Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

MARS 2018

Senaste nytt från FoU i Väst/GR

Boendeprognoser för särskilda boendeformer inom funktionshinder- och äldreomsorgsområdet

En kartläggning av hur 11 GR-kommuner arbetar med att prognostisera behovet av särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning har gjorts. Nu kan du ta del av rapporten.

Läs mer

Kontakt: Sara Nordenhielm                       


Barns livsvillkor – likvärdiga förutsättningar för barn och familjer

Välkommen till en konferens om barn- och familjeforskning! Under dagen presenteras forskning om bland annat likvärdighet inom den svenska skolan, mobbning, familjemigration, elevhälsa och våld i familjen.

Datum: 19 april 2018  
Tid: kl. 08.30 – 16.00
Anmälan senast: 6 april 2018

Läs mer

Nyanlända barn och familjer – ny kunskap, forskning och praktiska exempel

Den 26 april är du välkommen till en mötesplats i Göteborg med fokus på mottagande och etablering av nyanlända barn och familjer. Mötesplatsen är avgiftsfri men anmälan krävs.

Datum: 26 april 2018  
Tid: kl. 09.30 – 15.30
Anmälan senast: 12 april 2018

Läs mer


Mölndals stads egen hälsopedagog utbildar chefer i hälsofrämjande ledarskap

ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projektledare i Mölndals stad, hälsopedagogen David Mattsson, håller kurser i hälsofrämjande ledarskap.
Vi hälsade på under en utbildningsdag.

Utbildningen är en satsning inom ESF- och GR-projektet HälsoGReppet och riktar sig till chefer inom den tekniska förvaltningen samt vård och omsorgsförvaltningen.

– Sedan 2016 satsar vård och omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen här i Mölndals stad tillsammans på hälsofrämjande arbete. Förvaltningarna gick då ihop för att anställa en hälsopedagog och jag har nu varit på plats i lite över ett år. Vi dockar nu an vårt pågående hälsofrämjande arbete till projektet HälsoGReppet med utbildningar i hälsofrämjande ledarskap för chefer, säger David Mattsson, hälsopedagog, Mölndals stad, lokal projektledare HälsoGReppet.

Vi besökte David Mattsson i Mölndals stadshus under den första utbildningsdagen för året, resultatet ser ni i filmen.

Läs mer

Kontakt: Christina Bouweng Andersson


Nytt jobb? GR söker vikarierande planeringsledare för äldreområdet

Som planeringledare är du en nyckelperson i GR-kommunernas gemensamma utvecklingsarbete. Ta chansen och sök ett av regionens roligaste och viktigaste jobb!  


Läs mer


Dags att meddela intresse för idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess

Är din kommun eller organisation intresserad av att delta i ett idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess 1.0? Nu öppnar de upp för aktörer att meddela intresse kring någon av de utmaningar som brukare och kommuner identifierat.

I februari presenterade AllAgeHub sin innovationsprocess 1.0 och befinner sig nu i fasen där utmaningar ska ringas in, behov ska undersökas och aktörer från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle ska idégenerera tillsammans. Idégenereringen kommer utgå ifrån de utmaningar som identifierats under workshops hösten 2017 och som sammanfattats i sju prioriterade utmaningar. Utifrån dessa ska det sedan startas idéutvecklingsprojekt där idéer testas, förfinas och kvalitetssäkras för att slutligen implementeras och bli spridda innovationer. Innovationer kräver experimenterande för att gå från idé till att omsättas i verkligheten, spridas och göra nytta.


Utvärdering av kompetensmatchning för att ta tillvara nyanländas kompetens

Göteborgsregionen expanderar kraftigt och inom samhällsbyggnadssektorn råder stor kompetensbrist. Mot den bakgrunden utvecklades kompetensmatchningsmodellen för att matcha arbetsgivares behov med nyanländas kompetens. Modellen har öppnat upp för nya sätt att rekrytera och resulterat i flera anställningar.

En utvärdering av modellen visar samtidigt på vilka hinder som står i vägen för att arbetsgivare ska kunna tillgodogöra sig outnyttjad kompetens i ett trängt personalläge.

Läs mer

Kontakt: Gunilla Bergström Casinowsky och Ulrica Furby


GR-kommunernas satsningar på personer som står långt från arbetsmarknaden ger utdelning

Förra året kunde kommuner och landsting få statsbidrag om de anställde ett visst antal arbetslösa med hjälp av så kallade extratjänster.

Nu visar statistik från Arbetsförmedlingen att GR-kommunerna på det här sättet har anställt nästan 600 personer som har svårt att få jobb även på en gynnsam arbetsmarknad. 

Läs mer

Kontakt:Ulrica Furby


Nyckeltal personalhälsa 2017 – kortrapport

För sextonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram nyckeltal inom personalområdet som beskriver sjukfrånvaron och andra förhållanden för kommunernas anställda. 

Redan nu går det att ta del av de övergripande resultaten beträffande sjukfrånvaro och personalomsättning.

Läs mer

Kontakt: Åsa Nilsson


GR söker ny avdelningschef för arbetsmarknad och social välfärd

Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! På avdelningen arbetar vi inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering, individ och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare.

Läs mer


Nya GRannar på studiebesök i Tyskland

─ Det är spännande att ta del av erfarenheterna här i Dortmund då det är så likt Göteborg, både vad gäller storleken på staden och i antalet ensamkommande barn och ungdomar man tagit emot, säger Lena Almqvist, avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Partille kommun.

Läs mer


Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Socialstyrelsen presenterade de nya reviderade riktlinjerna på en regional konferens i Göteborg den 7 februari. Här kan du ta del av material från konferensen.

Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare i landsting och kommuner och ska ge stöd för styrning och ledning inom demensvården.

Läs mer

Kontakt: Karin Westberg


Psykisk ohälsa hos äldre – hur förebygger vi?

Tidningen innehåller bland annat konkreta tips om mat, sömn och fysisk aktivitet samt massor av tips på filmer, webbsidor och rapporter. Den bygger på en konferens som FoU i Väst/GR var med och arrangerade den 28 februari med föreläsare från hela landet. Läs och sprid gärna! 


Läs mer

 

 

Kontakt:Karin Westberg


Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken?

Om detta handlade vår länsgemensamma konferens den 1 februari. Utbildningsradion filmade föreläsningarna som nu går att se på webben. Det finns också en konferensrapport och Powerpointpresentationer att ladda ner.

Läs mer

 

 

Kontakt:Yvonne Witzöe och Susanne Ericsson


Vidareutbilda dig i evidensbasering

Nyskapande och unikt masterprogram för dig som vill arbeta med förändringsarbete inom viktiga samhälleliga institutioner och ökad kunskapsanvändning i välfärdens verksamheter.

Programmet har skapats i samråd med landsting, kommun och statliga myndigheter, vilka i ökande utsträckning efterfrågar kompetens om evidensbasering.

Läs mer


Mötesplats IFO: Vill du medverka och presentera ditt arbete?

För 16:e gången arrangerar vi Mötesplats IFO – en dag för och av medarbetare och chefer inom individ- och familjeomsorg. Nu är det dags att anmäla om du vill medverka och presentera ditt arbete!

Läs mer

 Besök oss på grkom.se/valfard eller följ oss i våra sociala kanaler:

facebooktwitterlinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.