Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren. Börja prenumerera? Klicka här. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Nyhetsbrev 3, november 2017

Välkommen till höstens nyhetsbrev!

 

Detta är det tredje nyhetsbrevet för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. I detta nummer får du bland annat veta mer om nya delprojektledaren Janna Petersson, som är vikarie för Ida Lindbergh som är föräldraledig ett år framöver. Du kan även läsa om vad som händer i projektet, vad som pågår inom andra processer som rör havsplanering samt få tips om aktuella evenemang med marint fokus.

Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år.

Läs mer om projektet på: www.grkom.se/kustzonen

Trevlig läsning!

 

Susanne Härenstam                                                       Janna Petersson

Projektledare                                                                   Delprojektledare

                                  


VAD HÄNDER I PROJEKTET?

Foto: Ida Lindbergh

Kort resumé av sommarens och höstens arbete

Under sommaren och hösten har projektledningen i samarbete med arbetsgrupperna köpt in konsult som ska ta fram nya planeringsunderlag inom projektet. För mer information se rubriken Ramböll tar fram nytt planeringsunderlag.

Projektledningen har inlett planeringsarbetet av det politiska visionsarbete som kommer att ske under våren. Dessutom har arbetsgrupperna inlett sitt arbete med att skriva delrapporter för gruppernas nio temaområden. För mer information se rubriken Arbetsgruppernas insats under sommaren och hösten.

Uppbygganden av GR:s nya karttjänst är i full gång, som en del av projektets delmål att samla relevant planeringsunderlag inför kommunernas kommande översiktsplanering i kust- och havsområdet. Läs mer under rubriken GR:s nya karttjänst.

Janna Petersson och Susanne Härenstam under Maritima klustret i Västsveriges årskonferens på Lindholmen den 7 november. Foto: Anna Söderström

Fortsatta informationsinsatser i projektet

Under våren genomförde projektledningen en informations- och förankringsturné runt om i de deltagande kustkommunerna. Önskemål framfördes då om att projektledningen skulle besöka kommunerna en gång i halvåret för fortsatt dialog med tjänstepersoner och politiker. Detta är tyvärr inte genomförbart med hänsyn till de resurser som projektet förfogar över.  

I projektet finns kontaktpersoner från varje kommun vars roll är att informera på hemmaplan. Även de politiker som sitter med i styrgruppen för projektet får information kontinuerligt. Klicka på länken nedan för att se vilka som representerar just din kommun.

Även detta nyhetsbrev är en viktig informationskanal i projektet liksom webbsidan www.grkom.se/kustzonen

Läs mer här

Foto: Susanne Härenstam (vänster) och Anders Lund (höger)

Arbetsgruppernas insats under sommaren och hösten

Vårterminen avslutades med en heldag på Öckerö den 31 maj. Avslutningen innehöll bland annat trendspaningar kring hur vi kan använda havet i framtiden.

Under hösten har arbetsgrupperna fortsatt att träffas inom sina temaområden, bland annat har de påbörjat arbetet med att ta fram delrapporter.

Läs mer här

Ramböll tar fram nytt planeringsunderlag

I augusti skickades en förfrågan ut till 21 konsulter angående uppdraget att ta fram ett nytt planeringsunderlag för mellankommunal kust- och havsplanering. Totalt inkom sex anbud. Uppdraget gick till Ramböll Sverige AB som ska ta fram totalt tre nya planeringsunderlag (tre deluppdrag).

Deluppdragen innefattar:

  • Tillgänglighetsanalys av kusten
  • Båtplatskartläggning och alternativa lösningar för framtidens båtliv
  • Förutsättningar för energiproduktion till havs

Den 29 november samlas de fyra arbetsgrupperna tillsammans med konsulterna för avstämning och workshop inom de tre deluppdragen. Den 7 februari ska konsulterna slutredovisa sina uppdrag. Även då samlas samtliga arbetsgrupper. 

GR:s nya karttjänst

GR:s nya karttjänst håller på att byggas upp. Ett av projektets delmål är att skapa en GIS-plattform för att samla planeringsunderlag inför kommunernas kommande översiktsplanering i kust- och havsområdet.

Den 28 september bjöds GIS-ansvariga och planerare från kommunerna, länsstyrelserna i Västra Götaland och Hallands län samt Turistrådet Västsverige in till ett möte för att diskutera det fortsatta arbetet med geodata i projektet och Christine Flood informerade om GR:s nya karttjänst.   

Arbetet med att prioritera data har genomförts i arbetsgrupperna och rent generellt är behoven av data stora. En utmaning vi har stött på under projektets gång är att geodata skiljer sig åt i de olika länen, vilket gör att det ibland saknas data i någon eller några kommuner.  

De data som arbetsgrupperna har prioriterat som nödvändiga för det fortsatta arbetet läggs in i karttjänsten från och med november. Karttjänsten lanseras på det gemensamma arbetsgruppsmötet i Uddevalla den 29 november.

Vem är Janna Petersson?

Den 16 oktober började Janna Petersson arbeta på GR som delprojektledare för projektet. Janna kommer att ersätta Ida Lindbergh ett år framöver, då Ida är föräldraledig. Men vem är Janna Petersson? Här får ni svaret!

Janna Petersson är fysisk planerare, utbildad vid Blekinge tekniska högskola, och ursprungligen göteborgare. Sedan 2013 har Janna arbetat som planeringssekreterare i Herrljunga kommun och bland annat tagit fram kommunens nya översiktsplan.

- Nu ska det bli jättespännande att få jobba med ännu större penseldrag över kommungränser och dessutom i nya miljöer, säger Janna.

Samverkan och hållbarhet är starka drivkrafter, liksom för både GR och projektet.

- Gångavstånd till jobbet är också ett plus, även om jag kommer att sakna att åka tåg ibland, berättar Janna. Detta var något hon gjorde en stor del av sin tid när hon arbetade i Herrljunga. Totalt dryga tre varv runt ekvatorn hann det bli under de fyra år som hon pendlade.

På fritiden är det stora intresset musik och Janna spelar bland annat fiol.


PÅ GÅNG I OMVÄRLDEN

Havsplaneområde Västerhavet omfattar Västra Götaland, Halland och en liten del av norra Skåne. Under våren 2017 fanns möjlighet att lämna tidiga synpunkter på utkastet till havsplan för Västerhavet. I februari 2018 börjar det formella samrådet. Foto: Misak Nalbandian

I februari börjar samrådet om havsplan för Västerhavet

Den 15 februari presenteras förslagen till Sveriges första havsplaner. Samtidigt inleds ett samråd där kommuner, regionala organ, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer får komma in med synpunkter. En av planerna gäller Västerhavet.

Läs mer här

Remiss om ”Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö – MOSAIC”

På uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har företaget AquaBiota tagit fram ett förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö. Förslaget utarbetas inom ramarna för regeringsuppdraget (till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna) om att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur (GI). Ramverket ska kunna fungera som ett verktyg vid olika former av förvaltning och blir ett viktigt verktyg för att ta fram underlag för havs- och kustzonsplaneringen.

MOSAIC-metoden har under hösten varit ute på remiss, bland annat i worshop-format. Länsstyrelsen Västra Götalands län anordnade en workshop den 11 oktober där Kustzonsprojektets arbetsgrupp för temat Miljö samt miljörepresentanter inom projektets kommuner bjöds in att delta. På workshopen deltog även projektledningen.  

Länsstyrelsen sammanställde de synpunkter som framkom under workshopen och bakade in dem i länets samlade synpunkter på remissen till Havs- och vattenmyndigheten.  

Här kan du hitta mer information:

Remisshandlingar

Svar på remissen 

AquaBiotas webbsida om Mosaic

Havs- och vattenmyndigheten arbete med grön infrastruktur

Symphony – ett planeringsverktyg för ekosystembaserad havsplanering

SKL:s seminarium om kust- och havsplanering

Den 16 oktober anordnade SKL ett seminarium om kust- och havsplanering i Stockholm. Seminariet gick även att följa via webben. Föredragshållare under seminariet var; SKL, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Vaxholms stad/Tyréns AB, Tillväxt Norra Bohuslän samt Sjöfartsverket. Från vårt projekt deltog projektledningen, flera representanter från Länsstyrelsen Västra Götalands län samt planerare från Tjörn och Orust kommuner.

Som ett resultat av dagen har SKL startat upp ett diskussionsforum för kust- och havsplaneringsfrågor. Vill du som kommunanställd vara med i forumet? Mejla i så fall Emilie Gullberg  

För dokumentation från seminariet läs här

 

Boverkets arbete med ny vägledning för kust- och havsplanering

Boverket har inlett ett arbete med att ta fram en vägledning som ska ge kommunerna stöd i översiktlig planering av kust- och havsområdena. Ett första referensgruppsmöte anordnades i Stockholm den 27 september där diskussion fördes kring framtida utmaningar inom kust- och havsplanering och tips, tankar och idéer samlades in från mötesdeltagarna.

På mötet deltog från projektet Susanne Härenstam, projektledare, samt Ingela Isaksson, Länsstyrelsen Västra Götalands läns/Havs- och vattenmyndigheten. Dessutom deltog flera representanter från kustkommuner runt om i Sverige samt representanter från Boverket, SKL, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i Kalmar och Västernorrlands län.  

Ett nytt möte med referensgruppen planeras att hållas efter årsskiftet. Vägledningen beräknas vara klar hösten 2018.

Kontakt: Anette Johansson, Boverket


KOMMANDE SEMINARIER OCH KONFERENSER


LÄNKAR

www.grkom.se/kustzonen

Om projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.

www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op

Om arbetet med Blå ÖP i Norra Bohuslän.

www.havochvatten.se/havsplanering 

Om den aktuella havsplaneringen.

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/havsplanering

Om den regionala havsplaneprocessen i Västerhavet.


PRENUMERATION

Du får detta nyhetsbrev för att du är eller har varit delaktig i projektet eller förstudien alternativt har anmält att få nyhetsbrevet. Vill du inte ha brevet framöver så avregistrera dig via länken överst i brevet.


NÄSTA NYHETSBREV

Nästa nyhetsbrev kommer ut i februari 2018. Vill du dela med dig av något? Hör av dig till Susanne Härenstam.

Tidigare nummer av nyhetsbrevet kan du hitta på projektets hemsida.


PROJEKTÄGARE OCH FINANSIÄRER

I projektet ingår Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.

Projektet drivs av GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) och finansieras av de åtta deltagande kustkommunerna samt: