Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev februari 2020

Hej alla! Vi hoppas att början på året varit god. Inom psykosområdet har det hänt mycket som påverkar PsykosR och som du kan läsa om nedan. Det kommer ske en del personalförändringar på registret då utvecklingsledare Louise går på föräldraledighet i mars. Vi eftersöker nu personer ute i regionerna med vana av att registrera i PsykosR och intresse för att driva registerarbetet framåt som kan stötta enheter som behöver. Om ni är den vi söker eller om ni känner till någon som skulle vara lämplig hör av er till Louise så fort som möjligt. Nu hoppas vi på en ljus vår!

Information från PsykosR

Vårdförlopp schizofreni - förstagångsinsjuknande 
Nu är det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet schizofreni – förstagångsinsjuknande klart för remiss. Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter. Vårdförloppet omfattar aktiviteter från misstanke om psykos till första årsuppföljning vid förstagångsinsjuknande i schizofreni och liknande tillstånd. Vårdförloppet beskriver vilka åtgärder som ska genomföras och när de ska utföras. Vårdförloppet är ett komplement till det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för schizofreni, som beskriver hur olika åtgärder ska utföras.

Vårdförloppet, en beskrivning av vilka övergripande konsekvenser ett införande av vårdförloppet kan leda till, mer information och material hittar ni på SKR:s hemsida. Under remissperioden som sträcker sig fram till 6 mars kommer regioner, kommuner, patient och professionsföreningar att lämna synpunkter. Vi hoppas att vårdförloppet, när det är färdigt, ska bidra till bättre vård och stöd för patienter som insjuknar i schizofreni och liknande tillstånd första gången. Under hösten kommer arbetet starta med att implementera vårdförloppet, under förutsättnings att det godkänns och beslut om införande tas under våren. PsykosR är och kommer fortsätta vara delaktiga implementeringen och uppföljningen av vårdförloppet.

Nationella utbildningspaket för viktiga insatser
Den nationella arbetsgruppen för schizofreni (NAG-Schizofreni) har och kommer under våren fortsätta att stödja implementeringen av det nationella vård- och insatsprogrammet för schizofreni och därmed också förbereda införandet av vårdförloppet. Som en del i detta kommer nationella utbildningspaket för högt prioriterade insatser tas fram med stöd från SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Uppdrag Psykisk Hälsa. Utbildningspaketen kommer att förvaltas av PsykosR. Syftet är att underlätta för verksamheterna att erbjuda dessa viktiga insatser till patienterna. En viktig del av att stödja jämlik och evidensbaserad vård och stöd vid psykos.

Under februari/mars publiceras utbildningspaket för NECT, Krisintervention och Patient- ochnärståendeutbildning på PsykosRs hemsida, här. Allt material i dessa paket går att ladda hem kostnadsfritt och kommer även länkas till från VIP- Schizofreni. Hjälp oss gärna att sprida dessa och håll utkik på vår hemsida!

Under våren kommer utbildningspaket kring Case Management/Vård- och stödsamordning, Familjeintervention och Boendestöd tas fram. Dessutom pågår ett spännande arbete kring att stödja processen för Delat beslutsfattande vid psykossjukdom.

Öka registreringen i PsykosR!
Tillsammans behöver vi fortsätta att kraftsamla för att få upp antalet registreringar i PsykosR för att det ska vara möjligt att följa upp om de satsningar som nu görs ger resultat. Gå in på www.psykreg.se och se hur ligger ni till i antal registreringar. Går det åt rätt eller fel håll? Vad kan ni göra för att öka registreringarna? Ta upp till diskussion med kollegor och chef på arbetsplatsmöten.

På Psykiatri Psykos i VGR har man utvecklat rutiner för årliga uppföljningar av alla patienter. Över 800 av dessa årliga uppföljningar har nu lagts in i PsykosR vilket vi är oerhört glada för.

Rapporter - återkoppling av data till verksamheter
Innan jul skickades de nya rapporterna ut till verksamheter runt om i landet. Rapporterna redovisar de nationellt prioriterade resultatindikatorerna (läs mer om indikatorerna och om att registrera dem här) bortfall och antalet registreringar. Vi hoppas att dessa rapporter var pedagogiska och användbara för er ute i verksamheterna. Nya rapporter där en sammanställning av hela 2019 redovisas kommer att skickas ut i början av mars. Vi är intresserade av att veta vad ni tycker. Skicka ett mail till Göran som ansvarar för statistiken på PsykosR.  

Som vanligt hittar ni antalet registreringar redovisade på enhet och regionnivå på www.psykreg.se . Du hittar även data från registret på registersidorna (när du loggar in i PsykosR) och på Vården i siffror.  

Nyheter inom psykosforskningen

Schizofreni associeras med avvikande svar på en typ av herpesinfektion
Epstein–Barr Virus (EBV) är ett, hos människor vanligt, herpesvirus som kan infektera centrala nervsystemet och orsaka kvarstående infektion. En studie har visat att personer med schizofreni har högre nivåer av antikroppar mot några men inte alla EBV proteiner vilket indikerar att personer med schizofreni svarar annorlunda än andra på EBV infektion. Detta avvikande svar på EBV infektion kan bidra till schizofreni och liknande sjukdomars immunpatologi. Läs artikeln

Studie undersöker samband mellan antipsykotiska läkemedel och rökning
Rökning är vanligt hos personer med schizofreni och leder till försämrad hälsa. För att minska rökningen är det viktigt att förstå hur antipsykotiska läkemedel påverkar nikotinets belöningseffekter. Det finns forskning som stödjer att vissa antipsykotiska läkemedel (den äldre generationens) kan göra det extra svårt för personer med schizofreni att sluta röka. Denna studie visar hur potent Dopamin D2 antagonists skulle kunna reducera nikotinets belöningseffekter. Läs artikeln   

Kan schizofreni vara en riskfaktor för bröstcancer?
Studier har visat att bröstcancer är vanligare hos kvinnor med schizofreni än andra, även om man bortser från riskfaktorer för cancer som rökning och låg grad av fysisk aktivitet. Det är idag okänt varför. Studiens resultat visar på att relationen mellan bröstcancer och schizofreni på genetisk nivå kan visa sig vara värdefull att undersöka för att förstå biologin bakom bröstcancer. Men framförallt visar denna studie på vikten av att öka kännedomen om den högre risken för bröstcancer hos kvinnor med schizofreni och att stödja personen att delta i bröstcancerscreening.  Läs artikeln

Långtidsbehandling med antipsykotiska är säker
Det har funnits en oro för att mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni skulle bidra till en högre dödlighet. Nu visar forskare att dödligheten var högre bland patienterna under perioder då de inte medicinerade jämfört med då de använde sig av antipsykotisk behandling. Forskaren Jari Tihonen hoppas att studien ska bidar till ett ökat förtroende och förståelse för att antipsykotiska läkemedel är effektiva och säkra så att personer som behöver sina läkemedel inte slutar att ta dem. Läs mer

Immunterapi testas vid psykisk sjukdom
Sedan lång tid tillbaka finns misstankar om att autoimmuna reaktioner kan vara en delförklaring till vissa psykiska sjukdomar. I en ny studie ska nu patienter vars symtom på psykossjukdom eller tvångssyndrom misstänks ha en autoimmun orsak få immunterapi. Läs mer

Andra nyheter

Överenskommelse 2020 inom psykisk hälsa
SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2020. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner. Överenskommelsen omfattar totalt 1,716 miljarder kronor varav 1,694 miljarder kronor ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. Läs mer om överenskommelsen här

Barnkonventionen blev lag 1 januari
Barn till föräldrar med psykossjukdomar har rätt till stöd liksom deras föräldrar har rätt till stöd i att vara en bra förälder. Vi får aldrig glömma barnens behov. Se en film som introduktion till barnkonventionen här.

Tips

Utbildningsmaterial om bemötande
Socialstyrelsen har lanserat ett utbildningsmaterial om bemötande av personer med psykisk ohälsa - Det vi inte ser. Här finns konkreta tips, filmer och annat som kan vara till hjälp för att förbättra sitt bemötande av personer med psykossjukdom. Materialet hittar du här

Kartläggning av samsjuklighet
Det är vanligt att personer med psykossjukdom också har beroendesjukdomar. En kartläggning av samsjuklighet i psykisk ohälsa och beroendeproblematik med fokus på personer med stora vårdbehov och komplicerad samsjuklighet har nu genomförts och visar på vikten av samverkan och personcentrerat arbetssätt. Ta del av kartläggningen på Socialstyrelsens webbsida

Projektet StigmaWatch 
Projektet drivs av IFS - Göteborg och arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier. Tanken är att man på detta sätt skall reducera det stigma som omger psykisk sjukdom och då särskilt schizofreni. Läs mer på projektets hemsida

Ny yrkesroll uppmärksammas 
Sveriges radios program ”Kropp och själ” sände ett reportage om yrkesrollen ”peer supporters” som har börjat sprida sig inom psykiatrin. Lyssna här.  Yrkesrollen kan heta olika saker men funktionen att erbjuda olika former av stöd och praktisk vägledning till patienterna är densamma och personen har alltid egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Läs mer om insatsen här 

Psykiatrireformen 25 år
PsykosRs registerhållare Ing-Marie Wieselgren tänker tillbaka och reflekterar över psykiatrireformen som genomfördes för 25 år sedan. Syftet med reformen var att personer med allvarliga psykiska sjukdomar som levde på institutioner avskilda från resten av samhället skulle bli samhällsmedborgare som alla andra. Lyssna och läs mer


Aktuellt

Hälsoarbete inom psykosvården
Projektet som drivs av PsykosR och Akademiska sjukhuset i Uppsala syftar till att förbättra den kroppsliga hälsan hos patienter med psykossjukdom. Ett resultat av projektet är att en sjukgymnast nu leder morgongympa i heldygnsvården och gympapass på sjukhuset.  

NECT- manualer tillgängliga
Nu finns NECT manualerna tillgängliga att ladda ner via PsykosRs hemsida, här. Här kommer du snart även hitta utbildningsmaterial kring NECT.

Konferens - funktionshinder i tiden 2 - 3 april
Årets tema är ”kompetens och kvalitet - idag och i framtiden. Konferensen äger rum i Stockholm. Mer information och anmälan här

Psykos- och beroendekonferens 12 - 14 maj
Nationell psykiatrikonferens i Göteborg med tema; psykos, beroende, samsjuklighet och samverkan. Mer information och anmälan här

Länkar


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.