Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi ska fortsätta göra skillnad för patienterna

– Vi behöver kraftsamla och fortsätta att samordna oss nationellt inom flera områden. Det säger Hans Hägglund, ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan och SKLs nya cancersamordnare, inför vårens bildningsresa till alla RCC.

Läs artikeln

Tre månader med en digital Min Vårdplan 

Att ha tillgång till Min vårdplan via 1177 gör kommunikationen mellan patienter och kontaktsjuksköterskor effektiv och flexibel. På Blekingesjukhuset började man använda Min vårdplan på 1177 för patienter med kolorektalcancer och prostatacancer i januari i år. Idag har man ett trettiotal patienter registrerade.

Läs mer


Dysplasibarnmorskan - en unik roll med spetskompetens

En dysplasibarnmorska har spetskompetens inom gynekologiska cellprov, cellförändringar och HPV. Johanna Halvarsson arbetar som dysplasibarnmorska på gynekologiska mottagningen på Centrallasarettet i Växjö.

Ta del av intervjun här

Blekinge kan bli först i Sverige med HPV-vaccin för pojkar

Blekinges hälso- och sjukvårdsnämnd föreslår nu att Region Blekinge och Blekinges kommuner ska införa vaccination mot HPV för alla pojkar i årskurs 5-6. Ärendet ska tas vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige för beslut.

Läs mer


Rebecka Nyström – ny registeradministratör på RCC Syd

Rebecka är utbildad hälso- och vårdadministratör och har tidigare arbetat som medicinsk sekreterare på Kirurgen samt Käkkirurgen i Lund. Förutom sedvanliga arbetsuppgifter som journalskrivning och registreringar hade hon även hand om den administrativa delen kring SVF och sammanställning av multidisciplinära konferenser. – Jag var även delaktig i ett projekt för att säkerställa kvalitén på utdata gällande väntetider (besök, undersökning och operation). Vi identifierade vilka problem som ligger till grund till den bristande kvalitén i registreringar samt initierade åtgärder, säger Rebecka. – Jag ser nu fram emot en ny utmaning som registeradministratör på RCC Syd. Jag kommer att ha hand om Cancerregistret och de regionala kvalitetsregistren för prostata-, njur-, testikel-, penis- samt urinblåsecancer, när min kollega Christina Nilsson går i pension.


Stenkoll på SVF-patienterna med egen Qlikviewlösning

Vilka patienter med misstanke om skelett- och mjukdelssarkom är under utredning enligt SVF och hur länge har de väntat? På tumörortopedin på Sahlgrenska universitetssjukhuset kan David Wennergren och hans kolleger följa varje patients SVF i realtid, genom en nätbaserad dataapplikation.

Läs mer

På väg mot kortare väntetider i cancervården

Införandet av standardiserade vårdförlopp har lett till kortare utredningstider vid misstänkt cancer. Det konstaterar Socialstyrelsen, som i form av tre delrapporter nu har presenterat sin uppföljning av införandet av SVF i cancervården.

Läs mer

 


Gunnar Eckerdal

Uppdaterat vårdprogram – förbättrad cancerrehabilitering leder till bättre livskvalitet

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har nu uppdaterats. Nytt för i år är ett kapitel om prehabilitering. Med det menas riktade insatser direkt efter diagnos fram till det att cancerbehandlingen inleds.

Läs mer

Charlotte Carlsson

Gemensam remissmall la grunden för SVF-uppföljning

Både lika och olika. Så skulle samarbetet kring SVF-uppföljningen i den sydöstra sjukvårdsregionen kunna sammanfattas. När regionsjukvårdsledningen ville kunna fånga och tolka data så likartat som möjligt i de tre regionerna, blev en gemensam remissmall en framgångsfaktor.

Läs mer


Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer

Vad vi äter, dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa både på kort och lång sikt. Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för vilka råd vården ska ge kring förebyggande och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Dessa riktlinjer har anpassats för personer som har eller har haft en cancersjukdom och informationen finns nu i en broschyr som kan laddas ner på cancercentrum.se

Läs mer

Ovisst om försöken med Flexibel sjukskrivning vid cancer får en fortsättning

Försäkringskassan har i en rapport till Socialdepartementet redovisat regeringsuppdraget att försöka hitta lösningar som underlättar för personer som cancerbehandlas att återgå i arbete. En workshop med bland andra RCC, patientrepresentanter, läkare och arbetsgivarrepresentanter landade bland annat i slutsatsen att informationen om möjligheterna att arbeta i samband med sjukskrivning behöver förbättras.

Läs mer


Sök bidrag för forskning inom SVF/pakkeforløb

Nu finns möjlighet att söka medel för nordiska forskningsprojekt om standardiserade vårdförlopp/pakkeforløb. Syftet med bidraget är att öka nordiskt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte inom tidig upptäckt av cancer, organisation av cancersjukvård och jämlik cancervård utan onödiga väntetider.

Läs mer


Reviderat vårdprogram för huvud- och halscancer

Incidensen för huvud- och halscancer ökar med ca 3 % per år, snabbast ökar tumörerna i oropharynx (mellansvalget). Dessa tumörer orsakas oftast av humant papillomvirus (HPV) och är anledningen till att en utredning pågår om att införa HPV-vaccination även för pojkar.

Läs mer

Tf. verksamhetschef RCC Syd

Lisa Rydén avslutade sitt uppdrag som verksamhetschef för RCC Syd den 31 mars. Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp ansvarar nu för processen kring rekrytering av ny verksamhetschef. RCC Syds enhetschef Maria Rejmyr Davis är tf. verksamhetschef fr.o.m. 1 april.

Utbildningar

Kurs i säker hantering och administrering av cytostatika

Kursen är enbart öppen för sjuksköterskor som arbetar med cytostatika inom den södra sjukvårdsregionen. Kursen är webbaserad och tar ca 25 timmar att genomföra.


Mer information

Allmän onkologi 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor

Kursen Allmän onkologi 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och olika behandlingars princip, verkningsmekanismer och sidoeffekter. Kursen vill ge den helhetssyn om cancersjukdomar, onkologisk vård och behandling som ibland saknas. Den ges som uppdragsutbildning i södra sjukvårdsregionen under höstterminen med start 2019-09-03, sista ansökningsdag är 2019-06-30.

Mer information om kursen hittar du här

Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

Kursen ges i huvudsak på distans, kursstart meddelas inom kort. Kursen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.

Läs mer

På gång

3 juli, Cancerdagen i Almedalen

Läs mer

15 oktober, Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS), Malmö

Läs mer

20 november, save the date!

En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten. Tema: Närstående och palliativ vård. Mer information kommer.


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.