Vi anpassar oss till de nya restriktionerna

Det går inte att skicka ut detta nyhetsbrev utan att kommentera den pågående pandemin och de utökade restriktionerna. Vi arbetar nu för fullt med att se över de utbildningar, kurser och konferenser som är planerade hos oss framöver. Några har eller kommer att ställas om till digitalt format, några flyttas fram och några genomförs fysiskt. Du som är anmäld till en kurs eller utbildning hos oss kommer löpande få information om vad som gäller för just din kurs.

I de få fall GR genomför utbildningar, kurser och seminarier på plats sker det i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang och sammankomster.

I detta nyhetsbrev bjuder vi på ett intressant reportage om våra uppskattade utbildningsprogram inom vård, omsorg och socialtjänst. GR är en av få aktörer i landet som erbjuder dessa program med syfte att stärka chefer och ansvariga i styrning, ledning, kontroll, patientsäkerhet, rättssäkerhet men också i ett effektivt utförande av verksamheten. Läs om vad den socialt ansvariga samordnaren i Stenungsund tycker om utbildningen och hur den bidrar till utveckling av hennes verksamhet.

GR fortsätter vara en relevant samarbetspart för er kompetens- och verksamhetsutveckling och vi vill vara lyhörda för era behov och förutsättningar. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar kring digitala uppdragsutbildningar etc!

Nicholas Singleton

Enhetschef, Kompetens- och verksamhetsutveckling 

Reportaget: "Det är två år sen jag gick utbildningen men jag går ofta tillbaka till utbildningsmaterialet"

För att öka brukar- och patientsäkerheten i vård, omsorg och socialtjänst erbjuder Göteborgsregionen två olika utvecklingsprogram som riktar sig till chefer och ytterst ansvariga.

– Syftet med programmen är att stärka chefer och ansvariga i styrning, ledning, kontroll, patientsäkerhet, rättssäkerhet men också i ett effektivt utförande av verksamheten, berättar kursledaren Susanne Wallin Pettersson.

Läs mer

Välkommen till digitala Mötesplats IFO!

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens medlemskommuner. Dagen syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesrollen.

Årets gästföreläsare är Mariah Ben Salem Dynehäll, VD för Drivhuset Göteborg och metodansvarig för Drivhuset Norden samt Ibrahim Mohamad, enhetschef inom offentlig sektor och även statsvetare och föreläsare.

Mötesplats IFO äger rum den 20 november 2020. I år blir det en webbsänd konferens som är öppen för alla, ingen anmälan krävs!

Läs mer

LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall

LVM reglerar kommunens skyldighet och yttersta ansvar att omhänderta personer för att kunna motivera till fortsatt vård och behandling under frivilliga former. Den här utbildningen utgår i huvudsak från socialnämndens ansvar enligt socialtjänstlagen för personer med en missbruks- och beroendeproblematik, LVM-lagstiftningen och SOSFS 2014:5. Utbildningen vänder sig till enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

23 mars

Läs mer

Att leda möten via Microsoft Teams

Välkommen till en halvdagsutbildning där du både får en teknisk genomgång och kunskap om hur du får till bra digitala möten. Utbildningen sker online via Teams.

24 november

Läs mer

Hur kan vi skapa attraktiva boendeformer för äldre?

Vid det här webbinariet ligger fokus på trygghetsboen­de. Vilka fördelar och dilemman finns med boendeformen trygghetsboende?

27 november

Läs mer

Intern kontroll – en introduktionskurs

Den här introduktionskursen tar upp grunderna för intern kontroll och styrning, det vill säga det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

10 mars

Läs mer

Interkulturell kompetens

Kulturmöten, mångfald och interkulturalitet är centrala frågor i arbetslivet idag. Våra relationer påverkas av vilket interkulturellt förhållningssätt som ledare och medarbetare har.

I filmklippet ovan berättar kursledaren Patrick Gruczkun om den utbildning som GR erbjuder.

6 april

Läs mer

UGL – Utveckling Grupp Ledare

UGL har en särställning bland alla ledarskapsutbildningar som erbjuds idag. Det är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Under våren kan du gå UGL vid tre olika tillfällen:

Vecka 10, 8–12 mars

Vecka 18, 3–7 maj

Vecka 21 24–28 maj

Läs mer

UL – Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003 och den tillämpas sedan 2004 även inom statliga och kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

10–12 februari samt 14 april

Läs mer

Tillitsbaserat ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap är ett nytt ledarskapsprogram för den nya tidens offentliga organisationer.

Programmet utgår från grundsatsen att alla människor vill göra ett gott jobb och att alla människor har en äkta önskan att hjälpa andra. När samma människor finns i en organisation med hög detaljstyrning och kontroll tappar vi motivation och prestationen går ner. I Tillitsbaserat ledarskap lär vi oss att bygga prestation och resultat genom tillit och samarbete.

19 januari, 23 februari och 16 mars

Läs mer

Kälvestensmodellen tolkutbildning

Förkunskaper som krävs av kursdeltagarna:

• Förtrogen med familjehemsvård (rekrytering och uppföljning)
• Genomgått grundutbildning i Kälvestensmodellen
• Väl förtrogen med tregenerationsperspektivet
• Själv gjort 4-6 djupintervjuer med extern tolkare.

Kursstart 27 januari

Läs mer

 

Om beroende i ett familjeperspektiv

Den här utbildningen ger en grundläggande förståelse för familjeperspektivet i arbetet med behandling av missbruk så att hela familjen, inklusive barnet, får rätt hjälp.

Ur innehållet:

  • Grundläggande förståelse för missbruk i ett familjeperspektiv och möte med föräldrar som kämpar med missbruksproblem, attityder och handlingar
  • Om hinder i mötet med barn och föräldrar med missbruksrelaterade problem, hur jobbar man sig igenom det
  • Om barnfokuserade samtal med föräldrar, varför och hur
  • Om barnets eget perspektiv, hur man pratar med barnet

4 mars

Läs mer

Motiverande samtal (MI)

MI är en samtalsmetod som syftar till att stärka motivationen hos en person som vill uppnå någon typ av förändring. Det kan handla om något som påverkar personens livssituation, beteenden eller kanske bara inställningen till en uppgift. 

Grundkurs

Grundkursen i MI omfattar tre dagar och mellan kurstillfällena förväntas deltagarna kunna lägga cirka en timme på hemuppgifter.

22 februari, 9 mars och 24 mars

Läs mer

Fördjupningskurs

Fördjupningskursen i MI utgår ifrån deltagarnas frågor och behov. Exempel på innehåll: praktiska samtalsövningar, reflektion utifrån MI-kodningsexempel, fördjupning av de verktyg man kan använda för att strukturera samtalen, för att hantera ambivalens eller för att framkalla inre motivation.

16 mars

Läs mer

MI-baserad coachning i rollen som arbetsledare eller metodstödjare

Utbildningen innehåller kortare teoretiska moment som varvas med reflektionsfrågor, erfarenhetsutbyte, filmvisning/samtalsexempel (med utbildaren som samtalsledare), skriftliga reflektionsövningar och samtalsövningar.

4 dagar med start 3 februari

Läs mer

Lokal utveckling av ungdomspolitiken

Tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arrangerade GR en webbsänd konferens den 14 oktober. Här nedan kan du ta del av tre filmade inslag från konferensen. Mer skriftlig dokumentation finns hos MUCF.

Demokratiformer för unga
Dajana Mehdin, verksamhetsutvecklare i Härryda kommun

Demokratiformer för unga
Jacob Leuchovius, utvecklare i Kungsbacka kommun

Forskarsamtal om tolkningar och analyser av enkätdata

Oro för väntat barn

Den 10 september arrangerades ett webbinarium som gav kunskap om vad du som chef eller medarbetare behöver vara observant på i mötet med blivande föräldrar och varför. Under dagen presenterades också en ny länsgemensam riktlinje om samverkan vid oro för väntat barn.

Se de filmade föreläsningarna och ta del av skriftlig dokumentation

homepagefacebooklinkedin

Våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion