Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

April 2015

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Vad innebär regionförstoringen för oss! Möjligheter och utmaningar!

Det var temat för dagen när förbundsstyrelsen den 27 mars genomförde en dag med fokus på arbetsmarknadsregionen.

Politiker från de kommuner som ingår eller på sikt förväntas ingå i arbetsmarknadsregionen  hade inbjudits. Förutom medlemskommunerna i GR var Bollebygd, Mark, Varberg, Vårgårda och Orust representerade och inledningstalare var förbundsstyrelsens ordförande Jonas Ransgård (M).
Möjligheterna och utmaningarna med en växande arbetsmarknadsregion belystes av föreläsare från Business Region Göteborg (BRG), Västsvenska Handelskammaren, Arbetsförmedlingen, GR, Trafikverket, Mistra Urban Futures och Social resursförvaltning i Göteborg.

Med så många perspektiv på frågan som föreläsarna företrädde blev det många inspel och reflektioner att ta med från dagen– givetvis olika för var och en.

 

Helena Söderbäck, förbundsdirektör

Läs hela krönikan


Fem år med Mistra Urban Futures

Ny rapport visar att kunskap har utvecklats i samarbetet mellan forskning och praktik sedan centrumet för hållbar stadsutveckling bildades 2010. GR-kommunerna har aktivt deltagit i några projekt.

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling.  Sedan centrumet bildades 2010 har Mistra Urban Futures genomfört ett brett spektrum av kunskapsprojekt, organiserat en rad event, utvecklat metodiken gemensam kunskapsproduktion och tagit fram ett stort antal publikationer. Plattformarna i Kapstaden, Kisumu, Manchester och Göteborg har etablerats. En så kallad Progress Report, resultatrapport, har nu tagits fram som beskriver vad alla aktörer som varit involverade i centrumet har åstadkommit hittills och vad vi lärt.

GR-kommunerna har bl.a. drivit kunskapsutveckling kring medborgardialog i samhällsplanering, urbana stationssamhällen och digitala spel som kan öka kunskapen om hållbara livsstilar.

Läs mer här

Kontakt: Lisa Ström


Handledning för att skapa en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning

Projektet Visa Väst, som pågår i hela Västra Götaland mellan 2013 och 2015, har tagit fram en handledning för hur en kommun kan skapa en handlingsplan för studie- och yrkesvägledningen.

Visa Väst står för Vägledning i studier och arbetsliv i Västra Götaland och har som övergripande mål att bidra till en likvärdig samt kvalitativ studie- och yrkesvägledning i regionen. Handledningen riktar sig till beslutsfattare i kommuner, verksamhetschefer, rektorer, studie- och yrkesvägledare samt övriga som arbetar med frågan. Materialet är framtaget för att ge konkreta verktyg i arbetet med att skapa en kommunövergripande handlingsplan för studie- och yrkesvägledning med fokus på kvalitetsarbete och livslång vägledning. Handledningen och mycket annat stöd i arbetet finns att hämta i Metodbanken, här  

För frågor, kontakta: Josefin Claesson


DISA lyfts fram som gott exempel i nordiskt projekt om ungas psykiska ohälsa

Verksamheten DISA finns i Göteborg och syftar till att stärka aktivitets- och arbetsförmågan hos unga vuxna med psykisk sjukdom och aktivitetsersättning.

DISA har – som en av två verksamheter i Sverige – valts ut att synas i en skrift med goda exempel på verksamheter med fokus på unga vuxna med psykisk ohälsa. Skriften publiceras under hösten inom ramen för projektet Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning. Projektet bedrivs av Nordens välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Det är Socialdepartementet som nominerat DISA. Ett kriterium för att få vara med i skriften var att verksamheten skulle vara utvärderad, och DISA har utvärderats av FoU i Väst.

Läs mer här 

Kontakt: Theresa Larsen


Nya medel för att motverka studie-avbrott - Plug in 2.0

GR skräddarsyr kompetensutveckling i Kungälv

Europeiska socialfonden har beslutat att bevilja medel till ett nytt Plug In projekt, Plug In 2.0, för att motverka studieavbrott.

Det nya projektet innebär att goda erfarenheter tas tillvara och vidareutvecklas på nationell, regional och lokalnivå.

För GR innebär projektet att det regionala och lokala arbetet ska stärkas för att möta utmaningarna runt studieavbrott i Göteborgsregionen. Tillsammans bygger vi vidare på vunna erfarenheter och kunskaper, där arbetet har en tydlig vetenskaplig förankring. Projektet har påbörjat en planerings-och analysfas, och under hösten 2015 kommer det operativa arbetet i kommuner runt om i Sverige att påbörjas.

