Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

En cancerplan med regionalt fokus

Nu finns det en ny plan för hur cancervården ska utvecklas i södra sjukvårdsregionen 2019-2022. Den regionala cancerplanen godkändes av Södra regionvårdsnämnden den 3 maj och började gälla den 1 juli i år. I arbetet med att ta fram planen har 

Regionalt cancercentrum syd både följt regeringenslångsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården, samt tillsammans med regionens medarbetare i cancervården, politiker och representanter för patienter och närstående.

Läs mer


Maria Bjerstam, RCC Syds nya processledare för prevention

I regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården lyfts behovet av ett starkare förebyggande arbete inom RCC. Nu har RCC Syd rekryterat Maria Bjerstam i syfte att driva utvecklingen inom cancerprevention.

Läs mer

Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Välkommen till vår populära utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten den 20 november 2019! Under dagen får ni bl.a. möta regional processledare för palliativ vård Carina Modéus som tillsammans med kolleger från Palliativt centrum fokuserar på palliativ vård och att vara närstående.

Läs mer och anmäl dig


Stefans stuga – en plats för familjer som drabbats av cancer

I Lindvallen ligger Stefans Stuga, en plats där familjer som drabbats av cancer kan koppla av, umgås, uppleva och vara tillsammans. Varje vecka under hela året erbjuder Stefan Paulssons cancerfond två familjer en kostnadsfri veckovistelse här för de som saknar ekonomiska resurser och där någon i familjen drabbats av cancersjukdom (barn eller vuxen).


Läs mer

Beställ broschyr om stugan att dela ut till patienter och anhöriga via ingrid.vogel@skane.se

Många goda exempel med standardiserade vårdförlopp

Att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården innebär en stor förändring för kliniker, mottagningar och medarbetare i vården. Ta del av artiklar och filmer där vi lyfter vi fram de som kommit en bit på vägen. Och de som jobbar på för att komma över hindren.

Goda exempel

 


RCC Syds patient- och närståenderåd

Hösten 2018 bildades ett nytt patient- och närståenderåd inom Regionalt cancercentrum syd. Rådets uppgift är att ur ett patient- och närståendeperspektiv bidra till cancervårdens utveckling både regionalt och nationellt. Särskilda fokusområden är rehabilitering, remissyttranden, Min vårdplan, bemötande och kommunikation samt helhetsansvar. På rådets sidor finns bland annat information om pågående projekt, kontaktuppgifter och minnesanteckningar.

Läs mer

Akutvården inte påverkad av RCCs rekommendationer

Regionerna har i huvudsak följt RCCs rekommendationer om sjukvårdsregional koncentration av behandling vid övre mag-tarmcancer, urologisk cancer och äggstockscancer. Det visar Regionala cancercentrum i samverkans uppföljning av de rekommendationer som lämnades till regionerna 2016.

Läs mer


Koordinatorer ska underlätta införande av patientöversikter

Det nationella projektet för införande av patientöversikter i cancervården pågår för fullt. Nästa steg i arbetet är att rekrytera koordinatorer som ska stödja de diagnosspecifika arbetsgrupperna vid införandet av patientöversikterna på kliniker.

Läs mer

Ny patientanpassad statistik om gynekologisk cancer

Nu finns statistik om de gynekologiska cancersjukdomarna, för åren 2013–2017, som anpassats för patienter och närstående tillgänglig.

Läs mer


Årsrapport från NPCR: Sakta men säkert förbättras prostatacancervården

Den senaste årsrapporten från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) visar att prostatacancervården sakta men säkert blir bättre. – Tittar man enbart på andelen patienter som får vård i tid enligt SVF är siffrorna fortsatt dystra, men faktum är att medianen för antalet dagar mellan remiss och första besök sjunkit stadigt de senaste tio åren, säger Pär Stattin, registerhållare och ordförande i NPCR.

Läs mer


Vårdprogrammet för KML uppdaterat

Möjlighet att stoppa kontinuerlig behandling, mer multidisciplinärt samarbete, riskskattning samt hälsoekonomi är några delar som förändrats i samband med den senaste uppdateringen av vårdprogrammet för KML (kronisk myeloisk leukemi).

Läs mer

Vårdprogrammet för KLL reviderat

Det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har genomgått en revidering, som godkändes av RCC i samverkan 26 augusti 2019.

Läs mer

Tips!

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention startades i Region Skåne under hösten 2016 och arbetar regionövergripande i frågor som rör de fyra levnadsvanorna matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol.

Ta del av deras nyhetsbrev här

På gång

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens. 15 oktober, Malmö

Läs mer och anmäl dig

Möte för en optimerad och jämlik cancervård

Den 25 oktober bjuder RCC Syd in till ett andra möte i Lund för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL).

Läs mer och anmäl dig

Utbildningsdag för dysplasibarnmorskor och övriga i vårdkedjan cervixcancerprevention

RCC Syd bjuder in till utbildningsdag för dysplasibarnmorskor, tillfälle för gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte den 4 november i Hässleholm. Mer information kommer, håll koll på kalendern på cancercentrum.se/syd

Molecular diagnostics in urooncology, 6 dec

Welcome to this year's meeting on Molecular diagnostics in urooncology, in Malmö!

Läs mer


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.