Projektet Vårdens medarbetare är igång – se filmen och material från kickoffen

Sedan i våras driver GR projektet Vårdens medarbetare, som ska lyfta kommunernas perspektiv i omställningen till nära vård. Nu finns det en film som berättar om projektet och om nära vård.

På vår projektsida kan du även ta del av inspelning och material från den kickoff som vi anordnade digitalt den 1 september.

Läs mer

Vi söker deltagare till tre studier om nära vård – ta chansen att vara med och påverka!

Är du sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård...

...och kan tänka dig att hjälpa till att rekrytera patienter och anhöriga till en studie om upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin? FoU i Väst söker dig som under vecka 39, 40 eller 41 kan tänka dig att dela ut information om studien till patienter som du träffar. 

Läs mer

Kostnadsutvecklingen i kommunal vård och omsorg

Mot bakgrund av omställningen till nära vård genomför FoU i Väst en studie för att undersöka vad insatser i kommunal vård och omsorg kostar och vilken kompetens som behövs för att utföra dessa insatser. Vi letar efter representanter från kommunerna som vill vara med och ta fram typfall.

Läs mer

Nyckeltal för att följa upp omställningen till nära vård

Genom nyckeltalen ska vi kunna följa, analysera och utveckla den kommunala vården och omsorgen. Vi söker dig som exempelvis är MAS eller MAR, chef inom hemsjukvård, rehab, hemtjänst eller SÄBO, utvecklingsledare, controller, sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Läs mer

Nära vård

Föräldrastöd för nyanlända

I ett nyligen avslutat projekt har nio kommuner arbetat för att förstärka stödet till nyanlända familjer och utveckla ett regionalt föräldrastöd. Ett sätt är att stärka kompetensen hos personal som möter nyanlända föräldrar. Därför erbjöd det här projektet kompetensutveckling för medarbetare inom främst den sociala barn- och ungdomsvården.

Läs mer

Ny utbildning: Att arbeta med tolk i offentlig sektor

Att få till ett bra möte genom tolk medför specifika utmaningar, och det kräver mer från alla involverade för att förstå och nå fram. Välkommen till en utbildningsdag den 4 november som handlar om användning av tolk i offentlig sektor.

Läs mer

Kortrapport med Nyckeltal personalhälsa i kommunerna

Nu finns rapporten som visar hur sjukfrånvaron och personalomsättningen i GR-kommunerna har sett ut under de första fyra månaderna i år. "Nyckeltal personalhälsa" sammanställs sedan 15 år tillbaka och visar nyckeltal inom personalområdet. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i varje enskild kommun och gemensamt.

Läs mer

Vilka insatser finns för personer med samsjuklighet?

FoU i Väst ska tillsammans med andra FoU-miljöer och Västra Götalandsregionen inventera insatser för personer med samsjuklighet. Bakgrunden är att det finns ett behov av att skapa en tydligare bild av vilka insatser denna målgrupp får. Begreppet samsjuklighet används när en person har flera sjukdomar, i det här fallet personer som samtidigt har beroendeproblematik och psykisk ohälsa. 

Läs mer

Snart dags för ungdomsenkäten Lupp

Ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut. Lupp 2020 genomförs under hösten i nio av Göteborgsregionens kommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Lilla Edet och Partille genomför Lupp för första gången. I övriga kommuner kommer höstens resultat att kunna jämföras med tidigare års.

Lupp-enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och sin framtid. 

Ungdomsenkäten Lupp kan användas för att:

  • skaffa kunskap om unga baserat på ungas egna uppfattningar och erfarenheter,
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter,
  • skaffa underlag för dialog med unga och i beslutsprocesser som rör unga,
  • skaffa underlag inför insatser som ska förbättra ungas levnadsvillkor lokalt.

Läs mer

"Demenskonferensen gör stor skillnad i det nära arbetet"

Enhetscheferna Pernilla Edström i Härryda och Karin Johansson i Göteborg sitter med i den arbetsgrupp som planerar för årets demenskonferens som arrangeras den 13 november. 
– Det finns verkligen ingen annan konferens som är så riktad till oss som jobbar i demensvården. Den gör verkligen stor skillnad i det nära arbetet, säger Pernilla.

Läs mer och se inbjudan till konferensen

Tips: Vår webbintroduktion för vård och omsorg

Vår webbaserade introduktionsutbildning för arbete inom kommunal vård och omsorg har använts flitigt. Webbutbildningen innehåller ett antal viktiga utbildningar som ger grundläggande kunskap och förståelse för vad det innebär att arbeta inom kommunal vård och omsorg. Den passar bra att använda för att introducera vikarier och andra nyanställda.

Läs mer

Både fysiska och digitala utbildningar i höst

Covid-19 ser ut att påverka oss alla även under hösten. I vår utbildnings- och konferensverksamhet innebär det att vi anpassar vårt utbud och fortsätter att ställa om till digitala kurser och konferenser. Samtidigt erbjuder vi även utbildningar i fysisk form i de fall där vi kan garantera att vi följer de gällande föreskrifterna.

Läs mer

Våra digitala utbildningar i höst:

Se alla våra utbildningar i kalendariet nedan.

homepagefacebooklinkedintwitter

Våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion