Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Åtgärder för att stärka kvaliteten i screeningen mot livmoderhalscancer

Kvinnor som regelbundet går på cellprovtagning minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 88 procent. Det visar en ny analys av data från det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention. Detta är en viss minskning jämfört med tidigare år, då skyddet låg på 90 procent. – Det är en liten minskning, men vi måste ändå ta detta på allvar. Vi har tillsammans med laboratorierna inlett ett arbete för att snarast komma till rätta med problemen, säger Björn Strander, ordförande för nationella vårdprogramgruppen för prevention av livmoderhalscancer.

Läs mer

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling– en utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor

Regelbunden fysisk aktivitet, goda kostvanor, sparsamt med alkohol och ingen rökning är viktiga hälsofrämjande åtgärder för att minska risken för många sjukdomar, inklusive cancer. Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för att lindra biverkningar av cancerbehandlingen samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom. Den 15 november kommer en utbildningsdag genomföras för kontaktsjuksköterskor i detta ämne på RCC Syd i Lund.

Läs mer


Dags att införa allmän screening för tarmcancer i Sverige!

Starta införandet av en nationell allmän tarmcancerscreening för alla kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 under nästa år. Den uppmaningen riktar Regionala cancercentrum i samverkan till landsting och regioner i en färsk utredningsrapport.

Läs mer

Studie: MDK viktiga men i behov av tydligare rutiner

I en enkätstudie, som besvarats av läkare, sjuksköterskor och koordinatorer i södra sjukvårdsregionen, undersöker RCC Syd hur medverkande i multidisciplinära konferenser (MDK) upplever mötesformen som arbetsredskap.

Läs mer


Patienter fortsatt nöjda med SVF, särskilt i region Syd

Nyligen publicerades resultaten från PREM-enkäterna som skickats ut till patienter som ingått i ett standardiserat vårdförlopp (SVF). Resultaten visar att patienterna generellt är nöjda med sina erfarenheter i förloppen och att de patienter som fått en cancerdiagnos är mer nöjda än de som inte fått en diagnos. Södra sjukvårdsregionen visar genomgående bäst resultat.

Läs mer

Kvalitetsregister ska lära oss mer om nya läkemedel

Utvecklingen av nya cancerläkemedel går snabbt och alltfler helt nya, dyra sorter ingår i behandlingen av flera olika diagnoser. Kunskapen om långtidseffekten är låg. För att göra en strukturerad uppföljning och förbättra kunskapsläget finns sedan årsskiftet ett kvalitetsregister tillgängligt – Cancerläkemedel på INCA.

Läs mer


Goda exempel på effekter av införandet av SVF

Regionala cancercentrum kommer att publicera en serie reportage med lokala och regionala goda exempel från arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF). Reportagen visar på uppnådda effekter i form av kortare väntetider, smidigare processer, nöjdare patienter, bättre rapportering och uppföljning av ledtiderna. Tanken är att ge inspiration till hur målen för SVF-arbetet kan uppnås. Det första goda exemplet beskriver hur patologen på Sundsvalls sjukhus har fått ner svarstiderna.

Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

De var sämst i landet. Nu är de en av de bästa. Patologen i Sundsvalls sjukhus har fått ner svarstiderna drastiskt de senaste åren. En avgörande faktor är mer personal, men också omfördelning av arbetet mellan olika yrkeskategorier.

Läs mer


Kontaktsjuksköterskeutbildning 7.5 hp

Linnéuniversitetet anordnar kontaktsjuksköterskeutbildning med kursstart i november 2018. Kursen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.

Läs mer

Digital Min vårdplan cancer testas i praktiken

Förberedelser för att införa en digital Min Vårdplan i cancervården pågår för fullt. Nu kan sjukhus och kliniker som vill testa ny funktionalitet och påverka fortsatt utveckling anmäla intresse och få stöd av en nationell projektgrupp för att komma igång.

Läs mer


Regeringen fortsätter stärka cancervården med långsiktig inriktning

Regeringen har beslutat om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Avsikten är att förbättra tillgängligheten, stärka det förebyggande arbetet, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och ge rätt stöd vid rehabilitering. Med inriktningen slår man också fast att RCC har en fortsatt viktig funktion för framtidens cancervård.

Läs mer


Välkommen till Cancerdagen i Almedalen 2018

RCC i samverkan arrangerar Cancerdagen i Almedalen för sjunde året i rad. Liksom förra året håller vi till i aulan på Visby lasarett. Och precis som i fjol är det tisdag som gäller. Två seminarier kommer att hållas:
– Hur ska vi rösta för att få fortsatt bra cancervård?
– Rätt medicin, till rätt patient, i rätt tid. Välkommen 3 juli kl. 8.45–11.30!

Läs mer och ta del av programmet


Interaktiv onlinerapport från kvalitetsregistret för sköldkörtelcancer

Nu finns en ny interaktiv onlinerapport tillgänglig med data från nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelcancer (tyreoidea). Användaren kan själv välja vilken data som ska visas. Rapporten innehåller patientdata för diagnosår 2016 som rapporterats in t o m september 2017.

Läs mer och prova rapporten

Vårdprogrammet för hjärntumören nu uppdaterat

Vårdprogramgruppen för tumörer i hjärna och ryggmärg har uppdaterat det nationella vårdprogrammet, som nu finns publicerat på cancercentrum.se.

Läs mer


RCC Syd söker ordförande till patient- och närståenderådet

RCC Syds nuvarande patient- och närståenderåd avslutar sitt uppdrag efter sommaren och i samband med detta behöver vi ha en ordförande på plats, med start i början av oktober. Är du intresserad av att påverka cancervården och bidra med patient- eller närståendeperspektivet eller känner du någon som är det?

Läs mer och ansök


På gång

 Cancerdagen anordnas på Visby Lasarett

  • 3 juli, Almedalen

Läs mer

Workshop för patientföreträdare

  • 3 oktober, Lund

Läs mer

RCO Syds registerdag

  • 4 oktober, Malmö

Läs mer

Save the date! En dag för kontaktsjuksköterskan

  • 15 november, Lund

Möte för en optimerad och jämlik cancervård

  • 30 november, Lund

Läs mer


www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.