Göteborgsregionens kommuner samarbetar kring jobbspår

Jobbspår innebär att kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare samverkar för att personer som har svårt att få arbete ska få utbildning, praktik och jobb hos en arbetsgivare som har behov av en viss kompetens. Kommunerna i Göteborgsregionen vill skapa jobbspår över kommungränserna, och GR utreder nu tillsammans med kommunerna vilka behov och förutsättningar som finns.

Jobbspåren riktar sig till nyanlända, ungdomar som saknar gymnasieutbildning och ungdomar med funktionsnedsättning. Fördelen med att samarbeta över kommungränserna är bland annat att det blir lägre kostnader för utbildningar när man kan samla enstaka personer från flera olika kommuner och sätta samman dem till en större utbildningsgrupp.

Läs mer

Göteborg i fokus i årets studie över aktualiseringar till socialtjänsten

FoU i Väst vid Göteborgsregionen har sedan 2018 följt upp aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och ungdomsvård i kommunerna i Göteborgsregionen. Årets rapport visar aktualiseringar i Göteborgs tio stadsdelar under 2019. Antalet orosanmälningar har ökat något men ansökningar har däremot minskat. Totalt har antalet aktualiseringar ökat med drygt 2 procent sedan 2018. Det är dock stor skillnad mellan stadsdelarna.

Läs mer

Framtidens socialtjänst kan bli mer tillgänglig och arbeta mer förebyggande

Den 3 augusti överlämnade den statliga utredningen ”Framtidens socialtjänst” sitt slutbetänkande. Nyligen fick GR:s berörda nätverk en presentation av förslaget till hur socialtjänstlagen och socialtjänsten ska förändras för att anpassas till dagens samhällsutmaningar.  Utredningen pekar på att socialtjänsten behöver bli mer hållbar, till exempel genom att bli mer tillgänglig och ha mer fokus på förebyggande arbete.

Läs mer

Nu byggs Testbädden AllAgeHub!

Hos AllAgeHub är nu arbetet i full gång med utvecklingen av en användardriven testbädd. Fokus i Testbädden AllAgeHub är test av välfärdsteknik som väljs ut utifrån reella behov som upplevs och formuleras av användare. I varje GR-kommun kommer det att finnas minst en testmiljö, men där kan även finnas flera och de behöver inte vara knutna till en kommunal verksamhet. De flesta kommunerna har nu utsett testledare.

Läs mer

Modig ställer om och går vidare – projektet förlängs

Pandemin har gjort att projektet Modig, som handlar om att utbilda personal inom äldreomsorg och funktionshinder i välfärdsteknik, har fått ställa om och arbeta på annorlunda sätt än planerat. Kommunerna har genomfört utbildningar men anpassat dem genom exempelvis att ha mindre grupper, använda digitala lösningar och att samarbeta mellan kommunerna. Det är också beslutat att projektet förlängs med tre månader – till 30 juni 2021.

Läs mer

Nio av våra kommuner gör ungdomsenkäten Lupp i höst

Under hösten genomförs undersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i nio av Göteborgsregionens kommuner. Frågorna i enkäten ska skapa en helhetsbild av ungas situation när det gäller allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. Utgångspunkten är att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och ungas egna erfarenheter. 

Lupp 2020 genomförs i Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn under oktober och november, och riktar sig till ungdomar som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet.

Läs mer

Nu startar utbildningarna i Äldreomsorgslyftet

Samordningen av Äldreomsorgslyftet har bidragit till att cirka 300 personer i kommunerna i Göteborgsregionen nu påbörjar sina utbildningar till undersköterskor eller vårdbiträden på betald arbetstid.

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen med samarbetspartier och syftar till att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Målgruppen är de som redan jobbar i vården eller omsorgen men som inte har rätt utbildning som vårdbiträde eller undersköterska, men även outbildade personer som kommer in som nya i yrket på grund av permitteringar och varsel i och med covid-19.

Läs mer

Projektet Vårdens medarbetare – omställningen till nära vård i kommunal hälso- och sjukvård

Under hösten pågår workshoppar i kommunerna och det blir också en serie digitala seminarier om nära vård.

I workshopparna diskuterar vi tillsammans vad nära vård kan innebära och vad kommunerna behöver förbereda sig för i omställningen. I den kostnadsfria seminarieserien på temat nära vård kan du genom digitala seminarier ta del av hur man arbetar med nära vård på andra håll i landet.

Läs mer

Första seminariet – tisdag 13 oktober klockan 10.30-11.30:
Om Eskilstuna kommuns multiprofessionella hemrehabteam som ska ge ökad trygghet för den enskilde. Läs mer och anmäl dig till det digitala seminariet

Förstudie om nära vård: Mer kunskap behövs om omställningen till nära vård i kommunal vård- och omsorg

Det behövs mer kunskap om hur omställningen till nära vård påverkar kommunerna, bland annat behöver det tas fram fler jämförbara data. Det konstateras i förstudien ”Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv”. Förstudien har resulterat i en rapport som kan fungera som kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet mot en mer nära vård.

Läs mer

Uppdragsutbildning på GR: "Har alla chaufförer varit på charmkurs?"

Ett gott bemötande är viktigt vid serviceresor och för några år sedan tog därför Göteborgs stad initiativ till en stor utbildningssatsning för sina förare. GR fick uppdraget att arrangera utbildningen i bemötande och kommunikation och den är obligatorisk för alla förare som utför serviceresor. Utbildningen är ett exempel på uppdragsutbildningar som vi på GR kan ordna för er kommuner.

Läs om vad några förare och deras chefer tycker om utbildningen

Introduktionsutbildningen för arbete inom vård och omsorg kvar till årsskiftet

Den webbaserade utbildning som GR har tagit fram på uppdrag av socialcheferna i våra medlemskommuner kommer att vara kvar till årsskiftet. Det handlar om en webbaserad introduktionsutbildning för vikarier och andra nyanställda inom vård och omsorg. Den togs fram i våras när coronapandemin startade och syftet är att den ska vara ett stöd på kort sikt i en akut situation.

Länk till utbildningen

 

Välkommen till Mötesplats IFO den 20 november!

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i GR:s 13 medlemskommuner. Dagen syftar till att vi ska dela med oss till varandra av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesrollen.

Mötesplatsen kommer på grund av pandemin att arrangeras digitalt. Vi återkommer inom kort med programmet.

Halvdagsutbildning om digitala möten i Teams

Den 27 oktober eller 24 november erbjuder vi en halvdagsutbildning för dig som är värd för eller deltar i Microsoft Teams-möten. Utbildningen fokuserar dels på det tekniska i hur programmet fungerar, hur man skapar inbjudningar och så vidare, dels om hur vi kan få digitala möten inkluderande, engagerande och vara till hjälp i att komma framåt i beslutsprocesser.

Läs mer

Socialchefer träffades digitalt under Socialchefsdagarna

Under årets socialchefsdagar samlades hundratals socialchefer runt om i landet för att ta del av ett omfattande digitalt program. Bland annat pratade forskaren, epidemiologen och vetenskapsskribenten Emma Frans på temat Hur vet vi att det vi gör är rätt? Nicola Clase, nyutnämnd ambassadör i Finland och tidigare samordnare för migrations- och flyktingfrågor vid Utrikesdepartementet, gav en omvärldsbevakning av Globala migrationstrender. Utöver det livesända programmet erbjöds 14 förinspelade seminarier.

Läs mer på socialchefsdagarna.se

homepagefacebooklinkedintwitter

Våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion