Fredag 1 september 2017

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoVi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden.
Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och icke medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


Strandbadens Skördefest var planerad att hållas 10 september men är nu inställd.

Skördefesten inställd

Denna höst blir det tyvärr ingen skördefest på temat ”Smaka på det nära”. Alltför få utställare har visat intresse, delvis på grund av att andra evenemang har tillkommit i bygden samma dag. Byaföreningens tanke är att göra en omprofilering och återkomma nästa höst.Nya bud om tomatodlingen

Det var många som uttryckte sitt nej till en gigantisk växthusindustrianläggning öster om Dannevangsområdet. Här finns ett kompakt motstånd från oss i Strandbaden.
Kullatomater ABs förhandsansökan om bygglov skulle ha behandlats av Byggnadsnämnden i Höganäs 24 augusti, men ansökan drogs tillbaka av företaget. Enligt uppgift ska Kullatomater återkomma med en ny ansökan senare i höst och då kompletterad med en mer specificerad energilösning.

Strandbadens Byaförening har i uppgift att stödja medlemmarnas intressen och i fallet med förslag till tomatodling då främst de boende i närområdet.

Motståndet från de boende i Dannevangsområdet är kompakt. Detta motstånd måste respekteras. Byaföreningen har lämnat yttrande till Bygglovsavdelningen. Yttrandet avslutas med att Kullatomater AB omgående bör uppmanas att söka efter annan placering. Det borde finnas mer lämpad ”platt” mark, som inte ligger intill ett bostadsområde och där det finns etablerade transportvägar. I annat fall bör kommunen i samband med tillståndsprocessen med detaljplaner, bygglov, tillstånd för transportvägar, m m se till att bygget inte blir av. 


Glasmästar'n i Höganäs

Populär sommarträff med mingel

Ett femtiotal strandbadenbor – med god blandning av fritids- och åretruntboende – lyssnade på kommunens ekolog Richard Åkesson (i blå tröja på bilderna) vid årets sommarträff på Örestrand den 12 juli. Efter trevligt mingel med lite mat och dryck deltog ett trettiotal i den avslutande exkursionen på fäladen. Så många fina växter vi har! Dessa ska vi vara rädda om!


Dalakraft

Nu planeras julmarknaden

Söndag 26 november är det dags för Strandbadens JulmarknadÖrestrand. Vill du delta som utställare kontaktar du Elisabeth Rosenqvist. Det kostar inget att delta.

Vi behöver också ett par personer som vill hjälpa till att planera och samordna arrangemanget.

Hör av dig till Elisabeth Rosenqvist,
tel 073-908 41 08, 
nowtc@outlook.com


IBC Elinstallation

Ska det vara så svårt?

Det finns några självklara regler som om de följs ökar trivseln och säkerheten betydligt. Strand-Bulletinen har från flera håll denna sommar fått rapporter om hundbajs på stränder och gångvägar samt om fortkörning på våra gator och vägar. Bättre kan vi väl?


Örestrand

Tipspromenader
i Strandbaden


Friluftsfrämjandet arrangerar barnvagnsvänliga tipspromenader varannan söndag fram till 5 november med start vid cykelvägen vid Örestrand.

Andra tillfället för säsongen är den 10 september. Start kl 10-12. Längs den snitslade banan, som tar cirka en timme, finns både barn- och vuxenfrågor. 
Efteråt bjuder arrangören på fika. Ingen föranmälan krävs. Betala helst med kontanter.

Mer info >>

Resultatet
från dialogkartan

Som en del i arbetet med en ny översiktsplan inbjöds kommunens invånare i maj-juni att komma med förslag. Synpunkter skulle lämnas på en dialogkarta på kommunens hemsida. I Strand-Bulletinen den 28 juni uppmanade vi till medverkan. Det är glädjande att de boende i Strandbaden tillhörde de mest flitiga i kommunen. Tack för er medverkan!

Natali Klosterling, som är planarkitekt på Höganäs kommun, meddelar att rapporten förväntas bli klar senast den 8 september och kommer att läggas upp på kommunens hemsida: 
www.hoganas.se/op


Löhr Montage AB

1. Anslutning vid Höllviksgatan 2. Anslutning vid Stora Skärsvägen 3. Väg utanför Strandbaden och Nyhamnsläge
Övergångsstället vid Dannevangsvägen utan refug och med skymd sikt.

Synpunkter på nuvarande
och kommande väg 111

Strandbadens Byaförening har länge verkat för en ny väg 111 öster om Strandbaden. Beslut om en ny översiktsplan ”ÖP2030” är framskjutet tills efter valet nästa höst. Höganäs Kommun kommer inom kort att tillsätta ett antal arbetsgrupper där byaföreningarna i kommunen kommer att kunna medverka. Här kommer vi att envist framhålla: Låt den nya väg 111 gå utom såväl Strandbaden som Nyhamnsläge utan några etappvisa småsnuttar! Vi vill inte ha en barriär mellan Strandbaden och skolor, fritidshem, idrottsplats, m m i Nyhamnsläge. 

Det är dags att fatta beslut och det är dags att börja bygga. ”Alla” vet att trafiksituationen på nuvarande väg 111 är ohållbar.

Strandbadens Byaförening har även lämnat en skrivelse till Trafikverket om förbättringar av nuvarande väg 111 (läs skrivelsen här >>). Det behövs omgående ett omfattande åtgärdsprogram med fler övergångsställen, bättre busshållplatser, fartbegränsningar, omkörningsförbud, m m.

Byaföreningen har även uppmanat Trafikverket att sätta upp hastighetsskyltar med ”DIN FART” på väg 111 (läs här >>).

Vi kan väl börja med att själva hålla högst 50 på väg 111. Tänk också på att högsta hastighet i våra bostadsområden är 30. OBS att detta är högsta hastighet.


Regler och skyltning på stranden

Strandbadens Byaförening har lämnat en skrivelse till Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Höganäs kommun (läs skrivelsen här >>). Denna gäller regler och skyltning utmed kuststräckan i Strandbaden.

Det är nödvändigt med en enhetlighet och tydlighet i regler och skyltning om cykling, hundar, eldning, camping, ridning, m m. Cykling är tillåten på Böljegatan. I övrigt borde den vara förbjuden utmed Kullaledens sträckning. Förbud mot lösa hundar borde gälla hela kuststräckan. På Ören borde gälla beträdnadsförbud under häckningsperioden.


Bild: Strandbadens Byaförening

Stationstorget rustas upp

Höganäs kommun har i budgeten för nästa år avsatt en miljon kronor för upprustning av Stationstorget, norr om Strandbadens gamla stationshus.

I Strand-Bulletinen har vi tidigare ställt frågan: ”Hur vill du att Stationstorget ska se ut?” Ingen har visat intresse av att vara med i planeringsarbetet och ingen har lämnat idéer om hur platsen kan se ut och hur den ska användas.

Från Strandbadens Byaförening kommer Janne Jurkiwicz och Ragnar Falck att medverka i planeringsarbetet, som sker nu i höst. Vill du medverka? Har du idéer? Skicka ett mejl till info@strandbaden.info.


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.