Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Juni 2015

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Så utvecklar vi tillsammans det goda livet i Göteborgsregionen  

Det är juni – det är sommar. Grönt och vackert, ljust och fint. Men kallt…

Det kändes positivt och värmande att, efter drygt ett års intensivt och inspirerande arbete i förbundsstyrelsen, de politiska styrgrupperna och i olika arbetsgrupper, på fullmäktiges möte den 16 juni lägga fram en uppdaterad förbundsordning och en omarbetad verksamhetsinriktning för 2016 – och åren som följer.

Med den nya verksamhetsinriktningen vill vi på ett tydligt sätt lyfta fram de av medlemskommunerna gemensamt beslutade långsiktiga strategierna för det regionala arbetet inom Göteborgsregionens kommunalförbund. Vi har en flerårig ansats och vi visar med vår verksamhetsinriktning hur vi med vårt långsiktiga arbete inom GR bidrar till utvecklingen av Västsverige. Vi berättar också hur vi tar oss an de särskilda utmaningar som en växande storstadsregion som vår står inför.

Läs verksamhetsinriktningen här

Det här är det sista nyhetsbrevet för terminen och jag vill passa på att önska er alla en fin sommar och en inspirerande semester!

Helena Söderbäck, förbundsdirektör


Reviderad förbundsordning för GR

Flerårig verksamhets-inriktning för GR

GRs förbundsordning har reviderats. 

Revideringen har gjorts bland annat mot bakgrund av lagkrav på ökad kontroll vad gäller verksamheten i förbundets hel- och delägda bolag. Andra syften har varit att för att förtydliga budgetprocessen samt bättre svara upp mot uppdrag och verksamhet i förbundet. Efter att alla GRs medlemskommuner godkänt den reviderade förbundsordningen, fastställdes den 16 juni i förbundsfullmäktige.

Kontakt: Helena Söderbäck

Förbundsfullmäktige antog den 16 juni verksamhetsinriktning och budget för GR 2016.

Planen är att ta fram en flerårig verksamhetsinriktning för kommande budgetår 2017 och framåt. Syftet med en flerårig verksamhetsinriktning är att befästa långsiktigheten i GRs uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på uppföljning.

I slutet av varje budgetår kompletteras verksamhetsinriktningen med en mer detaljerad aktivitetsplan och detaljbudget för kommande budgetår.

Kontakt: Helena Söderbäck


Den inkluderande skolan – Spridningskonferens för Plug In GR  

Vilka faktorer är framgångsrika i arbetet med att motverka avbrott i gymnasieskolan och hur har olika verkstäder inom projektet Plug In arbetat för att nå dessa resultat?

Det är ett par av de saker som lyftes under Plug In GRs spridningskonferens. Med runt 80 projektverkstäder i 40 svenska kommuner är Plug In landets största projekt för att stötta ungdomar till att fullfölja gymnasieskolan. Göteborgsregionen är en av totalt fem regioner som medverkat i projektet.
  1 juni arrangerade Plug In GR spridningskonferensen ”Den inkluderande skolan”. Fokus låg dels på vilka faktorer som genom projektet har visat sig framgångsrika i arbetet med att förhindra studieavbrott, men även hur det vidare arbetet med Plug In 2.0 som startar till hösten kommer att se ut.
 


Konferensen avslutades med att Abdinur Khalif, som kom från Somalia till Biskopsgården i Göteborg som sexåring, berättade hur hans liv vändes från kriminalitet och utanförskap till att tack vare en rektors stöd gå tillbaka till skolan och ta en gymnasieexamen.
 
Konferencier för dagen var inspiratören Claes Schmidt som 2003 kom ut som transvestit och av denna anledning, samt för att utmana åhörarens sätt att tänka, alltid föreläser som Sara Lund. 


Besök Plug In GRs webbplats 

Besök PlugInnovations webbplats

Se filmen om Plug In GR 
 


Kontakt: Johan Borvén


SSPF i Göteborg och Mölndal: fokus på ungdomar i riskzon

Inför en stor och intresserad publik presenterades 16 juni en utvärdering av SSPF, som är en modell för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i riskzon för kriminalitet och/eller drogmissbruk.

SSPF står för Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid. Modellen har funnits i Göteborgs stadsdelar och Mölndal sedan 2007, och trots att SSPF bär ett stort ansvar för hur verksamheterna i samverkan ska organisera sitt gemensamma arbete finns det inga tidigare utvärderingar av modellen.

Läs mer

Kontakt: Russell Turner och Åsa Nilsson


Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården

18 september arrangerar GR en konferens kring utvecklingsarbete och handlingsplaner på nationell och regional nivå gällande den sociala barn- och ungdomsvården. Medverkar gör Cecilia Grefve, nationell samordnare för social barn-och ungdomsvård, samt Kjerstin Bergman och Åsa Furén Thulin, SKL, ansvariga för den nationella handlingsplanen barn och unga. Dessutom presenteras en lägesrapport från regionalt och lokalt utvecklingsarbete. Arrangemanget är en aktivitet inom handlingsplanen för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.

I maj arrangerade GR också workshopen Tryggare organisering, tryggare barn? om Mölndals stads arbete med att hitta ett hållbarare sätt att jobba inom barn- och ungdomsvården. Dokumentation från den dagen finns att ladda ner.

Läs mer

Kontaktpersoner: Anne Forssell Elisabeth Beijer Nicholas Singleton


Nu lanseras äntligen pyc.se!

En helt ny webbplats om ett unikt föräldrautbildningsprogram för dig som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Mer information hittar du här

Kontakt: Hanna Unger


Ambassadörerna Sofia Björking, Alingsås, och Amanda Staf, Kungälv.

Yrkesambassadörer i GR

GR driver sedan ett par år tillbaka ett projekt med yrkesambassadörer från alla medlemskommuner.

Målsättningen med projektet är att etablera arenor som ger Göteborgsregionens kommuner möjlighet att föra dialog med studenter på högskola och universitet. Dialogen ska syfta till att presentera kommunen som arbetsgivare och öka möjligheterna för unga akademiker att göra medvetna val om sitt framtida yrkesliv. Det är GRs personalchefsnätverk som har tagit initiativ till projektet.

- Vi vill att alla studenter blir medvetna om hur intressant det är att arbeta i den kommunala sektorn. Därför tar alla 13 kommuner i GR ett gemensamt ansvar för att möta studenter från 23 olika utbildningsinriktningar i olika typer av kommunikationsforum, säger Roland Ödh, personalchef Alingsås kommun.

Läs mer

Kontakt: Björn Wallermark


GR arrangerar framtidsvecka på Öckerö

GR Skola Arbetsliv arrangerar för andra året i rad Öckerös framtidsvecka .

Tillsammans med rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på Brattebergsskolan genomförs bland annat onlinespelet @jobbet och metoden Framtidsträdet. Därtill medverkar Ung Företagsamhet (UF) med inspiration.

Framtidsveckorna är ett samverkansprojekt mellan GR Skola Arbetsliv vid Göteborgsregionens kommunalförbund och grundskolor i Göteborgsregionen. Projektet involverar såväl elever som studie- och yrkesvägledare och lärare. Syftet är att bredda elevernas studie- och yrkeskunskaper samt ge ytterligare inspiration till framtidens yrkesval. 

Kontakt: Johanna Redelius 


Lansering av Sveriges vassaste praktikverktyg

Vi är många som arbetat hårt och sett fram emot lanseringen av nya praktikplatsen.se, och den 1 juni släpptes den äntligen.
 


Under ett och ett halvt år har vi arbetat med en nyutveckling av ett it-system som ska stötta samordningen av praktik. Tillsammans med våra användare, och med delfinansiering av Västra Götalandsregionen, har vi utvecklat ett system format efter användarens behov och förutsättningar i respektive verksamhetsform, och vi är glada att vi kommit fram till målet för lanseringen av nya praktikplatsen.se

Förutom en modern design och en förbättring av användargränssnittet kan vi redan nu presentera flera nya funktioner, bland ett system som kvalitetssäkrar hela praktikprocessen. Kvalitetssäkringen sker på flera sätt men värt att nämna är att systemet ”pratar” med användaren, hjälper användaren att minnas, stöttar och talar om när vissa uppgifter behöver göras och håller koll på viktiga deadlines – allt för att det ska bli ett effektivt verktyg och stöd i vardagen.


Det är bara några exempel, många fler finns, och inte nog med det - vi kommer löpande att presentera nya uppdateringar.
 
Vi vill tacka alla som hjälpt oss under utvecklingen och bidragit med kloka idéer och tankar och tillsammans med våra samverkansvänner hoppas vi lyfta praktikplatsen.se kontinuerligt till nya nivåer.

Läs mer 

Kontakt: Wictoria Kovats 


Utveckling och innovation för bättre boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik

Med start i höst genomför GR en förstudie om ett utvecklings- och innovationscenter vid Johanneberg Science Park i Göteborg.

Centrumet ska utgöra ett nav där medborgare, pensionärs- och brukarorganisationer, företag, idégivare från kommunal vård och omsorg och forskare tillsammans utvecklar produkter, processer och tjänster som underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt och tryggt liv.

Läs mer

Kontakt: Sara Nordenhielm och Theresa Larsen


Strategiska regionala utvecklingsfrågor för äldreomsorgschefer och hälso- och sjukvårdschefer

Fem fokusfrågor pekas ut i ny handlingsplan: välfärdsteknologi, personal- & kompetensförsörjning, förebyggande & hälsofrämjande arbete, innovation samt omvärldsbevakning.

GRs nätverk för äldreomsorgschefer och hälso- och sjukvårdschefer har antagit en handlingsplan med syfte, arbetsformer och prioriterade frågor för perioden 2015–2020. Här konstateras att nätverket ska vara en gemensam arena för att driva strategiska regionala utvecklingsfrågor som bidrar till bättre förutsättningar för att möta den demografiska förändringen med en åldrande befolkning samt för att utveckla framtidens äldreomsorg. 

Läs mer

Kontakt: Sara Nordenhielm


Utvärdering visar Mistra Urban Futures centrala roll för visionen om hållbara städer

En oberoende panel har under 2015 utvärderat Mistra Urban Futures.

Utvärderingspanelens slutsats är att Mistra Urban Futures kommer att ha en central och global roll när det gäller att stödja och implementera visionen med tätare, grönare och mer tillgängliga städer. Det visar de planer som centrumet tagit fram. Panelen lämnar några rekommendationer för att visionen lättare ska kunna nås, bland annat kring vikten av att skapa och producera tillsammans, där dialogen mellan Göteborg och de övriga lokala plattformarna i Kisumu, Cape Town and Manchester får stor betydelse. 

Läs mer

Kontakt: Lisa Ström