GR kommer även fortsättningsvis att ha ett särskilt ansvar inom projektet, för att driva och utveckla Pluginnovation, projektets nationella kunskapsbas för metoder, lärande och resultat.

Som tidigare är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) projektägare i nära samverkan med GR samt ett antal ytterligare regioner och kommuner i Sverige.

För mer information kontakta Johan Borvén 

Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, har fått i uppdrag av Kungälvs kommun att under 2015-2017 skräddarsy en omfattande kompetensutveckling, i syfte att öka måluppfyllelsen för eleverna i grundskolan.

Under våren 2015 pågår ett betydande förberedelsearbete i kommunen, och flera utbildningsprogram påbörjas för bland annat IKT-coacher, specialpedagoger och förstelärare, eftersom de är viktiga nyckelpersoner i det pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans med rektor.

Dessa nyckelpersoner spelar också en avgörande roll när det gäller förankringsarbetet under våren, både när det gäller att kommunicera mål och vision men också för att lägga grunden för det stora startskottet i augusti, när alla Kungälvs lärare på grundskolan möts för att tillsammans inleda ett kollegialt lärande.

Från hösten 2015 kommer alltså samtliga lärare att träffas i lärgrupper för att diskutera pedagogik och lärande samt aktivt prova olika metoder i sin undervisning, för att sedan utvärdera och identifiera framgångsfaktorer; allt enligt Helen Timperleys principer om lärares professionsutveckling. 

Kontakt: Sandra Svensson 


Konferens kring sfi-elevers tankar om sin utbildning

Vad tycker sfi-elever i regionen om sin utbildning och vilka faktorer är viktiga för en framgångsrik undervisning i svenska för invandrare?

Detta är bara ett par exempel på frågor som deltagarna vid projektet GRINTs slutkonferens den 5 maj kommer att få svar på.

Att behärska det svenska språket och att komma in på arbetsmarknaden är nyckeln till integration. Mellan 2013 och 2015 genomför GR Utbildning integrationsprojektet GRINT med finansiering från Europeiska Integrationsfonden. Det övergripande syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet med fokus på språket.

Läs mer här

Kontakt: Sofia Reimer 


Delaktighetsmodellen rätar ut frågetecken – brukarinflytande i praktiken

GR har utbildat kursledare för att kunna genomföra utbildningar till vägledare i delaktighetsmodellen.

Utbildningen kommer att vara i fyra halvdagar med start hösten 2015.

Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt som främjar en jämlik dialog mellan brukare och personal. Idén är att stödja, träna och stimulera brukarens intresse för att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål – en väg mot egenmakt och ett meningsfullt liv. Modellen är framtagen av FoU Välfärd, Kommunförbundet i Skåne.

Delaktighetsmodellen bygger på dialogsamtal kring önskade teman och frågor. Samtalen förs i mindre grupper efter ett visst mönster – delaktighetsslingor. En delaktighetslinga går till så att två vägledare, som inte arbetar i den befintliga verksamheten, möter chef, brukare och personal var för sig. Dialogen sker utifrån ett gemensamt tema och genom stafettfrågor förmedlas det centrala vidare mellan grupperna. Delaktighetsslingan avslutas med en gemensam träff som leds av vägledarna där man tar fram en handlingsplan utifrån temat.

Vill du veta mer kontakta Ann Karlsson


Ny rapport om brukarinflytande inom Färdtjänsten i Göteborgs Stad

Hur fungerar brukarrådet? Kan brukarrepresentanterna påverka de politiska besluten och färdtjänstens service? Det är ett par av frågorna som FoU i Väst har studerat.

Färdtjänstnämndens råd för funktionshinderfrågor är namnet på det brukarråd som Färdtjänsten i Göteborgs Stad inrättat för samråd och informationsutbyte mellan brukarföreträdarna samt färdtjänstens politiker och tjänstemän.

I en nyligen avslutad utvärdering, som FoU i Väst/GR har genomfört på uppdrag av färdtjänsten, redovisas upplevelser och erfarenheter av hur deras brukarråd fungerar i praktiken.

Bidrar brukarrådet till ökat inflytande och delaktighet? Vilka möjligheter har brukarrepresentanterna i rådet att påverka de politiska besluten och färdtjänstens service? Vilka faktorer upplever brukare, politiker och tjänstemän har betydelse för att lyckas med samverkan i ett brukarråd?

Ladda ner rapporten 

Kontakt: Björn Wallermark


Nya Demokratitorg i vår med ungdomar och politiker

Nu under våren genomförs nya Demokratitorg där regionpolitiker besöker gymnasieskolor i bland annat Kungälv, Lysekil och Göteborg för att samtala med unga om politiska frågor.  
 


Demokratitorg är en dialogform som ger förutsättningar för möten och god dialog mellan politiker och gymnasieungdomar. Genom tillfällena ges ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter direkt till beslutsfattare, medan politikerna får möjlighet att öka sin förståelse för ungas situation och behov.
 


Läs mer här

Kontakt: Sofia Reimer 


Anta utmaningen – anmäl er till Utmärkelsen 2015

Samverka mellan skola och arbetsliv och vinn fina priser! Nu är det hög tid att anmäla sig till Utmärkelsen 2015.  

Under ett antal år har SAK-rådet uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetat kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv, allt i syfte att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel. Nu vill GR Skola Arbetsliv veta hur arbetet ser ut i år när det gäller entreprenörskap, samverkan mellan skola och arbetsliv samt studie- och yrkesvägledning på skolor och arbetsplatser. 
 


För att anta utmaningen ska dokumentation såsom blogg, webb, film eller facebooksida med goda exempel skickas till GR Skola Arbetsliv senast den 16 juni.
 


Kontakt: Johanna Redelius 


College – en modern samverkansform mellan skola och arbetsliv i Göteborgsregionen

Hur kan god samverkan mellan skola och arbetsliv se ut inom områdena teknik och vård- och omsorg och vad innebär det att en skola och utbildning är certifierad som college? Den 15 april arrangerar GR Skola Arbetsliv ett frukostmöte där fokus ligger på Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen.
 

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb.
 


Inom Teknikcollege samverkar kommuner, utbildningsanordnare och företag för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar för att det ska passa industrins framtida behov.


Certifiering till college är en kvalitetsstämpel. I Göteborgsregionen samarbetar 13 kommuner kring Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.
 


Anmälan till frukostmötet görs via anmälningssidan
 

Kontakt Vård- och omsorgscollege: Margaretha Allen 

Kontakt Teknikcollege: Johanna Redelius


Tryggt i trygghetsboenden

Du som är intresserad av frågan om trygghetsboenden får inte missa vårt seminarium den 7 maj!

Trygghetsboenden eller trygghetsbostäder är en relativt ny form av bostäder som lanserades år 2008 av den statliga Äldreboendedelegationen. Sedan dess har antalet trygghetsbostäder i landet ökat. Det som kännetecknar de flesta trygghetsbostäder är att det är tillgängliga bostäder med möjlighet till en gemenskap och personal under vissa av veckans dagar.

Men hur tryggt är det i trygghetsboendena?

Läs mer här

Kontakt: Lisbeth Lindahl


Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?

Läs en intervjustudie med äldre personer från västra Balkan och Finland om sociala nätverk och nätverksskapande. Och missa inte vårt seminarium den 20 maj.

Syftet med intervjustudien var att undersöka hur äldre migranter etablerar och upprätthåller sociala nätverk med ett särskilt fokus på vilka möjligheter och hinder de upplever när det gäller att skapa sociala nätverk samt hur de ser på det sociala nätverkets betydelse i framtiden.

Några av resultaten som redovisas i rapporten är att socialt nätverksskapande är en dynamisk process för den heterogena gruppen äldre migranter i Sverige. Rapporten visar på olika aspekter av att knyta nya kontakter och hur olika mötesplatser kan generera ett utbyte av stöd mellan olika individer.

Studiens resultat bidrar med kunskap om hur olika aktörer kan tänka när nya sociala träffpunkter och arenor skapas.

Läs mer här

Kontakt: Sara Nordenhielm


EU fondsamverkan och fondsamordning – informationsblad tillgängligt att ladda ner!

Fondsamverkan och fondsamordning har lyfts fram av Europeiska Kommissionen som ett sätt att skapa synergieffekter mellan EUs olika program och fonder under programperioden 2014-2020.

GR har tagit fram ett informationsblad för att skapa förståelse för vad EU-kommissionen menar med fondsamordning och fondsamverkan. Kortfattat kan man säga att med program- och fondsamordning avses samordning på nationell nivå av de förvaltande nationella myndigheterna för programmen och fonderna, till exempel genom förenklad budget och administration. Även samordning på den regionala nivån sker genom bland annat samordnade utlysningar.

Läs mer här

Kontakt: Christel Bäckström