Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Oktober 2 2015

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Fortsatt samarbete inom Göteborgsregionen för att möta flyktingsströmmen - på kort och lång sikt

Innehållet i oktober månads nyhetsbrev speglar att flyktingmottagandet i Göteborgsregionen i hög utsträckning präglar våra insatser just nu.

Det pågår ett intensivt arbete för att möta akuta utmaningar för ankomstkommunerna med fokus på ensamkommande barn. Samtidigt växlas insatser upp i syfte att klara den mer långsiktiga etableringsprocessen för såväl ensamkommande barn som vuxna och familjer.

GRs förbundsstyrelse beslutade i oktober om en 30-punktslista med insatser på kort sikt. Läs mer här

Läs hela krönikan    


GR-kommunerna samlar insatserna kring flyktingfrågan

GR fortsätter stödja Mistra Urban Futures 2016-2019

Förbundsstyrelsen godkände 16 oktober ett 30 punkter långt förslag som ska stärka flyktingmottagandet.

Inom Göteborgsregionen finns ett akut behov av att gemensamt titta på hur man bäst kan hantera flyktingmottagandet och de nya situationer som uppstår runt om i kommunerna med flyktingtillströmningen.

Några av punkterna på listan handlar om bostadssituationen, där en idé är att bygga upp moduler för tillfälliga boenden. Andra förslag handlar om att ta fram mallar för hyresavtal för privatpersoner som vill hyra ut hela eller delar av sina bostäder samt att föra dialog med byggare om olika tillfälliga lösningar.

Ytterligare ett spår handlar om utbildningsinsatser, där GR vill intensifiera satsningarna på yrkesutbildning med språkstöd. Fem yrkesutbildningar med språkstöd startar snarast.  Som en del av de sociala insatserna planeras utbildningar för nya gode män, vilket det just nu är brist på. En handlingsplan kring de barn som försvinner planeras även. Läs mer här 
Kontakt: Helena Söderbäck

GRs förbundsstyrelse har beslutat att fortsätta stödja det gemensamma lärandet och kunskapsuppbyggnaden i Mistra Urban Futures.

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling. Mistras (stiftelsen för miljöstrategisk forskning) styrelse fattade i september ett beslut om en fortsatt finansiering av centrumet 2016-2019. Finansieringen minskar dock årligen från 2017 och framåt för att ge incitament till alla parter att säkra ett självgående centrum 2019 och framåt.

Investeringarna framöver syftar till att skapa ett centrum som kan fortsätta vara verksamt även efter den tidsbegränsade finanseringen från Mistra. Det är nödvändigt att under 2016 forma en strategi för framtida organisation, partnerskap och finansiering. Detta kan komma att öka behovet av insatser och finansiellt åtagande från alla konsortieparter, inklusive GR.

GR bidrar som en av sju konsortieparter med finansiering av centrumet 2016 på samma nivå som 2015 med kontanta medel och arbetstid motsvarande ca 1,2 miljoner kronor.  
Kontakt: Lisa Ström


Gymnasiedagarna rustar ungdomarna

13 oktober slogs dörrarna upp för Gymnasiedagarna på Svenska Mässan, som en hjälp att sondera i utbudet och rusta eleverna till att göra välgrundade val. Över 20 000 besökte årets mässa.

10 000 niondeklassare i Göteborgsregionen står just nu inför sitt gymnasieval. Nästan alla skolor i Göteborgsregionen, ett tjugotal från övriga landet samtrepresentanter från företag och branscher är några exempel på vad som gick att hitta bland de 117 utställare som medverkade på årets mässa.

