Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev juni 2016

Gängforskare från hela världen möts i Göteborg

Den 20–22 juni träffas ett 40-tal forskare från olika länder i Göteborg för en tre dagar lång workshop om gängkriminalitet.

Forskarna ingår i det internationella gängforskningsnätverket Eurogang. Även nyckelpersoner från polisen och Göteborgs Stad deltar.

– Det här blir ett unikt tillfälle där teori och praktik möts, säger docent Torbjörn Forkby som är en av forskarna i nätverket och ansvarig för workshopen. Som många andra städer i världen idag utmanas Göteborg av kriminella gäng och dess konsekvenser. Nu får de som jobbar med frågorna i Göteborg utbyta erfarenheter med internationellt erkända forskare på området.

Under workshopen kommer man bland annat att diskutera förebyggande arbete kring nyrekrytering, arbete vid akuta gängkonflikter och hur man kan underlätta avhopp från gäng.

Kontakt: Björn Wallermark


Tillsammans är man mindre ensam

En utvärdering av träffpunkters betydelse för äldres hälsa och välbefinnande

Av Lisbeth Lindahl

Läs mer


GR-kommuner vill bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub

Elva GR-kommuner satsar sammanlagt 8,9 miljoner kronor på att medfinansiera projektansökningar som syftar till att bygga upp innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub.

Verksamheten ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster som underlättar för personer oavsett ålder och funktionsvariation att leva självständiga och trygga liv.

GR har sedan maj 2015 ansvarat för en förstudie som undersökt förutsättningarna för att etablera ett sådant center. I förstudien har 23 parter från såväl offentlig sektor som akademi, näringsliv och civilsamhälle deltagit. Förstudien visar nu att samtliga parter vill ta samarbetet ett steg vidare. AllAgeHub är tänkt att bli en kompetensresurs och samverkansarena som stöttar såväl kommuner som företag och andra aktörer i utvecklingen och implementeringen av nya välfärdstekniklösningar och byggnation av tillgängliga bostäder.

Läs mer


Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015

Vård och omsorg om äldre – Diagramrapport

Av Åsa Nilsson

Läs mer


Toleransprojektet/Kungälvsmodellen

FoU i Väst följer införandet av en pilot i Göteborgs Stad av Toleransprojektet (Kungälvsmodellen). Tanken är att ungdomar ska inse värdet av att delta i den demokratiska gemenskapen och att stärka motståndet mot destruktiva beteendemönster. I följeforskningsuppdraget ligger att tydliggöra  vilka idéer projektet bygger på och hur det kommer till uttryck i projektet,  hur projektet implementeras i en ny kontext och uppfattas av projektets deltagare.

Kontakt: Lisbeth Lindahl och Anna Melke


Konsten att hänga i luften så länge som möjligt

Om social oro och mobiliserande trygghetsarbete i Angered.

Av Torbjörn Forkby och Anja Johansson

Läs mer


Utvärdering av intraprenader som driftsform

På uppdrag av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad bedrivs försöksverksamhet med intraprenadform på tre boenden i SDF Askim-Frölunda-Högsbo.

Syftet är att uppmuntra till utveckling av idéer i verksamheten för att uppnå bättre kvalitet, ge möjlighet till ökat engagemang, delaktighet och inflytande för brukare och personal, stödja ett långsiktigt ekonomiskt tänkande samt dra lärdomar som kan överföras till flera verksamheter.

FoU i Väst har fått i uppdrag av stadsledningskontoret att utvärdera intraprenadformen utifrån äldreboendet Gerdas Gård och gruppboendet Kvartetten. Några av frågeställningarna är: Vilka förutsättningar krävs för att intraprenader ska utvecklas? Vad upplevs bidra till ökad handlingsfrihet? Vilka lärdomar kan dras och överföras till annan kommunal verksamhet? Vilka konsekvenser kan intraprenadverksamhet få för stadsdelen och kommunen på längre sikt?

Kontakt: Lisbeth Lindahl


"Dom fixade ju detta jobb till mig!"

Utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg

Av Cornelia Björk och Gunilla Bergström Casinowsky

Läs mer


Organisering av aktiveringsinsatser

Vad säger forskningen om samband mellan integrerad respektive specialiserad organisering och insatsernas resultat?

Av Gunilla Bergström Casinowsky

Läs mer


Förbättringsverkstad – en utbildning för dig som arbetar med verksamhetsutveckling

Förbättringsverkstaden syftar till att ge ökad kunskap om förbättringsarbetets utmaningar och villkor. Den egna förmågan att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar stärks genom konkreta verktyg, workshops och erfarenhetsutbyte. Välkommen med en intresseanmälan till nästa utbildningsomgång som beräknas dra igång i början på 2017!

Läs mer​


Klaraverksamheten

Skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar och gemensamma mål för barn i risk i skola och hem

Av Ulf Axberg

Läs mer


Kan Life filming vara en metod för ökad delaktighet?

Följeforskning av projekt Life filming – äldres och ungas upplevelser, behov och önskemål i ute- och boendemiljöer

Av Lisbeth Lindahl

Läs mer


Disputationsdags!

Den 2 september lägger Julia Bahner fram sin avhandling Så nära får ingen gå? En studie om sexualitet, funktionshinder och personlig assistans. Mer information kommer inom kort här.


Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Den 11 oktober arrangeras en länsgemensam heldagskonferens utifrån de nya reviderade riktlinjerna för dig som arbetar med missbruks- och beroendevård. Mer information kommer inom kort på grkom.se/valfard


Missade du någon av de här konferenserna?

Eller var du där och vill ha hjälp att komma ihåg det viktigaste? Använd våra dokumentationer! Fler dokumentationer hittar du här.

Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – möta och bemöta

Läs mer

Barn med medfödda skador av alkohol

En konferens om pedagogiska strategier, myndighetsperspektiv, samhällets kostnader, personliga erfarenheter samt ett kunskapsunderlag om elever i pedagogisk verksamhet

Läs mer


Följ oss på Facebook och Twitter!

Facebook: Gilla oss på Facebook så får du senaste nytt från oss i ditt nyhetsflöde.

Twitter: Här twittrar vår planeringsledare Linda Macke, främst om frågor som rör äldreområdet. Följ henne på @GR_Valfard.

 


Höstens kurser, konferenser, seminarier och utbildningar

2016-08-30

Handtag, famntag, klapp eller kyss! Att bemöta kärlek, ömhet och sexualitet hos vårdtagare inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.

2016-09-19

LVU-kurs

2016-09-21

MI-utbildning

2016-10-05--2016-10-07

Socialchefsdagarna 2016

2016-11-09

MI-utbildning

2016-11-14

Grundkurs LSS