Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Maj 2018


FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Att så frön och få dem att gro….

Härom veckan tilldelades en av våra avdelningschefer på GR ett fint pris. I motiveringen står att läsa att ”Cecilia Bokenstrand tilldelas priset för att hon genom ett aktivt och öppet nyttiggörande främjat kunskapsutvecklingen för både praktik och forskning i offentlig förvaltning.”

Vidare gavs motiveringen:

”FoU i Väst bedriver högkvalitativ och ambitiös utbildningsverksamhet och kunskapsspridning samt genomför återkommande egna undersökningar och utvärderingar på vetenskaplig grund. Organisationen bidrar därmed i högsta grad till att nyttiggöra forskning om offentlig förvaltning inom Göteborgsregionen…..”

Förutom att motiveringen är mycket hedrande för de direkt berörda så är den också väldigt energigivande för oss som organisation.

Läs hela krönikan här


Cecilia Bokenstrand och FoU i Väst/GR fick Förvaltningshögskolans pris 2018

Förvaltningshögskolan delar varje år ut ett pris för bästa nyttiggörande av forskning.

I år gick priset till GR med följande motivering: ”FoU i Väst bedriver högkvalitativ och ambitiös utbildningsverksamhet och kunskapsspridning och genomför återkommande egna undersökningar och utvärderingar på vetenskaplig grund. Organisationen bidrar därmed i högsta grad till att nyttiggöra forskning om offentlig förvaltning inom Göteborgsregionen. Som mångårig chef för FoU i Väst och enheten Arbetsmarknad och social välfärd har filosofie doktor Cecilia Bokenstrand utvecklat och förstärkt denna framgångsrika verksamhet och för detta har hon rönt stor uppskattning bland GR:s medlemskommuner.”

Läs mer här


Sjukfrånvaron planar ut i GR-kommunerna

Men personalomsättningen fortsätter att öka i de flesta kommuner.

Detta visar en ny rapport med nyckeltal inom personalområdet.

Läs mer här

Kontakt: Åsa Nilsson


Välbesökt näringslivsdag med fokus på gemensamma utmaningar

Mer än 100 politiker och ledande tjänstemän från kommunerna inom GR med omnejd möttes den 4 maj för att diskutera hur vi ska stärka vår samverkan kring näringslivsutvecklingen inom hela arbetsmarknadsregionen.

Initiativtagare till dagen var Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG) som alldeles nyligen tecknat ett fördjupat samverkansavtal sinsemellan.

- GR och BRG har ett gemensamt uppdrag att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Det uppdaterade samarbetsavtalet understryker det fina samarbete vi redan har med BRG. Samtidigt är vi ju fler än de 13 kommunerna idag. Medborgarna känner inte av några kommungränser, och därför är det viktigt att vi skapar forum där vi kan prata om våra gemensamma utmaningar för arbetsmarknadsregionen, sa Jonas Ransgård (M), ordförande i GR:s förbundsstyrelse, när han inledde dagen.

Läs mer här

Kontakt: Helena Söderbäck


GR och Storsthlm blev semifinalister i Guldlänken 2018

Utmärkelsen Guldlänken 2018 premierar innovationer i offentlig verksamhet som har en märkbar effekt för medborgare eller verksamhet. Innovationerna ska även ha potential att spridas till andra offentliga verksamheter. GR och Storsthlm nominerades för sitt samarbete kring gymnasieantagning.

Gymnasieantagningen i de två regionerna berör årligen 42 000 sökande elever samt verksamhetsprocesser i 41 kommuner. Både GR och Storsthlm ansvarar för denna på delegation av sina respektive medlemskommuner.

Tidigare har organisationerna utvecklat arbetssätt, processer och stödsystem var och en för sig. Men efter en inledande period av fördjupat och undersökande samarbete har organisationerna tagit steget att formalisera samarbetet i ett samverkansavtal med hög ambition och långsiktighet som grund. GR och Storsthlm nominerades till Guldlänken 2018 och gick så långt som till semifinal.

Arrangörer av Guldlänken 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet. Priset delas ut på Offentliga Rummet den 24 maj. 

Läs om Guldlänken här

Kontakt: Helena Söderbäck


94 procent av eleverna i årskurs 5 tror att de kan nå målen i skolan

Under fem veckor i februari-mars svarade ca 20 000 elever på den regiongemensamma elevenkäten. Nyligen presenterades resultaten.

Bland elever i årskurs 2 svarar 96 procent att de tycker det är roligt att läsa sig nya saker, att de har kompisar på skolan, att lärarna hjälper dem och att lärarna är snälla mot dem. 94 procent av eleverna i årskurs 5 anser sig kunna nå kunskapskraven om de försöker, samt tycker att lärarna hjälper dem när de behöver. I årskurs 9 och i gymnasiets år 2 tror 90 procent att de klarar kunskapskraven.

Läs mer här

Kontakt: Jenny Sjöstrand


Så blir äldreboenden resurssmarta – nytt projekt startas utifrån framgångsrik metod

143 000 kronor per år. Så mycket sjönk kostnaderna när Göteborgs Stad satsade på att minska avfallet på ett av sina äldreboenden.

Dessutom höjdes livskvaliteten och arbetsmiljön förbättrades. I höst startar GR ett liknande projekt, där alla regionens äldreboenden kan delta kostnadsfritt.

Genom projektet Resurssmart äldreboende erbjuds ledningen utbildning i förebyggande av avfall, samt workshops för att planera fortsatt arbete. Varje äldreboende tilldelas även en coach som är anställd på GR. Coachen stöttar verksamheten kontinuerligt och håller i workshoppar på plats, där personalen identifierar hur de vill jobba och tar fram en handlingsplan. Fler aktiviteter och insatser ingår i projektet, för att göra arbetet för de deltagande äldreboendena så effektivt och enkelt som möjligt.

Läs mer här

Kontakt: Hanna Hellström


Innovativt samarbete ger använda textilier nytt liv

I Sverige hamnar 80 000 ton textilier i soptunnan varje år helt i onödan. Nu driver GR projektet Circular Textile Initiative där använda textilier får ett nytt, spännande liv. 

Projektet är unikt eftersom det omfattar alla delar av textilkedjan – från design och produktion till insamling och sortering. Idag saknas ett tydligt helhetsgrepp för hållbar konsumtion av textilier. Detta leder ofta till att de hamnar i soptunnan, och då pratar vi inte bara trasiga textilier utan också fullt dugliga klädesplagg. Genom projektets olika aktiviteter ska nya tillvägagångssätt och tjänster tas fram för att skapa ett mer hållbart textilflöde i Västra Götaland.

Läs mer här

Kontakt: Hanna Hellström


Handledning för jämställdhet och jämlikhet i projekt

Hur kan ett utvecklingsprojekt leda till mer jämställda och jämlika villkor för dess målgrupp? Och vad innebär egentligen jämställdhet och jämlikhet? Detta är tanken att en helt ny handledning ska fungera som stöd för.

Handledningen vänder sig till dig som arbetar i utvecklingsprojekt inom offentlig sektor och är ett resultat av nästan tre års arbete i tre olika projekt som GR har drivit: Plug In, College Väst och Nya GRannar. Projekten har varit delfinansierade av Europeiska socialfonden (ESF) och har därför haft krav på sig att genomsyras av vad ESF benämner som jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Handledningen utgår från tre huvudsakliga delar: 

  • utveckla det vardagliga arbetet sett till jämställdhet och jämlikhet,
  • koppla projekt till de lagar och styrdokument som reglerar verksamheten som projektet syftar till att utveckla, med fokus på de krav dessa lagar och styrdokument ställer sett till jämställdhet och jämlikhet,
  • belysa på vilka sätt respektive projekts insatser leder till mer jämställda och jämlika villkor för dess målgrupp. 


Handledningens första del består av definitioner av begreppen jämställdhet och jämlikhet samt beskrivningar av ojämställdhet och ojämlikhet. I den andra delen ligger fokus på hur projekt-grupper mer praktiskt kan arbeta för att sätta fokus på jämställdhet och jämlikhet.

Ladda ner handledningen här.

Kontakt: Thomas Lidén


Omvärldsbevakning kring välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer startas av AllAgeHub

Alla behöver inte göra samma resa. Genom omvärldsbevakning och spridning av kunskap inom välfärdsteknik, tillgängliga boendemiljöer och innovation når vi snabbare till resultat.

GR-projketet AllAgeHub startar därför nu upp och faciliterar nyhetsflödet Fokus omvärld på webbplatsen allagehub.se. Flödet kommer bestå av allt från andra aktörers aktiviteter, nyheter och goda exempel som relaterar till våra och samarbetsparters intressen till omvärldsbevakning från mässor och konferenser.

Gå direkt till Fokus omvärld

Ett första gott exempel från våra egna GR-kommuner är filmen där Göteborgs Stad och Stenungsunds kommun delar med sig av erfarenheter kring implementering av GPS-larm.

