Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MDK undersöks

Linn Rosell, RCC Syd, presenterar en studie som undersökt resursanvändningen vid multidisciplinära terapikonferenser (MDK) i södra sjukvårdsregionen:

– Som verksamhetsutvecklare och deltidsdoktorand är MDK mitt fokusområde. Det finns idag väl etablerade lokala, regionala och nationella MDK i Sverige men evidens saknas gällande bland annat resursförbrukning och funktionalitet.  Att försöka stimulera ett strukturerat förbättringsarbete ser jag som en viktig arbetsuppgift.

Till varierande resursförbrukning vid MDK


Nationell samling kring bäckenrehabilitering

25-26 januari samlades ca 200 personer från hela landet i Malmö för att dela med sig av och lära om vilka problem som kan uppstå vid cancer i bäckenet, samt vilka behandlingsmöjligheter som finns tillgängliga. Vid mötet presenterades även RCC:s arbete med att ta fram nationella riktlinjer för handläggning av patienter med besvär efter cancerbehandling. Riktlinjerna går nu ut på remiss och väntas vara klara under våren.

Läs mer om RCC:s arbete med funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Missa inte vårens temadag för kontaktsjuksköterskan

Den 19 april arrangeras den populära inspirationsdagen för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten. RCC Syd bjuder in föreläsare som kommer att berätta mer om vårdpersonals språkbruk och metaforer för cancer, familjens hälsa och välbefinnande vid cancersjukdom och hur en hund kan hjälpa barn som anhöriga inom palliativ vård.

Läs mer och anmäl dig här


Multidisciplinär uppföljning av sena komplikationer efter barncancer

I Sverige finns ca 9000 före detta barncancerpatienter. Överlevnaden efter barncancer har ökat markant under de senaste 40 åren och idag överlever ca 80%. Två tredjedelar av dessa har p.g.a. cytostatika och strålbehandling en risk för komplikationer senare i livet. På Seneffektmottagningen, VO Onkologi, SUS, följer man regelbundet upp vuxna barncanceröverlevare som behandlats i Södra sjukvårdsregionen. Målet är att tidigt identifiera de problem överlevarna har så att behandling och psykosocialt stöd kan sättas in när det fortfarande är möjligt. Under temadagen för kontaktsjuksköterskan den 19 april berättar medarbetare från Seneffektmottagningen mer om sitt arbete.

Kostnadsfri utbildning i Good Clinical Practice (GCP)

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studier. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier och läkemedelsprövningar. Nu erbjuder RCC Syd en kostnadsfri utbildning i kliniska prövningar för läkare och sköterskor inom cancervården.

Läs mer och anmäl dig här


Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll

Gynekologisk cellprovtagning är en av Sveriges mest framgångsrika screeningverksamheter som har räddat många kvinnors liv. Den 2 maj kan du som arbetar med cervixcancerprevention få information om historik, utveckling och forskning som har lett till hur vi arbetar idag. Följ med på resan till nya vårdprogrammet och primärscreening med HPV.
Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska på RCC Syd: - Vi kommer bland annat prata om hur vi kan göra cellprovtagningen säkrare, om pojkar kommer att inkluderas i skolhälsovårdens vaccinationsprogram HPV-vaccination och visa det nyligen framtagna webbutbildningsprogram som vi önskar att alla inom vårdkedjan cervixcancerprevention skall genomföra.

Läs mer och anmäl dig här


Frågor som ofta kommer i skymundan inom cancervården

Broschyren ”Fyra viktiga frågor” är ett stöd för dig som i ditt arbete möter patienter med cancer. Den lyfter frågor som ofta kan vara svåra att tala om som existentiella frågor, barnfamiljen i cancervården, sex och cancer och sjukskrivning vid cancersjukdom.  

Ta del av broschyren här

Tydlig effekt av nivåstruktureringen av peniscancer

Det finns en tydlig effekt av nivåstruktureringen av peniscancer vad gäller kurativt syftande primärkirurgi samt lymfkörtelkirurgi. Det visar den nya nationella rapporten kring nivåstrukturering av peniscancer. Rapporten visar också att vårdenheterna uppfyller målnivån enligt vårdprogrammet avseende namngiven kontaktsjuksköterska. Denna rapport är den första i sitt slag och är baserad på Nationella kvalitetsregistret för peniscancer (NPECR).

Läs mer här


Utbildning och inkomst avgör om kvinnor lämnar cellprov

Bilden av att utlandsfödda kvinnor i Sverige oftare uteblir från gynekologisk cellprovskontroll behöver nyanseras. En studie från Sahlgrenska akademin, publicerad i tidskriften PLOS One, klargör att utlandsfödda kvinnor deltar i samma utsträckning som svenskfödda med motsvarande utbildningsnivå och inkomst.

Läs mer här

Tre nya SVF införs i år

I år införs tre standardiserade vårdförlopp för vulvacancer, neuroendokrina buktumörer och buksarkom. Inga nya vårdförlopp kommer att tas fram.

Till standardiserat vårdförlopp vulvacancer

Till standardiserat vårdförlopp neuroendokrina buktumörer

Till standardiserat vårdförlopp buksarkom


Tre vårdprogram ute på remiss

Tre nationella vårdprogram enligt RCC-modell gick nyligen ut på remiss till professions- och patientföreningar och landsting/regioner.

Ett vårdprogram går ut på remissrunda 1

  • Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Två nationella vårdprogram går samtidigt ut på remissrunda 2

  • Malignt melanom
  • Tumörer i hjärna och ryggmärg

Läs mer här

Sarkombehandling föreslås bli koncentrerad till tre ställen

RCC i samverkan rekommenderar landsting och regioner att koncentrera avancerad sarkombehandling till tre vårdenheter i landet. Förutsatt att landstingen beslutar i linje med rekommendationen kommer nationella vårdenheter att etableras vid Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus, med start den 1 november 2018.

Läs mer här


Första nationella vårdprogrammet för analcancer är klart

Analcancer är en ovanlig tumörform. Ungefär 150 patienter insjuknar årligen i Sverige, men incidensen ökar. Nu finns ett första nationellt vårdprogram.

Du når det här

Ny version för SVF urinblåsa

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är nu reviderat och finns ute på remiss för synpunkter. Ändringarna omfattar bland annat ålderskriterier och recidiv. Synpunkter ska vara inlämnade senast 13 februari.

Till remissversionen


Vårdförlopp för hudmelanom uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom är uppdaterat. Uppdateringen innebär bland annat förtydliganden om välgrundad misstanke och utredningsförlopp.

Läs mer här

Nytt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

Waldenströms makroglobulinemi är en ovanlig tumörsjukdom, i Sverige insjuknar ca 100 personer per år. Nu finns det första nationella vårdprogrammet utformat efter RCC:s riktlinjer publicerat.

Läs mer här

På gång

Nätverksmöte koloskopi

  • 6 april, 9.30–15.00, Lund

Antalet koloskopier ökar för varje år, så gör också behoven och koloskopi beskrivs i många sammanhang som en flaskhals. Inför sannolikt kommande screening för kolorektal cancer finns många utmaningar och ett behov av att skapa ett nätverk för regionalt samarbete.

Läs mer och anmäl dig här

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

  • 17 april, kl. 9.00–15.00, Malmö

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens. Metoden är relativt enkel att lära sig och förtjänar större spridning i vår region. Med denna workshop vill vi samla både er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.

Läs mer och anmäl dig här

Gyncancerdagen

  • 18 april, Malmö

Återkommande event för att uppmärksamma gynekologisk cancer, i samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer. Plats: Sankt Gertrud i Malmö. Mer information kommer inom kort.

Gynekologisk cellprovtagning 50 år

  • 2 maj, kl. 12.00–17.00, Malmö

Stora utvecklingsinsatser har genomförts inom gynekologisk cellprovtagning och i år har ett helt nytt nationellt vårdprogram sett dagens ljus. Följ med på resan till nya vårdprogrammet och primärscreening med HPV.

Läs mer och anmäl dig här

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.