Lördag 7 mars 2015

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Välkommen till årsmötet

Välkommen till Årsmöte i Strandbadens Byaförening
onsdag 8 april kl 19.00 i Kapellet, Örestrand


Efter ett kort årsmöte (alla frågor är väl förberedda) är det dags att få höra mer om grannarna på Margreteberg.

Cecilia Sörensen, som är boendeansvarig på Margretebergs boende för asylsökande, berättar varifrån de kommer och vad har de för bakgrund, yrkeserfarenheter med mera? Vad gör de under tiden de bor på Margreteberg? Hur ser deras framtid ut och hur ser de själva på sin framtid?

Välkomna!


PS: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 samt dagordning till årsmötet finns att läsa i senaste numret av Strand-Bulletinen.


Kommunens gatuchef och Trafikverkets planerare inspekterade tillfällig skyltning på väg 111. Till höger plastpollare som ska ersätta trafikdelarskyltar.

Nytt år – nya möjligheter!

Under 2015 kommer byaföreningen att anordna olika arrangemang som har som främsta syften att främja trivsel och samverkan inom Strandbaden.

Onsdagen den 8 april blir det ett kortare årsmöte direkt följt av temat "Grannarna på Margreteberg". Lördagen den 11 april hjälps vi åt med strandstädning och avslutande korvgrillning. Midsommarafton blir det sedvanligt firande på Lärkan. I höst blir det i månadsskiftet september / oktober skördefesten "Smaka på det nära" och söndag 22 november julmarknad. Kanske det blir något mer.


Bättre underhåll
av väg 111


En av de frågor vi kommer att lägga kraft på under 2015 gäller det bristande eller nästintill obefintliga underhållet av väg 111 genom Strandbaden. Vi har på olika sätt uppvaktat Trafikverket. Vi har gett många konkreta exempel på brister och vad som måste bli bättre. Vi har vid upprepade tillfällen vädjat till kommunen om hjälp i denna fråga.


Ansvariga från Trafikverket har tillsammans med kommunens ansvarige för gator och vägar "kollat" på väg 111 genom Strandbaden. Detta gjordes i början av februari. Det är anmärkningsvärt att detta skedde under den period som skyltningen är provisorisk efter begäran av Bjäre Kraft för transport av delar till vindkraftverken. Det hade man ingen aning om. Därmed kunde de inte se hur bristfälligt underhållet faktiskt är, utan kan skylla saknade skyltar m m på att de förmodligen är nedmonterade.

De har helt fel. Skyltarna har varit borta sedan länge. Det är faktiskt så att efter den tillfälliga nedmonteringen har skyltningen blivit bättre än på mycket länge. Det finns idag (19 februari) sex trafikdelarskyltar. De är visserligen av plast och lågt monterade, men det är klart bättre än vad vi är vana vid.


Besiktningen skedde från Margreteberg till i höjd med Dannevangsvägen. Längre kom man tydligen inte. Det är oklart varför. Kanske hade man inte mer tid. Kanske visste man inte att vägen fortsätter. Kanske vet man inte var Strandbaden slutar.

I direkt anslutning till besiktningen fattade man snabbt och gemensamt beslut om åtgärder. Dessa går i korthet ut på:

1. Ta bort trafikdelarskyltar och ersätta dessa med låga pollare, dvs låga plaststolpar med en reflex på. Därmed underlättar man för omkörningar, vilket är synnerligen allvarligt speciellt nära övergångsställen och busshållplatser.

2. Ta bort pollare som finnsi vägkanten, bland annat i höjd med Dannevangsvägen. Därmed breddar man vägen och möjligheterna till högre hastigheter.

Inga beslut om vad som ska hända vid Tallbacksvägen och Stora Skärsvägen. De synpunkter och förslag som byaföreningen framfört har man inte det minsta brytt sig om.

De beslutade åtgärderna ska skyndsamt genomföras (läs "rapporten" på vår hemsida, www.strandbaden.info).

Byaföreningen arbetar för en ökad trafiksäkerhet. Trafikverket tycks mest angelägna om att skydda sina stolpar och pollare. Kommunen tycks mest intresserade av att vara Trafikverket till lags.

Bristande skyltning
på stranden


En annan fråga som vi fortsätter att arbeta med är bristen på skyltning och fragmentarisk skyltning om hundar, cykling, motorfordon, eldning, camping, ridning, m m längs stranden och heden.

Vi har av kommunen blivit lovade att man ska ta sig an frågan och att frågan ska "lyftas" för hantering tillsammans med länsstyrelsens naturvårdsenhet. Inget händer. Tycker du också att regler och skyltning är röriga och svårtolkade? Här nedanför är två bilder på skyltar som finns på heden. Det är faktiskt fram- och baksida på samma stolpe.

Här kommer fem frågor med vardera tre svarsalternativ – ett som är rätt och två som är fel.

1. Naturreservat. Var finns naturreservatet?
1. Norrut.
2. Söderut.
3. Både norr- och söderut.

2. Eldning. Var får man elda?
1. Det är förbjudet både norr- och söderut.
2. Det är tillåtet på anvisad plats både norr- och söderut.
3. Det är förbjudet norrut och tillåtet på anvisad plats söderut.

3. Hundar. Får man ha hunden med sig?
1. Norrut får man inte ha hunden med sig och söderut måste den vara kopplad.
2. Norrut får hunden vara lös och söderut måste den vara kopplad.
3. Hunden får vara med kopplad både norr- och söderut.

4. Ridning. Var får man lov att rida?
1. Ridning är förbjuden både norr- och söderut.
2. Ridning är förbjuden norrut och tillåten söderut.
3. Ridning är tillåten norrut och förbjuden söderut.

5. Cykling. Var får man cykla?
1. Cykling är tillåten både norr- och söderut.
2. Cykling är förbjuden både norr- och söderut.
3. Cykling är tillåten åt ena hållet och för- bjuden åt andra hållet.

Lycka till! Kanske det blir en ny skylt med frågor i nästa Strand-Bulletinen.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Till vänster skylten man ser när man tittar norrut. Till höger skylten man ser när man tittar söderut.


Streckat blått område är alternativa zoner för nya 111:an. Pilen markerar (schematiskt) barnens väg mellan Dannevangsområdet och skola, fritids och idrottsanläggningar i Nyhamnsläge.

Byaföreningen protesterar
mot nya 111:an

Kommunfullmäktige diskuterade den nya översiktplanen för kommunen i fredags (se länk nedan). Representanter för byaföreningen tog del av planen vid ett ”öppet hus”
den 2 februari i Nyhamnsläge, arrangerat av Höganäs kommun. Byaföreningens yttrande till kommunen redovisas nedan:

2015-02-11

Höganäs kommun, att Jacob von Post

Synpunkter på ny översiktsplan för Höganäs kommun – ÖP2014

Företrädare för Strandbadens Byaförening har tagit del av förslaget till ny översiktsplan för Höganäs kommun samt varit på ett av de ”öppet hus” som hållits.

Byaföreningen har länge verkat för en ny väg 111 öster om Strandbaden. En sådan väg finns med i förslaget till ny översiktsplan. ”Utredningsområde för väg” finns utsatt. Våra synpunkter avser var den nya vägen norrut ska ansluta till existerande väg 111. I förslaget finns markerat tre alternativa anslutningar (blåstreckat område på kartan).

En är i höjd med Tallbacksvägen, en är i höjd med eller strax söder om Stora Skärsvägen och det tredje alternativet är norr om Nyhamnsläge.

I det tredje alternativet går alltså den nya vägen inte enbart öster om Strandbaden utan även öster om Nyhamnsläge. Det tredje alternativet är klart att föredra och det enda som på något sätt löser den problematik som finns idag, som har funnits länge och som tilltar allteftersom tiden går i och med att trafiken ökar.

De båda första alternativen med anslutningar mitt i Strandbaden är förkastliga. De löser definitivt inte de problem som finns och som ökar. Ett av många problem är att ett stort antal barn i Strandbaden dagligen ska till skola, fritids och idrottsplats. Dessa anläggningar finns i norra Nyhamnsläge.

Att en ny väg med ökad trafik ska korsa deras skolväg är minst sagt förkastligt.
Det är naivt att tro att detta är ett mindre problem som kan lösas i efterhand.

Byaföreningen har länge verkat för att finna något som mildrar motsvarande problem som finns med nuvarande väg 111. Det har vi trots upprepade påtryckningar på kommunen inte haft framgång med. Problematiken har istället blivit allt svårare.

Vid ”öppet hus” i Nyhamnsläge 2 februari fick vi besked om att det fanns en del svårigheter med att ansluta väg 111 norr om Nyhamnsläge. Det ena var att man i det alternativet kommer in på områden som Länsstyrelsen nog anser svåra att använda för vägar. Då bör man undersöka andra områden! Det verkar inte rimligt att presentera förslag som man inte ens tror på själva. Det andra var att Trafikverket inte tar hänsyn till turister utan dimensionerar vägar utifrån boende. Om kommunen satsar på turism och som idag bilburna turister, måste man också se till att vägar har samma planeringsförutsättningar. Om inte måste man genast verka för att all turism upphör inom kommunen. Det borde inte vara så svårt att förklara detta för Trafikverket.

Strandbadens Byaförening
Carl R Hellberg
Ordförande

Till artikeln i HD 2015-03-06 >>


Rena stränder till sommaren

Lördag 11 april kl 10:00 samlas vi på ini-tiativ av Strandgruppen för att rensa stränderna från skräp inför den kommande badsäsongen som vi förmodligen alla längtar till. Vi behöver allas hjälp nu, efter att vinterns stormar spolat upp mängder med skräp på våra stränder och hedar.

Vi samlas på campingplatsen vid Örestrand och rensar mellan bron vid Margretebergs badplats och Skälebäcken vid Stora Skärsvägen. Efter rensningen bjuder vi på grillad korv vid Örestrand. Plockpinnar och säckar finns att tillgå.

Strandstädningen sker under ledning av Jens Gislev, tel 070-203 56 71.


Gynna föreningens sponsorer! Alla banners är klickbara.

IBC Elinstallation
Glasmästar'n i Höganäs
Ingrids Sjukgymnastik
Löhr Montage AB
ICA Skeppet
Länsbergs
Örestrand

Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.