Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Läs mer


Täckningsgraden ökade till 99 procent när medicinska sekreterare tog över rapporteringen

Vid kirurgkliniken på Centrallasarettet i Växjö har medicinska sekreterare tagit över ansvaret för rapportering till samtliga kvalitetsregister inom urologi i Kronoberg. Vinsterna är många. För det största registret, Nationella prostatacancerregistret, har täckningsgraden ökat till 99 procent, ledtiderna har kortats och kvaliteten och säkerheten förbättrats.

Läs mer

Nationell handlingsplan för utvecklingen av barncancervården

– Ny statistik visar att överlevnaden i barncancer är cirka 85 procent. Men i likhet med vården och cancervården i övrigt står även barncancerområdet inför en rad utmaningar, säger Karin Mellgren, ordförande för den nationella arbetsgruppen för barncancerområdet.

Läs mer


Hur kan vi stötta de närstående?

Många närstående drabbas själva av sjukdom, sjukskrivningar, försämrad ekonomi med mera till följd av den stress och belastning det kan innebära att vara närstående till någon som är sjuk. På cancercentrum.se finns länkar till fördjupad information som du som är kontaktsjuksköterska kan hänvisa till i din kontakt med närstående. Där kan du också beställa en broschyr som kan delas ut till närstående.

Läs mer

”De nödvändiga samtalen” – digital samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Den digitala kursen ”De nödvändiga samtalen” vänder sig till kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen. Den är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande.

Mer information och anmälan


Granskning av journaler ska öka kvaliteten i SVF-statistiken

RCC Syd har erbjudit samtliga fyra regioner i södra sjukvårdsregionen att undersöka hur väl journaltexter och KVÅ-koder stämmer överens. Hittills har SVF för tjock- och ändtarmscancer och Huvud-halscancer granskats.

Läs mer


Ny på jobbet

Ania Jurzysta är nyanställd registeradministratör på RCC Syd. Välkommen till oss, Ania! Vad har du för bakgrund?
– Tack! Jag är medicinsk sekreterare sedan 2015. Senast arbetade jag på Capio Specialistmottagning, men har också erfarenhet från vuxen- och barnpsykiatri samt infektionens öppenvård.
Berätta mer om din tjänst hos oss.
– Jag arbetar som registeradministratör, så jag kommer föra in data till cancer- och kvalitetsregister för hudmelanom, peniscancer, tyreoideacancer, skivepitelcancer och njurcancer.


Patientöversikter för sex diagnoser utvecklade för klinisk användning

RCC bedriver ett projekt för utveckling och införande av patientöversikter för åtta cancerdiagnoser. Nyligen lanserades patientöversikterna för prostatacancer och äggstockscancer, vilket gör att det nu finns totalt sex patientöversikter i drift för klinisk användning.

Lär mer

Nya brevmallar för screening med gynekologisk cellprovtagning

Nu finns nya tillfälliga mallar för kallelser och svarsbrev tillgängliga för screeningorganisationen, anpassade för att användas under covid-19-pandemin.

Läs mer och ladda ner mallarna


Registrera och sök kliniska cancerstudier

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering. Är du forskare kan du registrera din studie i databasen. Den ligger öppen för alla att söka i på cancercentrum.se.

Läs mer

Instruktionsfilmer för användare av patientöversikter

Nu finns instruktionsfilmer för de nya patientöversikterna på INCA-plattformen (IPÖ). Filmerna är tänkta som ett övergripande utbildningsstöd för att lära sig hur patientöversikterna ser ut och fungerar, och är uppdelade i elva olika steg.

Läs mer 


Förbättrad canceröverlevnad i de nordiska länderna

En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. De skillnader som tidigare fanns mellan länderna har minskat. Flera olika faktorer tros ligga bakom förbättringarna.

Läs mer

Coronapåverkad cancerrapport överlämnad till regeringen

I årets överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård ingår att Sveriges Kommuner och Regioner ska avge en delrapport till Socialdepartementet om arbetet under det första halvåret. Av rapporten framgår att covid-19-pandemin har påverkat genomförandet av årets insatser.

Läs mer


Det nationella vårdprogrammet för akut myeloisk leukemi hos vuxna är uppdaterat

I Sverige insjuknar ca 350 personer årligen i akut myeloisk leukemi (AML). Ett nytt vårdprogram för AML hos vuxna har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats på cancercentrum.se.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet

Nytt vårdprogram för buksarkom – intraabdominella, retroperitoneala och gynekologiska mjukdelssarkom

Ett nytt vårdprogram för sarkom i buk och retroperitoneum har nu fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Målet är att skapa samförstånd kring sarkomvården och säkra en jämlik behandling av hög kvalitet.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet


På gång – Utbildning

Webbinarium: Cancerrehabilitering – mer snack än verkstad?

  • 17 november 15:00 - 16:00, webbinariet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom cancervården som möter patienter och deras närstående samt patient- och närståendeföreträdare.

Läs mer

Dialogmöte, samverkan kring patientöversikter

  • 17 november 16:00 - 17:00, videomöte.

Läs mer och anmäl dig

Chefskurs: Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP)

  • Kurs för verksamhetschefer som vill ha bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier. Flera kurstillfällen under våren 2021.

Läs mer och anmäl dig

Kurs: Good Clinical Practice (GCP)

  • Under 2021 ges två utbildningstillfällen i GCP för läkare och sköterskor inom cancervården. Den ena utbildningen är en grundkurs och kräver inga förkunskaper medan den andra är en repetitionskurs där tidigare GCP-utbildning är ett krav.

Läs mer och anmäl dig


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.