Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


2017-09-15

TEMA: Samskapande i det urbana stationssamhället

Vi skapar tillsammans och utvecklar kunskap

- Ett närmare samspel mellan teori och praktik är en nyckel för att skapa användbara resultat, sa Ulf Ranhagen när han presenterade sin nya rapport Samskapande i det urbana stationssamhället. 

Samskapande är en viktig komponent i de olika aktiviteterna i det urbana stationssamhället. Några av rapportens slutsatser är att det finns en positiv grundinställning till och goda effekter av samskapande planering men att det finns behov av uppföljning.

- I de hållbara processerna är det vanligt att vi endast tittar på dåtid och utvärderar de befintliga fysiska strukturerna men det är viktigt att också titta på framtiden, sa Ulf Ranhagen. 

Han menade även att den urbana normen inte alltid är viktig på den mindre orten och att vi därför måste vara öppna för att diskutera också andra normer. 

Läs mer här


Nära-begrepp utvecklar ny översiktsplan i Partille

I Partille kommun utgör sex nära-begrepp målområden i ÖP-arbetet. 

Emma Johansson och Johanna Kirudd från samhällsbyggnadskontoret berättar. De sex målområdena handlar om närhet till varandra, storstaden, vardagslivet, kulturen, naturen och näringslivet. 

Partille är en kommun som växer och har en hög byggtakt. Utmaningar som Partille står inför inkluderar frågeställningar som:

  • Hur kan vi överbrygga barriärer?
  • Hur kan vi förhindra en konkurrens mellan stadsdelscentrum?
  • Hur ska vi prioritera i utvecklingen mellan stråk och noder?
  • Hur hanterar vi parkeringsfrågorna, speciellt i centrum?
  • Hur kan vi bygga närmre vägen?
  • Hur kan vi få en prioritering av trafikslagen?

Läs mer här


Så arbetar Göteborgsplattformen

Det är en utmaning att få akademi och offentliga aktörer att arbeta tillsammans. Men vi har framgångar i många projekt.

Så inledde Margareta Forsberg, direktör på Mistra Urban Futures Göteborgsplattform, dagens nätverksträff. Hon berättade om nuvarande inriktning på Göteborgsplattformen med  gemensamma projekt som till exempel Det urbana stationssamhället, tematiska nätverk mellan praktiker och forskare inom olika områden, till exempel,pedagoger och lärare, och den öppna forskarskolan som nu startar. 

Läs anteckningarna från dagen

Se introduktionspresentationen


Två workshoppar för stationsnära utveckling

Workshop 1: Nyckelfrågor för stationsnära utveckling

Vilka är nyckelfrågorna för stationsnära utveckling på regional och lokal nivå? Det skulle deltagarna ta reda på i en workshop med hjälp av metoden strukturerad brainstorming.

I workshopen klustrades de olika frågeställningarna under några huvudbegrepp. Flera frågor hamnade då under begreppet markanvändning; exempelvis buller, fysiska barriärer, parkeringsfrågor, pendling, attraktivitet och typologi. Andra frågor som lyftes fram var mer sociala till sin karaktär, som till exempel integration, delaktighet, dialog och beteendefrågor.

Det betonades att politik och styrning spelar en stor roll i prioriteringar och arbetet med stationsnära utveckling.

Workshop 2: Hur skapas en integrerad bebyggelse- och transportplanering?

I nästa workshop fick deltagarna genom metoder som backcasting, scenariomatriser och en förenklad miljökonsekvensanalys ta fram framtidsbilder för stråket Landvettervägen med koppling till Partille stationssamhälle.

Närheten till naturen och grönstruktur var ett viktigt kriterium och i något alternativ framkom bland annat att en flerkärnig struktur gav fler bostäder än en fåkärnig. 

Kollektivtrafiken ska vara kapacitetsstark och lokal, alla alternativ ska öka tillgängligheten till stationen. Det konstaterades att det fanns möjlighet att ha ett starkt fokus på både gång och cykel tillsammans med ett starkt fokus på kollektivtrafik. 

Näringslivet i förhållande till stadsstrukturen diskuterades också. Här fanns aspekter som integration av näringslivet med bostäder samt småskalig utveckling med handelsstråk. 


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.