På en gemensam yta fanns oberoende studie- och yrkesvägledare på plats för att möta eleverna och deras funderingar kring gymnasievalet. Här stod även arbetslivet redo att prata om vilka kompetenser som efterfrågas på en framtida arbetsmarknad. En nyhet för i år var Speakers’ corner- en scen där medverkande skolor, branscher och företag hade möjlighet att visa upp sin verksamhet på ett inspirerande sätt. Därtill svarade studie- och yrkesvägledare på frågor via Gymnasiedagarna online, en chattfunktion för de ungdomar som av olika anledningar inte kunde ta sig till Svenska Mässan.

Gymnasiedagarna arrangeras av GR Utbildning och pågick i år mellan den 13 och 15 oktober på Svenska Mässan i Göteborg. Den årliga mässan är en del av det öppna utbildningslandskapet, vilket innebär fri sökning till samtliga gymnasieskolor i regionen. Årets mässa hade 20181 besökare.

Mer information  

Kontakt: Wictoria Kovats 


Varför söker äldre bistånd första gången?

GR-nätverket för äldreomsorgs- samt hälso- och sjukvårdschefer har initierat en FoU-studiemed syfte att öka kunskaperna om och hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som erbjuds i GR-kommunerna överensstämmer med äldres faktiska behov.

Studien inleds under hösten och pågår till våren 2016. Ett effektivt förebyggande och hälsofrämjande arbete skapar bättre förutsättningar för äldre personer att bibehålla sin hälsa och självständighet och ses av nätverket som ett verktyg för att möta kommande demografiska utmaningar i regionen.

Kontakt: Theresa Larsen

Mer information


Praktiskt och teoretiskt stöd i förbättringsarbete

Förändring, förbättring, lärande – att arbeta med verksamhetsutveckling handlar om att styra många processer.

Det inbegriper alla steg från initiering av en ny idé till uppföljning av om det faktiskt fungerade som vi tänkt. Det handlar även om att få goda idéer att hålla på lång sikt. Därför har FoU i Väst/GR satt ihop en utbildning som innehåller såväl teori som praktik och som utgår från varje deltagares eget utvecklingsarbete. Som litteratur i utbildningen ingår bland annat den mycket uppskattade handboken Förändring, förbättring, lärande som nu äntligen finns i nytryck.

Kontakt: Karin Westberg och Ulla-Britt Caping Salas


GR Vux inbjudna till Nationell samling: Sverige tillsammans

GR Vux medverkade den 12 oktober, på inbjudan av regeringen, vid Nationell samling: Sverige tillsammans.

Med anledning av flyktingläget ville statsminister Stefan Löfvén samla kommuner, myndigheter, forskare, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och fler för att uppmärksamma de bästa arbetssätten som finns lokalt, nationellt och internationellt samt dra upp riktlinjerna inför framtiden. I inbjudan uttryckte statsministern: ”Många bra insatser görs också här hemma, men det kommer att krävas mer. Vi behöver samla alla krafter som kan och vill bidra till nyanländas etablering, för att skapa de jobb, bostäder, utbildningsmöjligheter och den samhällsgemenskap som nu krävs – så att vi alla, oavsett var vi kommer ifrån, kan fortsätta bygga Sverige starkt tillsammans”.

GR Vux satsning Yrkesutbildningar med språkstöd, som startade som ett pilotprojekt 2013 och nu ingår i ordinarie utbud av regionsgemensamma yrkesutbildningar för vuxna, presenterades i seminariet Svenska och yrkeskunskaper – vägen till jobb. Presentationen följdes av en paneldebatt med medverkande från Haninge och Tyresö vuxenutbildningar där vikten av samverkan lokalt och regionalt lyftes. Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, introducerade seminaret med att säga ”Om vi lyckas att kombinera SFI med yrkeskunskaper, det är då vi får det ultimata verktyget för att människor så snabbt som möjligt ska komma in i vårt samhälle”.

Kontakt: Anne-li Drath


GR har godkänt målbild för Stråket Göteborg-Borås 2035

Måldokumentet Stråket Göteborg-Borås 2035 – En gemensam målbild för en hållbar regional struktur godkändes av GRs förbundsstyrelse i september.

Måldokumentet är framtaget i samverkan mellan GR och Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund samt kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd och Borås. Berörda medlemskommuner rekommenderas nu att i sin tur ställa sig bakom målbilden.
 
Förbundsstyrelsen ställde sig samtidigt bakom ett beslut i beredningen för hållbar utveckling (BHU) som förordar att Trafikverket ska genomföra kapacitetsanalyser utifrån funktionsutredningens resultat samt beskriva hur infrastrukturen behöver byggas ut för att klara Västra Götalandsregionens funktionsmål.

Kontakt: Per Sahlin


De vann Utmärkelsen 2015 för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv

Under Gymnasiedagarna på Svenska Mässan tillkännagavs vinnarna av Utmärkelsen 2015.

Vinnare i kategori grundskola: Sjumilaskolan, Göteborg

Vinnare i kategori gymnasieskola: Elof Lindälvs gymnasiesärskola, Kungsbacka.

Vinnare i kategori företag: Speed Group, Borås

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic invigde dagen och följdes av Niklas Egels Zandén, professor vid Handelshögskolan som pratade om CSR (Corporate Social Responsibility) som strategiskt samarbete mellan skola och arbetsliv.

Prisutdelare var Helene Odenjung, ordförande för Utbildningsgruppen, GR. På plats under premieringen var representanter från näringsliv, skola och fackliga organisationer.

Läs mer

Kontakt: Johanna Redelius  


Slutspurt för rekas.se

Nu pågår slutspurten gällande arbetet med det interaktiva verktyget rekas.se

Den sista oktober ska arbetet vara färdigt med att sammanställa statistik gällande antagna till gymnasieskola, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola och universitet för hela Västra Götalandsregionen. Statistiken kopplas till prognoser på arbetsmarknaden gjorda av SCB och Arbetsförmedlingen och har en helt nyutvecklad funktion som riktar sig speciellt till studie- och yrkesvägledare.

Verktyget, som är en del av Visa Väst, är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Boråsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och GR samt finansieras med medel från Tillväxtverket. Projektgruppen sitter under de sista veckorna med validering av indata, men det går ändå att gå in och tjuvkika för att exempelvis se vilket meritpoäng som behövs för att komma in på olika högskoleutbildningar, hur studerande pendlar till sin utbildning eller hur många som är antagna till en viss utbildning.
Kontakt: Jenny Sjöstrand 


Öppna jämförelser bland kommunerna i Göteborgsregionen

FoU i Väst/GR har tagit fram regionala sammanställningar av resultaten i Öppna jämförelser för att underlätta jämförelser och stimulera till erfarenhetsutbyte bland GR-kommunerna. Nu finns det färska sammanställningar om den sociala barn- och ungdomsvården, stöd till brottsoffer – våld i nära relationer samt missbruks- och beroendevården. Inom kort publiceras också en rapport om stöd till personer med funktionsnedsättning och senare i år även en rapport om ekonomiskt bistånd.

Kontaktperson: Åsa Nilsson

Mer information


Kunskapscafé kring studie om undvikbar slutenvård och återinskrivningar på sjukhus

En ny studie från FoU i Väst/GR visar att återinskrivningar på sjukhus och undvikbar slutenvård är trubbiga mått på vårdcentralers kvalitet och snarare mäter segregation.

Den 5 november är du välkommen till ett kunskapscafé för att diskutera studiens resultat.

Nivåerna av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar på sjukhus inom en till 30 dagar bland patienter 65 år eller äldre skiljer sig åt mellan vårdcentraler i Västra Götalands län. På uppdrag av Ledningsgruppen för samverkan i Västra Götalands län har FoU i Väst/GR undersökt vad det beror på.

Trubbiga mått

– Studiens resultat pekar på att det inte finns en enskild faktor som kan förklara nivåerna av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar på vårdcentralsnivå. Vi har inte funnit något stöd för hypotesen att vårdcentraler med lägre nivåer av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar arbetar på ett bättre sätt med att möta äldre patienters behov, säger Theresa Larsen, FoU i Väst/GR, som genomfört studien.

Läs mer här 

Kontakt: Theresa Larsen


Konferens för regionens studie- och yrkesvägledare

Aldrig tidigare har studie- och yrkesvägledning varit så omtalat och engagerat så många. Därtill har utmaningarna med arbetet knappast minskat. Inom ramen för projektet Visa Väst samlades i oktober 180 studie- och yrkesvägledare från Västra Götaland till en konferens kring de frågor och utmaningar som de i sin yrkesroll stöter på i vardagen.

Gruppdiskussioner hölls kring vägledarens olika utmaningar och strategier och den digitala webbplattformen syvonline.se som utvecklats inom ramen för projektet presenterades. Medverkade gjorde även Zinat Pirzadeh, studie- och yrkesvägledare och ståuppkomiker, som lyfte vägledarens strategier i ett pluralistiskt samhälle. Anders Lovén, fil. lic. i pedagogik, Malmö Högskola, pratade om vägledning i förändring, och Troed Troedsson, framtidsanalytiker och författare, visade på vägledarens nya roll år 2020.

Läs mer om Visa Väst och Syvonline här

Här skriver tidningen Skolvärlden om Syvonline

Kontakt: Sofia Reimer


Webbplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning

Utvecklingen av syvonline.se har pågått i närmare två år.

Webbplatsen, som riktar sig till alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning, har nu flera hundra medlemmar från hela landet som på olika sätt arbetar med studie- och yrkesvägledning och nya tillkommer varje vecka.
På syvonline.se finns en metodbank där användarna kan hitta metoder och material att arbeta med samt själva dela med sig av tips, idéer och övningar som kan vara användbara för andra i arbetet med studie- och yrkesvägledning. På webbplatsen finns även en forskningsbank, ett forum och en daglig omvärldsbevakning av området.

 Webbplatsen utvecklas inom ramen för satsningen Visa Väst som drivs av GR Utbildning i samarbete med Västra Götalandsregionen, Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund.

Läs mer och bli medlem på syvonline.se 
Kontakt: sofia.reimer@grkom.se


Framtidsveckan – ett komplement till Sjumilaskolans prao

Sjumilaskolan i Göteborg samarbetar för andra året i rad med GR Skola Arbetsliv i sitt arbete med framtidsveckor.

Genom konceptet framtidsveckor kan arbetslivet inkluderas i undervisningen som ett alternativ eller komplement till elevernas praktikperioder. Målet är öka elevernas kunskaper om studie- och yrkesvägar och rusta dem till att kunna göra medvetna, välgrundade och individuella val kring sin framtid.

Sjumilaskolans framtidsvecka riktar sig till årskurs 9 och sker ämnesövergripande. Under veckan behandlas alltifrån problem som kan uppstå i arbetslivet och vad som gäller för att starta eget till vilka utbildningsvägar som finns för olika yrken. Eleverna får även möta yrkesambassadörer, göra studiebesök samt under ledning av lärare samt studie- och yrkesvägledare ta reda på allt som går om ett specifikt yrke. Detta redovisas sedan i en utställning som även de yngre eleverna på skolan får ta del av.

Följ elevernas arbete med framtidsveckan på skolans blogg

Ta även del av reflektionen från en av yrkesambassadörerna Kristina Halovanic, här 

Följande yrkesroller, företag och arbetsplatser har samarbetat med Sjumilaskolan i framtidsveckan:
Civilingenjör Valmet AB,Göteborg Energi, Gårda Meetingpoint, Räddningstjänsten, Move & Walk Sverige AB, Göteborgs Botaniska trädgård, Semcon, Jeeves, Renova, Gothia Towers, SKF.
Kontakt: Johanna Redelius