Se filmen


Afternoon tea med tema normkritik i studie- och yrkesvägledningen

GR Utbildning bjuder torsdagen den 7 juni in till Afternoon tea på temat normkritik i studie- och yrkesvägledningen. Ta del av föreläsningar och praktiska exempel och nätverka med kollegor som också arbetar med frågorna!

Medverkar gör bland annat representanter från Skolverket samt Mia Lindberg, en av författarna bakom boken Tala om arbetslivet. Under eftermiddagen kommer även den officiella lanseringen av den nya versionen av Syvonline.

Eftermiddagen arrangeras inom ramen för projekten Syvonline och Jämställdhet som gör skillnad och material som tagits fram inom projekten kommer att presenteras.

Syvonline är en digital erfarenhets- och kunskapsutbytesbank finansierad av Västra Götalandsregionen med syftet att bidra till likvärdig studie- och yrkesvägledning i regionen. Jämställdhet som gör skillnad finansieras av Tillväxtverket via Västra Götalandsregionen. I projektet tas bland annat material fram för att bryta trender i utbildningsval genom normkritik.

För mer information och anmälan klicka här.

Kontakt: Emma Theiland-Nilsson


Kvibergsskolan – en skola för nutiden

I drygt ett år har GR Utbildning haft förtroendet att vara ett konsultativt pedagogiskt stöd till rektorerna på Kvibergskolan, en skola som är under uppbyggnad och där de första eleverna börjar till hösten.

F-3 öppnar hösten 2018 och 4–9 hösten 2019. För närvarande bedrivs verksamhet F-5 på Kvibergs kaserner. 

Kvibergskolorna har en pedagogisk modell som lägger stort fokus på elevaktivt arbetssätt och elevernas lärandemiljö. Den är väl anpassad efter skolväsendets nationella digitaliseringsstrategi, en samlad vision med gemensamma målsättningar och fokusområden som digital kompetens, likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärresurser samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Digital kompetens är i grunden en demokratifråga och i skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. 

Under 2018 arbetar vi med att bygga upp strukturer för ett systematiskt och professionellt lärande på Kvibergsskolorna. Lärarna möts kontinuerligt för lärande samtal i syfte att skapa samsyn och ägarskap kring skolans pedagogiska modell men också för att implementera den reviderade läroplanen utifrån de fyra aspekterna av adekvat digital kompetens.

Kontakt: Sandra Svensson


Stöd till familjer i Lerums kommun

Lerums kommun har vänt sig till FoU i Väst/GR för att få hjälp med att undersöka olika aspekter av stöd till föräldrar och barn i kommunen.

Nu finns en rapport som presenterar kartläggningen av de behov som finns av stöd till familjer i Lerum. Rapporten innehåller även en utvärdering av familjecentralen i Gråbo.

Läs mer här

Kontakt: Yvonne Witzöe


Behöver er skola stöd i arbetet med prao?

Från och med juli 2018 är prao obligatoriskt i grundskolan. Behöver er skola stöd för att komma igång? GR Utbildning har lång erfarenhet och bred kompetens kring frågan och samordnar i dagsläget prao åt 120 grundskolor i Göteborgsregionen. Nu erbjuds även processtöd i arbetet.

Målsättningen med processtödet är att komma igång med prao på skolan. Detta genom att bland annat arbeta aktivt med samverkan mellan skola och arbetsliv på skolan och i kommunen. På lång sikt ska elevernas prao genomsyra alla elevers undervisning och ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Det ska bidra till att främja elevernas valkompetens, vilket innebär att eleverna ska kunna genomföra väl underbyggda studie- yrkesval.

Läs mer om processtöd kring prao här.

Läs om samordningsverktyget praktikplatsen.se här                                 

Kontakt: Johanna Redelius


Få stöd i arbetet med digitalisering i skolan

Under hösten 2017 fick skolväsendet en nationell digitaliseringsstrategi, vilket innebär reviderade läroplaner från och med höstterminen 2018. GR Utbildning arbetar tillsammans med kommunerna i regionen med implementeringen och erbjuder såväl korta som mer omfattande insatser som riktar sig till lärare, rektorer och huvudmän.

Tillsammans med Kungälvs kommun arrangerades i mars en studiedag för samtliga gymnasielärare i kommunen. Fokus var elevens digitala kompetens och den reviderade läroplanen för gymnasieskolan, GY11. Ledning och lärare deltog i föreläsningar och workshops som berörde den nationella digitaliseringsstrategin, förändringar i läroplanen och vad det konkret kan innebära för undervisningen. Dagen innehöll även aktuell forskning på området, kartläggning av behov och nuläge samt uppstart av arbetet inför höstterminen.

Vad innebär den reviderade läroplanen?

De nya skrivningarna i de reviderade läroplanerna lyfter fram fyra aspekter av digital kompetens som ska bidra till att barn och elever:

  • Förstår digitaliseringens påverkan på samhället
  • Kan använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Har ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling

Önskar er skola ökade kunskaper och stärkt kompetens om digitaliseringens möjligheter att stödja skolutveckling och stärka elevernas lärande? Kontakta Niklas Svensson.


Dags att söka igen till Mistra Urban Futures öppna forskarskola

Att utveckla hållbara städer är en av vår tids största utmaningar och kräver samarbete – co-production. Lär dig hur i Mistra Urban Futures öppna forskarskola. Sök höstens kurs senast 27 maj.

Städer står inför stora utmaningar såsom klimatförändringar, stora demografiska förändringar och en ökad segregation samt har en komplex styrning. Detta är utmaningar som inte lösas av en organisation eller sektor utan kräver samarbete. Co-production, eller medskapande forskning, är ett sätt att hantera dessa utmaningar.  

GR är en av konsortieparterna i Mistra Urban Futures – en plattform för hållbar stadsutveckling.

Läs mer här


Mindre biltrafik och mer kollektivt resande genom samverkansprojekt

Kollektivtrafiken i Göteborgsregionen ska öka till 40 procent år 2025. Ett samverkansprojekt inom ramen för Mistra Urban Futures har spelat extra stor roll på vägen mot det målet.

I forskningsprojektet Well-being in Sustainable Cities - förkortat WISE - analyserades hur människor påverkas av en omställning till ett hållbart samhälle. Det slogs tidigt fast att det krävs minskad biltrafik för att invånare ska trivas i framtidens Göteborg.

– Det handlade om att se om de beräkningsmodeller, analysverktyg, beslutsprocesser och system som finns inom trafikplanering stödjer ett hållbart transportsystem, säger projektledaren Alexander Hellervik, som arbetar med nationell strategisk planering på Trafikverket.

Läs mer här


Yrkesutbildningar för vuxna hösten 2018 – ansökan öppen

CNC-tekniker, barnskötare, plåtslagare eller kock? Det är några av de yrkesutbildningar för vuxna som nu går att söka med start i höst.

Nu är vårens ansökningsperiod öppen för regionalt sökbara yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen. Det finns 51 utbildningar inom olika yrkesområden att välja mellan och samtliga är framtagna för att leda till jobb direkt efter avslutad utbildning.

Tolv av utbildningarna erbjuds med språkstöd, vilket innebär att den gymnasiala yrkesutbildningen kombineras med studier i svenska språket och att språkstudierna är integrerade i yrkesutbildningen. Eleven läser även yrkessvenska och får studiehandledning på sitt modersmål.

Ansökningsperioden pågår till och med den 21 maj och samtliga utbildningar startar i slutet av augusti 2018.

Läs mer och ansök här.

Se filmer om yrkesutbildningar för vuxna och utbildningar med språkstöd här. 

Kontakt: Josefin Grahn


Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege är certifierat för ytterligare fem år

Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionens tretton kommuner innefattar nio lokala college som samverkar för att säkra kompetensförsörjningen inom vård och omsorg med fokus på yrket undersköterska och närliggande yrkesroller. Nu är certifieringen för ytterligare fem år säkrad.

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege (GR VO-College) har genomgått en omcertifieringsprocess, vilket innebär att samverkansformen nu har fått förnyat förtroende från den nationella Föreningen Vård- och omsorgscollege.

Samverkansformen bygger på tio kriterier som ska vara uppfyllda. I samverkan ingår också fackförbundet Kommunal samt Arbetsförmedlingen. Under den kommande femårsperioden kommer GR VO-College regionalt att fokusera på exempelvis språkutvecklande arbetssätt, utbildningar anpassade efter regionens behov, utvecklingen kring vårdbiträdesrollen samt undersköterskans roll. Andra mål är att öka attraktiviteten till utbildningarna och till arbete inom sektorn för fler målgrupper samt att medverka till att fler yrkeshögskoleutbildningar beviljas. Samtliga lokala college har också satt upp egna lokala mål för arbetet.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege

Och här

Kontakt: Margaretha Allen