Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av covid-19-pandemin gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Läs mer


Bättre struktur och större samverkan vid rehabilitering efter cancer

En enkät till kontaktsjuksköterskor i regionen visade på stora ojämlikheter i hur rehabiliteringen efter cancer var organiserad i Blekinge. Det fick Charlotte Malm och Mia Dreier att satsa på en förändring.

Läs mer

Utvecklat och uppdaterat vårdprogram för palliativ vård

Det uppdaterade vårdprogrammet, som beskriver palliativ vård oavsett diagnos och bostadsort, riktar sig till såväl vårdpersonal och beslutsfattare som till patientföreträdare och allmänhet.

Läs mer


Ny ordförande vill att vårdprogrammet för cancerrehabilitering blir ett självklart arbetsredskap

Den nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering inom RCC har en ny ordförande, Ylva Hellstadius. - Jag vill arbeta för att göra vårdprogrammet i cancerrehabilitering till ett självklart arbetsredskap i det kliniska rehabiliteringsarbetet med patienterna. 

Läs mer


Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

Allmän screening av 60–79-åringar för tjock- och ändtarmscancer beräknas kunna minska antalet drabbade av denna cancerform med åtminstone 400 fall årligen. En ny rapport från RCC som utgår från s.k. geomapping, visar att det behövs riktade insatser för effektivare screening i geografiska upptagningsområden där screening förväntas ge mest nytta.

Läs mer

Rehabilitering och livskvalitet centralt för patienter och närstående

Patient- och närståenderådet (PNR) vid RCC Syd har en aktiv rehabiliteringsgrupp som för fram vikten av strukturellt införande av cancerrehabilitering, ett arbete som har tagit många former och inte minst fått anpassa sig efter vårdens situation under pandemin. Rådet berättar här om utmaningar och framgångar, samt förslag som på sikt ska förbättra rehabilitering för patienter och närstående.

Läs mer


Utbildningsfilmer om cancerrehabilitering i primärvården

Vad behöver du som arbetar inom primärvården känna till för att bättre kunna ta emot patienter/remisser för cancerrehabilitering? RCC Syd har tagit fram två utbildningsfilmer. Den första ger alla yrkeskategorier inom primärvården grundläggande kunskap om cancer och cancerbehandlingar, den andra riktar sig till fysioterapeuter och går igenom grunden i cancerrehabilitering.

Se Cancerbehandlingar – en crash course
Se Fysioterapi och cancerrehabilitering i primärvården


Patientöversikten ger tid till de viktiga samtalen

Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. För Karin Liljelund och Inge Nilsson, som drabbats av lung- respektive prostatacancer, är Individuell patientöversikt (IPÖ) ett viktigt verktyg för att kunna bli delaktiga i sin egen vård och behandling.

Läs mer

Ny endoskopiutbildning för sjuksköterskor våren 2022

Nu finns möjligheten för sjuksköterskor i hela landet att anmäla intresse till en andra omgång av uppdragsutbildning till endoskopist. Blekinge Tekniska Högskola, BTH, planerar start vårterminen 2022.

Läs mer


Nu lanseras Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer

Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer, den tredje diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell har nu lanserats. Innehållet publiceras digitalt via 1177 Vårdguiden och på RCC:s webbplats för verksamheter som vill erbjuda patienterna Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer i pappersformat.

Läs mer

Insatser inom cancerområdet påverkade av pandemin

I årets överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård ingår att Sveriges Kommuner och Regioner ska avge rapport till Socialdepartementet om arbetet under 2020. Av rapporten framgår att covid-19-pandemin har påverkat genomförandet av årets insatser.

Läs mer


Vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom är reviderat

Nu finns en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom (ABCL).

Läs mer och ta del av vårdprogrammet

Uppdaterat vårdprogram för T-cellslymfom

En ny omarbetad version av vårdprogrammet har tagits fram av vårdprogramgruppen med representation av läkare från alla RCC, främst inom hematologi och onkologi men även patologi.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet


Uppdaterat vårdprogram bukspottkörtelcancer

Den uppdaterade versionen innehåller förändringar när det kommer till adjuvant och palliativ onkologisk behandling. Här finns även ytterligare evidens för kirurgisk inklusive neoadjuvant behandling och kirurgisk postoperativ vård.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet

SVF för cancer utan känd primärtumör uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för cancer utan känd primärtumör (CUP) är nu uppdaterat. Justeringarna innebär inga förändringar i själva utredningen utan medför framförallt förtydliganden kring avslut och ledtider.

Läs merUppdaterat nationellt vårdprogram för prostatacancer
En reviderad version av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer finns nu publicerat på cancercentrum.se. Ny riskgruppsindelning och utökad indikation för remiss till onkogenetisk mottagning är några av nyheterna.


Läs mer och ta del av vårdprogrammet

På gång 

Kompetensutveckling för dig i teamet runt patienten med cancer del 2

  • 6 maj, kl. 14.30-16.00.

Nu fortsätter RCC Syd på temat inventering av patientens rehabiliteringsbehov där kontaktsjuksköterskor från södra sjukvårdsregionen delar med sig av sina erfarenheter av verktyg för Hälsoskattning.

Läs mer och anmäl dig

Erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning

  • 10 maj kl. 13.00-16.00.

Regionalt cancercentrum väst och Prostatacancercentrum Skåne delar med sig av sina erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Läs mer och anmäl dig

Möte för en optimerad och jämlik cancervård

  • Den 11 maj kl. 13.00-16.30.

RCC Syd bjuder in till ett möte för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Läs mer och anmäl dig

Webbinarium: Min vårdplan inom barnonkologi

  • 19 och 25 maj kl. 15.00-16.00.

RCC Syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan på 1177 Vårdguiden, som kommer att börja erbjudas för barncancervården från hösten 2021.

Läs mer och anmäl dig

Digital workshop om bäckencancerrehabilitering

  • 4 juni kl. 8.30-14.00.

Arbetet med att utveckla rehabiliteringen av patienter som behandlats för cancer i bäckenet går vidare trots pandemin. Som ett led i detta inbjuder vi till en workshop via Teams där vi bland annat kommer att ha en diskussion utifrån patientfall med en panel av experter.

Läs mer och anmäl dig

Kurs för säker hantering och administrering av cytostatika

Nu lanseras en kurs för säker hantering och administrering av cytostatika i södra sjukvårdsregionen. Kursen är webbaserad och tar ca 25 timmar att genomföra.

Läs mer och anmäl dig


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.