Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Februari 2018


FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Hur såg ”dagordningen” ut i Lödöse?

Vi verkar i nuet för framtiden men det är så oerhört viktigt att allt som oftast sätta in arbetet i sitt historiska sammanhang.

I fredags hade vi årets första förbundsstyrelsemöte. Våra medlemskommuner turas om att vara värd för dessa möten och den här gången var det Lilla Edets tur. Mötet inleddes med att Ing-Marie Trädgårdh vid Lödöse museum gav oss en fin introduktion med berättelser från det medeltida Lödöse, som vid den tiden var Sveriges enda hamn mot väster och därmed en betydande köpstad.

Till Lödöse kom handelsmän från när och fjärran, med vackra tyger och kryddor och från staden skeppades varor ut till andra länder. Precis som i våra dagar fylldes medeltidsmänniskornas liv av glädje, lycka och sorg. Här levde fattiga och rika, unga och gamla, som alla hade sina tankar, funderingar, behov och drömmar.

Läs mer här

Helena Söderbäck


Kursutbud på GR under våren 2018

Välkommen till vårens utbildningar på GR!

Kurser skola och utbildning:

 • Skolledare i en digitaliserad värld
  Malin Frykman
 • Utbildning för elevassistenter /stödpersoner/ resurspedagoger
  (3 kurstillfällen)
 • En läroplan för ett digitaliserat samhälle, Anders Thoresson
 • Det du behöver veta om Autism, ADHD och ADD, Margareta Kärnevik Måbrink
 • De dolda utmaningarna bakom spelbaserat lärande, Björn Berg Marklund
 • Framtiden är redan här - Digitaliseringens effekter när lärande är målet, Darja Isaksson

Nytillkomna kurser:

 • Psykologisk fallkonsultation som psykologisk metod i förskola/skola, Christina Krook
 • Skolplikten - med särskilt fokus på förskoleklassen, Mikael Hellstadius
 • Särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar enligt den nya skollagen, Mikael Hellstadius

Kurser övriga områden:

 • Spelproblem i fokus
 • Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken
 • Kommunal ekonomi för "icke-ekonomer"
 • Kurs i bostadshyra
 • Nyttorealisering
 • Vårdnadsutredning - grundkurs
 • Vårdnadsöverflyttning - halvdag
 • Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt
 • Återfallsprevention (ÅP)
 • Hur vill morgondagens seniorer bo?
 • Motiverande samtal
 • Autism och psykisk ohälsa
 • Supported employment - grundkurs
 • Tejping - gestaltande kommunikation
 • Ekonomiskt bistånd

Läs mer och anmäl dig till GR:s kurser här

Kontakt kurser skola och utbildning: Lislott Lundahl

Kontakt kurser övriga områden: Nicholas Singleton


Ungas insteg på arbetsmarknaden i Västra Götaland

Har ungdomar som behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden tillgång till fungerande insatser?  Är insatserna samordnade på ett effektivt sätt? Vilka skillnader finns mellan kommunerna i länet när det gäller ungdomars villkor och förutsättningar för att ta sig ut i arbetslivet?

En rapport från FoU i Väst/GR visar bland annat att det finns ett omfattande utbud av ungdomsinsatser samt att kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser i viss mån kompletterar varandra. Men rapporten pekar också på glapp i systemet: framförallt skulle det behövas mer stöd via psykiatrin samt ett flexiblare utbud av utbildningsinsatser och arbetstillfällen. De aktörer som verkar inom det här området skulle också behöva samordna sig mer. Att de alla inleder med en kartläggning av individen är ett exempel på parallella spår där samarbetet kan förbättras.

Rapporten synliggör också de stora skillnader som finns mellan kommunerna, och en slutsats som dras är att det behövs mer samarbete över kommungränserna, dels mellan närliggande kommuner kring den gemensamma arbetsmarknaden, men också i form av erfarenhetsutbyte mellan kommuner som inte nödvändigtvis gränsar till varandra men som omfattas av samma sorts utmaningar.

Läs mer här

Kontakt: Gunilla Bergström Casinowsky och Malin Isaksson


Nu planeras regionens avfallshantering för 2021-2030

Hur förblir avfallshanteringen hållbar och effektiv i en tillväxtregion? Nu är arbetet med den regionala avfallsplanen för perioden 2021 - 2030 i gång. Den kommande planen handlar inte enbart om att hantera det uppkomna avfallet. Det ska även finnas mål och åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall.

Arbetet med framtagandet av nästa avfallsplan för GR-kommunerna är i gång. Avfallsplanen påverkar alla verksamheter och förvaltningar i GR:s medlemskommuner. Enligt nya föreskrifter från Naturvårdsverket ska mål och åtgärder inom avfallsförebyggande, nedskräpning, avfall i fysisk planering, hushållsavfall, kommunens egna verksamhetsavfall samt avfall som kommunen inte ansvarar för finnas med i den kommande avfallsplanen.

GR leder projektet, och arbetsgrupper kommer att tillsättas inom kort. I arbetsgrupperna kommer medlemskommunerna, berörda verksamheter och sakkunniga att vara representerade. Om du är intresserad av att medverka i en arbetsgrupp, kontakta Hanna Hellström för mer information.

Avfallsplanen går ut på remiss i höst och börjar gälla 2021.

Kontakt: Hanna Hellström, projektledare


Ny lag: Prao blir obligatoriskt i grundskolan – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet och verktyg som underlättar samordningen

Riksdagen har beslutat om obligatorisk prao i grundskolan. Det innebär en ändring i skollagen som gör att alla huvudmän måste erbjuda sina elever prao i årskurs 8 eller 9, respektive i specialskolans årskurs 9 eller 10.

GR, som under många år har arbetat med anskaffning och samordning av prao och andra praktikformer, lyftes som enda exempel i lagrådsremissen genom arbetet med samordningsverktyget Praktikplatsen.se.

I verktyget samordnas årligen 12 000 praktikplatser för olika skolformer. Här kan skolor samla sin praktik, kontakter och aktiviteter och eleverna kan själva söka sina platser.

Verksamheten bakom verktyget är en del av GR Utbildning, som har lång erfarenhet och bred kompetens kring att samordna praktik i olika skolformer, liksom andra samverkansaktiviteter kring skola-arbetsliv. Förutom samordning av praktikplatser erbjuds också processtöd till skolpersonal för att stötta arbetet med prao på skolan.

I dagsläget samordnar GR Utbildning prao åt cirka 120 grundskolor i Göteborgsregionen varje år.

Läs mer om Praktikplatsen.se här

Läs mer om processtöd till skolpersonal här

Se SKL:s webbsändning om prao, där GR medverkar, här

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018 

Kontakt:

Praktikplatsen.se: Rasim Avdic

Praofrågor: Johanna Redelius


En innovationsprocess under ständig utveckling

Nu presenterar GR-projektet AllAgeHub sin innovationsprocess, version 1.0.
- Under AllAgeHubs uppbyggnadsfas fram till december 2019 kommer innovationsprocessen vara under ständig utveckling och hela tiden präglas av en användarnyfikenhet, säger Carolina Fornell, processledare AllAgeHub, som nu presenterar första versionen av innovationsprocessen.

AllAgeHub är ett initiativ från tolv GR-kommuner med GR som projektägare. Målet är att bli en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Innovationsdelen i projektet befinner sig nu i fasen där utmaningar ska ringas in, behov ska undersökas och aktörer från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle ska idégenerera tillsammans. Idégenereringen kommer utgå ifrån sju utmaningsområden som identifierats under workshops hösten 2017. Utifrån idéerna ska det sedan startas idéutvecklingsprojekt där idéer testas, förfinas och kvalitetssäkras för att slutligen implementeras och bli spridda innovationer.

Meddela intresse för idéutvecklingsprojekt från och med den 28 februari

Från och med den 28 februari kan aktörer som har intresse av att delta i idéutvecklingsprojekt kring någon av de sju utmaningarna anmäla sitt intresse till AllAgeHub via ett formulär på allagehub.se. Därefter kan idégenerering utifrån utmaningarna samt matchning av aktörer för idéutvecklingsprojekt ta vid.

Läs mer om innovationsprocessen 1.0

Läs mer om AllAgeHub


Kontakt: Carolina Fornell


Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Socialstyrelsen presenterade de nya reviderade riktlinjerna på en regional konferens i Göteborg den 7 februari.

De primära målgrupperna för riktlinjerna är politiker, beslutande tjänstemän och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Här kan du ta del av material från konferensen

Kontakt: Linda Macke och Karin Westberg


GR ERBJUDER TVÅ NYA KARTVERKTYG

Sök geografisk information för hela Göteborgsregionen

Nytt klimatverktyg för planering av bostäder

Nu ska det bli enklare att söka geografisk information för hela Göteborgsregionen. 

Hållplatslägen, riksintressen, naturvårdsområden, tätbebyggda områden, cykelleder och fredningsområden i havet är exempel på information som går att hitta i det nya kartverktyget.

GR såg ett behov av att samla geografisk information för hela Göteborgsregionen på en webbplats. Initialt går mycket arbete till projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla där ett av delmålen där är att skapa en GIS-plattform för att samla planeringsunderlag inför kommunernas kommande översiktsplanering i kust- och havsområdet.

Karttjänsten är en användarvänlig GIS-webb. Verktyget är under utveckling och nås här

Kontakt: Christine Flood

Vid planering av nya bostäder behöver planerare ta hänsyn till de boendes resmöjligheter.

Hur stor klimatpåverkan kommer de boendes resor till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter att innebära? GR:s nya klimatverktyg ska göra det enklare att planera klimatsmart.

GR har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram ett GIS-baserat klimatverktyg som kan användas vid planering av nya bostäder. Verktyget räknar ut den klimatpåverkan som de boendes resor kommer att innebära, sett till energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Klimatverktyget utvecklades inom ramen för projektet Integrering av energiaspekter i Göteborgsregionens strukturbild som finansierades av Energimyndigheten.

Verktyget är en första version som nu testas under en period för att sedan utvärderas.

Klimatverktyget nås här 

För inloggningsuppgifter och frågor, kontakta Maja Wadstein


Vill ni utveckla er verksamhet tillsammans med andra skolor eller förskolor i Europa?

Det finns både EU-medel* att söka och partners att samarbeta med. Nu kan ni även få stöd i förberedelserna. I april arrangerar Universitets- och högskolerådet (UHR) i samarbete med GR Utbildning seminarier på tre orter i landet för att stötta arbetet med skolutveckling med stöd av EU.

Utmaningarna för utbildningsområdet inom EU är många och stora; digitalisering, språkutveckling, framtidskompetenser och inkludering är några. Genom att lära om och av varandra ökar chanserna att lära nytt vilket i sin tur bidrar till att utveckla skolan. 

Under seminariet ges konkreta tips och verktyg för att komma igång med partnerskap som ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla skolan.

Målgrupp

För dig som ansvarar för eller arbetar med utveckling i förskola, grundskola, gymnasieskola och yrkesutbildning för vuxna. 

Tider och anmälan

Göteborg 9 april kl. 9–16. Anmäl dig här 

Linköping 11 april kl. 9–16. Anmäl dig här 

Umeå 17 april kl. 9–16. Anmäl dig här 

Sista anmälningsdag 2 mars.

Seminariet är kostnadsfritt och har begränsat antal platser. Vi förbehåller oss rätten att prioritera anmälningar som tillhör målgruppen. Lunch och fika ingår. 

Kontakt för frågor kring anmälan: Lislott Lundahl 
Kontakt övriga frågor: Karin Johansson 

 
*Erasmus + är EU-kommissionens program för att stärka kompetens och kvalitet i utbildningen. Läs mer om Erasmus + och projekt som tidigare har finansierats här:

Förskola, grundskola, gymnasiets teoretiska program  

Gymnasieskolans yrkesprogram


För 16:e gången: Mötesplats IFO

Mötesplatsen är till för medarbetare och chefer inom individ- och familjeom­sorgen. Det är också vi som står för innehållet och dagen.

Syftet är att:

 • Lära av varandra
 • Inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter
 • Stärka yrkesrollen

Se torsdagen den 8 november 2018 som en möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till andra! Du kan välja att presentera ditt arbete i form av ett seminarium eller workshop – det är bara fantasin som sätter gräns­er! Vi erbjuder alla som medverkar med ett seminarium/workshop en utbildningsdag i presentationsteknik! Välkommen med din anmälan senast den 11 maj 2018!

Läs mer här

Kontakt: Nicholas Singleton


Socialtjänstens ansvar för missbruk av spel om pengar

Från 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.Kommuner och landsting/regioner ska förebygga, samarbeta och behandla spelproblem på samma sätt som de i dag gör när det gäller missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande substanser.

Men vilket stöd behöver den som missbrukar spel om pengar? Vad fungerar? Och hur kan spelmissbruk förebyggas? Det kan du läsa om i en rapport som vi har sammanställt utifrån den regionala konferensen Spelproblem i fokus. Konferensen kommer också att sändas i Kunskapskanalen.

Tips! För dig som i ditt yrke träffar personer med spelproblem erbjuder GR även utbildningsdagen Upptäck och ge akuta insatser vid problem med spel om pengar.

Läs mer här

Kontakt: Yvonne Witzöe och Susanne Ericsson


Mölndals stads egen hälsopedagog utbildar chefer i hälsofrämjande ledarskap

FILM: Häng med HälsoGReppet till Mölndals stad

ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projektledare i Mölndals stad, hälsopedagogen David Mattsson, håller kurser i hälsofrämjande ledarskap.
Vi hälsade på under en utbildningsdag.

Utbildningen är en satsning inom ESF- och GR-projektet HälsoGReppet och riktar sig till chefer inom den tekniska förvaltningen samt vård och omsorgsförvaltningen.

– Sedan 2016 satsar vård och omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen här i Mölndals stad tillsammans på hälsofrämjande arbete. Vi dockar nu an vårt pågående hälsofrämjande arbete till projektet HälsoGReppet med utbildningar i hälsofrämjande ledarskap för chefer, säger David Mattsson, hälsopedagog, Mölndals stad, lokal projektledare HälsoGReppet.

Häng med HälsoGReppet till Mölndals stad

Kontakt: Christina Bouweng Andersson