Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

På grund av rådande situation har RCC Syd dessvärre fått ställa in samtliga externa mötesarrangemang under våren, t.ex. ”Temadag för kontaktsjuksköterskor”. En del regionala patientprocessledare kommer att genomföra processmöte via Skype eller i webinar-form. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt bevara fungerande cancerprocesser och uppmuntrar till liknande initiativ inom andra processer. Ansök om mötesstöd här


Det fortlöpande arbetet med insamling och hantering av canceranmälningar i enlighet med HSLF-FS 2016:7 fortsätter. Vi har dock full förståelse för att många vårdenheter inte har möjlighet att prioritera canceranmälningar i dagsläget. En glädjande nyhet i sammanhanget är att Region Kronoberg numera levererar sina PAD-svar till CanINCA elektroniskt, se separat nyhet nedan. Inom RCCs registerverksamhet fortsätter det planerade arbetet med utveckling, insamling och återkoppling av data från kvalitetsregistren på cancerområdet.

På vår hemsida publiceras nationellt utarbetade dokument avseende tillfälliga avvikelser från nationella vårdprogram. På samma sida delas även information om screeningverksamhet, länkar till information för patienter med cancer, RCC i samverkans webinarier med mera.

Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef RCC Syd

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården, t.ex. gällande behandlingsriktlinjer och screening.

Läs mer

Efterlängtad direktöverföring nu verklighet

Nu har RCC Syd fått till stånd en lösning som gör att överföringen av PAD-svar från patologiska kliniken i Växjö sker elektroniskt.

Läs mer


Corona och cancer – så påverkas patienterna

Cancer är en av de allvarliga bakomliggande sjukdomar som ökar risken för att covid-19 blir ett livshotande problem. Men tillhör alla patienter en riskgrupp? Hans Hagberg, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har svarat på frågor om hur patienter med cancer påverkas av coronaviruset.

Läs mer

RCC Syd rekryterar medicinsk chef

Regionalt cancercentrum syd har den 1 april rekryterat Björn Ohlsson som medicinsk chef. – Det har varit väldigt spännande att följa RCC Syds utveckling både i olika roller på RCC och i mitt arbete med patienter med cancer, säger Björn.

Läs mer


Nationella, virtuella multidisciplinära konferenser värdefulla men behöver utvecklas

Virtuella multidisciplinära konferenser (MDK) på nationell nivå gynnar inte bara patienterna utan även mindre sjukhus och mindre erfarna läkare. Men det finns utmaningar som måste lösas för att de ska fungera optimalt. En studie som RCC Syd gjort synar nationella virtuella MDK och ger förslag på hur de kan förbättras.

Läs mer

Utbildning stärker patient- och närståendeföreträdare

Under perioden oktober 2019 till januari 2020 genomförde Regionalt cancercentrum syd utbildning för medlemmarna i Patient- och Närståenderådet (PNR). Målet för utbildningen var att stärka rollen och öka förståelsen för uppdraget som patient- och närståendeföreträdare. 

Läs mer


Kodningspersonalens viktiga roll

Den 6-10 april 2020 uppmärksammades National Cancer Registrars Week (NCRW) för tjugofjärde gången. Syftet är att uppmärksamma kodningspersonalens viktiga roll gällande insamling av data till cancerregister. 

Läs mer

Jakob Karlsson är nyanställd produktägare på RCC Syd

Välkommen till oss, Jakob! Var har du för bakgrund?
– Tack! Jag är systemvetare och har studerat här i Lund på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet. Jag har tidigare arbetat som testingenjör på Qlik.

Berätta mer om din tjänst hos oss.
– Jag kommer primärt att arbeta med kvalitetsregister och beställning av utvecklingen av dessa. Dessutom kommer jag att arbeta med administration och support med INCA.


Ny endoskopiutbildning för sjuksköterskor för att korta köer

Nu utbildas sjuksköterskor för att bli endoskopister, på en unik utbildning som startat på Blekinge Tekniska Högskola. Målet är att öka tillgängligheten till endoskopiundersökningar.

Läs mer

Nu kan Sveriges regioner ansluta sig till mammografiregistret

Den nationella arbetsgruppen för mammografi har sedan 2011 arbetat med att ta fram ett nationellt kvalitetsregister för mammografi. En pilot har skett i Region Västmanland och nu öppnar registret upp för regionerna att ansluta sig.

Läs mer


Nya och uppdaterade vårdprogram

Nytt vårdprogram för vulvacancer

Ett nytt vårdprogram för vulvacancer har fastställts och publicerats

Ta del av vårdprogrammet och läs mer

Uppdaterad vägledning för bäckencancerrehabilitering

Det finns nu en uppdaterad vägledning för bäckencancerrehabilitering fastställd av RCC i samverkan.

Läs mer och ta del av vägledningen


Vårdprogrammet för indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi är uppdaterat och har nytt namn

Nationellt vårdprogram för indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi är det nya namnet på vårdprogrammet som tidigare hette follikulärt lymfom.

Läs mer

Uppdaterat vårdprogram för prostatacancer – ny modell för diagnostik

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har uppdaterats med bland annat en helt ny modell för diagnostik, som ska minska överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös prostatacancer

Läs mer


Uppdaterat vårdprogram akut onkologi

Det nationella vårdprogrammet för akut onkologi publicerades 2018 och i mars 2020 fastställdes den senast versionen med mindre justeringar.

Ta del av senaste versionen här

Nationellt vårdprogram för bröstcancer har uppdaterats

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer har uppdaterats med flera viktiga förutsättningar för ytterligare förbättrade behandlingar delvis genom förfinad diagnostik. 

Läs mer


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.