Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV APRIL 2020

Utökad provtagning av bakterier av semindoser

Under flera års tid har vi regelbundet tagit bakterieprover och gjort bakterieodlingar på labbet och i semindoser. Nu tar vi detta ett steg längre och inför provtagningar varje dag.

Från och med nu tar vi bakterieprov dagligen på destillerat vatten och färdiga semindoser och odlar dessa på Agarpalattor där vätskan stryks på med en steril tops. Provet stoppas sen i ett skåp för odling och efter 48 timmar räknas antal kolonier och resultatet förs in i ett protokoll. Om det skulle visa sig att något prov innehåller fler kolonier än vad våra föreskrifter tillåter så spårar vi var bakterierna kommer ifrån och sätter in extra rengöringsåtgärder just där.

Hygien är AO

Bakterier kan vara både bra och dåliga och en viss mängd med bakterier följer alltid med från omgivningen när man jobbar med djur. Det är viktigt att så få bakterier som möjligt följer med från galten till semindosen vid tappningen. Vid spermasamling finns därför noggranna hygienföreskrifter för hur samling ska ske för att undvika kontaminering. Som en extra säkerhetsåtgärd, tillsätts en liten mängd antibiotika i spädningsvätskan. När bakterierna i semindosen dör bildas toxiner, vilka är giftiga för spermierna. Genom att utöka provtagningen säkerställs att vi jobbar på ett säkert och hygieniskt sätt.

Coronaläget hos Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan

Verksamheterna inom Gård & Djurhälsan och Svenska Köttföretagen är relativt opåverkade i nuläget. Seminstationerna har haft något högre sjukfrånvaro, men detta har stabiliserats och produktionen är inte påverkad. Extra tim- och semestervikarier har beredskap.

Inventering av utrustning och material har genomförts och pågår delvis fortfarande. Vissa brister har identifierats och kontakter har tagits med nya leverantörer för att säkerställa våra lager. 

Våra riktlinjer med anledning av Coronaviruset

Vi följer löpande utvecklingen kring coronaviruset, COVID 19, och då framför allt de anvisningar Folkhälsomyndigheten med flera ger.

  • Har besök skett i särskilda riskområden enligt WHO, ska det gå 14 dagar innan vi ser det säkert att vara på våra anläggningar, träffar våra medarbetare eller kunder.
  • Finns det tecken på sjukdom ska vi undvika kontakt genom att inte träffa andra tills full friskhet säkerställts.
  • Vi undviker fysisk kontakt i det dagliga, i den mån det är möjligt, vilket bl.a. innebär att vi inte hälsar genom att ta i hand.
  • Noggrannhet med hygien, där handtvätt och i förekommande fall att använda handsprit.
  • Vi väljer även bort resande och möten där vi ser att dessa kan ersättas med videomöten eller skjutas på framtiden utan att det medför påtagligt negativa effekter på vår verksamhet. Resande utomlands i tjänsten ska endast ske om det bedöms vara nödvändigt samt säkert och beslutas av chef.

Branschmöte med landsbygdsministern

I förra veckan medverkade Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen, och Kees de Jong, vd Gård & Djurhälsan, på ett gemensamt branschmöte tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson. På mötet redovisade Anna Karin Hatt, vd LRF, branschens struktur och krishantering. Ett arbete som fungerar på ett koordinerat och bra sätt. Håkan Henriksson, Jordbruksverket, förklarade hur gränsdragningen görs för vilka funktioner som har klassats som samhällsviktiga. Något som omfattar hela livsmedelskedjan, inkl Svenska Köttföretagens verksamheter med veterinärt-/rådgivnings- och avelsmässigt arbete

Det nya coronaviruset är en folkhälsofråga

Det finns i dagsläget inget som tyder på att husdjur kan sprida smitta eller bli sjuka av det nya coronaviruset som spridits från Kina

Det finns flera olika typer av coronavirus och ett flertal av dessa förekommer hos olika djurslag, även våra svenska lantbruksdjur. Dessa ska dock inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur kan bära på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Mer information kring frågor om coronavirus hos människa och djur finns på SVA:s hemsida, läs här!

Svenska Blå Stjärnan, journummer är 070-304 42 10

- kontakta vid behov av hjälp på gården i Corona-tider!

Svenska Blå Stjärnan har funnits i över hundra år och vårt huvuduppdrag är att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, katastrofer, smitta och andra tuffa händelser. Nu är verksamheten i beredskap för att göra skillnad när det nya coronaviruset slår hårt mot vårt land. Svenska Blå Stjärnans journummer är 070-304 42 10. Numret är till för myndigheter och företag som behöver komma i kontakt vid en krissituation. Läs mer här!

Svenska Köttföretagen deltar i nytt samarbete för minskat matsvinn!

Företag i hela livsmedelskedjan, från jord till bord, går ihop i kampen mot resursslöseri. En svensk överenskommelse inom livsmedelsindustrin där företag och branschorganisationer tillsammans med berörda myndigheter och departement ska arbeta för att minska förluster och svinn från hela värdekedjan. 

Läs mer om överenskommelsen i en debattartikel från DN

Morfologisk test i egen regi

När galten har gått igenom karantänsperioden och alla prover är godkända flyttas galten till seminstationen för att bli en semingalt. Vid ankomst till seminstationen tappas galten på sperma som kontrolleras på labbet och galten exteriörbedöms och besiktas. Om någon galt inte klarar de krav som ställs så slaktas den. När galten är godkänd så får den ett kodnummer och sätts i produktion.

För att hela tiden bli bättre  och skapa en produkt som vi och våra kunder kan lita på så börjar vi nu med att göra egna morfologiska tester på seminstationerna. Morfologi handlar om spermiernas form och uppbyggnad, vilket är otroligt viktigt för att de ska kunna befrukta äggen hos suggan.

Det vi gör är vi tar ett spermaprov från galtarna när de kommer in i produktion.  Spermierna i provet färgas så att vi tydligare kan se vilka som är normala och vilka som är defekta på något sätt. Vi tittar och bedömer sedan 100 spermier per galt och de defekter som vi kan se noteras i en databas. Klarar inte galten det här provet blir den inte en godkänd semingalt, utan får vänta ett par veckor på att ett nytt prov ska tas. Skulle det vara så att galten efter upprepade försök inte blir godkänd så kommer galten att gå till slakt.

Tidigare skickades dessa prover iväg till SLU för bedömning. I och med att vi nu gör detta i egen regi så får vi en snabbare hantering och galtarna kan sättas i produktion tidigare, vilket är bra för våra kunder då det genetiska framsteget snabbare kommer våra kunder till del. 

Sambedömning som del av vår kvalitetssäkring

Varje år gör personalen som jobbar med morfologi två sambedömningsprov tillsammans med andra labb i världen som är anslutna till AIM. Proven sker på vår och höst och går till så att en powerpoint med bilder på spermier skickas ut. Testet går på tid, varje bild med spermier visas i 10 sekunder. Personalen bedömer bilderna och skickar sedan in sina svar till AIM för rättning. När resultaten kommer tillbaka så går vi igenom dessa tillsammans och diskuterar om vad som var rätt och fel.

Fakta om AIM

AIM Worldwide står för Artificial Insemination Management Worldwide och är en internationell organisation som fokuserar på produktion av semin och har för avsikt att optimera reproduktion och transport av genetiskt material inom grisproduktionen.

Ansluta länder/organisationer: 34 st

Inköpta hybrider ökar förutsättningarna för fler smågrisar och högre tillväxt

Inköpta hybrider genererar jämna produktionseffektiva grisar med hög tillväxt, låg foderförbrukning och jämn köttprocent. Korningseffekten är 100%, vilket ger fler och vitalare smågrisar, fler födda och fler avvanda. Alternerande återkorsning reducerar antalet avvanda med 1,5 gris per årssugga på grund av sämre korsningseffekt.

Hälsa och smittskydd är viktigt vid inköp. Enskild transport utan blandning av djur från flera gårdar finns att tillgå. För att säkerställa smittskyddet genom hela kedjan är det viktigt att mottagande besättning har väl fungerande karantänsrutiner, så att inköpta hybrider på bästa sätt kan anpassas till den nya besättningen.

Skillnad mellan egenrekrytering och inköpta hybrider

Ta gärna även del av SPF Danmark och DanBreds rapport om produktionsekonomiska skillnader mellan egenrekrytering och inköpta livdjur. Ladda ner rapporten här!

Bättre tillväxt – rätt foder till rätt genetik

I avelsbolagens fodermanualer får du guidning för optimering av rätt foder till rätt ålderskategori. För bästa utnyttjande av den genetik du har, gäller det att anpassa med rätt näringsinnehåll och rätt foderstrategi:

Vill du veta mer...

om branschutvecklingspengen?

Årligen sätter Sveriges köttbönder av totalt tre miljoner kronor i form av branschutvecklingspengen med fokus på minskad klimatpåverkan ökad djuromsorg samt lönsamhet i hela värdekedjan. Branschutvecklingspengen är en del av posten Bransch­utveckling som visas på slaktavräkningen.

Läs mer i en artikel i tidningen Grisföretagaren.

Läs pressmeddelande om årets utlysning

Utlysning av branschutvecklingspengen

- sista dag för ansökan är 1 juni 2020

Det sker en årlig utlysning av branschutvecklingspengen och nu är det åter dags för ansökan av intressanta projekt.

Ansökningarna administrera av Svenska Köttföretagen.

I beslutsgruppen finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött.

Nytt för år 2020 är att kriterierna skiljer sig åt mellan djurslagen gris, nöt och lamm. Läs mer här!

Referensgruppsmöte omkring Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis är infektion som kan ge allvarlig sjukdom hos nötkreatur. Infektionen är fortfarande inte allmänt spridd. En tankmjölksundersökning gjord av SVA visar att knappt 5% av landets mjölkbesättningar är seologiskt positiva, dock med stor regional variation. I oktober 2019 genomfördes en workshop kring infektionen med myndigheter, bransch och veterinära organisationer representerade. Då beslutades att Gård & Djurhälsan tillsammans med Växa  ska ta fram en nationell strategi i syfte att motverka spridning av infektionen. Arbetet med att utarbeta denna strategi pågår nu.

Den 26/3 genomfördes ett möte i den referensgrupp som bildats och där slakterier, mejerier, LRF och producentorganisationer finns representerade. Just nu pågår flera aktiviteter. Olika tänkbara strategier kommer att beskrivas inklusive konsekvensanalyser. SVA kommer att göra beräkningar i syfte att kunna göra en cost-benefitanalys. Det bästa sättet att ta prover för att klassificera besättningar diskuteras med SLU och SVA. För att vi skall minska smittspridningen av Mycoplasma bovis är det viktigt att många besättningar börjar ta prover och det behöver ske ganska snart. Det behöver skapas finnas incitament för att få besättningar ”med på tåget”. Sådana incitament skulle kunna vara ekonomiska premier, koppling till annan sjukdomsbekämpning eller krav från slakterier och/eller mejerier på provtagning.

Kommunikatör sökes

till Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan

Kommunikatören kommer ha helhetsansvar för bolagens kommunikation samt fånga upp och kommunicera företagens verksamhet samt sprida den i branschen och till andra målgrupper, samt stödja pågående affärsverksamhet. Personen ska även medverka och samordna branschkommunikation i såväl förebyggande arbete som vid kriskommunikation. 

Läs hela platsannonsen här!

Möte med Per Callenberg om köttbesiktningsavgifter

Svenska Köttföretagen tillsammans med andra representanter i branschen hade den 6 mars ett möte med statssekreterare Per Callenberg plus medarbetare på näringsdepartementet. Vår grupp bestod av Maria Donis, Lars Erik Lundkvist (LRF) , Thomas Östlund (VD Gotlands slagteri), Peter Andersson (VD Blentagruppen: Guldfågeln, Torsåsen, Nya Lantfågeln och Ingelsta kalkon) och Hans Agné (VD Svenska Köttföretagen). Läs mer här!

Tjurar sålda för över 6 miljoner

på Svensk Köttrasprövnings digitala elitauktion

Under fredagen 27 mars och lördagen den 28 mars har det varit digital auktion på köttrastjurar från individprövningen på Gunnarp. Det har sålts 104 st köttrastjurar till ett rekordvärde på 6 194 000 kr!

Simmental hade det högsta medelpriset med fem st tjurar över 100 000 kr, se tabell nedan för de olika rasernas medelpris och högsta pris;

Se hela resultatauktionen på Köttrasprövningens hemsida http://www.kottrasprovningen.se/start.html

Enklare upphandla i enlighet med livsmedelsstrategins mål

Upphandlingsmyndigheten har nu publicerat nya hållbarhetskriterier för gris- och nötkött. Det innebär att det är möjligt för kommuner och landsting att upphandla gris- och nötkött med krav på att uppfödningen ska ha skett i nivå med svensk lagstiftning. Det kan exempelvis vara att ingen svanskupering får ske eller att alla operativa ingrepp ska ske med bedövning.

Ursprungsmärkningen Från Sverige ett verifikat

De krav som ställs, och som ligger i nivå med svensk lagstiftning, kan verifieras med hjälp av märkningen Från Sverige och Kött från Sverige. Märket är också exemplifierat som verifikat i kriterierna. För de företag som använder märkningen innebär det att kunder inom offentlig sektor får det lättare att välja svenskt kött och att Från Sverige-märkningen hjälper dem i arbetet med att på ett enkelt sätt verifiera att de krav som ställs, uppfylls. 

Läs mer om hållbarhetskriterierna på upphandlingsmyndighetens hemsida; nyheten och blogginlägget. De publicerade kriterierna hittar ni i kriteriebiblioteket.

Nationella handlingsplaner

- följ utvecklingen på Facebook

Nu kan du och andra följa utvecklingen i Handlingsplansarbetet för branschen på Facebook. Handlingsplanen har just nu speciellt fokus på ”Klimat & kretslopp inom målområde hållbarhet”, ”Food service inom målområde marknad” och ”Rätt sortering & köttkvalitet inom målområde produktion & kvalitet”. Totalt är det 48 st delmål och 123 st åtgärder som branscherna tillsammans ska genomföra för att öka efterfrågan på kött från Sverige och samtidigt bidra till världens hållbarhet! 

Facebook: Följ och sprid gärna arbetet som görs inom Handlingsplanerna

Juni 2022 blir det förbjudet att använda avvänjningsfoder med medicinska halter av zinkoxid i hela EU. På den nya samlade sajten www.utanzink.se kan du som grisproducent eller rådgivare ta del av forskning, kunskap och tips i hur du kan fasa ut zink just på din gård, utan negativ påverkan på dina smågrisar hälsa eller ökad antibiotikaförbrukning i din produktion.

Sajten som lanserades för någon vecka sedan kommer fyllas på med information från olika aktörer fortlöpande och ses som en samlingssida för handlingsplan Utan högdoserad zink 2022. Men redan nu finns faktamaterial, filmer och kontaktpersoner att kontakta vid olika frågor. 

Gård & Djurhälsans webinarium:

Foder, ekonomi samt avvänjning utan zink

Med anledning av den torra sommaren 2018 anordnades under hösten och vintern 2018/19 ett antal foderträffar med temat odling av spannmål och proteingrödor till grisar. Nu följer vi upp detta med fokus på foderplanering och foderträffar i grisstallet. För varje dag som går kommer vi allt närmare förbudet mot att använda högdoserad zinkoxid till avvänjningsgrisar (förbudet träder i kraft i Sverige 25 juni 2022). Hur kan man redan nu förbereda sig på bästa sätt inför en grisproduktion utan zink? Anmäl här!

När: 6 april, kl 10:00-15:00 (lunchpaus 12:00-13:00)

Var: Webinarium

Pris: 500 kr

Föreläsare: Camilla Hallgren, Ingvar Eriksson, Elin Karlsson samt Melina Wilson från Gård & Djurhälsan.

Beställ semin och förnödenheter online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren.

Titta in på www.kottforetagen.se 

Transport- och öppettider i Påsk:

Onsdag 8 april - Sista dagen innan Påsk att skicka postpaket. Faderraserna skickas ut som longlife till baspris.

Torsdag 9 april - Begränsad öppettid mellan kl. 07.30–10.00. Inga postpaket kan skickas. Biltransporter går till vissa områden.

Fredag 10 april - Stängt

Söndag 12 april - Stängt

Måndag 13 april - Begränsad öppettid mellan kl. 07.30–10.00. Inga postpaket kan skickas. Biltransporter går till vissa områden.

Onsdag 29 april - Sista dagen innan Valborgsmässoafton och 1 maj att skicka postpaket. Faderraser skickas ut som longlife till baspris.

Torsdag 30 april - Begränsad öppettid mellan kl. 07.30–10.00. Inga postpaket kan skickas. Biltransporter går till vissa områden.

Svenska Köttföretagen, Vasagatan 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.