December 2018
Avregistrera    Webbversion

På väg mot en klimatsmart Göteborgsregion

Göteborgsregionen har beviljats medel från Energimyndigheten för att stödja kommuner i projektet Färdplan för klimatsmart Göteborgsregion. Under två år ska medlemskommunerna tillsammans öka genomförandetakten och effektiviteten i det regionala klimatarbetet.

Syftet är att ta fram en delregional färdplan för samarbete kring Västra Götalands regionala mål om att bli fossiloberoende år 2030.

Projektet ligger bra i tid då FN:s klimatpanel (IPCC) nyligen släppte sin specialrapport om global uppvärmning. Rekommendationen där är att klimatarbetet måste intensifieras under de kommande tio åren för att begränsa klimatförändringens allra värsta effekter.

Läs mer

Att blicka bakåt...och framåt!

Förbundsdirektören har ordet.

En mandatperiod är snart över och en ny startar.  Vid det sista sammanträdet för mandatperioden såg förbundsstyrelsen tillbaka på de senaste fyra åren med ingången  ”Har vi skapat mervärde för våra medlemskommuner genom arbetet i Göteborgsregionen?”
Det kommunala uppdraget är brett och de insatser vi arbetat med under mandatperioden speglar just den bredden. När kommunerna använder sitt kommunal-förbund som allra bäst då finns vi som medlemskom-munernas  företrädare  i gränslandet mellan många olika aktörer i komplexa samverkansstrukturer.

Läs hela krönikan

Ungas livssituation i nio kommuner i Göteborgsregionen

Så tänker ungdomar om fritid, skoltid, inflytande, trygghet och hälsa – och så jobbar kommunerna med dessa frågor.

Läs mer

Nytt ESF-projekt inom funktionshinder- och äldreområdet: Mer Omsorg med Digital teknik (Modig)

GR har tillsammans med åtta kommuner i regionen fått drygt 17 miljoner kronor för att bidra till att stärka kompetensen när det gäller digitalisering inom funktionshinder- och äldreområdet. Kommunerna ska utse så kallade digitaliseringsombud som ska ge kompetensstöd till sina kollegor.

Läs mer

PRAO-nytt

Tips och råd för prao

Sedan 1 juli i år är prao obligatoriskt i två veckor under åk 8 och/eller 9. Prao utformad och strukturerad på rätt sätt är en värdefull tillgång i skolans arbete med studie- och yrkesvägledningen och därför vill vi här dela med oss av fem tips för skolan vid planeringen inför prao. Här ger vi även fem tips för företag som ska ta emot en praoelev.

 

Processtöd kring prao – framtidsrustad region

Göteborgsregionen erbjuder genom projektet Framtidsrustad region ett processtöd till grundskolor som behöver utveckla prao och integrera den i undervisningen i samverkan mellan rektor, lärare samt studie- och yrkesvägledare. Stödet omfattar tio timmar och skräddarsys utifrån din skolas behov. Här kan du läsa mer om stödet!

 

Processtöd kring prao - miljöpraktik

I vårt tematiserade praktikpaket miljöpraktik ligger fokus för prao på miljö och hållbar utveckling. Paketet innehåller tydliga och spännande case som eleverna arbetar med i praktikens tre faser, före, under och efter, utöver att följa med i arbetsplatsens verksamhet. Allt sker med processtöd från Göteborgsregionen. Läs mer om miljöpraktik här.

En cykelplan för Göteborgsregionen ska tas fram i nytt projekt

GR har blivit beviljade medel från Energimyndigheten för att ta fram en Cykelplan för Göteborgsregionen. Projektet är tvåårigt och syftar till att bana vägen för sammanhållande pendlingstråk mellan tätorter. Fokus i projektet är att skapa den dialog och de organisatoriska förutsättningar som detta kräver. Cykelresan ingår ofta som en del i en längre resa och goda kopplingar mellan cykelstråk och kollektivtrafikens knutpunkter ökar hela systemets attraktivitet.  

Läs mer

Tidigare ensamkommande barns situation, behov och rättigheter

Det behövs mer kunskap om den nya gymnasielagen samt psykisk hälsa bland ensamkommande ungdomar och deras rättigheter. Därför bjöd Länsstyrelsen och GR in till en heldag där Migrationsverket, Socialstyrelsen, SKL, Barnrättsbyrån med flera medverkade. Vår kunskapssammanställning från dagen ger en samlad bild av vilka utmaningar samhället står inför inom det här området.

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i förskolan

Göteborgsregionen arbetar som bäst på att ta fram ett material rörande miljö och hållbar utveckling riktat mot förskolan. Tillsammans med sopsamlarmonstren kommer barnen att på ett lekfullt sätt få öva sig på att källsortera, återvinna och minimera. Övningar och material kommer att presenteras genom en hemsida under våren 2019

Håll utkik på vår Facebooksida: Sopsamlarmonster - göteborgsregionen

Nytt projekt med fokus på hållbar näringslivsutveckling i stråket Göteborg-Borås

Tillväxtverket har beviljat Göteborgsregionen medel för projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås som kommer genomföras fram till juni 2020. Syftet är att ta fram planeringsunderlag som stöttar hållbara näringslivsetableringar.   

Läs mer

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

Arbetar du nära personer med psykisk ohälsa? Eller leder du en sådan verksamhet? I det här filmklippet berättar vi vad återhämtning kan innebära och varför ett återhämtningsinriktat förhållningssätt är så viktigt.

Läs mer

Nu är Yrk In i Göteborgsregionen igång med fyra delprojekt

Det ESF-finansierade projektet Yrk In, som fortsätter i spåren efter Plug In, ska stärka och bredda yrkesutbildningen i regionen. Projektet ägs av SKL, och fyra regioner deltar med tolv delprojekt. I Göteborgsregionen deltar skolor och kommuner genom ettåriga delprojekt, och den här terminen har fyra delprojekt kommit igång!

 Läs mer

”Det går inte att hitta arbetsglädje – vi behöver skapa den”

Det var Christina Stiellis budskap till deltagarna på demenskonferensen 2018. Årets tema var förebyggande demensomsorg – med fokus på forskning, samhälle och personal. Vi har sammanfattat det viktigaste från dagen i en konferensrapport som nu finns att ladda ner.

Läs mer

Sex, unga och skolans roll

4 oktober arrangerades den elfte upplagan av konferensen Sex, unga och skolans roll av Göteborgsregionen, denna gång tillsammans med Skolverket. Konferensen har olika teman varje år, men utgår alltid från sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Årets tema var #lärandehälsa och under dagen fick deltagarna bland annat lyssna på en gemensam presentation av Skolverket, Skolinspektionen och Folkhälsomyndigheten kring hur sex- och samlevnadsundervisningen kan bidra till att ge alla barn och unga jämställda förutsättningar i livet.

Sextonde upplagan av Mötesplats IFO

Cirka 350 personer som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens 13 kommuner kom till Mötesplats IFO den 8 november. De utbytte erfarenheter om misstag de gjort och hur de kommit vidare, arbetssätt som funkar, nya samverkanslösningar med mera.

Läs mer

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi på Göteborgsregionen (GR) hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion