Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev oktober 2015

Kunskapscafé kring studie om undvikbar slutenvård och återinskrivningar på sjukhus

En ny studie från FoU i Väst/GR visar att återinskrivningar på sjukhus och undvikbar slutenvård är trubbiga mått på vårdcentralers kvalitet och snarare mäter segregation. Den 5 november är du välkommen till ett kunskapscafé för att diskutera studiens resultat och hur kommuner, sjukhus och primärvård kan arbeta tillsammans för att skapa en god vård för äldre.

Läs mer


Praktiskt och teoretiskt stöd i förbättringsarbete

Förändring, förbättring, lärande – att arbeta med verksamhetsutveckling handlar om att få styr på många processer. Det inbegriper alla steg från initiering av en ny idé till uppföljning av om det faktiskt fungerade som vi tänkt och att få goda idéer att hålla på lång sikt. Därför har FoU i Väst/GR satt ihop en utbildning som innehåller såväl teori som praktik och som utgår från varje deltagares eget utvecklingsarbete.

Läs mer


Grundutbildning i föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children, PYC

PYC är ett unikt föräldrastöd som används av yrkesverksamma för att stötta föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Syftet är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer. Under 2016 genomförs tre grundutbildningar med tillhörande metodstöd:

  • Den 1–3 mars i Göteborg
  • Den 15–17 mars i Motala
  • Den 20–22 september i Uppsala

Läs mer


Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården

I september besökte den nationella samordnaren för social barn- och ungdomsvård Göteborgsregionen. Hon deltog i en konferens som också handlade om SKL:s handlingsplan inom det här området samt hur vi jobbar regionalt och lokalt. Konferensen var en del av det arbete som utgår från GR-kommunernas handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården. En rad satsningar sker nu inom det här området

Läs mer


En förbättrad bostadssituation för äldre

En statlig utredning föreslår åtgärder som ska förbättra äldre personers bostadssituation och få fart på flyttkedjorna. Några av förslagen är att höja bostadstillägget för pensionärer, erbjuda RUT-avdrag för flytthjälp samt ge bidrag till hissar i äldre fastigheter. FoU i Väst/GR har under 10 års tid genomfört ett flertal studier om äldres boende som man har tagit del av i utredningen. Den 30 november presenteras utredningen på GR. Medverkande: Eva Samuelsson, särskild utredare; Ulrika Hägred, utredningssekreterare och Lisbeth Lindahl, forskare FoU i Väst/GR.

Inbjudan kommer inom kort. Kontakt: Karin Westberg.


Tre nya projekt med fokus på äldre och förebyggande arbete

Under hösten börjar FoU i Väst/GR utvärdera tre projekt som på olika sätt har ett förebyggandefokus.

Förebyggande verksamheters betydelse för seniorers hälsa
Läs mer

Kan Life filming vara en väg till ökad delaktighet?
Läs mer

Varför söker äldre bistånd första gången? Äldres behov och utbud av förebyggande och hälsofrämjande arbete i GR-kommunerna.
Läs mer

 


Öppna jämförelser bland kommunerna i regionen

FoU i Väst/GR har tagit fram regionala sammanställningar av resultaten i Öppna jämförelser för att underlätta jämförelser och stimulera till erfarenhetsutbyte bland GR-kommunerna. Nu finns det färska sammanställningar om den sociala barn- och ungdomsvården, stöd till brottsoffer – våld i nära relationer samt missbruks- och beroendevården. Inom kort publiceras också en rapport om stöd till personer med funktionsnedsättning och senare i år även en rapport om ekonomiskt bistånd.

Läs mer


Implementering av evidensbaserade metoder svårt men möjligt!

Den 20 oktober arrangerade GR tillsammans med psykiatrisamordningen i Göteborg en temadag om möjligheten för personer med funktionsnedsättning att närma sig, få och behålla ett arbete.

Fokus var metoden IPS som står för ”Individual Placement and Support” och är en evidensbaserad form av Supported Employment för målgruppen personer med svår psykisk ohälsa. I vetenskapliga utvärderingar har IPS visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer.

Läs mer


Kunskapsstyrning i äldreomsorg – implementering av och samarbete kring evidensbaserad praktik

I Angered och Lundby i Göteborg har ett pilotprojekt genomförts som ett led i att äldreomsorgen ska bygga på evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet (evidensbaserad praktik). Tre lektorer från Göteborgs universitet har delat sin tid mellan universitetet och äldreomsorgen genom så kallade kombinationstjänster. FoU i Väst/GR har följt projektet.

Läs mer


Att göra skillnad – utvärdering av mobila fältteamets roll och betydelse

En utvärdering av en verksamhet som arbetar gränsöverskridande med vuxna med behov av psykiatrisk vård eller stöd – oavsett diagnos.

Läs mer


Studiecirkelmaterial om palliativ vård och omsorg

Nytryck! Den här boken riktar sig till undersköterskor och annan omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen som vill fördjupa sina kunskaper om palliativ vård och omsorg om svårt sjuka och döende äldre. Boken är främst tänkt att användas som underlag i en studiecirkel och som stöd för verksamhetsutveckling inom området. 

Läs mer


Förändring, förbättring lärande!

Nytryck! En handbok för dig som är intresserad av förbättringsarbete och nyfiken på genombrottsmetoden. Detta är en lättläst introduktion till förbättringsarbete som vänder sig till dig som inte har kunskap om genombrottsmetoden sedan tidigare. Boken innehåller redskap för att komma igång och konkreta exempel från verksamheter inom vård, skola och omsorg.

Läs mer


Att tänka nytt inom ramen för det gamla

Hur kan stödet förbättras till unga som är i behov av specialistvård från mer än en organisation och då främst de som psykiatrin har svårt att hjälpa idag? Frågan har varit i fokus i projektet Unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa. Detta är en rapport från följeforskningen av projektet.

Läs mer


Följ oss på Twitter och Facebook!

Twitter: Från och med den här veckan twittrar vår planeringsledare Linda Macke om äldreområdet. Följ henne på @GR_Valfard.

Facebook: Gilla oss på Facebook så dyker vi upp ibland i ditt nyhetsflöde.

 


Kalender

2015-11-30

En förbättrad bostadssituation för äldre
(Inbjudan kommer)

2016-01-28

MI-utbildning

2016-01-28

Smärta hos äldre
(Inbjudan kommer)

2016-02-09 och
2016-02-23

Första hjälpen till psykisk hälsa
(Inbjudan kommer)

2016-02-23

Verktygslåda för förbättringsarbete
(Inbjudan kommer)


Du har väl inte missat att vi har flyttat?

Numera finns FoU i Väst och GR på Anders Personsgatan 8 i norra Gårda i Göteborg.

Vägbeskrivning