Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Februari 2016

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Från nuläge till nyläge

Februari är här. Med förkylningar och influensa, sportlov och apelsiner, längre dagar och fågelsång. Årsredovisningar, bokslut och framåtsyftande planering. Allt på en gång.

Årets första nyhetsbrev präglas till stor del av berättelser om de insatser som vi på medlemskommunernas uppdrag arbetar med som en konsekvens av den ökade migrationen. Under 2015 sökte 168 000 människor asyl i Sverige varav 35 369 var barn utan vårdnadshavare.  Drygt 180 000 människor är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, och ca 150 000 människor väntar på asylutredning. Det kommer att innebära att ett verkligt nyläge för många kommuner i landet under flera år framöver. Inte ett nyläge kopplat till utmaningarna med bostäder, kompetensförsörjning, äldreomsorg och skolresultat och så vidare, dessa utmaningar har funnits i många år, utan genom att befolkningsökningen nu sker på ett något oväntat sätt och i ett snabbare tempo än vad planeringsförutsättningarna i kommunerna hittills har tagit höjd för.

Läs hela krönikan

Helena Söderbäck, förbundsdirektör

Foto: Stefan Svensson

Infrastrukturministern besökte GRs förbundsstyrelse i Alingsås

Sverigeförhandlingen och höghastighetsjärnväg till Stockholm var frågor som stod i fokus när infrastrukturminister Anna Johansson 12 februari besökte GRs förbundsstyrelse.

Infrastrukturministern berättade om Trafikverkets uppdrag som samhällsbyggare med fokus på Sverigeförhandlingen som förhandlar om ny järnväg och annan infrastruktur för fler bostäder och annan samhällsutveckling. Bland annat diskuterades varför Sverigeförhandlingen har föreslagit stopp i Landvetter och Mölnlycke, men inte i Mölndal vilket GR har lobbat för.

Läs mer

Kontakt: Helena Söderbäck


Modell för kartläggning, utveckling och bedömning vid validering

Validering Väst och Göteborgs Stad (park- och naturförvaltningen, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen) genomför sedan augusti 2015 ett samverkansprojekt. Nu går projektet in i produktionsfas.

Park- och naturförvaltningen har arbetsmarknadspolitiska insatser i form av arbetslag med tio anställda i varje. Deltagarna i arbetslagen får anställning under en period, normalt 1-3 år, och syftet är att det ska stärka dem att komma närmare arbetsmarknaden. Verksamheten som bedrivs fungerar bra men arbetsledarna saknar en strukturerad modell att följa vid arbetsplatsförlagt lärande och bedömning. Det saknas också ett ”värdeskapande” intyg med legitimitet efter anställningens slut.

Läs mer

Läs mer om Validering Väst

Kontakt: Björn Dufva Hellsten


Snabbspår för VA-ingenjörer ska matcha kommunernas efterfrågan

I kommunerna råder brist på VA-ingenjörer. Samtidigt har flera av dem som nyligen kommit till Sverige den kompetensen. Genom ett unikt pilotprojekt på GR, Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer, kan de komma fortare ut i arbetslivet.

Istället för en vanlig validering gör de blivande VA-ingenjörerna en praktik på 3-6 månader. En handledare i respektive kommun bedömer deras kunskaper i det dagliga arbetet. Praktiken ger deltagarna erfarenheter och ett kontaktnät. De får också ett intyg på sina kunskaper, vilket ökar möjligheterna att få jobb. Totalt finns nio praktikplatser.

Projektet är ett samarbete mellan samarbete mellan GR planering och GR välfärd

Läs mer

För mer information: Lisa Ström


GRvux erbjuder yrkesutbildning för vuxna, med eller utan språkstöd

Det utbud av regionalt sökbara yrkesutbildningar för vuxna som startade i januari färgades delvis av ett ökat fokus på målgruppen nyanlända. Men det finns fler målgrupper.

De yrkesutbildningar som erbjuds med språkstöd möjliggör en kortare studietid för deltagarna, då de läser SFI och svenska integrerat med en gymnasial yrkesutbildning som gör dem anställningsbara.

Läs mer

För ytterligare information, vänligen kontakta Fredric Alvstrand eller Josefin Grahn


Utbildningsdag om att möta nyanlända

Läget i världen driver människor på flykt och många söker nu asyl och trygghet i Sverige.

En viktig utmaning för all offentlig verksamhet är att ge ett gott omhändertagande för dessa människor och skapa långsiktiga förutsättningar för en god hälsa och ett bra liv i Sverige. Den 29 januari arrangerades en utbildningsdag för personal i kommunerna och Västra Götalandsregionen som i sitt yrke möter nyanlända. Nu kan du ta del av dokumentation från vår utbildningsdag om att förbättra förutsättningarna för ett gott omhändertagande av nyanlända flyktingar. 

Läs mer 

Kontaktpersoner på GR:Björn Wallermark och Ulla-Britt Caping Salas


SMART MR - Nytt EU-projekt kring hållbart resande

GR Planering har fått en ansökan hos INTERREG EUROPE godkänd.

Projektet SMART MR kommer under fem år tillsammans med ett antal europeiska storstadsregioner (bl.a. Rom, Barcelona och Helsingfors) att bedriva ett arbete kring Hållbara åtgärder för att åstadkomma resilient resande i storstadsregioner. (Sustainable measures for achieving resilient transportation in Metropolitain regions). Bland annat kommer en regional mobilitetsplan att utarbetas. Av GRs medlemskommuner är Kungälvs kommun involverad i projektet med fokus på att utveckla Ytterby som ett urbant stationssamhälle. SMART MR är en uppföljning av ett tidigare Interreg Europe-projekt, CATCH MR (catch-mr.eu)

Kontakt: Linda Bell


Utvecklingsprogrammet Jag vill bli skolledare!? har startat på nytt

För att möta regionens behov av kompetensförsörjning har Framtidens Ledare och Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, i januari återigen startat det populära utvecklingsprogrammet för blivande skolledare.

Programmet är också i linje med de förslag som presenteras i Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22), där en flerårig nationell handlingsplan förelås i syfte att stärka skolans styrkedja. Ett av förslagen är just en rekryteringsutbildning som riktar sig till lärare eller andra inom skolan med syftet att främja rekrytering av skolledare men också för att ge kompetensutveckling för andra ledaruppdrag inom skolan.

Läs mer här

Samt här

Kontakt: Sandra Svensson


Stort intresse för utvecklings- och innovationscentret AllAgeHub

Med stöd av Vinnova, Västra Götalandsregionen och 11 GR-kommuner genomför GR en förstudie som undersöker förutsätt­ningarna för att etablera ett utvecklings- och innovationscenter för tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknologi i Göteborg. 

Förstudiens styrgrupp som representerar 23 samarbetsparter från akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor har tagit fram ett gemensamt visionsdokument om AllAgeHub. Visionsdokument diskuteras nu under våren på dialogmöten med varje enskild part som deltar i förstudien samt med presumtiva framtida samarbetsparter. Den 10 februari hölls dessutom en workshop med ett 30-tal företag på Johanneberg Science Park som var intresserade av att höra mer om vad AllAgeHub kan erbjuda.

Ta del av visionsdokumentet och annan information om AllAgeHub  

Kontakt: Theresa Larsen


Nytt EU-projekt: kompetensutveckling för personal som jobbar gentemot ensamkommande barn och unga

GR får tillsammans med 11 medlemskommuner 12,8 miljoner från Europeiska socialfonden för att driva projektet Nya GRannar.

Projektet syftar till att ge personal som arbetar gentemot ensamkommande barn och unga bättre verktyg och stärkt kompetens för att kunna möta barnen med en långsiktig målorienterad omsorg som präglas av ett ställföreträdande föräldraskap, ett respektfullt förhållningssätt och god omsorg med hög kvalitet.

Läs mer

Kontakt: Ulla-Britt Caping Salas och Cecilia Bokenstrand


Unik konferens 21 april kring arbetet mot nätmobbning

I en tid då vi kan vara uppkopplade på nätet under dygnets alla timmar och där tekniken möjliggör nya sätt att interagera, erbjuds många vägar till kontaktskapande.

På gott och ont. Nätmobbning pågår oberoende av tid och plats. För att förebygga utanförskap samt främja elevers hälsa och närvaro i skolan är detta ett angeläget område att arbeta med.

För två år sedan arrangerades den första konferensen kring ämnet i Göteborg. Nu är det dags igen.
 Varmt välkommen till Cyberbullying – En utmaning för forskare och praktiker: att förebygga och åtgärda, en unik internationell konferens som bjuder på inspiration, erfarenhetsutbyte och fördjupad kunskap om hur skolan kan utveckla arbetet med att motverka nätmobbning.

Läs mer

Mer information och direktlänkar till anmälan finns på webbplatsen www.cyberbullying.se

Kontakt: Lislott Lundahl


GAMES - Det första projektmötet på plats i UK

Den 20-22 januari var en svensk delegation på besök i Buckinghamshire i Storbritannien för ett första möte mellan svenska och brittiska partners i projektet GAMES, där GR deltar.
 
GAMES ska bidra till att utveckla innovativa undervisningsmetoder om spel, lärande och delaktighet för elever i behov av särskilt stöd för att stärka och stödja deras färdigheter och kunskaper.

Projektets syfte är att utveckla både lärare och elevers färdigheter genom en rad fallstudier som kommer att resultera i en guide för lärare i att stödja använda spel för i undervisningen och en guide för till vilka faktorer inom speldesign som är framgångsrika i undervisningen, speciellt för elever i behov av särskilt stöd. Besöket innefattade även ett studiebesök i den engelska partnerskolan.
 
Projektet är ett regionalt partnerskapsprojekt som bedrivs mellan 2015 och 2017. Projektägare är Buckinghamshire County Council i Storbritannien med partner; London University och Stoney Dean School i Amersham, Buckinghamshire. Pedagogiskt Centrum ansvarar för projektets svenska del där, förutom GR, även Interactive Institute och Lexby skola i Partille deltar.

Projektet är delvis finansierat med stöd från EU-kommissionens Erasmus+-program.
 
Kontakt: Rasmus Jonsson och Ingela Lundh


Dialogkonferens 7 april: Dagens unga på morgondagens arbetsmarknad

Det finns jobb, bara man går rätt utbildning.

Genom att bättre matcha tillgång och efterfrågan på kompetens kommer dagens unga ha stora chanser att komma in på arbetsmarknaden. Men hur ska de veta vad som gäller?
 
Den 7 april bjuder GR Skola Arbetsliv i samarbete med Näringslivsarenan, ett forum för företag som samarbetar kring skola-arbetslivsfrågor, åter in till en dialogkonferens om ungas framtidstro och det viktiga i att samverka med arbetslivet.
 
Läs mer

Anmälan görs här

Kontakt: Johanna Redelius


Göran Stiernstedt

Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Göran Stiernstedt, nationell samordnare, besökte GR den 27 januari för att presentera slutbetänkandet.

De övergripande slutsatserna är att den svenska sjukvården levererar ett bra resultat och att det inte råder någon generell resursbrist. Men man är dålig på koordination, integration och kontinuitet. Några av förslagen går ut på att den primärvård som avser äldre med omfattande behov ska utföras gemensamt med kommunernas vård och omsorg och att kommunerna får rätt att anställa läkare om landsting och kommun är överens. Vidare att vårdvalet avskaffas för äldre med omfattande behov och istället ges möjlighet till val av en sammanhållen vård - ”någon som tar hand om hela mig”.

Läs mer

Kontaktpersoner: Linda Macke och Nicholas Singleton


Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – att möta och bemöta

I höstas erbjöd GR tillsammans med Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet konferensen på temat Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre som vände sig till ledningspersonal och politiker.

I vår fortsätter den satsningen med en konferens som riktar sig till sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, anhörigstödjare, undersköterskor, biståndshandläggare och övrig personal som möter äldre i sitt arbete. Det är av största betydelse att personal från kommun och sjukvård som möter den äldre vågar fråga och vågar se. Vi vet t.ex. att depression är en sjukdom som ökar med stigande ålder och en av våra stora folksjukdomar.

Läs mer

Kontakt: Karin Westberg


Pedagogiskt Centrums utbildningar om nyanlända elevers lärande

Under vårterminen 2016 erbjuder Pedagogiskt Centrum ett stort kursutbud kring nyanlända elevers lärande.

Bland annat anordnas föreläsningar om kulturmöten, kartläggning, språkutveckling, organisation, alfabetisering, matematik och språkstörning.
 
Utbildningarna leds av personer som har stor erfarenhet av arbete kring nyanlända, såsom Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Eva-Kristina Salameh, med. dr och leg. logoped och Anniqa Sandell Ring från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
 
Läs mer om kursutbudet för nyanlända elever här

Ta del av GRs hela kursutbud kring nyanlända här

Kontakt: Lislott Lundahl