Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

December 2016

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Helena Söderbäck

Olika färdigheter behövs….

1-3 december genomfördes EuroSkills 2016, Europas största tävling inom 35 olika hantverksyrken plus nio presentationsyrken, med 500 deltagare från hela Europa. Jag slank in på tävlingsområdet i Scandinavium fredag eftermiddag och blev uppslukad. Och hoppfull!

Det är helt enkelt svårt att föreställa sig kraften och engagemanget hos 500 tävlande ungdomar som inom vitt skilda hantverksyrken tävlar om medaljplats för utmärkta färdigheter. De flesta har förberett sig i månader inför tävlingen och gissa om det var många besökande gymnasieungdomar som fick nya tankar och inspiration inför kommande yrkesval. Det behövs!

Kompetensförsörjning är ordet på allas läppar idag. Vi som lever och verkar i Göteborgsregionen har förmånen att vara en del i en stark utveckling. Brist på rätt kompetens lyfts fram som en begränsande faktor för utvecklingen inom många områden.

Läs mer här


Folkhögskola – en möjlighet för ensamkommande ungdomar  

Projektet Folkhögskolespåret syftar till att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar. 

Målet är att ungdomarnas väg mot vidare studier eller arbete ska förkortas. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat medel för att arbeta med Folkhögskolespåret i länet från och med hösten 2016 och under hela 2017.

Läs mer här

Kontakt: Jenny Hennecke


Fullfölja studier GR – nytt EU-projekt för att motverka studieavbrott i Göteborgsregionen

GR Utbildning har i flera års tid och genom ett antal projekt arbetat med att bygga kunskap kring att motverka studieavbrott.

Nu utvecklas detta arbete. Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat ca 9,8 miljoner för att GR Utbildning under 2017–2020 ska driva projektet Fullfölja studier GR – FSGR. Syftet är att skapa förutsättningar för deltagande gymnasieskolor att genom individanpassade insatser arbeta med att motverka studieavbrott.

Läs mer här

Kontakt: Lisa Sipari


Studie från FoU i Väst/GR på workshop i Vatikanen

En studie från FoU i Väst/GR presenterades på en workshop i Vatikanen där påven och drottningen deltog. Workshopen  hette Narcotics: Problems and Solutions of This Global Issue.

Workshopen arrangerades av Påvens vetenskapliga akademi (PAS) och var ett särskilt önskemål från påven själv. Forskare, beslutsfattare och religiösa ledare var inbjudna för att diskutera narkotikafrågan och möjliga vägar framåt. Russell Turner, FoU i Väst/GR, deltog och berättade om den studie av öppenvårdsbehandling som han genomfört vid Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg. 

Läs mer här

Kontakt: Russel Turner 


Stadskvaliteter som bidrar till en attraktiv stad

GR har, tillsammans med ett flertal andra aktörer inom samhällsplanerarsektorn, medfinansierat en studie som identifierar de stadskvaliteter som har störst enskild påverkan på bostadspriser, kontorshyror och handelsomsättning i olika delar av Göteborgsregionen.

Rapporten bygger på ett gemensamt lärande kring hur platsernas potential nyttjas fullt ut och hur vi siktar mot rätt ambitionsnivåer och säkrar potentiella nyttor vid utvecklandet av staden. 

En särskild inriktning i arbetet har varit att stärka kunskapen kring den ekonomiska dimensionen av hållbar stadsutveckling för Göteborg, Mölndal och ett urval av Göteborgsregionens stationssamhällen. 

Studien består dels av rapporten Värdeskapande stadsutveckling, dels av ett seminarium i början av nästa år. 

Kontakt: Per Kristersson


Sameer Alassadi
Sameer Alassadi. Foto: Anna Lena Lundqvist

Praktikprogram tar tillvara på kompetensen hos nyanlända

Nu är ansökningsperiod och matchning i gång för praktikprogrammet På rätt plats!

Projektet matchar arbetsgivare med nyanlända samhällsbyggare. Målet är att ge arbetsgivare tillgång till eftertraktad kompetens och att korta vägen till jobb på den svenska arbetsmarknaden. På rätt plats är fortsättningen på det lyckade pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer. Denna omgång kan både privata och offentliga arbetsgivare delta. För arbetsgivare som ännu inte medverkar är det möjligt att göra en sen anmälan. 

Vid intresse kontakta Lisa Ström

Läs mer här


Film, konst och kultur på 14:e Mötesplats IFO

Den 29 november arrangerades årets Mötesplats IFO för 14:e gången.

Dagen är en arena för kollegialt erfarenhetsutbyte för de som arbetar inom individ- och familjeomsorg i GR:s medlemskommuner. Det är också verksamheterna själva som gör innehållet.

Läs mer här

Kontakt: Nicholas Singleton


Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare från Socialdepartementet, lägger fram den Nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen för regeringen den 31 mars 2017.

Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Planen ska stimulera till innovationer inom äldreomsorgen, ett strategiskt hälsofrämjande arbete på alla nivåer samt syfta till ökad jämlikhet, inflytande och valfrihet för den äldre. Den 6 april bjuder GR in till en halvdag då den Nationella kvalitetsplanen presenteras. 

Läs mer här

Kontakt: Linda Macke


Dörrar slås upp till Framtidens Fastighetslabb

Till hösten 2017 slås dörrarna upp till Framtidens Fastighetslabb som syftar till att väcka barns och ungdomars intresse för fastighetsbranschen.

GR Skola Arbetsliv och GR Läromedel kommer att vara med och utveckla den interaktiva och upplevelsebaserade miljön i labbet. En lärarhandledning som säkerställer kopplingen till skolans ämnen ska tas fram och studiebesök ska samordnas för årskurs 4-9. Bland annat kommer exempel och övningar anpassade för fastighetsbranschen användas för att lära matematik och teknik.

Läs mer här

Kontakt: Johanna Redelius


Välbesökt avspark för kustzonprojektet

70 personer kom till kick-offen för Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 30 november.

Under dagen fick deltagarna inblick i arbetet med Havsplan för Västerhavet, veta mer om algodling på västkusten och provsmaka olika tångprodukter.

Bland deltagarna fanns tjänstemän och politiker från kustkommunerna, nationella och regionala myndigheter, akademin samt representanter från flera aktörer som på olika sätt jobbar med kustzonsfrågor i regionen.

– Vi fick väldigt positiv respons och många skrev upp sig som deltagare i de arbetsgrupper som ska bildas, säger Ida Lindbergh, delprojektledare.

I projektet som ska pågå i tre år deltar åtta kustkommuner. Målet är att ta fram regionala överenskommelser, som kan ligga till grund för kommunernas översiktliga planering. På lång sikt handlar det om att använda marina resurser på ett hållbart sätt samt stärka kopplingen mellan samhällsplanering, miljöskydd och näringslivsutveckling.
Genom projektet skapas också en plattform för fördjupat kunskapsutbyte, så att kustzonen kan planeras mer effektivt i framtiden.

Projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla pågår 2016-2019. Huvudfinansiärer är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt de åtta kustkommunerna: Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.

Läs mer här 

Kontakt: Ida Lindbergh


Ett lyft för second hand under Europa minskar avfallet-veckan

Under Europa minskar avfallet-veckan 19-27 november anordnades över 12 000 avfallsminimerande aktiviteter i Europa.

GRs bidrag var att locka fler att välja second hand genom att uppmärksamma second hand-butikerna i regionen. Detta resulterade i en second hand-karta med 101 butiker i Göteborgsregionen. Under veckan anordnades även 34 aktiviteter i butikerna för att locka fler besökare. I butikerna kunde besökarna bland annat ta del av modevisning, trubadur eller inspireras av en personal shopper. Kampanjen var en del av GR:s pågående projekt ”Räkna till 10” som handlar om att stanna upp och tänka efter innan man köper eller slänger något.

Här kan du se kartan och läsa mer om satsningen Räkna till 10

Kontakt: Hanna Hellstrom


GR Utbildning medverkade på Euroskills

Den 1–3 december genomfördes EuroSkills, Europas största tävling i yrkesskicklighet, på Svenska Mässan i Göteborg. Under året har GR Utbildning genomfört en rad insatser kopplade till evenemanget, bland annat för att förbereda elever i regionen inför besöket .

Nästan 75 000 besök, varav 34 000 skolelever från de flesta kommuner i Västra Götaland, besökte EuroSkills under evenemangets tre dagar för att se på när omkring 500 unga skickliga yrkesutövare från hela Europa tävlade om EM-titeln i 35 yrken. Syftet var att öka intresse och status för yrkesutbildningar.
 
För att eleverna skulle vara så förberedda som möjligt inför såväl besöket på EuroSkills som kommande studie- och yrkesval, genomförde GR Utbildning under hösten skräddarsydda temapass utifrån den lärarhandledning som tagits fram på uppdrag av Skolverket och WorldSkills Sweden. Omkring 1000 elever i årskurs 8 och 9 i hela Västra Götaland deltog i temapassen.
 
GR Utbildning medverkade på flera håll även under evenemanget. Genom en interaktiv monter presenterades verksamhetens arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv. Därtill arrangerades ett seminarium kring att motverka könsstereotypa studie- och yrkesval och den årliga prisutdelningen av Utmärkelsen för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv ägde rum.
 
Lärarhandledningen hittas här
 
Kontakt: Johanna Redelius


OECD lyfter GR som gott exempel

Den världsomspännande organisationen OECD har sammanställt en rapport om kompetensförsörjning i Sverige Getting Skills Right: Sweden. I rapporten lyfts GRs långsiktiga arbete som ett gott exempel, med regional kompetensförsörjning, via samverkansavtal för gymnasie- och vuxenutbildning samt samråd om utbudet.  

OECD skriver att GRs genom att skapa ett förtroendefullt klimat har lyckats samla ett antal kommuner kring gemensamma mål för kompetensförsörjning via gymnasieskola och vuxenutbildning. Detta har lett till en extremt effektiv organisation redo att anta utmaningar på regional nivå. En utgångspunkt i arbetet är också den statistik som samlats på regional nivå, när det gäller utbildningsutbudet. Vidare nämns samverkan med de större arbetsgivarna i regionen för att matcha deras kompetensbehov (bland annat Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege). 

Läs mer här

Kontakt: Margaretha Allen


Tillitsdelegationens arbete presenteras 14 mars

Tillitsdelegationen ska på uppdrag av regeringen arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn.

Regeringen menar att en tillitsbaserad styrning skapar effektivare verksamheter samt större nytta och kvalitet för medborgarna. Målet är att proffsen i offentlig sektor ska tillåtas vara proffs. Den 14 mars kommer Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman till Göteborg för att berätta om sitt uppdrag. Eftermiddagen inleds med en presentation av Stig Montin, professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Han ger ett historiskt perspektiv på utvecklingen fram till idag gällande statlig styrning, som knyter an till den logiska utvecklingen mot att börja prata om tillit igen.

Läs mer här 

Kontakt: Nicholas Singleton


Europeiska socialfonden (ESF) beviljar 13 miljoner kronor till Projekt HälsoGReppet

Syftet är att minska sjukfrånvaron på kvinnodominerade arbetsplatser ute i GR:s medlemskommuner.

Detta ska ske genom samverkan med Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan kring rehabiliteringsprocesser.

Projektet har fyra delmål:

  • Utveckla rehabiliteringsprocesser genom att ta fram en analysmodell
  • Stärka samverkan mellan olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen
  • Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa
  • Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare
    och chefer kring den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet

Projektet kommer att pågå från april 2017 till januari 2020.


Kontakt: Ulrica Furby


GR satsar stort på yrkesutbildningar för vuxna

Då regeringen under hösten avsierat en utbyggnad av lärlings- och yrkesvux samt infört rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux har Göteborgsregionen satsat på en stor start av regionalt sökbara yrkesutbildningar för vuxna i januari, med ca 1 000 platser i utbudet.

För att rekrytera sökande har marknadsföringsarbetet utvecklats till att innefatta artikelannonser, för att skapa utrymme att lyfta fram goda exempel från verksamheten och skapa intresse. Detta har visat sig lyckosamt och vi slog ännu en gång rekord i antal besök på hemsidan under kampanjperioden samt ett all time high, med 2 704 besök under en och samma dag. 

Läs mer här

Kontakt: Josefin Grahn


Årets yrkeslärare och vinnare av Utmärkelsen 2016

Nu är det avgjort. Vinnarna av Utmärkelsen 2016 – för bästa kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter är:

Kategori grundskola: Brunnsboskolan, Göteborg

Kategori gymnasieskola: Peder Skrivare skola, Varberg

Kategori företag: Borealis, Stenungsund

Kategori årets yrkeslärare: Edin Filipovic, bagerilärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Ester Mosessons gymnasium, Göteborg

Priset delades i år ut under EuroSkills – Europas största yrkestävling på Svenska Mässan.

Läs mer här

Kontakt: Johanna Redelius