna få den tillgänglig. Därtill erbjuder systemet många andra effektiva funktioner som förenklar arbetet med feriepraktik och sommarjobb i kommunen.

www.ferieplatsen.se

Kontakt: Rasim Avdic


Nu är snabbspåret för VA-ingenjörer igång

Nu har alla nio nyanlända ingenjörer som ingår i pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer inlett sin praktik. Och projektet har redan uppmärksammats i media.

Projektet är ett samarbete mellan alla avdelningar inom GR. Bakgrunden är att kommunerna i Göteborgsregionen har brist på VA-ingenjörer. Därför matchar projektet kommunernas kompetensbehov med nyanlända ingenjörer. Genom praktik får de möjlighet att snabbt komma in i arbetet och bli bättre på svenska. Om pilotprojektet går bra är ambitionen att skala upp det för fler bristyrken. Göteborgs-Posten är en av de tidningar som skrivit om projektet.

Läs GP-artikeln här

Kontakt: Lisa Ström