Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Oktober 2016

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Vad står det på post-it-lappen?

I samtal med några kollegor häromdagen slog vi fast att den här hösten för vår del inletts med ett flertal intressanta utvecklingsseminarier och gruppövningar inom många olika områden. Det hör hösten till.

Det är mycket i verksamheten som ska följas upp och värderas samtidigt som inriktningen för kommande år ska planeras. Arbetssätten och metoderna är många för att skapa kreativa processer som för sakfrågorna framåt och får grupper av politiker och tjänstemän att fatta kloka och välgrundade beslut.

Helt nyligen deltog jag i en sådan klassisk ”gula lappar-övning” där det plötsligt dök upp en post-it-lapp på vilken det stod skrivet QpVd eller något annat obegripligt. Den skapade stor förvirring eftersom ingen i rummet förstod, utom de som ingick i gruppen som skrivit lappen och som levererade dagens mest tankeväckande budskap; ”Det som står på lappen symboliserar det som vi inte vet idag men som vi borde veta för att kunna ta rätt beslut inför morgondagen”.

Läs hela krönikan 


Positivt besked för Vuxenutbildningen

I budgetpropositionen för 2017 utökas satsningarna på vuxenutbildningen.

En kraftig utbyggnad av lärlings- samt yrkesvux och införandet av en utökad rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux främjar förutsättningarna att erbjuda utbildning för vuxna som leder till arbete och/eller vidare studier. För att möta upp mot en dryg dubblering av statsbidragen för yrkesvux utökas utbudet av de regionalt sökbara yrkesutbildningarna för vuxna som erbjuds med start i januari via GRvux.se.

Ansökningsperioden startar så snart som den 5 oktober och sista ansökningsdag är den 1 november. Yrkesutbildningarna erbjuds med eller utan språkstöd samt är både skol- och företagsförlagda i olika stor utsträckning. Mer information finns att ta del av under ansökningsperioden, se respektive utbildningsbeskrivning på hemsidan.

Kontakt: Josefin Grahn


Ungas och utlandsföddas attityder till vård‐ och omsorgsarbete

Av vilka orsaker väljer man att gå en vård och omsorgsutbildning? Hur ser man på ett framtida arbete inom vård och omsorgssektorn?

Hur står sig vård- och omsorgsarbete i förhållande till drömjobbet? Det förberedande nationella ESF‐finansierade projektet Fokus vård och omsorg genomfördes mellan december 2015 och juni 2016. Sex regioner har medverkat i arbetet med att kartlägga, konkretisera och analysera de viktigaste utmaningarna för kompetensförsörjningen inom vård och omsorg, samt hur vård‐ och omsorgscollege (VO‐College) kan bidra i utvecklingen.

Tillsammans med Göteborgsregionens VO-College har FoU i Väst/GR genomfört ett delprojekt med syfte att kartlägga och analysera attityder till vård‐ och omsorgsarbete inom välfärdssektorn hos två målgrupper – ungdomar och utlandsfödda.

Läs mer

Kontakt:Åsa Nilsson och Margaretha Allen


Det gemensamma arbetet kring ensamkommande barn

GRs kommungemensamma plattform för arbetet kring ensamkommande barn har nu funnits i ett år.

Plattformen består av representanter från alla GRs kommuner plus Migrationsverket, Länsstyrelsen, Rädda barnen, Västra Götalandsregionen och nätverket för gode män. Tanken är att plattformen ska utgöra en strategisk arena där kommunerna gemensamt ska kunna ta sig an utmaningar och frågeställningar som är gynnsamma att samarbeta kring för att hitta lösningar, samordningsvinster och/eller synergieffekter.

Läs mer 

Kontakt: Ulla-Britt Caping Salas


GR medlem i METREX

Från och med 2016 är GR medlem i METREX, ett nätverk för ett femtiotal europeiska storstadsregioner.

Genom nätverket tas sammantagen kompetens tillvara genom erfarenhetsutbyte, analyser och gemensamt agerande. Frågor som tas upp är till exempel: hur kan det regionala perspektivet bidra att skapa förutsättning för hållbar tillväxt, hur hanteras klimatförändringar och hur kan regioner hantera resiliens (= förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar)?

Cirka 70 procent av alla européer bor i städer. METREX bidrar med storstadsdimensionen till policy-, program- och projektarbete i europeiska sammanhang tillsammans med europeiska institutioner, forskning och andra nätverk på både regional och nationell nivå. 

Läs mer om METREX

Kontakt: Per Kristersson


DELA DIGITALT

I samverkan med SKL, utvecklar GR en digital samverkansplattform som heter Dela Digitalt.

Genom denna portal blir det enklare för verksamheter inom offentlig sektor att dela med sig av sin egen verksamhetsutveckling, samtidigt som det också blir enklare att ta del av vad och hur andra har gjort. Dela Digitalt kommer endast vara tillgänglig för kommuner, landsting/regioner samt statliga myndigheter.

Lanseringen av Dela Digitalt kommer att ske senare i höst men redan nu behöver vi din hjälp med att dela med dig av vad ni gör, eller har gjort inom er organisation. Det är vår förhoppning att vi redan vid lanseringen kommer kunna ha ett stort antal projekt, aktiviteter och erfarenheter från organisationer inom offentlig sektor.

Gå in på www.deladigitalt.se/dela

Det tar bara någon minut.

Vid frågor eller feedback kontakta:

Johan Kjernald, projektledare, Dela Digitalt


Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare 3 är igång

I början av september inleddes den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare med en kick off på GR för de 18 nya traineerna.

Programstarten innebar en heldag då traineerna fick en översikt över programinnehållet och presentationer från CMB och Framtidens Ledare GR, som står bakom programmet.

– Jag har sökt till Framtidens samhällsbyggare en gång tidigare utan att få en plats, så det var extra roligt att jag kom in i år. Det finns inget annat traineeprogram i Sverige som erbjuder den här kombinationen av utbildning för personlig utveckling och ”brobyggande” mellan universitetslivet och branschen, och mellan olika delar av branschen. Tidigare har jag läst en civilingenjörsutbildning inom energi och miljö vid KTH, och har erfarenhet av miljöstyrning av renoveringsprojekt av flerbostadshus. Det blir intressant att göra helt andra saker nu, säger Maria Andersson, som nyss påbörjat sin anställning som VVS-ingenjör vid lokalförvaltningen, Göteborgs stad.

Läs mer

Kontakt: Ann-Katrine Engström


Gemensam upphandling av bostäder för nyanlända

GRs upphandling av modulbostäder är avslutad. Arbetet skedde i nära dialog med Svenskt Näringsliv.

Under våren 2016 upphandlades 163 bostäder med totalt cirka 350 bäddar. Bostäderna kommer att placeras i Lerum, Kungsbacka och Kungälv. Här bor nyanlända under etableringsfasen, då de lär sig svenska och påbörjar integreringen i det nya hemlandet. Därefter kommer permanenta boendelösningar att eftersträvas. 

Behovet av fler samlade åtgärder inom bostadsförsörjningen kvarstår och diskuteras vidare.

Kontakt: Per Kristersson


Nytt om ledarförsörjning i regionen

Jag vill bli skolledare!? startar på nytt i september med 25 deltagare som alla har det gemensamt att de funderar på att ta klivet in i en skolledarroll.

Antingen har deltagarna själva motivationen och/eller ser någon i organisationen att de har potentialen. Mest lyckosamt blir det så klart när både motivation och potential matchar varandra.

Orienteringsprogrammet berör fyra olika teman; att leda som chef, att leda människor, att leda mot mål och resultat och att leda pedagogisk utveckling.
 
Läs mer här

Kontakt: Sandra Svensson

 


Nya GRannars uppstartskonferens

Den 15 september samlades ett hundratal personer i Folkets hus i Göteborg för att delta i Nya GRannars uppstartskonferens.

Nya GRannar vänder sig till personal som arbetar med ensamkommande barn och unga, och tio av GRs medlemskommuner medverkar i projektet. Syftet är att höja personalens kompetens samt bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden, skolan och socialtjänsten. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Läs mer

Kontakt: Ulla-Britt Caping Salas och Patrick Gruczkun


Är samverkan med lokalsamhället en väg för arkitekter och byggherrar att skapa hållbara bostäder för seniorer?

Forskningsrådet Formas har beviljat Chalmers och FoU i Väst/GR drygt fyra miljoner kronor till ett nytt projekt.

Några av de frågor som ska studeras är: Vilka faktorer är nödvändiga för att uppnå hållbara bostäder för seniorer? På vilket sätt bidrar dialog i olika skeden av planeringen till hållbara bostäder? Vilka arbetsmodeller används i dialog med lokalsamhället? Hur integrerar byggherren och arkitekten lokalsamhällets perspektiv i sina beslutsprocesser?

Läs mer

Kontakt: Lisbeth Lindahl


Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, besökte konferensen i Ljubljana. Foto: Marko Zaplatil.

Projektet SMART-MR är igång

En första workshop inom SMART-MR har genomförts med temat ”Medskapande inom transportplanering”.

Hur skapas dialog när en stor investering i infrastruktur planeras? Hur kan alla komma till tals utan att någras röster blir dominerande? Detta diskuterades mellan projektets deltagare under en tvådagars konferens i Ljubljana, Slovenien. Deltagarna kommer från åtta europeiska regioner vilket gav en mångfacetterad inblick i frågeställningarna.

SMART-MR (Sustainable measures for achieving resilient transportation in metropolitan regions) finansieras genom EUs Interreg Europa och löper under fem år. 

Läs mer om SMART-MR

Kontakt: Per Kristersson


Nya Demokratitorg med ungdomar och politiker i höst

Under hösten genomförs nya Demokratitorg där regionpolitiker besöker gymnasieskolor i bland annat Skövde, Karlsborg och Borås för att samtala med unga om politiska frågor. 
 
Demokratitorg är en dialogform som ger förutsättningar för möten och god dialog mellan politiker och gymnasieungdomar. Genom tillfällena ges ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter direkt till beslutsfattare, medan politikerna får möjlighet att öka sin förståelse för ungas situation och behov.

Läs mer

Kontakt: Rasmus Jonsson


Marta Partyka kom till Sverige från Polen för två och ett halvt år sedan. Genom GRs praktikprogram har hon fått en projektanställning i Lerums kommun. Här tillsammans med sin handledare Johan Gustafsson. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Framgångsrikt projekt söker fler arbetsgivare

Praktikprogrammet som matchar nyanländas kompetens mot kommunernas behov av VA-ingenjörer har blivit en succé.

Mer än hälften har redan gått vidare i anställning eller utbildning, trots att projektet ännu inte är avslutat. Nu planeras för nästa omgång och GR öppnar upp för privata och offentliga arbetsgivare i hela samhällsbyggnadssektorn, även utanför Göteborgsregionen.

– Vi utgår fortfarande från arbetsgivarnas behov av att hitta kompetent arbetskraft. Men den här gången vänder vi oss inte bara till offentliga arbetsgivare utan också till det privata näringslivet. Totalt siktar vi på 50 praktikplatser, säger Lisa Ström, projektledare på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Läs mer

Kontakt: Lisa Ström


Stort intresse för workshop om spel i undervisningen

Under evenemanget Teachers’ Night den 19 september hade EU-projektet Games projektmöte. Under kvällen höll lärare från Sverige och Storbritannien i en workshop för att visa spelen Scratch och Kodu samt inspirera till spel i undervisning för ökat lärande och inkludering.
 
Drygt 70 lärare deltog workshopen, där de fick besvara frågor om vad lärare och elever skulle behöva för att använda spel i undervisningen samt vilka möjligheter och utmaningar de ser.
 
I EU-projektet Games ingår GR, Buckinghamshire County Council, Lexby skola i Partille Samt Stoney Dean School i Buckinghamshire.
 
Läs om projektet på projektets webbplats.

Kontakt: Rasmus Jonsson


InVäst – nytt EU-projekt för att stärka sfi i Västsverige

Första september startade projektet InVäst – Integration i Västsverige - med fokus på att stärka kvaliteten inom sfi-verksamheter.

Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) med en total budget på 18 miljoner kronor. Det syftar till att stärka mottagarorganisationers kompetens i mottagandet av nyanlända. Detta för att medarbetare genom ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande ska kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.

Tre områden

Projektet fokuserar på tre huvudområden:

Språket som nyckel till ett aktivt deltagande i samhället
Den största delen i projektet handlar om att genom kompetensutveckling och processledning stärka kvaliteten inom Västsveriges sfi-verksamheter samt bygga en digital plattform som möjliggör kompetensstärkning för medarbetare inom sfi.

Kunskapsbedömning för relevant vidareutbildning
Ett stödmaterial för bedömning av formellt och informellt förvärvade kunskaper inför placering i gymnasieskola ska tas fram inom projektet.

Nya möten - bemötande och förhållningssätt.
Mötesplatser där medarbetare inom alla mottagarorganisationer som möter nyanlända kan träffas och få kompetensutveckling inom interkulturell kompetens ska erbjudas.

Projektet bygger på den kartläggning av sfi-verksamheter som genomfördes inom ramen för projektet GRINT. InVäst kommer att pågå under tre år med start i september 2016. GR är projektägare och två delregioner inom Västra Götalandsregionen - Skaraborg och Boråsregionen - deltar som partners. Halland representeras i projektet genom projektpartner Halmstads kommun som tar ett samlat ansvar för Hallands fem medverkande kommuner. Projektet kommer också att ha ett nära samarbete med Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen (VGR), Region Halland, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen (AF).

Kontakt: Sofia Reimer


Hur kan vi utforma morgondagens omsorg och skapa samordning i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem?

GR och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys arrangerade den 16 september ett dialogseminarium på detta tema.

Inbjudna var GRs nätverk för social-, äldreomsorgs- samt hälso- och sjukvårdschefer liksom representanter från Västra Götalandsregionen.

 Läs mer

Kontakt: Linda Macke


Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle

Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle

I somras träffades ett 40-tal internationella forskare och nyckelpersoner från polisen och Göteborgs Stad för en tre dagar lång workshop om gängkriminalitet.

FoU i Väst/GR var en av arrangörerna och nu kan du ladda ner en svenskspråkig dokumentation av workshopen.

Det var 16:e gången som forskningsnätverket Eurogang  träffades men första gången som praktiker bjudits in att delta. Inom nätverket går att hitta gängforskning från olika delar av USA och Europa, men också från exempelvis Sydamerika.

Läs mer

Kontakt: Björn Wallermark


Hållbar tillgänglighet i transportsystemet - för vem och hur?

GR ansvarade för höstens första Mellanrum 31 augusti: Hur kan vi skapa bättre möjligheter för alla att ta del av staden och regionens kvaliteter? Kan linbanor vara en del av lösningen?

Vid höstens första Mellanrum 31 augusti i stadsmuseets foajé gav Ana Gil Solá, forskare vid Göteborgs universitet, en inblick i hur man kan förstå socialt hållbar tillgänglighet i transportsystemet. Emma Josefson från Trafikkontoret, Göteborgs stad, berättade om arbetet med att etablera linbanor i Göteborg.

Här kan du läsa ett referat från kvällen

Och här finns ett filmklipp med Per Bergström Jonsson och Emma Josefsson

Mellanrum är en seminarieserie om stadsutveckling som arrangeras av Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs Stad, S2020 (Socialt hållbar utveckling, Göteborgs Stad), Mistra Urban Futures (centrum för hållbar stadsutveckling), GR, Göteborgs Universitet, (centrum för urbana studier)  och Chalmers (arkitektur och samhällsbyggnad). Här kan du se hela höstens program för Mellanrum

Kontakt: Lisa Ström


Hur kan vi tillsammans bygga rättvisa städer?

Det var temat för Mistra Urban Futures första årliga internationella konferens i Göteborg 19-21 september. Konferensen samlade 200 politiker, tjänstemän, forskare och andra från hela världen för att diskutera hur vi bygger ett hållbart samhälle.  

En huvudtalare på konferensen var Dr Debra Roberts, från Durban i Sydafrika som gav praktisk vägledning i hur man kan åstadkomma en rättvis och hållbar stad genom metaforen att vi måste ta hand om den "urbana motorcykeln". En annan huvudtalare var Professor John Robinson, University of Toronto som menade att vi behöver komma bortom traditionell hållbarhetspolitik för att åstadkomma ett större lokalt samhällsengagemang. Här har universiteten en roll i ta hand om social förändring.

Den tredje dagen, 21 september, var en särskild dag med fristående workshops för personer som ville fördjupa ditt engagemang i arbetet med att skapa projekt och aktiviteter för rättvisa städer.

Mistra Urban Futures har genom en rad projekt i Göteborgsregionen och utomlands samlat erfarenheter och kunskaper om co-production och medskapande. Konferensen speglade de senaste årens utveckling inom området ‘rättvisa städer’. Medskapande i olika former, mellan akademi och praktik, mellan medborgare och politiker, har visat sig ha stor betydelse i utvecklingen av hållbara städer. Detta är angelägen kunskap för städer, kommuner och regioner.

Läs mer här

Kontakt: Lisa Ström