Skånes hembygdsförbunds nyhetsbrev nr. 5 - november 2020
 

Problem med att visa hela nyhetsbrevet? Öppna det i webbläsaren.

 
 

Nyhetsbrev nr 5, 2020 
Följ med i den skånska hembygdsrörelsen var du än är!

 
 

Ordförande har ordet

Här kommer ett lite annorlunda ”Ordföranden har ordet”. Jag vill nämligen berätta om en donation, som Skånes hembygdsförbund har fått. Det är en gård med beteckningen Gessie 9:2 och ligger i norra delen av Vellinge kommun, nära kyrkan i Gessie. Gården har en areal om 25 ha god åkermark, vilken är utarrenderad till en angränsande gård. Gessie 9:2, som också kallas Björkhagen, ägdes sedan 1965 av Gulli och Harald Larsson. De fick inga barn och paret ville att Skånes hembygdsförbund skulle ta emot gården vid deras frånfälle som en gåva och göra den till en kulturupplevelse på slätten. Till donationen hör en summa pengar, vilka ger en garanti, att Skånes hembygdsförbund har en möjlighet att förvalta, underhålla och utveckla gården. Gårdens hus bildar en fyrlängad byggnation. Dessutom finns det ett friliggande café, som är välutrustat, men det fick aldrig några gäster; Harald Larsson dog 2014 innan caféöppningen blev av. Gulli Larsson dog i januari i år. Skånes hembygdsförbunds styrelse och kansli vände och vred på erbjudandet och vägde för och nackdelar med att ta emot donationen. Vid ett möte i juni fattade styrelsen enhälligt beslut att tacka ja till erbjudandet. Ett av de främsta skälen till detta var att vi tror att gården kan bli ett inspirationsställe för våra medlemsföreningar vad gäller byggnadsvårdskurser, lokal för mindre konferenser, trädgårdsanläggning och en plats man kan låna som föreningslokal. Vi var med vid bouppteckningen och den 30 september skedde övertagandet.

Gården kommer att öppnas under 2021 för besök och en särskild inbjudan kommer att skickas till medlemsföreningarna. Välkomna då!

Flygbild över markerna och husen till Gessie 9:2. I förgrunden till väster syns caféet med sina serveringsbersåer. Till höger en stor maskinhall, som är sammanbyggd med den fyrlängade gården. Boningshuset längst bort i bilden. Bakom boningshuset finns en spännande park med intressanta lövträd. En hel del träd och buskar kring husen utgöres av ett brett barrsortiment.

 

Slutligen: Glöm inte att omvärldsspana. Det händer mycket saker i vardagslivet, som blir viktig historia i framtiden.

 
 
 

Ordförande Sven Jensén
Skånes hembygdsförbund

 
 

Museiföreningen Krutbrukets Vänner blir medlemsförening!

Föreningen bildades 2020 och arbetar nu för fullt med att bygga ett museum i Torsebro över krutbruket som en gång fanns där. Man har idag ca 40 medlemmar och föreningen har fått överta många föremål från bruket som tidigare förvaltades av Göinge hembygdsförening.

 

Torsebro ligger strax norr om Kristianstad och där har det tillverkats krut mellan 1680-talet och fram till 1923. Hela bruksmiljön med arbetarbostäder, industribyggnader, bruksherrgård och ekonomibyggnader är välbevarad och föreningen arbetar med att bygga upp museet i en byggnad som kallas ”den gamla stubintrådsfabriken”.

Under hösten och vintern är det arbetet pausat, men istället håller man för fullt på att planera inför nästa besökssäsong samt går igenom och förtecknar alla skriftliga källor som rör krutbruket. Föreningen är också aktiv på Facebook, och i gruppen Museiföreningen Krutbrukets Vänner finns mycket spännande historia att läsa om både bruket och krutet. Vi hälsar föreningen varmt välkomna!

Arbetet med att göra i ordning museet är i full gång. Foto: Lena Olsson

 
 
 
 

Så påverkar Covid-19 skånsk hembygdsrörelse

I våras skickade vi ut en enkät till våra 105 medlemsföreningar där vi frågade hur deras verksamhet påverkats av Coronakrisen. 65 föreningar svarade och deras svar visade att hembygdsrörelsen i Skåne förlorat åtminstone 2,3 miljoner kr, men också fått tid till vård och underhåll.

Svaren visar att föreningarna både har missat nya medlemmar eller tappat medlemmar, samt haft kostnader för verksamhet som inte kunnat genomföras. Samtidigt visar svaren att en stor kreativitet och arbetslust ändå råder i föreningarna – många har t.ex. gått över till att ha styrelse- och arbetsmöten utomhus. Man säger sig också ha fått tid att städa, rensa, måla och på olika sätt underhålla föremål och hus. Dessutom berättar flera föreningar att man börjat använda digitala verktyg på ett annat sätt än tidigare, både för möten och för att skapa utställningar. Någon förening har genomfört gemensam yoga genom Facebook och en annan tycker att det varit givande att tvingas tänka om och lösa problem.

Sammanställningen är grunden för ett öppet brev som medlemsföreningarna kan använda i sin kommunikation med t.ex. kommunen, banken och andra anslagsgivare. Brevet mailas ut till kontaktpersoner före årsskiftet och kan användas med egna tillägg. I nuläget har endast fyra av de svarade föreningarna angett att de sökt krisstöd från kommunen. Blir krisen långvarig kan fler föreningar behöva göra detsamma.

 
 

Hembygdsrörelsen håller öppet!

Många föreningar har tänkt om och skapat nya former för möten och arrangemang. Att träffas, i någon form, är viktigare än någonsin och alla arrangemang som går att genomföra smittsäkert uppskattas stort av både besökare och arrangörer. Här är några goda exempel på aktiviteter i rörelsen:

Södra Ringsjöortens bygdeförening har arrangerat corona-anpassade bygdevandringar där tipsfrågor har delats ut till alla och även funnits tillgängliga via mobil och hemsida. Vandringarna har varit ca 2 km långa och kombinerats med visning eller någon som berättar mer om landskap och platser. Deltagarna har själva tagit med sig kaffekorg och avslutat med en gemensam fika utomhus.

Östra Ljungby Källna socknars hembygdsförening ordnade i maj en kulturvandring med utgångspunkt Tingsgården i Stidsvig. Man gick gemensamt och tittade på platser i närområdet som föreningen berättade om. Alla tog med sig eget fika.

 

På Kulturarvsdagen presenterade Thomas Bardenstam tillsammans med Ingrid Thuresson, ordförande i Bjäre härads hembygdsförening, en vision om ett centrum för historiska matkulturgrödor i hembygdsparken i Boarp. Foto: Britt Larsson

 

Kulturarvsdagen gick av stapeln den 13 september, och Bjäre härads hembygdsförening ordande bl.a. presentationer av visioner för hembygdsparken, skattjakt för barnen, mattorg, grillning och höll igång smedja samt sågverk. Alla aktiviteter ägde rum utomhus och var utspridda i parken för att undvika trängsel. ”På så vis fick besökarna se hela parken också” berättar Ingrid Thuresson, ordförande i hembygdsföreningen. Trots regn på eftermiddagen var det många besökare och Ingrid berättar att det uppstod många spontana samtal i parken eftersom föredragshållarna stannade kvar hela dagen. ”Det skulle jag gärna tipsa andra föreningar om, att få de som presenterar eller håller föredrag att stanna hela dagen om man har fler aktiviteter. Det är många som inte vågar ställa en fråga inför hela åhörargruppen, men som gärna kommer fram och samtalar efteråt.” På frågan om hon har några tips till andra föreningar som vill flytta ut aktiviteterna svarar hon efter en stunds fundering att någon form av röstförstärkare nog inte är så dumt. ”Det hade inte vi denna gång, men det kan nog vara bra att ha” konstaterar hon. Under hela dagen stod föreningen ute och sålde årsböcker samt medlemskap, men alla dörrar in i de olika byggnaderna stod öppna så att besökarna kunde gå in några åt gången och titta runt. Både besökare och arrangörer var mycket nöjda med dagen, som alltså gick att genomföra på ett fint sätt  tack vare att man tänkt till ordentligt i förväg på hur det skulle arrangeras.

 
 

Se Folkhälsomyndighetens checklista för evenemang och servering. Sidan är ett stöd för att se vad som omfattas av ordningslagen, smittskyddslagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter under den pågående pandemin.

 
 
 

Sliperiet Gylsboda på SVT

Årets hembygdsförening, Sliperiet Gylsboda, presenterades i TV-programmet Sverige!

Hör föreningens ordförande Pia Lindberg berätta om hur de på bara tre år väckt sliperiet ur sin törnrosasömn.

Stillbild från SVT, programmet Sverige! Foto: Carl Magnus Lindström, SVT. Klicka på bilden för att komma till inslaget.

 
 
 

Personalförändringar på kansliet

Sara Williamsson är nu tillbaks från föräldraledighet, och vi tackar vikarierande kulturpedagog Zanna Friberg och önskar henne lycka till med doktorandstudier i Uppsala.

Kontakta gärna Sara om ni som medlemsförening vill ha ett bollplank för tankar kring pedagogiska lösningar i Corona-tider, t.ex. Arkeologiklubb eller digital visning för skolor. 

 
 
 

Kartor över lokala naturvärden

Nu finns ett nytt kartverktyg där s.k. värdetrakter i Sverige finns samlade. Här kan man utforska närområdet och se vilka särskilda naturvärden som finns. Kartverktyget innehåller också flera inspirerande exempel på hur värdetrakter kan bli utgångspunkten för utvecklingsprojekt där civilsamhället och det offentliga samverkar i landskapet.

Länsstyrelserna i Sverige arbetar regionalt med grön infrastruktur, dvs. att se helheten i landskapet och tillsammans med olika aktörer arbeta för ett långsiktigt hållbart landskap. En del av det arbetet sker med hjälp av värdetrakter. Det är större områden i landskapet med högre ekologiska värden än omgivande landskap. Det kartverktyg som länsstyrelserna nu gemensamt gör offentligt ger alla tillgång till ett helhelsperspektiv på landskapet.

 
 
 
 

Ny bok om torpare och andra obesuttna

Riksantikvarieämbetet har gett ut en ny bok, De obesuttnas arkeologi – människor, metoder och möjligheter. Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt som drivits åren 2017–2019 och innehåller bl.a. ett antal fallstudier som undersöker hur olika källor såsom kartor, stående byggnader och inventeringar kan kombineras för att skapa ny kunskap om de obesuttnas lämningar.

Genom att använda begreppet ”obesutten” inkluderar man alla former av torp och backstugor, men även de i städerna som hyrde sin bostad. Boken finns både att ladda ner som en gratis pdf, eller så kan man beställa ett tryckt exemplar. Inom projektet har också flera intressanta blogginlägg och artiklar skrivits.

 
 
 
 

Vykort med information om torpregistret kan beställas av medlemsföreningar kostnadsfritt.

Register över torpinventeringar i Skåne

Flera av våra medlemsföreningar har genomfört torpinventeringar och forskat om de lokala torplämningarna.

Ett register över dessa inventeringar är påbörjat och finns på vår hemsida. Vi tar gärna emot mer information till registret från våra medlemsföreningar, kontakta Sara Williamsson om ni vill bidra! E-post enligt principen fornamn.efternamn@skaneshembygdsforbund.se eller 046-158072

 
 
 

Höstens onsdagscaféer digitala!

Institutionerna vid Arkivcentrum Syd, där Skånes hembygdsförbunds kansli ligger, bjuder varje termin in till intressanta föredrag. Ämnena varierar och har handlat om allt från gamla kartor till järnvägar och kvinnokraft i Vittsjö. 

Föredragen kallas onsdagscaféer, eftersom det i vanliga fall bjuds på kaffe och kaka i anslutning till föredraget. Detta speciella år erbjuds föredragen digitalt istället, med möjlighet att se dem i efterhand. Just nu kan man t.ex. se föredraget Hur medeltidskyrkorna blev svenskt kulturarv. Historiker Andreas Alm berättar om folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgrens resor genom landet på 1800-talet och hur han dokumenterade, inventerade och avtecknade kyrkorna. 

 

Snart är det också dags för Arkivens dag, 14 november, då flera av institutionerna på Arkivcentrum Syd bidrar med filmer om vad man kan finna i arkiven. Skånes hembygdsförbund bidrar med en film om källmaterial i hembygdsrörelsen med nedslag hos Färs härads hembygdsförening och Torna härads hembygdsförening. Håll utkik på http://arkivcentrumsyd.se/

 

Titta på Claes Ruderstams föredrag om kvinnokraft i Vittsjö på vår YouTube-kanal. Glöm inte att prenumerera på vår kanal, så missar du inget!

 
 
 
 

Nya ämnesguider till Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek

För den som är intresserad av t.ex. arkeologi, medeltida konst eller kulturmiljövård är Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek en guldgruva. Nu blir det lättare att hitta guldkornen.

Biblioteket prenumererar på många digitala tidskrifter och mycket är tillgängligt hemifrån för den som ansöker om ett digitalt lånekort. Eftersom det kan vara svårt att hitta alla ingångar och källor har man nu börjat ta fram s.k. ämnesguider. I nuläget finns det för arkeologi, medeltidens konst och arkitektur samt museer och museologi. Via ämnesguiderna får man en samlad bild av vilka sökvägar som finns för ämnet. Kanske något att botanisera i, nu när höstmörkret inbjuder till inomhusaktiviteter? 

 
 
 

Ny i föreningslivet eller ny i den digitala världen?

På studieförbundet Sensus hemsida kan man hitta flera goda verktyg för föreningslivet, t.ex. en utbildningssida för den som är ny i föreningslivet och vill veta mer om begrepp och föreningsdemokrati, men också en stor guide till olika digitala lösningar för att föreningslivet skall kunna fortgå trots pandemi.

 
 
 
 
 

Fastighetsforskning

Tillsammans med Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar och Skånes Släktforskarförbund arrangerar vi den 10 november fyra digitala föredrag om fastighetsforskning.

Intresset är stort och de hundra platserna är nu bokade, men föredragen kommer även att filmas och läggas upp på vår YouTube-kanal. Fler föredrag och seminarier kommer säkerligen att hållas, så missa inte att hålla utkik i vår aktivitetskalender!

 

 

 

 

 

Ritning från Gårdsarkivet som finns hos Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Lunds Universitet

 
 
FacebookInstagramYouTube

Följ oss på sociala media! På Facebook berättar vi bl.a. mer om spännande projekt och samarbeten, Instagram-kontot är fullt av fina utflyktstips och på YouTube fördjupar vi oss i kunskap, samlingar och berättelser!

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du är kontaktperson för din föreningen, eller för att du skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här!