Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev November

Juni 2020

Sommaren står för dörren, naturen grönskar, försiktigt i de norra delarna och prunkande i söder, solen värmer och snön smälter i fjällen. Mitt i allt det vackra och livfulla härjar också pandemin och vårdpersonalen sliter och kämpar, människor insjuknar och liv slocknar ... 

Människan har ändå en fantastisk förmåga att anpassa sig och även om ovissheten och begränsningarna frestar på tålamodet börjar vi lära oss att handtvätt och avstånd är ett vinnande koncept. I SmåKom har vi blivit duktiga på digitala möten och vi försöker hålla igång vår verksamhet med de medel som är möjliga, och det funkar riktigt bra. Vi hoppas att även ni ute i våra kommuner har kraft kvar att klara er verksamhet så gott det går i dessa tider. 


Kommunutredningen

Till er som väntat ..., i nästa vecka kommer vi delge våra medlemmar ett utkast på vårt yttrande om "Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" (SOU 2020:8), slutbetänkande av Kommunutredningen.

Från början skulle remissvaren kommit in till Finansdepartementet den 26 juni, men i och med pandemin har man skjutit fram svarsdatum till den 30 september. Detta innebär att de kommuner som vill svara på remissen har god tid på sig att författa ett eget svar, krydda det med delar av vårt yttrande eller använda vårt yttrande i sin helhet.

Vi vill poängtera att man bör ta möjligheten att lämna ett yttrande för att vara med och påverka kommunernas framtid.


Översyn av strandskyddet

Den 3 juni genomförde ordföranden och verksamhetsledaren ett digitalt möte med Catharina Håkansson Boman, ansvarig för den pågående översynen av strandskyddet som skall redovisas den 30 november.

direktivet för utredningen står det uttryckligt att "det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden" samt att "det lokala inflytandet ska öka". Strandskyddet är något som ständigt diskuteras bland våra medlemmar och vi framförde de åsikter som vi under årens lopp samlat på oss i dialog med dem.

Bland annat lyfte vi att Länsstyrelserna tolkar lagstiftningen olika i olika delar av landet och att det många gånger skapar frustration. Vi diskuterade också variationen av länsvisa undantag som inte känns logiska. När det gäller lokalt inflytande påtalade vi vikten av att ge kommunerna ett större förtroende, de kan och känner sin bygd bäst och vet vilka områden som är lämpliga att bebygga och dessutom alltid med hänsyn tagen till allmänhetens tillgång.

Det var ett bra möte där vi upplevde att vi fick gehör för våra inspel. Vi ser fram emot att ta del av det slutgiltiga förslaget den 30 november.


Översyn av Riksintressen - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tillsammans med andra myndigheter ett regeringsuppdrag om att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse (RI). Naturvårdsverket ansvarar för RI naturvård och RI friluftsliv. Som ett inledande steg i arbetet vill de få en bild av i vilka sammanhang, och på vilket sätt, dessa riksintressen påverkar möjligheten till bostadsbebyggelse samt om riksintressena på annat sätt påverkar kommunernas planeringsarbete. Naturvårdsverket efterfrågar därför inspel från SmåKoms medlemmar.

Har ni sett att RI natur eller RI friluftsliv utgör ett hinder för bostadsförsörjningen, eller annan planering, i era kommuner? På vilket sätt, var i ligger konflikten? Ser ni att dessa RI även kan underlätta bostadsförsörjningen på något sätt?

Skicka era inspel till projektledaren olena.kashyna@naturvardsverket.se.


Bredbandsfrågan

I april ryckte Jordbruksverket undan bredbandspotten ur landsbygdsprogrammet, i maj återförde staten medel för att fortsatt stötta projekt inom bredbands-utbyggnaden, gott det. Men, som vi och flera andra aktörer återkommande påpekar, handlar det om summor som är småpotatis i förhållande till vad som behövs för att fibrera hela Sverige. Tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen jobbar vi vidare med att försöka få staten att inse att ansvaret för finansieringen och utbyggnaden ligger på dem. 

SmåKom föreslår, sedan tidigare, att bredbandsutbyggnaden borde kunna finansieras med medel ur infrastrukturpotten. Vi förespråkar också en ändring av lokaliseringsprincipen för att underlätta för kommuner att bygga fiber även i angränsande kommuner. 


Kommunalskatten - ny rapport

Kommuninvest släppte i början av juni sin rapport "Utjämning av kommunalskatterna" där de föreslår ett småkommunstillägg på 12 miljoner till kommuner med färre än 10 000 invånare. Förslaget skulle i dagsläget omfatta 72 kommuner spridda över hela landet. Den totala kostnaden för staten skulle bli 864 miljoner kronor, finansieringen föreslås lösas genom att minska de riktade statsbidragen.

SmåKom ser positivt på förslaget i sin helhet om än med vissa justeringar när det kommer till bland annat gränsdragningar. Vi tycker att det är bra att skillnaden i kommunalskatt över landet kommer upp till diskussion då vi inte anser att en högre kommunalskatt är synonymt med en bättre service.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.


Möte med FTI

Med anledning av regeringens beslut att upphäva producentansvaret för returpappersinsamlingen genomförde vi i mitten på maj ett digitalt möte med Håkan Ohlsson, vd på FTI (Förpacknings- och tidiningsinsamlingen). Med anledning av beslutet kommer kommunerna istället bli ansvariga för insamling och behandling av returpapper.

SmåKom kommer inte att agera i den här frågan, men vi är tacksamma för att få information om vad detta kommer att innebära. För att ge kommunerna en rimlig chans att ställa om och hitta en effektiv lösning förespråkar FTI att man skjuter 12 månader på överförandet av ansvaret. I så fall skulle kommunerna ta över ansvaret för insamlingen från och med januari 2022, istället för 2021, och processen beräknas vara helt genomförd 2025.

Nämnas bör att SKR är kritiska till att kommunerna ska samla in tidningar.

Här kan du läsa Miljödepartementets pressmeddelande.


Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649

www.smakom.se

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.