Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Läs mer


Enkel behandlingsmetod ger patienter ökad livskvalitet

RCC i samverkan har producerat en film som beskriver hur behandlingen PTNS (Perkutan tibialis nervstimulering) går till. Filmen är framtagen för sjukvårdspersonal som vill veta mer om PTNS, en behandling för patienter med överaktiv blåsa och avföringsinkontinens.

Läs mer

Cancervård med patientfokus kräver patientmedverkan

Patienters och närståendes upplevelser och synpunkter behövs inte bara i utvecklingen av vården utan också för att stärka patientens ställning och möjlighet till delaktighet. Det är därför nödvändigt med patient- och närståendeföreträdare inom RCCs arbete, och att dessa stöttas på bästa sätt.

Läs mer


Min vårdplan bröstcancer – först ut som nationell MVP

RCC har nu lanserat ”Min vårdplan bröstcancer” som den allra första diagnosspecifika nationella versionen av Min vårdplan. Det nationellt enhetliga innehållet publiceras idag på cancercentrum.se för de som vill erbjuda patienterna ”Min vårdplan bröstcancer” på papper. Den digitala versionen lanserades på 1177 Vårdguiden den 4 december.

Läs mer

Nationella regimbiblioteket – en guldgruva för kunskapsstyrning

Det nationella regimbiblioteket för cancerläkemedel är under ständig utveckling och innehåller i dagsläget nära 500 aktuella regimer. Det är en central kunskapskälla för framförallt läkare, sjuksköterskor och farmaceuter.

Läs mer


Färre cancerfall upptäcks under pandemin

En färsk uppföljning av hur covid-19-pandemin påverkat cancerområdet under hösten visar samma nedgång i antalet upptäckta nya cancerfall som under vårens pandemivåg. Även screeningen med mammografi och gynekologisk cellprovtagning är påverkad.

Läs mer

Stödet till kliniker vid införande av patientöversikter fortsätter

Det stöd som diagnoskoordinatorerna utgör vid införandet av patientöversikter i cancervården fortsätter under hela 2021. Detta tack vare utökad finansiering från RCC i samverkan och Sjöbergstiftelsen.

Läs mer


Ny version av ”Så vill vi ha det!”

Patient- och närståenderådet vid RCC Väst har tagit fram en ny version av broschyren ”Så vill vi ha det". Nytt i broschyren är ett avsnitt om patientlagen och ett särskilt kapitel om närhet, lust och tröst. Broschyren riktar sig till den som arbetar i, eller är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Broschyren är också tänkt att fungera som ett stöd för patienter- och närstående.

Läs mer

Enkätstudie om landets kontaktsjuksköterskeverksamhet

För att möjliggöra fortsatt utveckling av kontaktsjuksköterskeverksamheten och få till en jämlik vård utförs nu en nationell enkätstudie bland landets kontaktsjuksköterskor. Om du vill delta i studien och inte fått länk till enkäten via din chef, är du som kontaktsjuksköterska välkommen att kontakta respektive medlem i den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan. 

Läs mer


RCC Uppsala Örebro byter namn till RCC Mellansverige

Uppsala Örebro sjukvårdsregion byter namn till Sjukvårdsregion Mellansverige, vilket innebär att även RCC Uppsala Örebro byter namn. Nytt namn blir RCC Mellansverige.

Läs mer


Samtliga patientöversikter lanserade – implementering under 2021

Nu lanseras de sista två patientöversikterna inom projektet för patientöversikter i cancervården – för myelom och för cancer i centrala nervsystemet. Det betyder att samtliga åtta patientöversikter nu är tillgängliga att implementeras i cancervården.

Läs mer

Webbinarium: Miljarder till SVF – vad har vi fått för pengarna?

Sedan standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes i cancervården 2015, har regeringen satsat totalt 2,5 miljarder, för att korta väntetiderna, minska de regionala skillnaderna, höja kvaliteten, göra cancervården mer jämlik och patienterna mer nöjda. Nu har det gått sex år sedan SVF infördes. Hur har det gått – har utvecklingen motsvarat de höga förväntningarna?

Se webbinariet som sändes den 4 december i efterhand här


Årets kontaktsjuksköterska 2021

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans viktiga roll och funktion inom cancervården kommer varje regionalt cancercentrum att utnämna ”Årets kontaktsjuksköterska”. Utmärkelsen delas ut vid Regionala cancercentrums nationella digitala dag den 18 maj 2021.

Nominering till Årets kontaktsjuksköterska kan lämnas av kollegor, chefer eller av patienter och patientföreningar. Den nominerade ska vara kliniskt verksam som kontaktsjuksköterska

och ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor, länk till uppdrag. Vinnaren ska ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning samt med att utveckla funktionen och uppdraget.

Nominera senast den 20 januari 2021:

Skicka ditt/ert förslag på kontaktsjuksköterska inklusive motivering till nominering i enlighet med kriterierna ovan till Regionalt cancercentrum syd på e-post: rccsyd@skane.se senast den 20 januari 2021.


Förlängd svarstid på remissrundan för vårdprogram

Svarstiden i den pågående remissrundan för vårdprogram och SVF förlängs till den 15 februari 2021. Information om nytt svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Läs mer

Vårdprogrammet för KLL reviderat

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste leukemisjukdomen i västvärlden hos vuxna. Nu har det nationella vårdprogrammet för KLL har genomgått en mindre revidering som godkändes av RCC i samverkan den 24 november 2020.

Läs mer


Nu finns en uppdaterad version av det nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom

I Sverige insjuknar ca 200 personer årligen i Hodgkins lymfom. En majoritet av dessa är unga vuxna men sjukdomen förekommer också hos äldre och barn. Den största förändringen i det nya vårdprogrammet är att ett kapitel om Hodgkins lymfom vid graviditet har lagts till.


Läs mer

Har du gått webbutbildningen Cancer under graviditet?

Missa inte möjligheten att ta del av utbildningen som lanserades i maj 2020. Den riktar sig främst till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer, men är även öppen för patienter och närstående. Utbildningen har fokus på vård och behandling under graviditeten samt tiden närmast efter förlossning.

Läs mer och se filmen

På gång – Utbildning

8 mars 2021 – Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

  • Utbildning om klinisk forskning för chefer. Syftet är att ge dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier.

Utbildningen ges vid ett flertal tillfällen under våren med start den 8 mars.

Läs mer och anmäl dig

9 mars 2021 – Utbildning i Good Clinical Practice (GCP)

  • Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studier. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.

Läs mer och anmäl dig


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.