Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev december 2015

Förbättringsverkstad – från idé till verksamhet

Den här utbildningen innehåller såväl teori som praktik och utgår från varje deltagares eget utvecklingsarbete. Det kan till exempel handla om införandet av nya metoder, rutiner eller modeller. Under utbildningen får du tid att reflektera över vad som krävs för att just din organisation ska kunna genomföra förändringar som också leder till förbätt-ringar. Det gör du tillsammans med erfarna handledare och kollegor.

Läs mer


Inspirationsseminarium om stroke

FoU i Väst genomförde den 1 december, tillsammans med olika aktörer inom Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin, ett inspirationsseminarium. Syftet var att stimulera till nya forskningsidéer inom fältet strokevård, diskutera befintlig kunskap samt hitta kanaler för samverkan mellan kommuner, primärvård och slutenvård. Seminariet kommer, efter önskemål från deltagarna, att följas upp med ytterligare ett tillfälle den 19 april 2016.

Läs mer


Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre

Under hösten arrangerade vi två konferensdagar på detta tema riktade till politiker och chefer. Fler aktiviteter planeras nu för personal som möter äldre med psykisk ohälsa och/eller missbruk. Mer information kommer!

Vi har också tagit fram en tematidning som innehåller intervjuer med forskare och praktiker samt inspirerande reportage och goda exempel.

Ladda ner tidningen


Regeringens utredare besökte GR

Susanne Rolfner Suvanto har regeringens uppdrag att fram till den 31 mars 2017, ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Den 11 december var hon inbjuden till GR:s nätverk för äldreomsorgs- och hälso- och sjukvårdschefer för dialog kring uppdraget. Efter att utredaren gett en inblick i utredningsarbetets syfte och metoder lyfte nätverket några aktuella och viktiga frågor för diskussion; t ex hur äldres existentiella behov kan lyftas i utredningen samt de utmaningar som införande av välfärdsteknologi för med sig. Även frågan om eventuell rättighet till äldreboende över en viss ålder avhandlades.

Nätverket kommer att fungera som informell referensgrupp för utredningen genom inspel, tankar och idéer.

Efter mötet tog utredaren del av forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet som bedrivs av FoU i Väst tillsammans med medlemskommunerna.

Kontakt: Leena Odebo och Linda Macke


AllAgeHub: ett utvecklings- och innovationscenter för tillgänglig boendemiljö och välfärdsteknologi

Förstudien om AllAgeHub pågår för fullt. Tanken är att skapa ett nav där medborgare, pensionärs- och brukarorganisationer, näringsliv, yrkesverksamma, studenter och forskare kan få inspiration, kunskap och stöd samt tillsammans testa, utveckla och implementera produkter, processer och tjänster som underlättar för äldre och personer med olika funktionstillstånd att leva självständiga och trygga liv. Bland annat genomförs workshoppar för att utveckla idéer och den 10 februari är det dags för en workshop dit företag bjuds in.

Läs mer


En förbättrad bostadssituation för äldre

En statlig utredning föreslår åtgärder som ska förbättra äldre personers bostadssituation och få fart på flyttkedjorna. GR bjöd in Ewa Samuelsson, särskild utredare, och Ulrika Hägred, utredningssekreterare, för att presentera utredningen.

FoU i Väst har under tio års tid genomfört ett flertal studier om äldres boendesituation, nu senast Lisbeths Lindahls rapport Är det tryggt i trygghetsboenden? som det refereras till i utredningen.

Läs mer


Stöd till personer med funktionsnedsättning

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015

Hur arbetar GR-kommunerna för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning? Det är en av frågorna som tas upp i den här regionala sammanställningen.

Ladda ner rapporten

Fler regionala sammanställningar av Öppna jämförelser finns här.


Ekonomiskt bistånd

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015

Hur ser verksamheten med ekonomiskt bistånd ut i GR-kommunerna? Och vilken omfattning har biståndet? Dessa två övergripande frågor behandlas i den här sammanställningen.

Ladda ner rapporten

Fler regionala sammanställningar av Öppna jämförelser finns här.


Missade du någon av de här konferenserna?

Eller var du där och vill ha hjälp att komma ihåg det viktigaste? Vi har sammanfattat konferenserna i text & bild:


Följ oss på Facebook och Twitter!

Facebook: Gilla oss på Facebook så får du senaste nytt från oss i ditt nyhetsflöde.

Twitter: Här twittrar vår planeringsledare Linda Macke, främst om frågor som rör äldreområdet. Följ henne på @GR_Valfard.

 


Kalender

OBS! God man för ensamkommande barn
Intresset för denna utbildning är mycket stort och den utbildningsomgång som startar i januari är fulltecknad. Nytt utbildningstillfälle planeras senare i vår. Mer information kommer.

2016-03-04

MI-utbildning

2016-03-15 & 2016-03-16

Individual Placement and Support, IPS
(Inbjudan kommer)

2016-03-16

Motiverande samtal (MI)
Fördjupning

2016-04-05--2016-04-08
Supported Employment
(Inbjudan kommer)

2016-04-13

MI-utbildning

2016-05-11

Motiverande samtal (MI)
Fördjupning